Search result for

tut

(134 entries)
(0.0529 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tut-, *tut*
English-Thai: Longdo Dictionary
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tut[SL] เรื่องไร้สาระ
tut[INT] คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
tut[N] การอุทานแสดงความไม่พอใจ
tut[VI] กล่าวคำอุทานแสดงความไม่พอใจ
tutu[N] กระโปรงสั้นของนักบัลเล่ต์
tutor[N] ครูพิเศษ, See also: ครูสอน, ครูรับจ้างสอนพิเศษ
tutor[VT] ดูแล, See also: พิทักษ์, ปกครอง
tutor[VI] สอนพิเศษ, See also: กวดวิชา, สอน
tutti[ADV] ทั้งหมด
tutelar[ADJ] เกี่ยวกับผู้คุ้มครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tut n.interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ดูหมิ่นหรืออื่น ๆ
tutor(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้าที่) ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบาล, See also: tutorship n.
tutorial(ทิวทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับtutor
astute(แอสทิวทฺ') adj. ฉลาด,มีเชาว์,มีเล่ห์,
constitute(คอน'สทิทิวทฺ) vt. ประกอบด้วย,ก่อตั้ง,ตั้งขึ้น,สถาปนา,บัญญัติ, See also: constituter,constitutor n., Syn. form
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
constitutional lawn. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tutelage(n) ความคุ้มครอง,การสั่งสอน,การปกครอง,การอนุบาล,การพิทักษ์
tutelary(adj) เกี่ยวกับการอนุบาล,เป็นผู้ปกครอง
tutor(n) ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล,พี่เลี้ยง
tutor(vt) ฝึก,รับจ้างกวดวิชา,สอนพิเศษ,ติวให้
tutorial(adj) เกี่ยวกับการสอน,เกี่ยวกับการกวดวิชา
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น
constitution(n) การบัญญัติ,สังขาร,ร่างกาย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tutors and tutoringผู้สอนพิเศษและการกวดวิชา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tut! (n vi) คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ดูหมิ่นหรืออื่นๆ n.คำอุทาน "tut".-vi.คำอุทานคำว่า "tut"
See also: S. shucks!; phew!; pshaw!; fie!; tsk!; hang it all! , R. shucks!; phew!; pshaw!; fie

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tutu.Tutu. Superhero Movie (2008)
All right, Desmond Tutu. It's not the Guardian.เอาน่า นักแสดงน้ำตาทอง Episode #1.5 (2008)
First our prince now his tutor.เริ่มจากเจ้าชาย แล้วมาถึงพระอาจารย์. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Do you think she'll tutor me in English?คิดว่า เธอจะสอนภาษาให้ฉันได้ไหม The Ramen Girl (2008)
It's only the greatest find since King Tut!ความยิ่งใหญ่ต่อจากฟาโรห์ตุตันคาเมน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- I've arranged a tutor for you both.- พ่อเตรียมครูสอนไว้ให้ลูกทั้งคู่แล้ว The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The termination of the lesson is for the tutor to decide, Bruno, not the pupil.จะเลิกเรียนเมื่อไหร่ ครูผู้สอนเป็นคนกำหนดนะ บรูโน่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Ralf, this tutor you brought in, does he usually teach children as young as Gretel and Bruno?ราล์ฟ คะ ครู ที่มาสอนลูกๆเนี่ย ปกติเค้าสอนเด็กๆ ที่อายุน้อยอย่าง เกรเทล กับ บรูโน่ รึปล่าวคะ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
So, your father tells me that you've got a tutor.พ่อของหลานบอกว่า หลานมีครูมาสอนที่บ้านเหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Code Tot, as in King Tutankhamen, back of a $1 bill.รหัส ตุ๊ด ที่ย่อมาจาก ตุ๊ดตันขาเหม็น ที่มีรูปอยู่หลังแบงค์ 1 ดอล Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Do you realize that I once had the Archbishop Desmond Tutu on this show?คุณรู้ไหมว่าครั้งนึง.. ...รายการนี่เคยเชิญ'อาร์คบิช๊อบทูทู'มานะ The Ugly Truth (2009)
You'll be back with your servants and your personal chef and private tutors soon enough.เดี๋ยวเธอก็กลับไปกับคนใช้ของเธอ และพ่อครัวส่วนตัว และผู้ฝึกส่วนตัวที่เร็วพอ. Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tutAs I am not good at math, I hope my parents will allow me to have a private tutor.
tutWith this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.
tutAyano tutted, making a sour face.
tutIn addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.
tutMy tutor scolded me for my stupid behavior.
tutHe goes to a tutorial school three days a week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนกวดวิชา[N] tutorial school, Example: ผู้คนจำนวนมาก ทุกรุ่นทุกวัยจะมุ่งกันไปเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งเปิดขึ้นหลายแห่ง, Count unit: โรง, แห่ง
ถุย[INT] tut, See also: exclamation from the sound of spitting or to show contempt, tut-tut, Example: ถุย! แค่หมัดเดียวก็ลงไปกองกับพื้นเสียแล้ว, Thai definition: ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น
ชิ[INT] exclamation of anger, See also: tut, Syn. ชิชะ, ชิชิ, Example: ชิ..ทำมาพูดดี..ตัวเองก็ทำไม่ได้เหมือนกัน, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจเป็นต้น
กวดวิชา[V] tutor, See also: cram, coach, Syn. ติว, Example: เด็กๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชาหรอกให้เวลาเขาได้พักผ่อนบ้างจะดีกว่า, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนมาแล้ว
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
เอามาใช้แทน[v. exp.] (ao mā chai thaēn) EN: substitute   
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
ใช้แทน[v. exp.] (chai thaēn) EN: use as a substitute   
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TUT    T AH1 T
TUTU    T UW1 T UW2
TUTT    T AH1 T
TUTTI    T UW1 T IY0
TUTOR    T UW1 T ER0
TUTKO    T AH1 T K OW0
TUTEN    T Y UW1 T AH0 N
TUTSI    T UW1 T S IY0
TUTINO    T UW0 T IY1 N OW0
TUTORS    T UW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tut    (v) (t uh1 t)
tuts    (v) (t uh1 t s)
tutu    (n) (t uu1 t uu)
tutor    (v) (t y uu1 t @ r)
tutus    (n) (t uu1 t uu z)
tutors    (v) (t y uu1 t @ z)
tutted    (v) (t uh1 t i d)
tut-tut    (uh) - (t uh2 t - t uh1 t)
tutored    (v) (t y uu1 t @ d)
tutting    (v) (t uh1 t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tut mir leid!(phrase) ฉันเสียใจ, เสียใจด้วย เช่น Haben Sie noch ein Zimmer frei? - Nein. Tut mir leid.
Tüte(n) |die, pl. Tüten| ถุง เช่น Plastiktüte ถุงพลาสติก
Stuttgartเมืองชตุ้ดการ์ท ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Stuttgarter(n) |der, pl. Stuttgarter|, See also: ชาวเมือง Stuttgart
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
unterstützen(vt) |unterstützte, hat unterstützt| สนับสนุน, ช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เช่น Meine Eltern haben mich finanziell während meines Studium unterstützt. พ่อแม่ของผมช่วยผมด้านการเงินช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, See also: Related: helfen
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ , See also: Related: unterstützen
Es tut mir Leid.ฉันเสียใจ (ใช้แสดงความเสียใจหรืออาจใช้สำหรับขอโทษเวลาที่ทำผิด)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tuten {n}blast [Add to Longdo]
Tutor {m}; Tutorin {f}tutor [Add to Longdo]
Tutulusfibel {f}tutulus brooch [Add to Longdo]
tutdoes [Add to Longdo]
tut wehsmarts [Add to Longdo]
tut nichtdoesn't [Add to Longdo]
tuten | tutend | getutetto toot | tooting | tooted [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导师[dǎo shī, ㄉㄠˇ ㄕ, / ] tutor; teacher; academic advisor, #7,882 [Add to Longdo]
[Fù, ㄈㄨˋ, ] tutor; surname Fu, #13,293 [Add to Longdo]
家庭教师[jiā tíng jiào shī, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] tutor, #53,083 [Add to Longdo]
指导课[zhǐ dǎo kè, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄎㄜˋ, / ] tutorial; period of tuition for one or two students, #101,712 [Add to Longdo]
图坦卡门[tú tǎn kǎ mén, ㄊㄨˊ ㄊㄢˇ ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ, / ] Tutankhamen, #180,778 [Add to Longdo]
辅导人[fǔ dǎo rén, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] tutor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution [Add to Longdo]
ファイル名置換[ファイルめいちかん, fairu meichikan] filename substitution [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]
代入演算子[だいにゅうえんざんし, dainyuuenzanshi] assignment operator, substitution operator [Add to Longdo]
代理受信者[だいりじゅしんしゃ, dairijushinsha] substitute recipient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tut \Tut\ (t[u^]t), interj.
   Be still; hush; -- an exclamation used for checking or
   rebuking.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tut \Tut\, n. [Cf. Sw. tut a point, pipe, tube, Dan. tut a
   cornet.]
   1. An imperial ensign consisting of a golden globe with a
    cross on it.
    [1913 Webster]
 
   2. A hassock. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tut
   v 1: utter `tsk,' `tut,' or `tut-tut,' as in disapproval [syn:
      {tsk}, {tut}, {tut-tut}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TUT
     Transistor Under Test
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 tut [tuːt]
   does
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top