ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tuch

T AH1 CH   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuch-, *tuch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tuchus[SL] ก้น, See also: สะโพก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She kicked his adulterous tuchus to the curb.เธอเตะเขาตรงส่วนความเป็นชายของเขา / ตรงส่วนสะโพก Birthmarks (2008)
Tuchman Marsh!อะไรนะ Burn After Reading (2008)
Tuchman Marsh. Tuchman Marsh?- ทัคแมนมาช Burn After Reading (2008)
Your name is Tuchman Marsh? Tuchman Marsh Hauptman Rodino!ทัคแมน มาร์ ฮัปแมน โรดิโน่ Burn After Reading (2008)
I work for them! You work for Tuchman Marsh.- แกทำงานให้ทัคแมนมาร์ชเหรอ Burn After Reading (2008)
No. Your wife hired Tuchman Marsh.เปล่าเมียคุณจ้างทัคแมนมาช Burn After Reading (2008)
Tuchman Marsh hired me.ทัคแมนมาชจ้างผม Burn After Reading (2008)
I work for Tuchman Marsh.ผมทำงานที่ทัคแมนมาช Burn After Reading (2008)
As if a hot piece of tuchus like that would get anywhere near dirty treife like you.ยิ่งเธอสูงเท่าไหร่ ก้นงามๆ นั่น ก็ยิ่งใกล้หน้าโสโครกของนายเท่านั้น Chuck Versus the Three Words (2010)
I got off my tuchis, and I started my own business.เลิกบ่น แล้วก็เริ่มธุรกิจส่วนตัวซะ Remember Paul? (2010)
I get little red bumps on my tuchus.ตุ่มแดงๆจะขึ้นก้นน่ะ The Cohabitation Formulation (2011)
Laurel tuchman, this is Emily fields.ลอรัล ทัชแมน นี่เอ็มมิลี่ ฟิลด์ That Girl Is Poison (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุจักร[n. prop.] (Jatujak) EN: Chatuchak   FR: Chatuchak
เขตจตุจักร[n. prop.] (Khēt Jatujak) EN: Chatuchak district   
สวนจตุจักร[n. prop.] (Sūan Jatujak) EN: Chatuchak Park ; Jatujak Market   FR: parc de Chatuckak [m]
ตลาดจตุจักร[n. prop.] (Talāt Jatujak) EN: JatuJak Market ; Chatuchak Market ; Chatuchak Weekend Market ; JJ Market   
ตลาดนัดจตุจักร[n. exp.] (talāt nat JatuJak) EN: Chatuchak Weekend Open Market   

CMU English Pronouncing Dictionary
TUCH    T AH1 CH
TUCHMAN    T AH1 K M AH0 N
TUCHOLSKI    T AH0 HH OW1 L S K IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tuch {n}; Decke {f}sheet [Add to Longdo]
Tuchfühlung haben mitto be in close contact with [Add to Longdo]
Tuchplombe {f}cloth seal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] Tuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Tuch \Tuch\, n. [See {Touchstone}.]
     A dark-colored kind of marble; touchstone. [Obs.] --Sir J.
     Harrington.
     [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Tuch /tuːx/ 
   cloth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top