Search result for

tutor

(81 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tutor-, *tutor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tutor[N] ครูพิเศษ, See also: ครูสอน, ครูรับจ้างสอนพิเศษ
tutor[VT] ดูแล, See also: พิทักษ์, ปกครอง
tutor[VI] สอนพิเศษ, See also: กวดวิชา, สอน
tutorial[N] โปรแกรมการสอนในคอมพิวเตอร์
tutorial[N] การเรียนพิเศษ
tutorial[ADJ] เกี่ยวกับผู้สอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tutor(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้าที่) ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบาล, See also: tutorship n.
tutorial(ทิวทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับtutor

English-Thai: Nontri Dictionary
tutor(n) ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล,พี่เลี้ยง
tutor(vt) ฝึก,รับจ้างกวดวิชา,สอนพิเศษ,ติวให้
tutorial(adj) เกี่ยวกับการสอน,เกี่ยวกับการกวดวิชา
statutory(adj) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ,ชอบด้วยกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tutors and tutoringผู้สอนพิเศษและการกวดวิชา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First our prince now his tutor.เริ่มจากเจ้าชาย แล้วมาถึงพระอาจารย์. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Do you think she'll tutor me in English?คิดว่า เธอจะสอนภาษาให้ฉันได้ไหม The Ramen Girl (2008)
- I've arranged a tutor for you both.- พ่อเตรียมครูสอนไว้ให้ลูกทั้งคู่แล้ว The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The termination of the lesson is for the tutor to decide, Bruno, not the pupil.จะเลิกเรียนเมื่อไหร่ ครูผู้สอนเป็นคนกำหนดนะ บรูโน่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Ralf, this tutor you brought in, does he usually teach children as young as Gretel and Bruno?ราล์ฟ คะ ครู ที่มาสอนลูกๆเนี่ย ปกติเค้าสอนเด็กๆ ที่อายุน้อยอย่าง เกรเทล กับ บรูโน่ รึปล่าวคะ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
So, your father tells me that you've got a tutor.พ่อของหลานบอกว่า หลานมีครูมาสอนที่บ้านเหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
You'll be back with your servants and your personal chef and private tutors soon enough.เดี๋ยวเธอก็กลับไปกับคนใช้ของเธอ และพ่อครัวส่วนตัว และผู้ฝึกส่วนตัวที่เร็วพอ. Princess Protection Program (2009)
It used to be stocks, now eBay maybe, tutoring...ที่ใช้โช่ตรวนลาก อาจจะขายของทางอินเตอร์เนต ครูสอนพิเศษ Pilot (2009)
Now before I turn you over to your form tutors,ขอบคุณค่ะ ก่อนที่อาจารย์จะส่งพวกเธอต่อ ให้อาจารย์ของพวกเธอ Everyone (2009)
I'm actually a Spanish tutor.- ผ่านการรับรองแล้ว Pilot (2009)
Are you the board-certified tutor?คุณคือติวเตอร์สินะ? Pilot (2009)
What board certifies a tutor?- บริตต้าอยู่ไหน? - ผมไม่แน่ใจนะ Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tutorAs I am not good at math, I hope my parents will allow me to have a private tutor.
tutorHe goes to a tutorial school three days a week.
tutorIn addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.
tutorMy tutor scolded me for my stupid behavior.
tutorWith this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนกวดวิชา[N] tutorial school, Example: ผู้คนจำนวนมาก ทุกรุ่นทุกวัยจะมุ่งกันไปเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งเปิดขึ้นหลายแห่ง, Count unit: โรง, แห่ง
กวดวิชา[V] tutor, See also: cram, coach, Syn. ติว, Example: เด็กๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชาหรอกให้เวลาเขาได้พักผ่อนบ้างจะดีกว่า, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนมาแล้ว
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill   FR: formation [f] ; éducation [f]
การประชุมก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān prachum køtang børisat) EN: statutory meeting   
คุรุ[n.] (khuru) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru   
กวดวิชา[v.] (kūatwichā) EN: tutor ; coach ; cram for an examination ; tutor   
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master/mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator   
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide   FR: former ; éduquer
เรียนพิเศษ[v. exp.] (rīen phisēt) EN: take extra tutorial class   FR: prendre des cours particuliers
โรงเรียนกวดวิชา[n. exp.] (rōngrīen kūatwichā) EN: tutorial school   

CMU English Pronouncing Dictionary
TUTOR    T UW1 T ER0
TUTORS    T UW1 T ER0 Z
TUTORED    T UW1 T ER0 D
TUTORIAL    T UW0 T AO1 R IY0 AH0 L
TUTORING    T UW1 T ER0 IH0 NG
TUTORIALS    T UW0 T AO1 R IY0 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tutor    (v) (t y uu1 t @ r)
tutors    (v) (t y uu1 t @ z)
tutored    (v) (t y uu1 t @ d)
tutorial    (n) (t y uu1 t oo1 r i@ l)
tutoring    (v) (t y uu1 t @ r i ng)
tutorials    (n) (t y uu1 t oo1 r i@ l z)
tutorship    (n) (t y uu1 t @ sh i p)
tutorially    (a) (t y uu1 t oo1 r i@ l ii)
tutorships    (n) (t y uu1 t @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrer {m}; Lehrprogramm {n} | Lehrer {pl}tutor | tutors [Add to Longdo]
Tutor {m}; Tutorin {f}tutor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
チューター[, chu-ta-] (n) tutor; (P) [Add to Longdo]
チュートリアル[, chu-toriaru] (n) tutorial [Add to Longdo]
家教[かきょう, kakyou] (n) (abbr) tutor [Add to Longdo]
家庭教師[かていきょうし, kateikyoushi] (n) tutor; coach; (P) [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] (n,vs) study; learning; tutorial; (P) [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] (n) {comp} learning program; on-screen tutorial [Add to Longdo]
学習塾[がくしゅうじゅく, gakushuujuku] (n) private night-school; tutoring school (math, English, etc.) [Add to Longdo]
学習用[がくしゅうよう, gakushuuyou] (n) tutorial [Add to Longdo]
学習用ヘルプ[がくしゅうようヘルプ, gakushuuyou herupu] (n) tutorial help [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Fù, ㄈㄨˋ, ] tutor; surname Fu [Add to Longdo]
家庭教师[jiā tíng jiào shī, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] tutor [Add to Longdo]
导师[dǎo shī, ㄉㄠˇ ㄕ, / ] tutor; teacher; academic advisor [Add to Longdo]
指导课[zhǐ dǎo kè, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄎㄜˋ, / ] tutorial; period of tuition for one or two students [Add to Longdo]
辅导人[fǔ dǎo rén, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] tutor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tutor \Tu"tor\, v. t. [imp. & p. p. {Tutored}; p. pr. & vb. n.
   {Tutoring}.]
   1. To have the guardianship or care of; to teach; to
    instruct.
    [1913 Webster]
 
       Their sons are well tutored by you.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To play the tutor toward; to treat with authority or
    severity. --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tutor \Tu"tor\, n. [OE. tutour, L. tutor, fr. tueri to watch,
   defend: cf. F. tuteur. Cf. {Tuition}.]
   One who guards, protects, watches over, or has the care of,
   some person or thing. Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) A treasurer; a keeper. "Tutour of your treasure." --Piers
     Plowman.
     [1913 Webster]
   (b) (Civ. Law) One who has the charge of a child or pupil and
     his estate; a guardian.
     [1913 Webster]
   (c) A private or public teacher.
     [1913 Webster]
   (d) (Eng. Universities) An officer or member of some hall,
     who instructs students, and is responsible for their
     discipline.
     [1913 Webster]
   (e) (Am. Colleges) An instructor of a lower rank than a
     professor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tutor
   n 1: a person who gives private instruction (as in singing,
      acting, etc.) [syn: {coach}, {private instructor}, {tutor}]
   v 1: be a tutor to someone; give individual instruction; "She
      tutored me in Spanish"
   2: act as a guardian to someone

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top