Search result for

uno

(95 entries)
(0.1114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uno-, *uno*. Possible hiragana form: うの
English-Thai: Longdo Dictionary
immunostimulation(vt ) การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น Several prominent researchers have been issued multiple patents for immunostimulation based, hair loss treatments., S. immune stimulation

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
UNO (n ) การ์ดเกมส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
UNO    [ABBR] องค์การสหประชาชาติ, See also: สหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations Organization)
unoccupied    [ADJ] ว่าง, See also: ว่างเปล่า, ไม่ได้ถูกครอบครอง, Syn. vacant, empty, Ant. occupied, full
unoccupied    [ADJ] อยู่ว่างๆ, See also: ไม่มีอะไรทำ, ไม่ทำงาน, Syn. unemployed, at leisure, Ant. employed
unorganized    [ADJ] ซึ่งไม่ได้จัดการ, See also: ซึ่งไม่รวมกลุ่มกัน, Syn. chaotic, disorganized, confused

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unoccupied dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีผู้อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unoccupied populationประชากรที่ไม่ทำงานอาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unopposed businessเรื่องที่ไม่มีผู้คัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unorganised; unorganized๑. ไม่เจริญเป็นอวัยวะ๒. ไม่มีอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unorganized; unorganised๑. ไม่เจริญเป็นอวัยวะ๒. ไม่มีอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unoIt has been unofficially decided that I will be employed by the company.
unoThe company has unofficially decided to employ me.
unoHe sent the letter back unopened.
unoFor a refund you must return the item unopened.
uno"Up to this point has been the official story, which Kirika also knows." "By which you mean there is also an unofficial?"
unoIn this case, promptly return the unopened media package to ABC for a full refund.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unoabbr. United Nations Organization
unobjectionable(อันออบเจค'เชินนะเบิล) adj. ไม่อาจคัดค้านได้,คัดค้านไม่ได้,ไม่รำคาญ,ไม่ทำให้ไม่พอใจ., See also: unobjectionably adv.
unoccupied(อันออค'คิวไพดฺ) adj. ว่าง,ไม่มีคนอยู่,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ขี้เกียจ,เฉื่อยชา,ไม่มีอะไรทำ, Syn. empty
unorganized(อันออร์'กะไนซดฺ) adj. ไม่ได้จัดขึ้น,ไม่ได้จัดเป็นรูป,ไม่ได้รวบรวมกัน,ไม่มีโครงสร้างทางอินทรีย์สาร,ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานใด., Syn. unorganised
immuno-Pref. ภูมิคุ้มกันโรค'
immunology(อิมมะนอล'โลจี) n. ภูมิคุ้มกันวิทยา, See also: immunological adj. adv. immunologist n.
juno(จู'โน) n. เทพธิดาแห่งสวรรค์
junoesque(จู'โนเอสค) adj. สง่างาม,อย่างเจ้า
runoff(รัน'ออฟ) n. ของเหลวที่ไหลออก,ปริมาณของเหลวที่ไหลออก,การแข่งขันขั้นชี้ขาด

English-Thai: Nontri Dictionary
unoccupied(adj) ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวยวัด    [N] unsystematic boxing, See also: unorthodox boxing, untrained boxing, Syn. มวยป่า, Example: คู่ต่อสู้คู่นี้สู้กันโดยใช้มวยวัด ดูแล้วตลกดี, Count unit: คู่, Thai definition: การต่อสู้กันอย่างไม่มีกติกา
เชลยศักดิ์ [ADJ] private, See also: unofficial, unregistered, Example: เขาใช้นักสืบเชลยศักดิ์สืบเรื่องนี้, Thai definition: อยู่นอกทำเนียบนอกทะเบียน อยู่นอกทำเนียบนอกทะเบียน
นอกคอก    [ADJ] unconventional, See also: unorthodox, unusual, nonconformist, individualistic, eccentric, iconoclastic, Example: เขาถือว่าเธอเป็นลูกนอกคอกที่ไม่มีความสำคัญอะไร, Thai definition: ที่ไม่ประพฤติตรงตามธรรมเนียมนิยม
นอกรีต    [ADJ] unorthodox, See also: eccentric, untraditional, atheistic, Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง, นอกคัมภีร์, Thai definition: ที่ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
แหกคอก [ADJ] unconventional, See also: unorthodox, eccentric, Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า, นอกคอก, ผ่าเหล่าผ่ากอ, Example: ฉันไม่คบค้ากับคนแหกคอกเช่นนี้, Thai definition: ที่ประพฤติไม่ตรงตามแบบธรรมเนียมประเพณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox   
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric   
การประชุมไม่เป็นทางการ[n. exp.] (kān prachum mai pen thāngkān) EN: unofficial meeting   
ลำลอง[X] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual   FR: simplement ; sans façon ; informel
โล่ง[adj.] (lōng) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open   FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; unostentatious   FR: humble ; modeste
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing   FR: combat peu académique [m]
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist   
ผ่าเหล่า[v.] (phālāo) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox   FR: contrevenir à la tradition ; être le mouton noir

CMU English Pronouncing Dictionary
UNO    AH0 N OW1
UNO    UW1 N OW2
UNOS    UW1 N OW0 Z
UNOSOM    Y UW1 N OW0 S AO2 M
UNOSOM    Y UW1 N OW0 S AH0 M
UNOCAL    Y UW1 N AH0 K AO2 L
UNOCAL    Y UW1 N AH0 K AE2 L
UNOCAL'S    Y UW1 N AH0 K AE2 L Z
UNOPENED    AH0 N OW1 P AH0 N D
UNOCAL'S    Y UW1 N AH0 K AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Unocal    (n) (y uu1 n @ k a l)
unopen    (j) (uh1 n ou1 p @ n)
unopened    (j) (uh1 n ou1 p @ n d)
unobvious    (j) (uh1 n o1 b v i@ s)
unopposed    (j) (uh2 n @ p ou1 z d)
unobserved    (j) (uh2 n @ b z @@1 v d)
unoccupied    (j) (uh1 n o1 k y u p ai d)
unofficial    (j) (uh2 n @ f i1 sh l)
unoriginal    (j) (uh2 n @ r i1 jh @ n l)
unorthodox    (j) (uh2 n oo1 th @ d o k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优尼科[Yòu ní kē, ㄧㄡˋ ㄋㄧˊ ㄎㄜ, / ] Unocal (US oil company) [Add to Longdo]
没人住[méi rén zhù, ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ, / ] unoccupied [Add to Longdo]
通畅[tōng chàng, ㄊㄨㄥ ㄔㄤˋ, / ] unobstructed; clear [Add to Longdo]
通行无阻[tōng xíng wú zǔ, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ˊ ㄗㄨˇ, / ] unobstructed passage; to go through unhindered [Add to Longdo]
野史[yě shǐ, ㄧㄝˇ ㄕˇ, ] unofficial history; history as popular legends [Add to Longdo]
非官方[fēi guān fāng, ㄈㄟ ㄍㄨㄢ ㄈㄤ, ] unofficial [Add to Longdo]
非正式[fēi zhèng shì, ㄈㄟ ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] unofficial [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] karnaugh map [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note [Add to Longdo]
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
プッシュテクノロジー[ぷっしゅてくのろじー, pusshutekunoroji-] push technology [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乱雑[らんざつ, ranzatsu] Unordnung, Durcheinander [Add to Longdo]
国連[こくれん, kokuren] UNO [Add to Longdo]
混乱[こんらん, konran] Unordnung, Verwirrung, Durcheinander [Add to Longdo]
無秩序[むちつじょ, muchitsujo] Unordnung, Verwirrung, Chaos, Anarchie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  uno
       one
  

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

  uno
     one
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top