Search result for

ty

(146 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ty-, *ty*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
type up- to make a typed copy of a piece of text that is written by hand - type a finished version

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
safety pin(n) เข็มกลัดซ่อนปลาย
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
typically holidayวันหยุดตามปกติ
typology (n ) การจัดกลุ่ม
tyrian (n ) ชาวไทระ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ty    [SUF] แสดงความเป็นนามธรรม
ty    [SUF] สิบเท่า
tyke    [N] เด็กเล็กๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. child
tyke    [N] สุนัขพันทาง
type    [SUF] สิ่งที่เป็นรูปแบบ
type    [N] รูปแบบ, See also: แบบ, ชนิด, ตัวอย่าง, ประเภท
type    [N] ตรา, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, เอกลักษณ์
type    [N] ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง
type    [VI] เขียนแบบตัวพิมพ์
typo    [N] ความผิดพลาดในการพิมพ์, Syn. error, misprint

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tycoonนักธุรกิจใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tyloma; callosity; keratosisหนังหนาด้าน [มีความหมายเหมือนกับ callus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tylose; tylosisส่วนยื่น [ไซเล็ม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tylosis๑. อาการหนังหนาด้าน๒. การเกิดหนังหนาด้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tylosis; tyloseส่วนยื่น [ไซเล็ม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tylosoidส่วนยื่น [โฟลเอ็ม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tympanal๑. -โพรงหูส่วนกลาง [มีความหมายเหมือนกับ tympanic ๑]๒. -แก้วหู [มีความหมายเหมือนกับ tympanic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympanectomyการตัดแก้วหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympania; flatulence; flatulency; meteorism; tympanism; tympanitesอาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ tympany ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympanic๑. -โพรงหูส่วนกลาง [มีความหมายเหมือนกับ tympanal ๑]๒. -แก้วหู [มีความหมายเหมือนกับ tympanal ๒]๓. -กังวาน [มีความหมายเหมือนกับ tympanitic; tympanous ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tyndall effectปรากฏการณ์ทินดอลล์, ปรากฏการณ์การกระเจิงของแสง เมื่อฉายแสงผ่านสารคอลลอยด์บางชนิด อนุภาคของคอลลอยด์จะช่วยกระเจิงแสง และทำให้มองเห็นเป็นลำแสงได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Type and type-foundingตัวพิมพ์และการหล่อตัวพิมพ์ [TU Subject Heading]
Type specimensตัวอย่างต้นแบบ [TU Subject Heading]
Type specimens (Natural history)ตัวอย่างต้นแบบ (ประวัติธรรมชาติ) [TU Subject Heading]
Type-setting machinesเครื่องเรียงพิมพ์ [TU Subject Heading]
Typesettingการเรียงพิมพ์ [TU Subject Heading]
Typewriterเครื่องพิมพ์ดีด [การบัญชี]
Typewritersเครื่องพิมพ์ดีด [TU Subject Heading]
Typewritingการพิมพ์ดีด [TU Subject Heading]
Typhaไทฟา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ty"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.
tyNo sooner has one typhoon passed than the next one approaches.
tyALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.
tyThey sell many types of food and grocery products.
tyYou may use my typewriter.
tyHe's the type who doesn't worry about details.
tyFor him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'
tyThat typhoon prevented me from going out.
tyThe tycoon endowed each son with a million dollars.
tyThe typical middle-class American baby comes home from the hospital to sleep in his own bed in his own room.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tycoon(ไท'คูน) n. นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก,โซกุน (ของญี่ปุ่น), Syn. financier
tying(ไท'อิง) v. กริยาที่เติม"ing"ของtie
tympanic(ทิมแพน'นิค) adj. เกี่ยวกับtympanum,เกี่ยวกับเยื่อแก้วหู
tympanic membranen. เยื่อแก้วหู
tympanist(ทิม'พะนิสทฺ) n. มือกลอง
tympanum(ทิม'พะนัม) n. หูช่องกลาง,เยื่อแก้วหู,ช่องกลาง,แผ่นเยื่อสั่นสะเทือนของโทรศัพท์ pl. tympanums,tympana, Syn. drum
typal(ไท'เพิล) adj. (เกี่ยวกับ) แบบ,ชนิด
type(ไทพฺ) n. รูปแบบ,แบบ,ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด,พิมพ์,หากลุ่มเลือด,เป็นสัญลักษณ์,เป็นแบบอย่าง,เป็นตัวแทน. vi. พิมพ์ดีด
type-aheadพิมพ์ล่วงหน้าหมายถึง บัฟเฟอร์ (buffer) ส่วนหนึ่งในหน่วยความจำ ที่ทำให้สามารถสั่งให้แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ล่วงหน้า (พิมพ์ลงบนกระดาษก่อนที่จะแสดงผลนั้นบนจอภาพ) อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นกับหน่วยความจำด้วยว่า การกันที่เป็นบัฟเฟอร์ไว้ให้นั้น ได้มีการกำหนดไว้ให้มากน้อยเพียงใด โดยปกติ ระบบดอสจะกันไว้เพียง 15 ตัวอักษร ฉะนั้นพอพิมพ์ได้ 15 ตัวก็จะหยุด ดังนี้เป็นต้น
typefaceแบบอักษรหมายถึง การออกแบบตัวอักขระในรูปลักษณ์ต่าง ๆ กัน ในบางที่ใช้แทนคำ font ได้เลยดู font ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
tying(vt) pr.p. ของ tie
tympanic(adj) เกี่ยวกับหูตอนใน
tympanum(n) หูตอนใน,เยื่อแก้วหู
type(n) แบบอย่าง,จำพวก,ชนิด,ตัวพิมพ์,เครื่องหมาย,ตรา,สัญลักษณ์
type(vi,vt) พิมพ์ดีด,เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน
typewrite(vi,vt) พิมพ์ดีด
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด
typewriting(n) การพิมพ์ดีด
typhoid(n) ไข้รากสาดน้อย,ไข้ไทฟอยด์
typhoon(n) พายุไต้ฝุ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นฉบับ    [N] manuscript, See also: typescript
ตัวพิมพ์    [N] types, See also: type faces
พนักงานพิมพ์ดีด    [N] typist
ทรราช    [N] tyrant, Example: เขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจึงทราบว่าเหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ทรราชหนีไปต่างประเทศแล้ว, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน
ลักษณะ    [CLAS] type, See also: kind, category, group, class, sort, Syn. ประเภท, Example: การตอบโต้บทสนทนามี 2 ลักษณะคือ, Thai definition: ลักษณนามของเครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
อย่าง    [N] type, See also: kind, sort, Syn. ชนิด, สิ่ง, Example: โครงสร้างของสะพานรถไฟบางอย่างออกแบบไว้สำหรับการบรรทุกน้ำมันเครื่องเคมีที่เป็นของเหลวและปูนซีเมนต์
คีย์    [V] type, Syn. พิมพ์, Example: พนักงานคีย์ข้อมูลอื่นๆ จากแบบฟอร์มอันนั้นเข้าเครื่อง, Notes: (ปาก)
เครื่องพิมพ์ดีด    [N] typewriter, Example: ผมอยากซื้อเครื่องพิมพ์ดีดชนิดหิ้วสักเครื่องหนึ่ง, Count unit: เครื่อง
แคร่ [N] carriage, See also: typewriter carriage, Syn. แคร่พิมพ์ดีด, Example: เครื่องพิมพ์ในกลุ่มนี้ใช้แคร่รับกระดาษแบบยาว, Count unit: แคร่, Thai definition: ส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีด ใช้ใส่กระดาษพิมพ์และเลื่อนไปมาได้
พายุไต้ฝุ่น    [N] typhoon, Syn. ไต้ฝุ่น, Example: กรมอุตุฯ คาดว่าพายุไต้ฝุ่นในทะเลจีนกำลังจะสลายตัวในไม่ช้านี้, Thai definition: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลจีน มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ 65 นอต หรือ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
อาหารมัน ๆ[n. exp.] (āhān man-man) EN: fatty foods   
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TY    T AY1
TYO    T AY1 OW0
TYO    T IY1 W AY1 OW1
TYE    T AY1
TYRE    T AY1 R
TYPO    T AY1 P OW0
TYRA    T AY1 R AH0
TYUS    T Y UW1 S
TYNE    T AY1 N
TYKE    T AY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ty    (n) (t ai1)
Tyne    (n) (t ai1 n)
tyke    (n) (t ai1 k)
type    (v) (t ai1 p)
tyre    (n) (t ai1 @ r)
tyro    (n) (t ai1 @ r ou)
Tyson    (n) (t ai1 s @ n)
tying    (v) (t ai1 i ng)
tykes    (n) (t ai1 k s)
typed    (v) (t ai1 p t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙型[bǐng xíng, tyle="font-size:smaller">ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, tyle='color: black' HREF="search/丙">丙tyle='color: black' HREF="search/型">型] type C; type III; gamma- [Add to Longdo]
乙型[yǐ xíng, tyle="font-size:smaller">ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ, tyle='color: black' HREF="search/乙">乙tyle='color: black' HREF="search/型">型] type B; type II; beta- [Add to Longdo]
作威作福[zuò wēi zuò fú, tyle="font-size:smaller">ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, tyle='color: black' HREF="search/作">作tyle='color: black' HREF="search/威">威tyle='color: black' HREF="search/作">作tyle='color: black' HREF="search/福">福] tyrannical abuse (成语 saw); riding roughshod over people [Add to Longdo]
伤寒[shāng hán, tyle="font-size:smaller">ㄕㄤ ㄏㄢˊ, tyle='color: black' HREF="search/伤">伤tyle='color: black' HREF="search/寒">寒 / tyle='color: black' HREF="search/傷">傷tyle='color: black' HREF="search/寒">寒] typhoid [Add to Longdo]
伤寒症[shāng hán zhèng, tyle="font-size:smaller">ㄕㄤ ㄏㄢˊ ㄓㄥˋ, tyle='color: black' HREF="search/伤">伤tyle='color: black' HREF="search/寒">寒tyle='color: black' HREF="search/症">症 / tyle='color: black' HREF="search/傷">傷tyle='color: black' HREF="search/寒">寒tyle='color: black' HREF="search/症">症] typhoid [Add to Longdo]
僭主[jiàn zhǔ, tyle="font-size:smaller">ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, tyle='color: black' HREF="search/僭">僭tyle='color: black' HREF="search/主">主] tyrant; usurper [Add to Longdo]
僭主政治[jiàn zhǔ zhèng zhì, tyle="font-size:smaller">ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, tyle='color: black' HREF="search/僭">僭tyle='color: black' HREF="search/主">主tyle='color: black' HREF="search/政">政tyle='color: black' HREF="search/治">治] tyranny; government by usurper [Add to Longdo]
典型[diǎn xíng, tyle="font-size:smaller">ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, tyle='color: black' HREF="search/典">典tyle='color: black' HREF="search/型">型] typical [Add to Longdo]
典型用途[diǎn xíng yòng tú, tyle="font-size:smaller">ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, tyle='color: black' HREF="search/典">典tyle='color: black' HREF="search/型">型tyle='color: black' HREF="search/用">用tyle='color: black' HREF="search/途">途] typical use; typical application [Add to Longdo]
巨头[jù tóu, tyle="font-size:smaller">ㄐㄩˋ ㄊㄡˊ, tyle='color: black' HREF="search/巨">巨tyle='color: black' HREF="search/头">头 / tyle='color: black' HREF="search/巨">巨tyle='color: black' HREF="search/頭">頭] tycoon; magnate; big shot [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暴虐[ぼうぎゃく, bougyaku] tyrannisch, grausam [Add to Longdo]
類型的[るいけいてき, ruikeiteki] typisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top