Search result for

tuns

(771 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuns-, *tuns*, tun
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tuns มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tuns*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tun[N] ถังขนาดใหญ่
stun[VT] ทำให้สลบ, See also: ทำให้สิ้นสติ, ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. anesthetize, deaden
stun[VT] ทำให้ตะลึงงัน, See also: ทำให้งง, Syn. amaze, daze, shock
tuna[N] ปลาทูน่า, See also: ปลาทะเลขนาดใหญ่คล้ายปลาโอ
tuna[N] ทูน่า
tune[N] ทำนอง, See also: ท่วงทำนอง
tune[VT] ตั้งเสียง
tune[VT] ปรับ
Satun[N] สตูล
Satun[N] จังหวัดสตูล
stung[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stung[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stunk[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stink
stunt[N] การแสดงโลดโผน, See also: การแสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. dangerous feat
stunt[VI] ทำการแสดงโลดโผน, See also: แสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. perform dangerous feat
stunt[VT] หยุดยั้งการเจริญเติบโต, Syn. dwarf, retard, shorter
stunt[N] สิ่งที่แคระแกร็น, See also: สิ่งที่การเจริญเติบโตหยุดชะงัก, Syn. dwarf
tuner[N] น้ำเสียง
tunic[N] เสื้อคลุมรัดเอวของสาวกรีก
tunny[N] ปลาทูน่า
attune[VT] ปรับให้เข้า, See also: ทำให้สอดคล้องกัน, Syn. harmonize, bring into accord
detune[VT] ทำให้เสียความพอดี, See also: ทำให้เคลื่อนไปจากที่เดิม
rotund[ADJ] อ้วนท้วน, See also: อ้วนกลม, ท้วม, Syn. fat, round, Ant. slim
rotund[ADJ] ดังกังวาน, Syn. rich sound
tundra[N] ที่ราบที่ไม่มีต้นไม้ในขั้วโลกเหนือ
tuning[N] การปรับเสียง
tunnel[N] อุโมงค์
tunnel[N] หลุม
tunnel[VT] ขุดอุโมงค์, See also: ขุดโพรง
fortune[N] ทรัพย์สมบัติมากมาย
fortune[N] โชคลาภ, See also: โชคดี
fortune[N] โชคชะตา, Syn. destiny, fate, karma
neptune[N] หอยขมทะเล
Neptune[N] ดาวเนปจูน, See also: ดาวเกตุ
Neptune[N] เทพเจ้าแห่งทะเล (นิยายโรมัน), See also: เทพเนปจูน
orotund[ADJ] กังวานชัด, See also: ก้องกังวาน, Syn. bombastic
petunia[N] พืชไม้ดอกรูปกรวยในแถบละตินอเมริกา
rotunda[N] ตึกหรือห้องที่เป็นทรงกลมโดยเฉพาะที่มีหลังคาโค้งกลม
stunned[ADJ] มึน, See also: ตกตะลึง, งงงัน, Syn. amazed, dazed, shocked
stunner[SL] ผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์
stunner[N] ผู้ทำให้สลบ, See also: สิ่งที่ทำให้สลบ
stunner[N] สิ่งที่ยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. excellent or impressive thing
stunner[N] ผู้หญิงที่สวยมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. beauty
tune-up[N] การอุ่นเครื่อง, Syn. warm-up
tuneful[ADJ] มีเสียงเพราะ
tuneful[ADJ] มีท่วงทำนอง
Tunisia[N] ประเทศตูนิเซีย
shantung[N] ผ้าแพรจีน, See also: ผ้าแพรชานตุง
stunning[ADJ] น่าประหลาดใจ, See also: น่างงงวย, น่าทึ่ง, Syn. striking, remarkable, astonishing
stuntman[N] ผู้แสดงแทนในฉากเสี่ยงอันตราย, Syn. acrobat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attune(อะทูน') vt. ปรับ,ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ, Syn. harmonize,adjust)
fortunate(ฟอร์'ชะเนท) adj. โชคดี,เคราะห์ดี., See also: fortunately adv. fortunateness n.
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
ill-fortunedadj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
importunate(อิมพอ' ชะนิท) adj. รีบด่วน, เร่งด่วน, รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน., See also: importunately adv. importunateness n., Syn. insistent, persistent, eager
importune(อิมพอร์ทูน') vt. รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน. -vt. รบเร้าไม่หยุด, เรียกร้องไม่หยุด, See also: importunely adv. importuner n.
importunity(อิมพอร์ทู' นิที) n. การรบเร้า, การเรียกร้อง, การพร่ำ, การขอร้องอย่างไม่หยุด
inopportune(อินออพเพอทูน') adj. ไม่เหมาะสม,ไม่ถูกกาละ,ไม่ได้จังหวะ., See also: inopportunely adv. inopportuneness,inopportunity n., Syn. untimely
jotun(ยอ'ทูน) n. ยักษ์ที่ชอบต่อสู้กับเทวดา, Syn. Jotunn,Jotunn
jotunheim(ยอ'ทูนเฮม) n. โลกภายนอก,โลกของยักษ์.
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity
neptune(เนพ'ทูน) n. พระสมุทร,ดาวพระเกตุ
noctunal enuresisอาการปัสสาวะรดที่นอน
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull,deaden
obtundent(อับทัน'เดินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เฉื่อยชา,ซึ่งผ่อนคลาย,ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวด,ซึ่งทำให้ลดน้อยลง n. ยาบรรเทาปวด,ยาผ่อนคลาย
opportune(ออพ'เพอทูน') adj. เหมาะสม,พอดี,ถูกกาละ,ได้เวลา, See also: opportuneness n., Syn. timely
opportunism(ออพเพอทู'นิซึม) n. ลิทธิฉวยโอกาส, See also: opportunist n.
opportunist(ออพเพอทู'นิสทฺ) n. นักฉวยโอกาส
opportunity(ออพเพอทู'นิที) n. โอกาส,จังหวะ,กาละ,โอกาสที่ดี,จังหวะที่ดี,, Syn. occasion
orotund(ออ'ระทันดฺ) adj. เกี่ยวกับเสียงที่ดังกังวาล ชัดเจน กลมกล่อม,น้ำท่วมทุ่ง,ฟุ่มเฟือย,เอิกเกริก., See also: orotundity n., Syn. resonant
rotund(โรเทินดฺ') adj. กลม,อ้วนกลม,ท้วม,เป็นวง,ทรงกลม,ดังกังวาล,ไพเราะ,กลมกล่อม
soldier of fortunen. ทหารรับจ้าง
stun(สทัน) vt. ทำให้สลบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ. n. การทำให้สลบ (งงงวย,ประหลาดใจ,หูอื้อ) ,การถูกทำให้สลบ,ความงงงวย,ความรู้สึกประหลาดใจ,เหตุการณ์ที่ทำให้งงงวย
stung(สทัง) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sting
stunk(สทังคฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stink
stunning(สทัน'นิง) adj. ทำให้สงบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ,สวยล้ำเลิศ,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ., Syn. astonishing ###A. dull
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
stunt girln. หญิงที่แสดงโลดโผนแทนดาราหญิง
stunt mann. ผู้แสดงโลดโผนแทนดาราภาพยนตร์
tun(ทัน) n. ถังใหญ่,ถังใส่เหล้าหรือเบียร์ vt. ใส่ถัง,บรรจุ,บรรจุถัง
tuna(ทู'นะ) n. ปลาทูน่า,เนื้อของปลาดังกล่าว
tunable(ทู'นะเบิล) adj. ปรับเสียงได้,ตั้งเสียงได้, (ทำนองเพลง) เพราะพริ้ง,ปรับเครื่องยนต์ได้., See also: tunableness n. tunably adv., Syn. tuneable
tundra(ทัน'ดระ) n.ที่ราบขนาดใหญ่ที่มีอากาศหนาวทางแถบเหนือของยุโรป อเมริกาและเอเซีย
tune(ทูน) n. ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความสอดคล้อง,สาระสำคัญ vi. ปรับเสียง,ปรับเสียงดนตรี,ปรับเครื่อง tune up ปรับเสียงดนตร'ปรับเครื่องยนต์
tune-up(ทูน'อัพ) n. การปรับ,การทำให้สอดคล้อง, Syn. adjustment
tuneable(ทู'นะเบิล) adj. =tunable (ดู)
tuneful(ทูน'ฟูล) adj. มีเสียงไพเราะ,มีท่วงทำนองที่ไพเราะ., See also: tunefully adv. tunefulness n.
tuner(ทูน'เนอะ) n. ผู้ปรับเสียง,ผู้ปรับเครื่องยนต์,สิ่งที่ใช้ปรับเสียงหรือเครื่องยนต์
tungsten(ทัง'สเทน) n. แร่โลหะชนิดหนึ่ง
tuning(ทูน'นิง) n. การปรับเสียง,การปรับเครื่องยนต์,การประสานเสียง,การทำให้เข้ากัน,การทำให้สอดคล้อง
tunnel(ทัน'เนิล) n.,vt.,vi. (ทำ,ขุด) อุโมงค์,ปล่องระบายอากาศ,ท่อปล่องไฟ,โพรงที่สัตว์ขุดขึ้น,กรวย, See also: tunneler n. tunneller n., Syn. subway,tube,underground,dig,
unfortunate(อันฟอร์'ชะเนท) adj. โชคไม่ดี

English-Thai: Nontri Dictionary
attune(vt) ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ,ปรับ
fortunate(adj) โชคดี,เคราะห์ดี,ดวงดี
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
importunate(adj) ซึ่งคะยั้นคะยอ,รบเร้า,เร่งด่วน
importune(vt) คะยั้นคะยอ,รบเร้า,เรียกร้อง
importunity(n) การคะยั้นคะยอ,การรบเร้า,การเรียกร้อง,การขอร้อง
inopportune(adj) ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่ได้จังหวะ,ไม่เหมาะสม
misfortune(n) โชคร้าย,โชคไม่ดี
Neptune(n) ดาวพระเกตุ
opportune(adj) ได้โอกาส,เหมาะโอกาส,เหมาะสม
opportunist(n) ผู้คอยฉวยโอกาส
opportunity(n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ
rotund(adj) ใส(เสียง),อ้วน,ดังกังวาน,ไพเราะ
rotunda(n) ห้องโถงกลม,ตึกหลังคาทรงกลม
rotundity(n) ความใส,ความอ้วน,ความดังกังวาน,ความไพเราะ
stun(vt) ทำให้สลบ,ทำให้มึนงง,ทำให้หูอื้อ,ทำให้งง
stung(vt) pt และ pp ของ sting
stunk(vi) pt และ pp ของ stink
stunt(n) การแสดงผาดโผน
stunt(vt) ขัดขวาง,หยุดยั้ง
tuna(n) ปลาทูน่า
tundra(n) ทุ่งทุนดรา
tune(n) ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความคล้องจอง
tune(vi) รับเสียง(วิทยุ),ปรับเสียง,ปรับคลื่น
tune(vt) ขึ้นเสียง(ดนตรี),ร้อง(เพลง),ตั้งเสียง(ซอ),ปรับ
tuneful(adj) เหมือนเสียงดนตรี,ไพเราะ,เพราะ
tunic(n) เสื้อคลุม,เสื้อชั้นนอกของทหาร
tunnel(n) อุโมงค์,โพรง,ทางใต้ดิน,ปล่องระบายอากาศ
unfortunate(adj) โชคร้าย,อัปมงคล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pantunบทร้อยกรองปันตน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
lava tunnel; lava cave; lava tubeอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava cave; lava tube; lava tunnelอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava tube; lava cave; lava tunnelอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rotundเกือบกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stunตีให้หมดสติ, ทำให้งัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opportunistนักฉวยโอกาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obtundทำให้ตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obtundent๑. -ทำให้มึนชา๒. ยาบรรเทาปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic fine tuning (AFT)การปรับชัดอัตโนมัติ, การปรับละเอียดอัตโนมัติ (เอเอฟที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustically tunable optical filterเครื่องกรองแสงปรับด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AFT (automatic fine tuning)เอเอฟที (การปรับชัดอัตโนมัติ, การปรับละเอียดอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air tunnelช่องลมเยือกแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bitunicateมีสองผนัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fine tuningการปรับชัด, การปรับละเอียด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
follow the fortunesการปฏิบัติตาม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
IG spot welding; inert-gas tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
importunityการบีบคั้น, การข่มขืนใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inert-gas tungsten-arc spot welding; IG spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
intervening opportunitiesโอกาสแทรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
TIG spot welding; inert-gas tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tuning; tune-upการปรับแต่งเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tuning forkส้อมเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tunnel; natural tunnel; tunnel caveอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tunnel cave; natural tunnel; tunnelอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tunnel erosionการกร่อนแบบอุโมงค์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tuned intake systemระบบ (ท่อร่วม) ไอดีแบบปรับแต่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tungsten inclusionทังสเตนฝังใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดอาร์กทังสเตน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tunic; tunicaเปลือก, สิ่งหุ้ม, ชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tunic; tunicaเปลือก, สิ่งหุ้ม, ชั้นนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tunica; tunicเปลือก, สิ่งหุ้ม, ชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tunica; tunicเปลือก, สิ่งหุ้ม, ชั้นนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tunicary-เปลือก, -สิ่งหุ้ม, -ชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tunicatedมีเยื่อหุ้มเรียงเป็นวง [หัวแบบหอม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tuningการปรับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tunamiคลื่นทูนามิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tune-up; tuningการปรับแต่งเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural tunnel; tunnel; tunnel caveอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nunc pro tunc (L.)ตอนนี้แทนตอนนั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employment opportunityโอกาสที่จะได้งาน [เศรษฐศาสตร์]
Equal opportunityโอกาสเท่าเทียมกัน [เศรษฐศาสตร์]
Neptunium seriesอนุกรมเนปทูเนียม, อนุกรมกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ที่มนุษย์ผลิตขึ้น โดยเริ่มต้นจากพลูโทเนียม-241 และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นบิสมัท-209 ในอนุกรมนี้มี เนปทูเนียม-237 เป็นนิวไคลด์ที่มีครึ่งชีวิตยาวที่สุด เท่ากับ 2.14 x 106 ปี
(ดู decay, radioactive และ radioactive series ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Carpal tunnel syndromeกลุ่มอาการประสาทมือชา [TU Subject Heading]
Cubital tunnel syndromeกลุ่มอาการเส้นประสาทอัลนาถูกกดรัดบริเวณข้อศอก [TU Subject Heading]
Fortuneโชคชะตา [TU Subject Heading]
Fortune-tellersหมอดู [TU Subject Heading]
Fortune-tellingการทำนายโชคชะตา [TU Subject Heading]
Fortune-telling by birthdaysการทำนายโชคชะตาจากวันเกิด [TU Subject Heading]
Fortune-telling by cardsการทำนายโชคชะตาจากไพ่ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by dreamsการทำนายโชคชะตาจากฝัน [TU Subject Heading]
Fortune-telling by molesการทำนายโชคชะตาจากไฝ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by namesการทำนายโชคชะตาจากชื่อ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by numbersการทำนายโชคชะตาจากตัวเลข [TU Subject Heading]
Fortune-telling by precious stonesการทำนายโชคชะตาจากหินมีค่า [TU Subject Heading]
iTunesไอทยูนส์ [TU Subject Heading]
Kengtung (Burma : State)เชียงตุง (พม่า) [TU Subject Heading]
Mao, Tse-tung, 1893-1976เมา, เซตุง, ค.ศ.1893-1976 [TU Subject Heading]
Neptune (Planet)ดาวพระเกตุ [TU Subject Heading]
Portunidaeปูว่ายน้ำ [TU Subject Heading]
Tunaปลาทูน่า [TU Subject Heading]
Tuna canning industryอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง [TU Subject Heading]
Tuna fisheriesประมงปลาทูน่า [TU Subject Heading]
Tuna fishingการจับปลาทูน่า [TU Subject Heading]
Tung (Chinese people) ; Kan (Chinese people) ; Tong (Chinese people)ชาวต้ง [TU Subject Heading]
Tungstenทังสเตน [TU Subject Heading]
Tunnel detectionการตรวจหาอุโมงค์ [TU Subject Heading]
Tunnel warfareสงครามในอุโมงค์ [TU Subject Heading]
Tunnelingการขุดอุโมงค์ [TU Subject Heading]
Tunnelsอุโมงค์ [TU Subject Heading]
Wind tunnel modelsแบบจำลองอุโมงค์ลม [TU Subject Heading]
Wind tunnel testingการทดสอบในอุโมงค์ลม [TU Subject Heading]
Wind tunnelsอุโมงค์ลม [TU Subject Heading]
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Tungstates and Molybdates ทังสเตตและโมลิบเดต
เป็นแร่ที่ประกอบด้วยกลุ่มทังสเตต (WO4) แร่ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสินแร่กลุ่มเล็ก ๆ มีสีสวยและน่าสนใจอันได้แก่ ชีไลต์ ซึ่งเรืองแสงสีฟ้า ขาวนวลภายใต้แสงอุลตราไวโอเลต ชีไลต์ยังเป็นสินแร่ที่ให้โลหะทังสเตนที่สำคัญอีกด้วย แร่ทังสเตนที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือ วุลแฟรไม [สิ่งแวดล้อม]
Autunite ออทูไนต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ยูเรเนียม [สิ่งแวดล้อม]
Opportunity costต้นทุนค่าเสียโอกาส [การบัญชี]
Carpal Tunnel Releaseการผ่าตัดขยายช่องข้อมือ [การแพทย์]
Carpal Tunnel Syndromeกลุ่มอาการคาร์ปาลทันเนล,กลุ่มอาการคาร์ปัลทันเนล,ประสาทถูกกดในช่องผ่านข้อมือ,กลุ่มอาการช่องข้อมือ,กลุ่มอาการชาและปวดที่มือ [การแพทย์]
Costs, Opportunityค่าเสียโอกาส [การแพทย์]
Drum, Tunefulการตีกลอง [การแพทย์]
Fungi, Opportunisticเชื้อราพวกซ้ำเติม,ราผู้ฉวยโอกาส [การแพทย์]
Fungus, Opportunisticเชื้อราฉวยโอกาส [การแพทย์]
intake opportunity timeintake opportunity time, ระยะเวลาดูดซึมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion tunneldiversion tunnel, อุโมงค์ผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
tungstenทังสเตน, ธาตุแทรนซิชัน  เลขอะตอม 74 สัญลักษณ์ W จุดหลอมเหลว 3,370°C จุดเดือด 5,930°C  ใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้าและโลหะผสมอื่น ๆ ในธรรมชาติมีปนอยู่ในแร่วุลแฟรไมต์ (wolframite FeWO4 ) และซีไลต์ (scheelite CaWO4) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tuning forkส้อมเสียง, อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ใช้เป็นมาตรฐานในการเทียบเสียงของเครื่องดนตรีและใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neptuneดาวเนปจูน, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวยูเรนัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,498 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 44,800 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเกตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Houttunia Cordata Thunbพลูควร [การแพทย์]
Internal Tunicผนังชั้นในสุด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my hในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งมายัง ฯพณฯ ท่านด้วย
neptunism[เน็พทิวนิซมฺ] (n) (ธรณีวิทยา) ทฤษฎีว่าด้วยการกลายเป็นน้ำ
opportunity cost (n) ค่าเสียโอกาส - สิ่งที่จะได้รับหากไม่ได้ทำการณ์หนึ่ง เช่น ถ้าเลือกลงทุนในหุ้น ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคาร ดอกเบี้ยนี้คือค่าเสียโอกาสนั้นเอง
opportunity costค่าเสียโอกาส
Opportunity knocksโอกาสดี
stay tuned (vi ) ติดตามต่อไป
See also: S. follow up,
tune (vi) นิ่ง
See also: R. หะรส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stay tuned for scenes from our next episode.จบตอนที่3 โปรดติดตามตอนต่อไป Mission Creep (2011)
Unfortunately, too many members of his generation bought the lies of tyrants.น่าเสียดาย มีสมาชิกมากเกินไป ในรุ่นของเขา มีการโกหก หลอกลวง การซื้อตัว Deadline (2011)
Unfortunately they were using the public Wi-Fi at the Culver City College as a proxy server.โชคไม่ดีที่คนนั้นใช้ไว-ไฟ สาธารณะ ที่คลเวอร์ ซิตี้ คอลเลจ เซิฟเวอร์กลาง Cyber Threat (2011)
Unfortunately, he ended up killing Bryan Hayes in the process.แต่โชคร้ายที่เค้าพลั้งมือ ฆ่าคุณเฮยส์ระหว่างการโจรกรรม Eye of the Beholder (2011)
Well, given that you won't be making your fortune off game shows, perhaps it's time we had that talk about your future.เอาล่ะ นั่นมันไม่ ทำให้ลูกมีโชคจากการดูเกมโชว์หรอกนะ คงถึงเวลาแล้วที่เราจะมาคุยถึงอนาคตกัน School of Hard Knocks (2011)
I keep seeing my dead grandfather at the end of the tunnel, saying "Come toward the light."ที่ปลายทางของอุโมงค์ พูดว่า "เดินตามแสงมา" School of Hard Knocks (2011)
It must be worth a fortune.มันจะต้องมีค่ามหาศาล The Sword in the Stone: Part One (2011)
I'm sorry I brought this... misfortune upon you.ข้าขอโทษ.. ที่ทำให้เกิดเรื่องนี้กับเจ้า... The Sword in the Stone: Part One (2011)
I thought you said you grew up in these tunnels? !ไหนเจ้าบอกเจ้าโตมากับอุโมงค์นี้งัย The Sword in the Stone: Part Two (2011)
I know these tunnels, Agravaine doesn't. You keep going.ข้ารู้จักอุโมงค์นี้ แต่อาร์กาเวียนไม่รู้ พวกเจ้าไปต่อเลย The Sword in the Stone: Part Two (2011)
He knows the tunnels. He'll find his way. I'm going back.เขารู้จักอุโมงค์นี้ เขาหาทางเองได้ ข้าจะกลับไป The Sword in the Stone: Part Two (2011)
One less high school bitch making the lives of the less fortunate more tolerable is, in my opinion, a public service.ทำให้พวกมัน โชคดีน้อยลง ทนต่อความคิดมากขึ้น บริการสาธารณะ Pilot (2011)
I need you to rev up that fine-tuned Italian engine of yours, then.ผมต้องการให้คุณเร่งเครื่องยนต์ รถอิตาลี่ ของคุณให้เต็มที่เลย From Childhood's Hour (2011)
Oh, lemme guess. Show tunes? Boy bands?เดานะ คงเป็นเพลง ประกอบละครไม่ก็วงบอยแบนด์ And the Rich People Problems (2011)
Hand me the tuna melt.ส่งไส้ทูน่ามาหน่อยซิ The Infestation Hypothesis (2011)
It's stunning.อึ้งไปเลย If You Ever Want a French Lesson... (2011)
Now if you can find the original deed, and if the date is different, you'd have a real opportunity to claim 50% of that property.ตอนนี้ ถ้าคุณหาโฉนดตัวจริงได้ แล้วถ้าวันที่ไม่เหมือนกัน คุณก็มีโอกาสเรียกร้องสิทธิ ครึ่งนึงของทรัพย์สินนั่น If You Ever Want a French Lesson... (2011)
This view is really stunning.วิวสวยจัง If You Ever Want a French Lesson... (2011)
It's stunning.มันตื่นตาตื่นใจจัง It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
Unfortunately, I have to go to work.เสียดายที่ผมต้องไปทำงาน It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
Most radios are tuned to it by default, so chances are, you pick up your boat radio, you're talking to the coast guard.วิทยุส่วนใหญ่แล้วถูกจูนไปที่มัน เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อโอกาสฉุกเฉิน เมื่อคุณยกหูวิทยุของเรือขึ้นมา คุณจะติดต่อกับยามฝั่งได้เลย It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
You had means, motive, and opportunity.คุณมีแรงจูงใจและโอกาส Demons (2011)
Do, uh, wind tunnel.เอ่อ ช่องลม Wedding (2011)
The lieutenant's fingerprints were singed and they tested positive for high levels of iron oxide and tungsten sulfide, aka rust and oil.ลายนิ้วมือคุณเรือเอกถูกไหม้ไป ตรวจแล้วพบว่ามีเหล็กอ๊อกไซด์ และทังสเตน ซัลไฟด์ระดับสูง ซึ่งก็คือสนิมและน้ำมัน The Penelope Papers (2011)
Unfortunately, chlorinated water is quite effective at eliminating trace evidence.โชคร้ายที่น้ำเจอคลอรีน กำจัดร่องรอยหลักฐานได้อย่างดี Ka Hakaka Maika'i (2011)
They use that opportunity to assess their victims' assets.แล้วฉวยโอกาส ประเมินทรพย์สินของเหยื่อ Ka Hakaka Maika'i (2011)
Wow. Stunning.ว้าว ' 'คุณสวย Knightfall (2011)
Pathologically. Find an opportunity to get her back in the spotlight.เราลองหาโอกาสให้เธอ กลับไปเป็นจุดสนใจเหมือนเดิม Guilt (2011)
Have you lost your mind? What the hell kif stunt are you pulling,มีคนอยู่มั้ย? คุณเกิดเป็นบ้า อะไรของคุณขึ้นมา Guilt (2011)
How much is this little stunt gonna cost me?ค่าตัวของสตันท์ตัวน้อย นี้ราคาเท่าไร? Guilt (2011)
And it might be a good opportunity for you to spend some time with my mother.และมันเป็นโอกาสดีที่คุณ จะได้ใช้เวลากับแม่ของผมบ้าง Intrigue (2011)
Unfortunately.น่าเสียดาย Intrigue (2011)
And our opportunistic killer takes advantage of the chaos, injects her with bee venom...และฆาตกรของเราก็ฉวยโอกาส ใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวาย ฉีดเธอด้วยพิษผึ้ง BeeWare (2011)
Or I'm not the only one who's gonna get stung.ไม่ใช่ฉันคนเดียวหลอกนะที่จะถูกต่อย BeeWare (2011)
I just got stung.ผมโดนผึ้งต่อย BeeWare (2011)
This was her opportunity. This time, she was gonna make it,นี่เป็นโอกาสของเธอ เวลานี้ เธอจะไปทัน Hecking Order (2011)
In fact, maybe I could interest you guys in a really unique investment opportunity.บางที พวกคุณอาจจะสนใจก็ได้ เรื่องโอกาสการลงทุนที่ดีสุดๆ The Three Bad Wolves (2011)
And I told him that I usually always give, but that my father was indicted in a Ponzi scandal and I've lost my family fortune and my Manhattan townhouse, so I've been sleeping on a couch in Brooklyn,แล้วฉันก็บอกเขาว่า ตามปกติแล้วฉันจะให้นะ แต่ว่าพ่อฉันถูกกล่าวหาในเรื่องอื้อฉาว พอนซี่ แแล้วฉันก็สูญเสียสมบัติของครอบครัว และทาวน์เฮาส์ในแมนฮัตตัน And the Break-Up Scene (2011)
It was so funny. It was like looney tunes funny.มันตลกมาก เหมือนการ์ตูนลูนี่ทูนส์เลยแหละ And Strokes of Goodwill (2011)
Pam Staggs is gonna be on "Wheel Of Fortune"?แพม สแตคจะไปเล่น รายการวีล ออฟ ฟอร์จูน Major Changes (2011)
It's the "Wheel," Mike. She could win a fortune in cash and prizes.รายการวีล ไมค์ เธออาจชนะรางวัลด้วยซ้ำ Major Changes (2011)
This unfortunate incident aside,นี่มันเป็นอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Murder House (2011)
Unfortunate...งั้นก็โชคร้าย... Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Heir to multibillion-dollar fortuneทายาทมรดกหมื่นล้าน Charade (2011)
Bernadette, an opportunity has come up that impacts both of us and I'd like to discuss it.เบอร์นาเดตต์ ชั้นได้รับโอกาส ที่จะส่งผลกระทบกับเราทั้งคู่ และก็อยากจะคุยกับเธอ The Russian Rocket Reaction (2011)
And, uh, unfortunately, it looike we're gonna be here for a while.และ โชคร้ายจริงๆ ที่ดูเหมือนว่าเรายังจะต้องอยู่ที่นี่กันอีกสักพัก Cops & Robbers (2011)
I can't even get a search warrant for his room. Zubov's an opportunist.คำถามคือ ที่ไหนที่เขาจะมี โอกาสที่จะทำอย่างนั้นได้ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
The question is, where did he have opportunity?ซีบีไอ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
I handled it when I lost my fortune, and I handled it when I lost my fortune.ฉันทนได้นะตอนที่ฉันสูญเสียสมบัติ และฉันก็ทนได้นะตอนที่ฉันสูญเสียสมบัติ And the Disappearing Bed (2011)
It's not a problem. It's an opportunity.มันไม่มีปัญหา มันเป็นโอกาส What Remains (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tunHe is fortunate having such a good wife.
tunHe heaped up a fortune.
tunMy father left me a large fortune.
tunThe tunnel caved in because of the earthquake the other day.
tunI wanted the musician to play some sad tune on his flute.
tunHis daughter importuned him to buy the doll.
tunShe bore her misfortunes with a brave spirit.
tunFortunately, the fire was put out before it became too serious.
tunHe made good use of the opportunity.
tunHe watched for an opportunity to speak.
tunFortunately I was able to finish my work without any serious errors.
tunHe was fortunate to pass the exam.
tunHe was so fortunate as it find a good job.
tunHe had his clarinet tuned.
tunHe is misfortune.
tunEric played a sweet tune on the piano.
tunTom gambled away a fortune in one night.
tunIt was fortunate that he was taken to a nearby hospital right away after the accident.
tunThey insisted on my making use of the opportunity.
tunUnfortunately, the hotel that you suggested has been completely booked up.
tunBacchus has drowned more men than Neptune.
tunHe watches for an opportunity to intrigue against his rival.
tunFortunately they had no storms on the way.
tunOne of my favorite tunes was playing on the radio.
tunHealth is above wealth; the latter gives less fortune than the latter.
tunI can't remember the tune of that song.
tunDon't let such a good opportunity go by.
tunAvail yourself of this opportunity.
tunHe is said to have made a fortune in oil.
tunHe seized on the unprecedented opportunity.
tunFurther investigation will offer many opportunities to obtain more valuable knowledge of the ocean.
tunA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
tunShe is dogged by misfortune.
tunWe should make the most of every opportunity in our life.
tunI missed a golden opportunity.
tunA fortune-teller read my hand.
tunHe lost the greater part of his fortune in speculation.
tunNever take advantage of another's misfortune.
tunHe acquired a large fortune.
tunHe made the most of his opportunities.
tunWe make the most of the opportunity.
tunJapanese people are fortunate to live in a land with natural hot springs.
tunYou have come at an opportune time.
tunFortunately, I've got you to talk to.
tunShe would value the opportunity to exchange views on the strength of guard-rails.
tunYou should try to make the most of your opportunities.
tunWife and children are hostages given to fortune.
tunHe has a fairly large fortune.
tunAll you have to do is take advantage of this rare opportunity.
tunMisfortunes seldom come singly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อาภัพ[N] one who is unlucky, See also: unfortunate, Syn. คนอาภัพ, Ant. ผู้มีวาสนา, Example: คุณชายน้อยเป็นผู้อาภัพแห่งบ้านทรายทอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีวาสนาน้อย
คอยจังหวะ[V] wait for the right moment, See also: wait for a chance, bide one's time, await a favorable opportunity, Syn. คอยโอกาส, Example: มือปืนเป็นคนมีสี มาจากต่างจังหวัด คอยจังหวะสะกดรอยตามนายวิทูรย์อยู่หลายวัน, Thai definition: รอโอกาสเหมาะ
งงเต้ก[V] be puzzled, See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped, Syn. งง, งงก๊ง, Example: เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย, Thai definition: ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง, Notes: (สแลง)
มั่วนิ่ม[V] seize an opportunity, Syn. ฉวยโอกาส, ถือโอกาส, Example: มีกลุ่มคนบางกลุ่มมั่วนิ่มเข้าแถวรับของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย, Thai definition: ฉวยโอกาสเข้าผสมผเส, Notes: (สแลง)
คว้าโอกาสที่ดี[V] seize the opportunity, Ant. ปล่อยโอกาสที่ดี, Example: คุณน่าจะคว้าโอกาสที่ดีนี้ไว้ เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ
ให้โอกาส[V] give a chance, See also: give an opportunity, present an opportunity, Syn. มอบโอกาส, เปิดโอกาส, Example: อาจารย์ให้โอกาสนักเรียนกลุ่มนี้สอบแก้ตัวอีกครั้ง
สิริมงคล[N] luck, See also: fortune, fate, Syn. มงคล, ศรี, มิ่งขวัญ, Ant. อัปมงคล, เสนียดจัญไร
โอกาส[N] opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, จังหวะ
ฮวงจุ้ย[N] fortune
แก้ไขปรับปรุง[V] adjust, See also: fine-tune, Syn. ปรับปรุงแก้ไข, Example: ประเทศไทยจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายเสียใหม่, Thai definition: การทำส่วนที่เสียให้ดีขึ้นอย่างเดิม แล้วดัดแปลงให้ดีขึ้น
รับฟัง[V] tune in, See also: listen in to, Syn. ฟัง, รับได้, Example: อำเภอที่อยู่ห่างไกลพอจะรับฟังสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้สถานีเดียว, Thai definition: สามารถรับคลื่นเสียงหรือได้ยินเสียงนั้นได้
แปร่งหู[V] speak with a strange accent, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: แม้เสียงของเขาจะแปร่งหู แต่ก็ดูมีเอกลักษณ์ดี, Thai definition: มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
วิบัติ[N] disaster, See also: destruction, calamity, catastrophe, ruin, misfortune, Syn. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความล่มจม, ความหายนะ, Ant. เจริญ, Example: งบประมาณในด้านต่างๆ ถูกตัดลงอย่างถ้วนหน้า เหตุเพราะวิบัติทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แสบ[V] sting, See also: be stung, Syn. เจ็บแสบ, Example: พรรคฝ่ายค้านเขียนบทความนี้ได้แสบถึงใจทีเดียว, Thai definition: รู้สึกเจ็บอย่างเผ็ดร้อน
รื้อ[N] name of Thai tune, Syn. รื้อร่าย, Thai definition: ชื่อทำนองเพลงร้อง
ลาภ[N] luck, See also: fortune, Example: ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, Thai definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาสนา[N] luck, See also: fortune, lot, destiny, fate, chance, Syn. บุญบารมี, Example: ฉันไม่เคยน้อยใจในวาสนาเลยเพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้, Thai definition: กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
เวร[N] retribution, See also: fate, misfortune, Nemesis, Syn. เวรกรรม, Example: ถ้าช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของมันเถอะ, Thai definition: ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
สบโอกาส[V] meet the opportunity, Syn. ได้โอกาส, Example: เมื่อสบโอกาส รัฐมนตรีคลังคนใหม่ก็ประกาศขึ้นเพดานดอกเบี้ย
สมบัติ[N] property, See also: wealth, asset, fortune, treasure, possession, riches, estate, Example: เปียโนหลังดังกล่าวได้ตกมาเป็นสมบัติของกรมศิลปากร, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ หรือสิ่งมีค่าต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หมอดู[N] fortune teller, See also: astrologer, forecaster, Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, Example: เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้หญิงสาวๆ ที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนิยมไปปรึกษาหมอดู หรือพวกคนทรงเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำนายโชคชะตาราศี
เหตุร้าย[N] accident, See also: mishap, misadventure, misfortune, calamity, disaster, Syn. เคราะห์ร้าย, โชคร้าย, เคราะห์หามยามร้าย, Example: หมอดูทำนายว่าจะเกิดเหตุร้ายในช่วงเบญจเพส
อับ[ADV] unfortunately, See also: unluckily, Syn. ตกต่ำ, ตกอับ, อับจน, Ant. เจริญก้าวหน้า, Example: พอเขาตกอับลูกน้องของเขาก็หนีไปหมด, Thai definition: ถึงที่อับจน, ถึงคราวชะตาตก
โภค[N] property, See also: wealth, fortune, goods, Syn. สมบัติ, โภคสมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โอกาสดี[N] auspicious, See also: favourable (promising) opportunity, Syn. โอกาสทอง, Example: การที่มหาวิทยาลัยขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม, Thai definition: ช่วงจังหวะที่ดี, ช่องทางที่ดี
ทำนองเสียง[N] tune, See also: melody, tone, rhythm, Example: ทำนองเสียงของเขาขึ้นสูงจนฉันฟังไม่รู้เรื่อง, Thai definition: ระเบียบเสียงสูงต่ำซึ่งมีจังหวะสั้นยาว
โชคเคราะห์[N] luck, See also: fortune, fate, lot, destiny, Syn. ชะตากรรม, Example: เขาเชื่อว่าการกระทำนี้เป็นการซัดทอดโชคเคราะห์ไปให้สิ่งอื่นนอกเหนือไปจากตัวเขา, Thai definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดลักษณะเหตุดีหรือชั่ว ที่ผ่านเข้ามาในการดำเนินชีวิต
โชคช่วย[V] luck, See also: good luck, good fortune, Syn. โชคเข้าข้าง, มีโชค, เคราะห์ดี, Example: เขาสอบผ่านมาได้ก็เพราะโชคช่วย ไม่ใช่เพราะความสามารถของเขาเอง, Thai definition: สิ่งที่นำผลมาให้หรือนำให้ประสบผลดีโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
โชคชะตาราศี[N] fortune, See also: fate, Syn. โชคชะตา, ดวงชะตา, โชคเคราะห์, Example: โหรทำนายโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของดาวเคราะห์เป็นหลัก, Thai definition: สิ่งที่บอกลักษณะดีงามหรือคุณสมบัติประจำตัวของดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคน เป็นต้น
เต็มความสามารถ[V] be plump, See also: be chubby, be corpulent, be fat, be podgy, be rotund, be tubby, be round, Example: เธอดูตุ้ยนุ้ยไปหน่อยนะถ้าใส่ชุดนี้, Thai definition: อวบอ้วนเล็กน้อยหรือมีน้ำหนักเกินเล็กน้อย
ตุ้ยนุ้ย[ADJ] plump, See also: chubby, corpulent, fat, podgy, rotund, tubby, round, Example: เขาชอบสาวตุ้ยนุ้ยอย่างเธอ เขาไม่มองแบบที่ผอมแห้งหรอก, Thai definition: ที่มีรูปร่างอวบอ้วนเล็กน้อยหรือมีน้ำหนักเกินเล็กน้อย
ตะลึงงัน[V] be stunned, See also: be stupefied, be dumbfounded, be nonplussed, be astonished, be shocked, Syn. ตกตะลึง, Example: กลุ่มคนที่เข้าไปมุงดูต่างตะลึงงันอยู่กับภาพคนตายตรงหน้า, Thai definition: อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง
ตัดช่องทาง[V] cut (at), See also: destroy one's pull, destroy one's opportunity, Syn. ตัดทาง, Example: เขาตัดช่องทางทำมาหากินผู้คนในวงการนี้มานักต่อนัก, Thai definition: ทำให้หมดหนทางหรือโอกาส
กรุสมบัติ[N] treasure, See also: wealth, fortune, Example: เจ้าหน้าที่โบราณคดีพบกรุสมบัติโบราณอายุหลายร้อยปีในอุโมงค์ลึก, Thai definition: ที่เก็บสมบัติ
งงงวย[V] be stunned, See also: be bewildered, be perplexed, be puzzled, be astonished, Syn. หลงงงงวย, Example: เขางงงวยไปชั่วขณะ เมื่อเห็นความงามของเธอในระยะประชิด, Thai definition: รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ
งงงวย[V] be stunned, See also: be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered, Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน, Example: ข้าพเจ้างงงวยกับภาพที่ได้เห็นจนทำอะไรไม่ถูก, Thai definition: คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
คราวเคราะห์[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวซวย, คราวร้าย, Ant. คราวดี, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
คราวร้าย[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
ความไพเราะ[N] melodiousness, See also: sweetness, sonorousness, tunefulness, Syn. ความเพราะ, ความไพเราะเสนาะหู, ความไพเราะเพราะพริ้ง, Example: ละครดึกดำบรรพ์เป็นละครที่เน้นความไพเราะของเพลงเป็นสำคัญ
กุศล[N] merit, See also: good, fortune, luck, meritorious deed, virtue, Syn. บุญกุศล, Example: การจะมีอายุยืน ขึ้นอยู่กับการทำบุญทำกุศล ซึ่งเป็นความเชื่อทางศาสนา กับการทำตัวเป็นคนดีมีศีลธรรม, Thai definition: สิ่งที่ดีที่ชอบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกตุ[N] Neptune, Syn. ดาวเกตุ, ดาวพระเกตุ, Example: จำได้ว่าเคยอ่านตำราโหราศาสตร์ ดาวเกตหมุนรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลา 60,180 วัน, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวพระเคราะห์ดวงที่ 9 หมายถึงตำแหน่งที่ดวงจันทร์ผ่านจากเหนือระนาบสุริยวิถีลงสู่ใต้ระนาบสุริยวิถี ส่วนตำแหน่งที่ดวงจันทร์ผ่านจากใต้ระนาบสุริยวิถีขึ้นเหนือระนาบสุริยวิถี เรียกว่า พระราหู, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (โหราศาสตร์)
ขัดลาภ[V] make unfortunate, See also: spoil one's fortune, Example: ฉันกำลังจะซื้อหวย เธออย่ามาขัดลาภหน่อยเลย, Thai definition: ทำให้ไม่ได้รับในสิ่งที่พึงได้, ทำให้ไม่มีโชค
ความอาภัพ[N] misfortune, See also: haplessness, unluckiness, Syn. ความเคราะห์ร้าย, การอับโชค, การตกอับ, Example: พระเอกของเรื่องสร้างความประทับใจให้แก่เราได้ด้วยความอาภัพของเขา, Thai definition: การที่มีวาสนาน้อย
ไพเราะ[ADJ] melodious, See also: sweet, sweet-sounding, tuneful, Syn. เพราะ, เสนาะ, Example: นักวิจัยพบว่าถ้าเปิดเพลงไพเราะให้ผู้ที่ทำงานฟัง จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุมเชิง[V] keep watch on, See also: be wary, take watch for an opportunity, Example: คู่แข่งขันต่างก็คุมเชิงกัน, Thai definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
เคราะห์ร้าย[N] misfortune, See also: unfortunate, adversity, bad luck, misadventure, mischance, Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: หมอดูทายฉันว่าจะมีเคราะห์ร้ายเร็วๆ นี้, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
เคราะห์ร้าย[V] be unlucky, See also: be unfortunate, be ill-fated, be ill-fortuned, Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: หมู่นี้ฉันเคราะห์ร้ายเต็มทนต้องไปรดน้ำมนต์เสียบ้าง, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
เคราะห์หามยามร้าย[N] misfortune, See also: unfortunate, bad luck, misadventure, mischance, Syn. เคราะห์ร้าย, ซวย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: คนเราใช่ว่าจะมีเคราะห์เสมอไปในท่ามกลางเคราะห์หามยามร้ายนั้นก็อาจจะมีโชคเกิดขั้นได้, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
เคราะห์ดี[V] be lucky, See also: be fortunate, Syn. โชคดี, โชค, Ant. เคราะห์ร้าย, Example: คนเจ็บเคราะห์ดีเพราะมีผู้บริจาคโลหิตช่วยชีวิตไว้ได้
เคราะห์ดี[ADJ] lucky, See also: fortunate, Example: ลูกชาวบ้านถ้ามีโอกาสได้เรียนหนังสือที่วัดก็จัดว่าเป็นเด็กเคราะห์ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะงักงัน[v. exp.] (cha-ngak ngan) EN: stun   
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune   FR: destin [m] ; sort [m]
เชิดจีน[n.] (choētjīn) EN: name of Thai classical tune   
โชค[n.] (chōk) EN: luck ; fortune   FR: chance [f] ; fortune [f] ; destin [m] ; sort [m]
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
โชคดี[adv.] (chōkdī) EN: fortunately   
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign   
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole   FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel   FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity   FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ได้ช่อง[v. exp.] (dāi chǿng) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening   
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity   
ได้ลาภ[v. exp.] (dāi lāp) EN: be fortunate ; be lucky ; have a good luck ; be in luck   FR: avoir de la chance ; être chanceux
ดาวเกตุ[n. prop.] (dāo Kēt) EN: Neptune   FR: Neptune
ดาวเนปจูน[n. prop.] (dāo Nēpjūn) EN: Neptun   FR: Neptune [f]
ดาวพระเกตุ[n. prop.] (dāo Phra Kēt) EN: Neptune   FR: Neptune
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
ดวง[n.] (dūang) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope   FR: chance [f]
ดวงชะตา[n.] (dūang chatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny   FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
ดวงขึ้น[v.] (dūang kheun) EN: be fortunate ; be lucky ; be in luck ; have good luck   FR: être chanceux
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune   
ให้โอกาส[v. exp.] (hai ōkāt) EN: give a chance ; give an opportunity ; present an opportunity ; offer an opportunity   
เฮง[n.] (heng) EN: good fortune ; luck out (inf. - Am.)   FR: chance [f]
เฮง[adj.] (heng) EN: fortunate ; lucky   FR: chanceux
ใจหาย[v.] (jaihāi) EN: be stunned with fear   
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still   FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จังหวัดสตูล[n. prop.] (Jangwat Satūn) EN: Satun province   FR: province de Satun [f]
จิกปีก[v.] (jikpīk) EN: be dazed ; be stunned   
แก้ไขปรับปรุง[v. exp.] (kaēkhai prapprung) EN: adjust ; fine-tune   FR: ajuster
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: occasion ; opportune moment ; situation   
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune   FR: mauvaise action [f]
กรรมเวร[n. exp.] (kamwēn) EN: karmic misfortune   
เกตุ[n. prop.] (Kēt) EN: Neptune   FR: Neptune
เขื่อนท่าทุ่งนา[n. prop.] (Kheūoen Thāthung-nā) EN: Thatungna Dam   
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity   FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time   FR: attendre le moment opportun
เคราะห์[n.] (khra) EN: fate ; luck ; fortune   FR: chance [f] ; destin [m]
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized   FR: nain
คราว[n.] (khrāo) EN: time ; occasion ; opportunity ; chance   FR: fois [f] ; occasion [f] ; moment [m]
เคราะห์[n.] (khrǿ) EN: fate ; luck ; fortune ; destiny   FR: destin [m] ; sort [m] ; fortune [f] ; chance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STUN    S T AH1 N
TUNG    T AH1 NG
TUNA    T UW1 N AH0
TUNA    T Y UW1 N AH0
TUNE    T UW1 N
STUNT    S T AH1 N T
TUNED    T UW1 N D
TUNER    T UW1 N ER0
TUNDE    T AH1 N D
TUNIS    T UW1 N IH2 S
TUNKS    T AH1 NG K S
STUNK    S T AH1 NG K
TUNIS    T UW2 N IY1 S
STUNG    S T AH1 NG
TUNAS    T UW1 N AH0 Z
TUNES    T UW1 N Z
TUNKU    T AH1 NG K UW0
TUNNY    T AH1 N IY0
TUNIC    T UW1 N IH0 K
KATUNI    K AH0 T UW1 N IY0
ROTUND    R OW0 T AH1 N D
TUNICA    T UW1 N IH0 K AH0
STUNTS    S T AH1 N T S
TUNNEY    T AH1 N IY0
NATUNA    N AH0 T UW1 N AH0
TUNNEL    T AH1 N AH0 L
ANTUNA    AA0 N T UW1 N AH0
ATTUNE    AH0 T UW1 N
TUNG'S    T AH1 NG Z
TUNEUP    T UW1 N AH2 P
STUNTZ    S T AH1 N T S
TUNICK    T AH1 N IH0 K
TUNDRA    T AH1 N D R AH0
TUNING    T UW1 N IH0 NG
TUNISIA    T UW2 N IY1 ZH AH0
ANTUNES    AA0 N T UW1 N EH0 S
PETUNIA    P AH0 T UW1 N Y AH0
ROTUNDA    R OW0 T AH1 N D AH0
PETUNIA    P AH0 T UW1 N IY0 AH0
ROTUNDO    R OW0 T UW1 N D OW0
ANTUNEZ    AA0 N T UW1 N EH0 Z
ATTUNED    AH0 T UW1 N D
STUNNED    S T AH1 N D
FORTUNA    F AO0 R T UW1 N AH0
STUNTED    S T AH1 N T AH0 D
TUNEFUL    T UW1 N F AH0 L
ZEITUNG    Z AY1 T AH0 NG
FORTUNE    F AO1 R CH UW0 N
HARTUNG    HH AA1 R T AH0 NG
TUNISON    T AH1 N AH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tun    (n) (t uh1 n)
stun    (v) (s t uh1 n)
tuna    (n) (t y uu1 n @)
tune    (v) (t y uu1 n)
tuns    (n) (t uh1 n z)
Tunis    (n) (t y uu1 n i s)
stung    (v) (s t uh1 g)
stunk    (v) (s t uh1 ng k)
stuns    (v) (s t uh1 n z)
stunt    (v) (s t uh1 n t)
tunas    (n) (t y uu1 n @ z)
tuned    (v) (t y uu1 n d)
tuner    (n) (t y uu1 n @ r)
tunes    (v) (t y uu1 n z)
tunic    (n) (t y uu1 n i k)
tunny    (n) (t uh1 n ii)
attune    (v) (@1 t y uu1 n)
rotund    (j) (r ou1 t uh1 n d)
stunts    (v) (s t uh1 n t s)
tundra    (n) (t uh1 n d r @)
tuners    (n) (t y uu1 n @ z)
tunics    (n) (t y uu1 n i k s)
tuning    (v) (t y uu1 n i ng)
tunnel    (v) (t uh1 n l)
Neptune    (n) (n e1 p t y uu n)
Tunisia    (n) (t y uu1 n i1 z i@)
attuned    (v) (@1 t y uu1 n d)
attunes    (v) (@1 t y uu1 n z)
fortune    (n) (f oo1 ch uu n)
orotund    (j) (oo1 r ou t uh n d)
petunia    (n) (p i1 t y uu1 n i@)
rotunda    (n) (r ou1 t uh1 n d @)
stunned    (v) (s t uh1 n d)
stunner    (n) (s t uh1 n @ r)
stunted    (v) (s t uh1 n t i d)
tundras    (n) (t uh1 n d r @ z)
tuneful    (j) (t y uu1 n f @ l)
tunnels    (v) (t uh1 n l z)
tunnies    (n) (t uh1 n i z)
Tunisian    (n) (t y uu1 n i1 z i@ n)
attuning    (v) (@1 t y uu1 n i ng)
fortunes    (n) (f oo1 ch uu n z)
petunias    (n) (p i1 t y uu1 n i@ z)
rotundas    (n) (r ou1 t uh1 n d @ z)
rotundly    (a) (r ou1 t uh1 n d l ii)
shantung    (n) (sh a1 n t uh1 ng)
stunners    (n) (s t uh1 n @ z)
stunning    (v) (s t uh1 n i ng)
stunting    (v) (s t uh1 n t i ng)
tung-oil    (n) - (t uh1 ng - oi l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Richtung(n) |die, pl. Richtungen| ทิศทาง
Stunde(n) |die, pl. Stunden| ชั่วโมง
Stunden(n) |pl.|, See also: die Stunde
tunทำ |tat, getat| , See also: machen
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| การนำ, See also: die Führung
Leitungen|pl.|, See also: die Leitung
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
Erkältung(n) |die| ไข้หวัด, หวัด
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| ท่อที่ใช้ส่งน้ำหรือแก้สเป็นต้น, การนำ, การแนะนำ, การเหนี่ยวนำทางด้านไฟฟ้า
Leitungswasser(n) |das, nur Sg.| น้ำประปา, น้ำจากท่อ
Unkrautvernichtungsmittel(n) |das| สารกำจัดวัชพืช
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ
Reihenschaltung(n) |die, pl. Reihenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม, See also: A. Parallelschaltung,
Parallelschaltung(n) |die, pl. Parallelschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน, See also: A. Reihenschaltung,
Gruppenschaltung(n) |die, pl. Gruppenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบรวม โดยประกอบด้วยการต่อทั้งแบบอนุกรม และแบบขนาน
Energieerhaltungssatz(n) |der, pl. Energieerhaltungssätze| กฏความสมดุลของพลังงาน (ฟิสิกส์)
Impulserhaltungssatz(n) |der, pl. Impulserhaltungssätze| กฏความสมดุลของโมเมนตัม (ฟิสิกส์)
Quittung(n) |die, pl. Quittungen| ใบเสร็จรับเงิน, See also: S. Kassenbon,
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Zeitung(n) |die, pl. Zeitungen| หนังสือพิมพ์
Überstunde(n) |die, pl. Überstunden| เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ, ชั่วโมงล่วงเวลา
Tunnel(n) |der, pl. Tunnel| อุโมงค์ เช่น Der Zug fährt durch den Tunnel. รถไฟคันนี้แล่นลอดอุโมงค์
Dienstleistung(n) |die, pl. Dienstleistungen| การรับใช้, การบริการ เช่น Die Firma bietet Produkte und Dienstleistungen für Systemlösungen für industielle Märkte.
Einleitung(n) |die, pl. Einleitungen| บทนำ, คำนำ, See also: S. Einführung,
Erhaltung(n) |die, nur Sg.| การเก็บรักษา เช่น Die Reinigungslösung wurde speziell zur Reinigung und zur Erhaltung der Benetzungsfähigkeit von Kontaktlinsen entwickelt.
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ
Verhaftung[แฟ-ฮาฟ-ทุ่ง] (n) |die, pl. Verhaftungen| การจับกุม การควบคุมตัว
Tageszeitung|die, pl. Tageszeitungen| หนังสือพิมพ์รายวัน
Rettung(n) |die, pl. Rettungen| การช่วยชีวิต, การช่วยให้พ้นภัย
Verantwortung(n) |die, pl. Verantwortungen| ความรับผิดชอบ เช่น Für mein Leben trage ich selbst die Verantwortung. ฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเอง
Bewertung(n) |die, pl. Bewertungen| การตัดสินระดับคุณภาพ, การประเมินค่า
mbH : mit beschränkter Haftung(n) บริษัทจำกัด ความหมายเดียวกับ GmbH แต่ใช้ในกรณีที่คำว่า Gesellschaft เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท, See also: S. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung ,
Ausbreitung(n) |die, pl. Ausbreitungen| การแพร่ขยาย การระบาด, See also: S. Verbreitung, Verteilung
Verwaltungswissenschaft(n) |die, pl. Verwaltungswissenschaften| ศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง นิติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม
Autung (adj ) ระวัง, Careful
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weh tunto grieve [Add to Longdo]
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abdichtmasse {f}; Abdichtungsmasse {f}sealing compound [Add to Longdo]
Abdichtung {f}draughtproofing; waterproofing [Add to Longdo]
Abdichtung {f} | Abdichtungen {pl} | kabelseitige Abdichtungsealing; seal | sealings | cable sealing [Add to Longdo]
Abdichtungsband {n}calking strip [Add to Longdo]
Abdichtungsleiste {f}sealing fillet [Add to Longdo]
Abdunkelungsvorrichtung {f} | Abdunkelungsvorrichtungen {pl}dimmer | dimmers [Add to Longdo]
Abendstunde {f}evening hour [Add to Longdo]
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper [Add to Longdo]
Abflug {m} | Abflüge {pl} | eine Stunde vor Abflugtakeoff; take-off | takeoffs | an hour before take-off [Add to Longdo]
Abforstung {f}; Abholzung {f} | Abforstungen {pl}deforestation; disforestation | deforestations [Add to Longdo]
Abfrageeinrichtung {f}interrogator [Add to Longdo]
Abgabeleistung {f}output power [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abhärtung {f}; Gewöhnung {f}inurement [Add to Longdo]
Abhaltung {f}disincentive [Add to Longdo]
Abkantung {f}splay [Add to Longdo]
Abkantung {f}angle of bend [Add to Longdo]
Ableitung {f}; Herleitung {f} | Ableitungen {pl}derivation | derivations [Add to Longdo]
Abplattung {f}flat spot [Add to Longdo]
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen {pl} | totale Ableitung {f} | partielle Ableitung {f} | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Ableitung {f}derive [Add to Longdo]
Ableitung {f}deduction [Add to Longdo]
Ableitung {f}revulsion [Add to Longdo]
Ableitung {f}; Dissipation {f} [electr.]dissipation [Add to Longdo]
Ableitung {f} [electr.]leakage [Add to Longdo]
Ableitungskanal {m}drainage [Add to Longdo]
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Abplattung {f}flattening; oblateness [Add to Longdo]
Abnahmequittung {f}acceptor handshake [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Quittung {f}pay-off [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Behauptung {f}; Darstellung {f}statement [Add to Longdo]
Abrichte {f} (Holzbearbeitung)jointer [Add to Longdo]
Abriss {m}; Abreißzettel {m}; Stichleitung {f}stub [Add to Longdo]
Abrüstung {f}disarmament [Add to Longdo]
Abrüstungskonferenz {f}disarmament conference [Add to Longdo]
Abschätzung {f}; Bewertung {f} | Abschätzung der noch ausstehenden Aktivitäten im Projektestimation | estimate to complete [Add to Longdo]
Abschaltung {f}cutoff [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl}deactivation | deactivations [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Passivierung {f}passivation [Add to Longdo]
Abschaltung {f}de-energization [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung {f}abandonment of service [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Sicherungsautomat {m}cutout [Add to Longdo]
Abschaltung {f}shutoff [Add to Longdo]
Abscheu {f}; Verachtung {f}abhorrence [Add to Longdo]
Abschirmeinrichtung {f}shielding device [Add to Longdo]
Abschottung {f}separation [Add to Longdo]
Abschottung {f} des Marktescompartmentalization (walling-off; partitioning-off) of the market [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
とろ[, toro] (n) fatty, more expensive tuna meat; (P) [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
むっくり;むくり[, mukkuri ; mukuri] (adv,adv-to,vs) (1) (rising) abruptly; (2) (むっくり only) plump; rotund [Add to Longdo]
めじ[, meji] (n) young tuna (esp. northern bluefin tuna under 1 meter) [Add to Longdo]
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
イコールオポチューニティー[, iko-ruopochu-nitei-] (n) equal opportunity [Add to Longdo]
ウォルフラム[, uorufuramu] (n) (See タングステン) tungsten (ger [Add to Longdo]
オートチューニングデッキ[, o-tochu-ningudekki] (n) automatic tuning deck [Add to Longdo]
オポチュニスト[, opochunisuto] (n) opportunist [Add to Longdo]
オポチュニズム[, opochunizumu] (n) opportunism [Add to Longdo]
カーボロイ[, ka-boroi] (n) carboloy (alloy containing carbon, cobalt, and tungsten) [Add to Longdo]
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
ガストロ[, gasutoro] (n) butterfly kingfish (Gasterochisma melampus); butterfly tuna; bigscale mackerel [Add to Longdo]
サルパ[, sarupa] (n) salpa (any tunicate of genus Salpa); salp; salpian [Add to Longdo]
シーチキン[, shi-chikin] (n) canned tuna (from sea chicken, orig. a brand name) [Add to Longdo]
スーツアクター[, su-tsuakuta-] (n) stunt man (wasei [Add to Longdo]
スタン[, sutan] (n) stun; (P) [Add to Longdo]
スタンガン[, sutangan] (n) stun gun; (P) [Add to Longdo]
スタンツ[, sutantsu] (n) stunts [Add to Longdo]
スタント[, sutanto] (n) stunt [Add to Longdo]
スタントカー[, sutantoka-] (n) stunt car [Add to Longdo]
スタントカイト[, sutantokaito] (n) stunt kite [Add to Longdo]
スタントマン[, sutantoman] (n) stunt man [Add to Longdo]
ソウダガツオ属;宗太鰹属[ソウダガツオぞく(ソウダガツオ属);そうだがつおぞく(宗太鰹属), soudagatsuo zoku ( soudagatsuo zoku ); soudagatsuozoku ( shuu ta katsuo zoku )] (n) Auxis (genus of tuna) [Add to Longdo]
タイムトンネル[, taimutonneru] (n) time tunnel [Add to Longdo]
タングステン[, tangusuten] (n) tungsten (W) [Add to Longdo]
タングステン鋼[タングステンこう, tangusuten kou] (n) tungsten steel [Add to Longdo]
タングステン酸[タングステンさん, tangusuten san] (n) tungstic acid [Add to Longdo]
タングステン酸塩[タングステンさんえん, tangusuten san'en] (n) tungstate [Add to Longdo]
タングステン電球[タングステンでんきゅう, tangusuten denkyuu] (n) tungsten lamp; tungsten bulb [Add to Longdo]
チップチューン[, chippuchu-n] (n) chiptune (music synthesized in realtime; e.g. in video games) [Add to Longdo]
チャンス[, chansu] (n) chance; opportunity; (P) [Add to Longdo]
チューナー(P);チューナ[, chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P) [Add to Longdo]
チューニング[, chu-ningu] (n,vs) tuning [Add to Longdo]
チューン[, chu-n] (n) tune [Add to Longdo]
チューンアップ[, chu-n'appu] (n,vs) tune-up [Add to Longdo]
チューンナップ[, chu-nnappu] (n) tune up [Add to Longdo]
チュニジア(P);テュニジア[, chunijia (P); teyunijia] (n) Tunisia; (P) [Add to Longdo]
チュニック[, chunikku] (n) tunic [Add to Longdo]
チュニックコート[, chunikkuko-to] (n) tunic coat [Add to Longdo]
ツナ[, tsuna] (n) tuna (usu. refers to canned tuna); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三里屯[Sān lǐ tún, ㄙㄢ ㄌㄧˇ ㄊㄨㄣˊ, / ] Sanlitun (Beijing street name) [Add to Longdo]
三长两短[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death [Add to Longdo]
不入时宜[bù rù shí yí, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, / ] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times [Add to Longdo]
不合时宜[bù hé shí yí, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times [Add to Longdo]
不失时机[bù shī shí jī, ㄅㄨˋ ㄕ ㄕˊ ㄐㄧ, / ] seize the opportune moment; lose no time [Add to Longdo]
不巧[bù qiǎo, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄠˇ, ] unfortunately; as luck would have it [Add to Longdo]
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately [Add to Longdo]
不幸受害[bù xìng shòu hài, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ, ] the unfortunate injured (party); a victim [Add to Longdo]
不幸的是[bù xìng de shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] unfortunately [Add to Longdo]
丘成桐[Qiū Chéng tóng, ㄑㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄊㄨㄥˊ, ] Shing-Tung Yau (1949-), Chinese-American mathematician, Fields medalist in 1982 [Add to Longdo]
中山装[zhōng shān zhuāng, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄓㄨㄤ, / ] Chinese tunic suit [Add to Longdo]
乘势[chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] to seize the opportunity; to strike while the iron is hot [Add to Longdo]
乘机[chéng jī, ㄔㄥˊ ㄐㄧ, / ] to seize the chance; opportunistic [Add to Longdo]
乘火打劫[chéng huǒ dǎ jié, ㄔㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄝˊ, ] to take advantage of sb's misfortune; to loot [Add to Longdo]
乘隙[chéng xì, ㄔㄥˊ ㄒㄧˋ, ] to seize an opportunity; to exploit (a loophole) [Add to Longdo]
乘风[chéng fēng, ㄔㄥˊ ㄈㄥ, / ] to ride the wind; to use a fair wind; to take an opportunity [Add to Longdo]
二簧[èr huáng, ㄦˋ ㄏㄨㄤˊ, ] erhuang, a lively opera tune [Add to Longdo]
二黄[èr huáng, ㄦˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] erhuang, a lively opera tune [Add to Longdo]
交臂失之[jiāo bì shī zhī, ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ ㄕ ㄓ, ] to miss sb by a narrow chance; to miss an opportunity [Add to Longdo]
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] poor and with low expectations; poverty stunts ambition [Add to Longdo]
伺隙[sì xì, ㄙˋ ㄒㄧˋ, ] to wait for the opportunity [Add to Longdo]
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes [Add to Longdo]
佩兰[pèi lán, ㄆㄟˋ ㄌㄢˊ, / ] orchid; fragant thoroughwort; (bot.) Eupatorium fortunei; Herba Eupatorii (used in Chinese medicine) [Add to Longdo]
佳冬乡[Jiā dōng xiāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chiatung (village in Taiwan) [Add to Longdo]
并吞[bìng tūn, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄣ, / ] swallow up; annex; merge [Add to Longdo]
侵吞[qīn tūn, ㄑㄧㄣ ㄊㄨㄣ, ] to annex; to swallow (up); to embezzle [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] to lend; to borrow; excuse; pretext; by means of; to seize (an opportunity); to take (an opportunity) [Add to Longdo]
借势[jiè shì, ㄐㄧㄝˋ ㄕˋ, / ] to borrow sb's authority; to seize an opportunity [Add to Longdo]
偏偏[piān piān, ㄆㄧㄢ ㄆㄧㄢ, ] (indicates that sth turns out just the opposite of what one would expect or what would be normal); unfortunately; against expectations [Add to Longdo]
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, ] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted [Add to Longdo]
倾家[qīng jiā, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄚ, / ] to ruin a family; to lose a fortune [Add to Longdo]
倾家荡产[qīng jiā dàng chǎn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄚ ㄉㄤˋ ㄔㄢˇ, / ] to lose a family fortune (成语 saw) [Add to Longdo]
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, / ] key moment; decisive opportunity [Add to Longdo]
兵痞[bīng pǐ, ㄅㄧㄥ ㄆㄧˇ, ] army riffraff; army ruffian; soldier of fortune [Add to Longdo]
冬山乡[Dōng shān xiāng, ㄉㄨㄥ ㄕㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Tungshan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
冻土[dòng tǔ, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨˇ, / ] frozen earth; permafrost; tundra [Add to Longdo]
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, / 祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune [Add to Longdo]
勒威耶[Lè wēi yē, ㄌㄜˋ ㄨㄟ ㄧㄝ, ] Urbain Le Verrier (1811-1877), French mathematician and astronomer who predicted the position of Neptune [Add to Longdo]
北屯[Běi tún, ㄅㄟˇ ㄊㄨㄣˊ, ] (N) Beitun (place in Xinjiang) [Add to Longdo]
北屯区[Běi tún qū, ㄅㄟˇ ㄊㄨㄣˊ ㄑㄩ, / ] (N) Peitun (area in Taiwan) [Add to Longdo]
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, / ] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon [Add to Longdo]
南屯区[Nán tún qū, ㄋㄢˊ ㄊㄨㄣˊ ㄑㄩ, / ] (N) Nantun (area in Taiwan) [Add to Longdo]
卜卦[bǔ guà, ㄅㄨˇ ㄍㄨㄚˋ, ] to divine using the trigrams; fortune telling [Add to Longdo]
卜课[bǔ kè, ㄅㄨˇ ㄎㄜˋ, / ] divination; fortune telling [Add to Longdo]
古尔班通古特沙漠[gǔ ěr bān tōng gǔ tè shā mò, ㄍㄨˇ ㄦˇ ㄅㄢ ㄊㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄊㄜˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] Gurbantunggut Desert [Add to Longdo]
台东[Tái dōng, ㄊㄞˊ ㄉㄨㄥ, / ] (N) Taitung (city in Taiwan) [Add to Longdo]
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] to swallow; to take [Add to Longdo]
吞并[tūn bìng, ㄊㄨㄣ ㄅㄧㄥˋ, / ] to annex [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トンネリング[とんねりんぐ, tonneringu] tunneling [Add to Longdo]
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一泊[いっぱく, ippaku] eine_Uebernachtung [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
中央区[ちゅうおうく, chuuouku] (Verwaltungsbezirk_in_Tokio) [Add to Longdo]
中毒[ちゅうどく, chuudoku] Vergiftung [Add to Longdo]
主唱[しゅしょう, shushou] Befuerwortung, Foerderung [Add to Longdo]
主宰[しゅさい, shusai] Fuehrung, Leitung, Vorsitz [Add to Longdo]
主導[しゅどう, shudou] Fuehrung, Leitung [Add to Longdo]
主張[しゅちょう, shuchou] Behauptung [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] Plan, Programm, Erwartung [Add to Longdo]
予想[よそう, yosou] Erwartung, Vermutung, Voraussicht [Add to Longdo]
予習[よしゅう, yoshuu] Vorbereitung [Add to Longdo]
予防[よぼう, yobou] Vorbeugung, Verhuetung, Vorsicht [Add to Longdo]
交錯[こうさく, kousaku] Verwicklung, Verflechtung [Add to Longdo]
介抱[かいほう, kaihou] -Pflege, Wartung [Add to Longdo]
他方[たほう, tahou] andere_Seite (Partei,Richtung) [Add to Longdo]
代理[だいり, dairi] Vertretung [Add to Longdo]
伏線[ふくせん, fukusen] Vorbereitung, Andeutung, Ahnung [Add to Longdo]
会話[かいわ, kaiwa] Unterhaltung, Gespraech [Add to Longdo]
伴奏[ばんそう, bansou] Begleitung [Add to Longdo]
伸張[しんちょう, shinchou] Ausdehnung, Ausbreitung, Verbreitung [Add to Longdo]
伺候[しこう, shikou] Aufwartung, Hoeflichkeitsbesuch [Add to Longdo]
何時間[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
侮蔑[ぶべつ, bubetsu] Verachtung [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] Erhaltung, Bewahrung [Add to Longdo]
保護[ほご, hogo] Schutz, Erhaltung [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] bedeutende_Leistung-Tat, hervorragende_Leistung-Tat [Add to Longdo]
備蓄[びちく, bichiku] Vorratshaltung (fuer_den_Notfall) [Add to Longdo]
催し物[もようしもの, moyoushimono] Veranstaltung [Add to Longdo]
充血した目[じゅうけつしため, juuketsushitame] blutunterlaufene_Augen [Add to Longdo]
先導[せんどう, sendou] Fuehrung, Leitung [Add to Longdo]
免責[めんせき, menseki] Befreiung_von_der_Verantwortung, Befreiung_von_der_Pflicht [Add to Longdo]
八方[はっぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
公営[こうえい, kouei] staatlicher_Betrieb, staatliche_Verwaltung, oeffentlicher_Betrieb, oeffentliche_Verwaltung [Add to Longdo]
公憤[こうふん, koufun] oeffentliche_Entruestung, gerechter_Zorn [Add to Longdo]
内出血[ないしゅっけつ, naishukketsu] innere_Blutung [Add to Longdo]
再婚[さいこん, saikon] Wiederverheiratung, zweite_Ehe [Add to Longdo]
冷笑[れいしょう, reishou] Verhoehnung, Verspottung [Add to Longdo]
出血[しゅっけつ, shukketsu] Blutung [Add to Longdo]
分布[ぶんぷ, bunpu] Verbreitung, Ausbreitung [Add to Longdo]
分裂[ぶんれつ, bunretsu] Spaltung [Add to Longdo]
切り上げ[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]
切り下げ[きりさげ, kirisage] Kuerzung, Herabsetzung, Abwertung [Add to Longdo]
[ふく, fuku] ASSISTENT, BEGLEITUNG, ERGAENZUNG, NEBEN- [Add to Longdo]
創立[そうりつ, souritsu] Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
功業[こうぎょう, kougyou] Leistung, Verdienst [Add to Longdo]
功績[こうせき, kouseki] Verdienst, Leistung [Add to Longdo]
加工[かこう, kakou] Bearbeitung, Verarbeitung [Add to Longdo]
励行[れいこう, reikou] strenge_Durchfuehrung, strenge_Einhaltung [Add to Longdo]
北区[きたく, kitaku] (Name eines Verwaltungsbezirkes) [Add to Longdo]
[く, ku] STAEDTISCHER VERWALTUNGSBEZIRK, DISTRIKT, GEBIET [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top