ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

truhe

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truhe-, *truhe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา truhe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *truhe*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's plenty of meat in the freezer.Wir haben noch genug Fleisch in der GefriertruheLamb to the Slaughter (1958)
Unfortunately, he was the forgetful type and had forgotten to plug in the freezer.Aber vergesslich, wie er war, vergaß er, die Gefriertruhe einzuschalten. Lamb to the Slaughter (1958)
I mean, a man spends three months in a deep freeze... it'll take his whole leave just to thaw him out.Ich meine, wenn ein Mann drei Monate in so einer Tiefkühltruhe verbringt braucht er schon seinen ganzen Landurlaub, bis er endlich aufgetaut ist. The Atomic Submarine (1959)
Bedtime.Jetzt ist NachtruheExodus (1960)
But he didn't have to. While hoeing for potatoes, he found a chest of gold.Aber einmal, als er Kartoffeln ausgrub, fand er eine Truhe Gold. Let's Make Love (1960)
Anyway, no reason why the inspector shouldn't have insomnia too.Ich rufe den Inspektor an. Der kann auch auf seine Nachtruhe verzichten. Midnight Lace (1960)
We'll give you a chest of treasure now, the rest when we get to Brundusium.Wir geben Euch jetzt eine Schatztruhe als Anzahlung und den Rest in Brindisi. Spartacus (1960)
Arrange to have the chest loaded.Sorg dafür, dass die Truhe verladen wird. Spartacus (1960)
aphony louis xiv candelabra, a set of u.s. Navy surplus tableware, a chest worth maybe $3.50 tops.- "...eine Queen Anne Truhe..." - Ein gefälschter Kronleuchter. Eine überschüssige Garnitur Tischbesteck der US Marine. A Most Unusual Camera (1960)
Mr. And mrs. Arthur castle- gentle and infinitely patient people whose lives have been a hope chest with a rusty lock and a lost set of keys.Mr. und Mrs. Arthur Castle, nette und unendlich geduldige Menschen, deren Leben eine Truhe voller Hoffnungen ist, ...mit einem verrosteten Schloss und einem verlorenen Schlüsselbund. The Man in the Bottle (1960)
But, in just a moment, that hope chest will be opened, and an improbable phantom will try to bedeck the drabness of these two people's failure-laden lives with the gold and precious stones of fulfillment.Aber in wenigen Augenblicken wird sich diese Truhe öffnen und ein unwahrhaftiger Geist wird die Farblosigkeit des fehlerbehafteten Lebens dieser zwei Menschen verzieren. Mit dem Gold und der kostbaren Juwelen der Erfüllung. The Man in the Bottle (1960)
- In the attic. Would an old trunk be all right? - Yes.Auf dem Dachboden, ist Ihnen eine Truhe recht? Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
No. Put it in your old military trunk, with a padlock.Nein, verstecken Sie's in Ihrer Armeetruhe und schließen Sie ab. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Deep freeze.GefriertruheScream of Fear (1961)
Bravo, Tintin.Ich gehe nochmal runter, um die Truhe raufzuholen. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
Really, there aren't thirty thousand treasures of Themistocles! Wait!-Derversenkt doch keine 36 Schatztruhen, unser Temistokles! Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
What was in the chest was only old bits of ship railing. No! I am not mad!Das, was in derTruhe war, waren nur Stücke von der alten Reling. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
Maybe... Copper! Copper!Wenn ich das richtig verstehe, ist in Karabine's Truhe nur Kupfer gewesen. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
When you coming out of deep freeze, Nory?Wann kommst du mal aus der TiefkühltruheWild in the Country (1961)
A trifle which they take from a great box they have.Ein Almosen, welches sie aus einer goldgefüllten Schatztruhe nehmen. Lawrence of Arabia (1962)
No great box!Keine SchatztruheLawrence of Arabia (1962)
Throw down the cash box.Wirf die Geldtruhe runter. The Man Who Shot Liberty Valance (1962)
I need to build the Great WallAuch wenn meine Goldtruhen dabei leer werden. Shin no shikôtei (1962)
I would recommend an uninterrupted night's sleep.Ich empfehle ungestörte NachtruheThat Touch of Mink (1962)
That's why i locked him in that trunk.Deshalb habe ich ihn in die Truhe gesperrt. The Dummy (1962)
You're not going to leave me in a stuffy old trunk, are you?Nacht, Ralph. Willst du mich etwa in dieser stickigen Truhe zurücklassen? The Dummy (1962)
I wouldn't lockyouin a trunk.Ich würde dich in keine Truhe sperren. The Dummy (1962)
Your mother should get some rest.Deine Mutter braucht BettruheThe Dark Room of Damocles (1963)
- Was that Sedgwick with his trunk?- War das Sedgwick mit seiner TruheThe Great Escape (1963)
When I took over in the fourth generation the posted butler at Marks priory, they were in a chest, in the green salon.Als ich in der 4. Generation das Amt eines Butlers übernahm, lagen sie in der Truhe im Grünen Salon. The Indian Scarf (1963)
Go upstairs and search it.Durchsuchen Sie die TruheThe Indian Scarf (1963)
- No, although I looked very carefully.Ich habe die Truhe 2-mal durchgesehen. The Indian Scarf (1963)
Remember the Ιease.Denken Sie daran, die Truhe ist an Madame Zambeaux gegangen. Muriel, or the Time of Return (1963)
But many melomakarouna inside an empty trunk is very strange.Aber viele Melomakarona in einer leeren Truhe sind sehr ungewöhnlich. Zorba the Greek (1964)
Nastenka got a trunk and a box ofjewels.Er schenkte Nastka eine Truhe und eine Schatulle. Frosty (1965)
No, she'll get fourtrunks and four boxes.Ja, vier Schatullen und vier Truhen. Frosty (1965)
Now before your very eyes, I shall step into this trunk... and allow these two... gentlemen... to lock,Vor Ihren Augen werde ich nun in diese Kiste steigen und erlaube diesen beiden Gentlemen diese Truhe mit Ketten und Nägeln zu versperren. Grandpa Leaves Home (1964)
And then at the count of 10, without the aid of any death-defying leap, I shall emerge from this trunk unassisted.Sodann werde ich ohne fremde Hilfe nach zehn Sekunden wieder aus dieser Truhe heraussteigen. Grandpa Leaves Home (1964)
Okay if I carry your valise?Soll ich Ihre Truhe tragen? Cat Ballou (1965)
You know that valise of mine?- Du kennst doch meine Truhe. - Ja. Cat Ballou (1965)
What's in that old chest there, sir? Oh, that?- Was ist in dieser alten Truhe dort? Come Back, Little Googie (1965)
That's my old army footlocker.- Oh das, das ist meine alte ArmeetruheCome Back, Little Googie (1965)
Seems as if he was pulling a trunk down the corridor.Es sah aus, als ob er eine Truhe durch den Korridor zog. Dracula: Prince of Darkness (1966)
- The chest is gonna break.- Die Truhe wird kaputtgehen. For Love and Gold (1966)
The most prevalent form being the false icebox or the fake television set.Vorherrschend sind dabei die falsche Kühltruhe... oder der vorgetäuschte Fernseher. Fahrenheit 451 (1966)
Egypt and Assyria will ruin themselves while enriching Phoenicia.Ägypten und Assyrien werden ruiniert. Die Phönizier werden ihre Truhen füllen mit dem Gewinn. Pharaoh (1966)
All he needs is a little bed rest.Er braucht nur BettruheThe Fortune Cookie (1966)
Let's say we open the trunk.Was sagst Du, öffnen wir die TruheIs There an Extra Jeannie in the House? (1966)
This is a steamer trunk, Jeannie.Das ist eine Seetruhe, Jeannie. Never Try to Outsmart a Jeannie (1966)
The trunk contains Pharaoh's possessions.Die Truhe enthält Pharaohs Sachen. King Clarence (1967)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kasten {m}; Kiste {f}; Koffer {m}; Truhe {f}chest [Add to Longdo]
Nachtruhe {f} | jdn. in seiner Nachtruhe stören | die Nachtruhe einhaltensleep; nighttime peace | to disturb someone's sleep | to keep the peace at night [Add to Longdo]
Schatztruhe {f}treasure chest [Add to Longdo]
Tiefkühltruhe {f}; Gefriertruhe {f}deep-freezer; freezer [Add to Longdo]
Truhe {f}; Kasten {m} | Truhen {pl}; Kästen {pl}coffer | coffers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top