Search result for

tumor

(55 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tumor-, *tumor*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tumoricidal (adj ) เกี่ยวกับการทำลายเซลล์มะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tumor[N] เนื้องอก, Syn. cyst, neoplasm
tumor[N] ส่วนที่บวม
tumor[N] การบวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tumor(ทิว'เมอะ) n. เนื้องอก,การบวม,ก้อนบวม., See also: tumorous adj. tumourous adj. tumoral adj. tumoural adj., Syn. growth

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tumor marker; marker, tumourสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumor; tumour๑. ก้อน๒. เนื้องอก [มีความหมายเหมือนกับ neoplasm] [ศัพท์ที่มีคำ tumor ประกอบ ดูที่ tumour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumoricidal-ฆ่ามะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ oncolytic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumorigenesisกำเนิดเนื้องอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumorigenic; oncogenic-ก่อเนื้องอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumorous; neoplastic-เนื้องอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tumorเนื้องอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tumor lysis syndromeกลุ่มอาการมะเร็งถูกทำลาย [TU Subject Heading]
Tumor markers, Biologicalตัวบ่งชี้เนื้องอก [TU Subject Heading]
Tumor Necrosis Factor-alphaทูเมอร์ เนคโครซิส แฟคเตอร์-อัลฟา [TU Subject Heading]
Tumor suppressor protein p53โปรตีน พี53 ยับยั้งเนื้องอก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I found no evidence of lesions, hemorrhaging, tumors.ไม่พบร่องรอยอะไร ไม่มีอาการเลือดค้าง บวม The Butterfly Effect (2004)
Yeah. The treatments shrunk the tumor 20 percent.เนื้องอกมีขนาดเล็กลง 20 % The Day After Tomorrow (2004)
Okay. This patient has an inoperable frontal lobe tumor... extending across the midline.ผู้ป่วยรายนี้เป็นเนื้องอกในสมอง ซึ่งลุกลามจากส่วนหน้าจนถึงแกนกลาง Saw (2004)
He has an inoperable frontal lobe tumor...เขาเป็นโรคเนื้องอกในสมองซึ่งไม่มีทางรักษาได้ Saw (2004)
Even then, a frontal lobe tumor is unpredictable.มันคือเนื้องอก จะให้ทำไง Saw III (2006)
For a tumor like this, he needs steroids, Prednisone.สำหรับอาการเนื้องอกอย่างนี้ เขาต้องใช้ สเตียรอยด์ Prednisones Saw III (2006)
No. No, I have a tumor or something.ไม่นะ ไม่ ท่าทางชั้นจะมีเนี้องอกหรืออาไรซักอย่าง Chapter Six 'Better Halves' (2006)
or a recently diagnosed tumor.หรือเรื่องเนื้องอกที่เพิ่งตรวจพบ Now You Know (2007)
Hey, a tumor is a tumorเฮ้ เนื้องอกมันก็คือเนื้องอก Art Isn't Easy (2007)
She's got tumors?การเจริญเติบโตเป็นแบบEosinophilic granulomas Alone (2007)
Which won't work unless the tumor's enormous,which you know.ซึ่งอาจจะไม่เวิร์คเท่าไหร่ถ้าขนาดของก้อนเนื้อไม่ได้ใหญ่มากมาย ซึ่งข้อนี้นายก็รู้อยู่แล้ว The Right Stuff (2007)
Not his abdomen,In his neck.A carotid body tumor Causes trouble swallowing.ไม่ใช่ท้อง,เป็นที่คอ เนื้องอกตรงหลอดเลือดที่คอ เป็นสาเหตุของปัญหาการกลืน 97 Seconds (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tumorI got a stomach tumor and had to have it operated on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้อนเนื้องอก[N] tumor, See also: neoplasm, new growth, Syn. เนื้องอก, Example: เพื่อนของฉันเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่รพ.ของรัฐบาลก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
เนื้องอก[N] tumor, See also: neoplasm, morbid growth, Syn. ก้อนเนื้องอก, Example: หมอตรวจพบเนื้องอกในสมองของเขา, Count unit: ก้อน, Thai definition: เนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้อนเนื้องอก[n. exp.] (køn neūa-ngøk) EN: tumor ; neoplasm ; new growth   FR: néoplasie [f]
เนื้องอก[n.] (neūa-ngøk) EN: tumor ; polyp ; neoplasm ; morbid growth   FR: tumeur [f] ; polype [m] ; néoplasme [m]
เนื้อร้าย[n. exp.] (neūarai) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene   FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TUMOR    T UW1 M ER0
TUMORS    T UW1 M ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tumorhaft {adj}tumorous [Add to Longdo]
Tumor {m}; Geschwulst {f} [med.]tumor [Am.]; tumour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound [Add to Longdo]
悪性腫瘍[あくせいしゅよう, akuseishuyou] (n) malignant tumor; malignant tumour [Add to Longdo]
癌抑制遺伝子;がん抑制遺伝子[がんよくせいいでんし, ganyokuseiidenshi] (n) tumour suppressor gene; tumor suppressor gene [Add to Longdo]
奇形腫[きけいしゅ, kikeishu] (n) teratoma; teratocarcinoma; teratoid tumor [Add to Longdo]
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors) [Add to Longdo]
脂肪腫[しぼうしゅ, shiboushu] (n) lipoma; adipose tumor [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (n-suf) tumor; tumour [Add to Longdo]
腫れ物[はれもの, haremono] (n) tumor; tumour; swelling [Add to Longdo]
腫物[しゅもつ, shumotsu] (n) tumor; tumour; swelling [Add to Longdo]
腫瘍[しゅよう, shuyou] (n) neoplasm; tumor; tumour [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] tumor [Add to Longdo]
肿瘤[zhǒng liú, ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, / ] tumor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tumor \Tu"mor\ (t[=u]"m[~e]r), n. [L., fr. tumere to swell: cf.
   F. tume['u]r. See {Tumid}.]
   1. (Med.) A morbid swelling, prominence, or growth, on any
    part of the body; especially, a growth produced by
    deposition of new tissue; a neoplasm.
    [1913 Webster]
 
   2. Affected pomp; bombast; swelling words or expressions;
    false magnificence or sublimity. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Better, however, to be a flippant, than, by a
       revolting form of tumor and perplexity, to lead men
       into habits of intellect such as result from the
       modern vice of English style.     --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   {Encysted tumor}, a tumor which is inclosed in a membrane
    called a cyst, connected with the surrounding parts by the
    neighboring cellular substance.
 
   {Fatty tumor}. See under {Fatty}.
 
   {Innocent tumor}, or {Benign tumor}, one which does not of
    itself threaten life, and does not usually tend to recur
    after extirpation; a tumor which has not metastesized.
 
   {Malignant tumor}, a tumor which tends continually to spread,
    to become generalized in different parts of the body, and
    to recur after extirpation, and which, if left to itself,
    causes death.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tumor
   n 1: an abnormal new mass of tissue that serves no purpose [syn:
      {tumor}, {tumour}, {neoplasm}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tumor [tymɔr]
   tumor; tumour
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 tumor
   tumor; tumour
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 tumor
   tumor; tumour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top