Search result for

trikot

(52 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trikot-, *trikot*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trikot มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trikot*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pulled tendons, shin splints, swollen toes, smelly tights... .Sehnenzerrungen, Verletzungen, geschwollene Zehen, stinkende Trikots... Fame (1980)
Picked up Henri's soccer uniform.Habe Henris Fußballtrikot abgeholt. Private Benjamin (1980)
Shirts and shorts?Trikot und Hosen? Victory (1981)
Take this jersey, would you?Nimm dieses TrikotSudden Death (1983)
I'm sure she bought him that sweater he wore last Sunday.Das Trikot zum Beispiel, das er letzten Sonntag anhatte, ich bin sicher, sie schenkte es ihm. One Deadly Summer (1983)
I had on this little tight skating outfit.Ich hatte da so ein kleines, enges Eislauftrikot an. Starman (1984)
- It's your uniform.- Ihr TrikotPopcorn, Peanuts and CrackerJacks (1985)
As long as you're in uniform for all those games, that's all that matters.Am wichtigsten ist nur, dass du bei allen Spielen das Trikot trägst. Popcorn, Peanuts and CrackerJacks (1985)
- To turn in my uniform.- Ich wollte mein Trikot abgeben. Popcorn, Peanuts and CrackerJacks (1985)
And there was living proof.mein EishockeytrikotJack of Lies (1986)
There's a spare jersey on the back of the truck.Da ist ein extra Trikot hinten auf'm Laster. Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
The name comes off the jersey just as easy it went on.Der Name verschwindet von dem Trikot so leicht, wie er darauf gemacht wurde. Thin Ice (1988)
Still has the same figure she had in high school. No kidding. Of course, she works at it.Manchmal ziehe ich mein altes Trikot an und Raquel ihr Cheerleader-Kostüm, und dann machen wir einen drauf. Can I Get a Witness? (1988)
Your father is actually gonna put on a uniform warm up with the team and sit on the bench during a real game.Dein Vater wird ein Trikot anziehen, sich mit dem Team aufwärmen und während eines richtigen Spiels auf der Bank sitzen. A Pox in Our House (1988)
Derek, I'm already wearing the suit.Derek, ich hab schon das Trikot an. A Pox in Our House (1988)
So let's get into the locker room, put on those gym outfits... and show them that special education is nothing to laugh about.Also geht in die Umkleideräume, zieht eure Trikots an und zeigt denen, dass mit uns nichtzu spaßen ist. Hairspray (1988)
He's been passed by Herrera, who's finished this last ascent in the lead, and by Fignon, who's on his way to winning the yellow jersey of the 1984 Tour.er wird überholt von Herrera, der diese letzte Bergfahrt in der Führungsposition beendet, und von Fignon, auf seinem Weg zum Sieg... und dem gelben Trikot der Tour 1984... The Vanishing (1988)
She's wearing white jeans and a yellow jersey.Sie trägt weiße Jeans und ein gelbes TrikotThe Vanishing (1988)
Fignon has the yellow jersey.Fignon hat ein gelbes TrikotThe Vanishing (1988)
He's sure he'll be wearing the yellow jersey tonight at L'Alpe d'Huez.Er ist sich sicher, heute in L'Alpe d'Huez das gelbe Trikot zu tragen. The Vanishing (1988)
Herrera and Fignon will certainly wear the yellow jersey tonight, barring catastrophe.Herrera und Fignon werden sicher heute das gelbe Trikot tragen... wenn kein Unglück dazwischen kommt. The Vanishing (1988)
68 years since I wore this uniform, still fits me like a glove.Seit 68 Jahren trug ich dieses Trikot nicht und es passt wie angegossen. Field of Dreams (1989)
I mean, players change caps and jerseys several times in record-breaking games, so they can sell off more collectibles.Wenn Spieler Kappen und Trikots bei wichtigen Spielen mehrmals wechseln, können sie mehr Memorabilia verkaufen. Squeeze Play (1990)
It has nothing to do with playing with Sven. His tensed buttocks in his tight uniform. The autumn sun glinting on his glistening, heaving pecs.Es hat nichts damit zu tun, mit Sven zu spielen... mit seinem angespannten Hintern in seinem engen Trikot... und der Herbstsonne, die auf seine sich hebenden Muskelpakete strahlt. The Unnatural (1990)
Big men in tights.Große Männer in Trikots. Barton Fink (1991)
These are big movies, Fink, about big men, in tights!Das sind große Filme über große Männer - in Trikots. Barton Fink (1991)
How did you ever manage to fit into those smashing tights again, Peter?Wie hast du's geschafft, dich in dieses schmeichelhafte Trikot zu quetschen? Hook (1991)
I was completely out of control. I went slamming into this 8-foot tall black guy in a green satin jump suit.Ich konnte nicht bremsen und knallte gegen diesen riesigen Typ im grünen Trikot und grünen Schuhen. L.A. Story (1991)
Doesn't he look great in that uniform?Sieht er nicht toll aus in dem TrikotStephanie Plays the Field (1991)
You look great in that uniform.Du siehst toll aus in dem TrikotStephanie Plays the Field (1991)
- I'll give Peg my old football jersey.- Peg kriegt mein altes FootballtrikotI Who Have Nothing (1991)
Hey, what're they, football uniforms?He, was sind das für Dinger, Football-Trikots? American Me (1992)
At the end of practice today you all have to get fitted for your uniforms.Wenn wir heute mit dem Training fertig sind, bekommt ihr alle euren neuen Trikots. A League of Their Own (1992)
That's not a baseball uniform.Das ist kein Baseball-TrikotA League of Their Own (1992)
Your jersey, not your skin. I knew you were a racist.- Ihr habt schwarze Trikots. White Men Can't Jump (1992)
So how come I'm wearing his uniform?Warum trage ich dann sein TrikotIf Wishes Were Horses (1993)
Don't they look adorable in their uniforms?Sehen sie in den Trikots nicht umwerfend aus? 3 Ninjas Kick Back (1994)
You mean you're gonna go out in public dressed in tights?Du willst nicht im Ernst im Trikot unter Leute? Dumb and Dumber (1994)
No, these aren't tights, Lloyd.Das ist kein TrikotDumb and Dumber (1994)
Eirik, can you help me with the uniforms today? Alms for the poor.Hallo, Eirik, kannst du mir heute mit den Trikots helfen? Cross My Heart and Hope to Die (1994)
Eirik, this is your uniform.Eirik, das ist dein TrikotCross My Heart and Hope to Die (1994)
I see he made you bring the uniforms home.Wie ich sehe, hast du die Trikots mit nach Hause nehmen müssen. Cross My Heart and Hope to Die (1994)
He's a damn good athlete, too. Now he won't even suit up.Jetzt guckt er das Trikot nicht mal an. Red Museum (1994)
I mean, I never even put on a football uniform.Ich meine, ich habe auch nie deren Football-Trikot getragen. Dud Bowl II (1995)
Fletch doesn't show up, we just suit up Bobby, give him a shot and he goes in.Fletch kommt nicht, geben wir Bobby das Trikot und den Job und er geht rein. American Buffalo (1996)
All I meant to say is, we'd give you a fuckin' suit, like in football, and you'd go in.Ich wollte ja nur sagen, wir ziehen dir dieses Trikot an, wie beim Football, und dann gehst du rein. American Buffalo (1996)
Secondly, I've got to wait till my new costumes are ready I'm having leotards made in the most delicate shade of pinkUnd zweitens muss ich hier auch abwarten, bis meine Kostüme fertig sind ich habe mir Trikots im zartesten Rosa machen lassen Lulu (1996)
And you want to appear in leotards!Ich mache Anzeige! So was will sich in Trikots sehen lassen! Lulu (1996)
This is my favorite jersey.Das ist mein Lieblings-TrikotThe One with the Football (1996)
Let's see some tights.Ab in dein TrikotDead Lois Walking (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trikot {n}; Dress {n}strip [Br.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top