Search result for

tricks

(53 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tricks-, *tricks*, trick
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trickster[N] การหลอกลวง, See also: การฉ้อฉล, การฉ้อโกง
tricks of the trade[SL] ความเชี่ยวชาญ, See also: ความสามารถพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง,ผู้หลอกต้ม,ผู้เล่นกล,ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver,cheat,fraud
tricksy(ทริค'ซี) adj. ขี้เล่น,ซน,ชอบสนุก,กลับกลอก,ควบคุมยาก,เก๋,แต่งตัวสวยงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
trickster(n) คนหลอกลวง,คนโกง,คนเล่นกล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trickster.Changing Channels (2009)
Your tricks prove nothing.มันไม่ได้พิสูจน์อะไรทั้งนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
- Time for some clever tricks, Anakin.-ได้เวลาสำหรับแผนเด็ดของเจ้าแล้ว อนาคิน Destroy Malevolence (2008)
You keep telling me it's not for playing tricks.ลุงเองก็รู้ว่ามันไม่ได้มีไว้เล่นกล The Mark of Nimueh (2008)
You're still up to the magic tricks. I thought I told you we didn't want your kind round here.ข้าว่าข้าเคยบอกเจ้าแล้วนิว่า อย่าใช้เวทมนตร์แถวนี้ The Moment of Truth (2008)
Your childish tricks are useless against me, Merlin.เจ้าอ่อนหัด แค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก เมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)
But the monkeys, they do some tricks there.แต่พวกฝูงลิงที่นั่น มันแสดงเก่งนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- I'm tired of doing stupid tricks for you.-เอ่อ เปล่า -หนูเบื่อเล่นกลตลกๆ กับคุณแล้วนะ Inkheart (2008)
Shin Tae Hwan may have tricks up his sleeves again, so be careful.ชินแทฮวาน อาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมของเขาอีก, ระวังให้มาก Episode #1.5 (2008)
And I do tricks. I'm paper trained.เล่นทริคได้หลายอย่าง สอนก็ง่าย Marley & Me (2008)
Shelley, you really know all the tricks.แชลลี่ เธอนี่รู้ไปหมดทุกอย่างเลยจริงๆ The House Bunny (2008)
He didn't fall for any of my tricks.เขาไม่เป็นไปตามแผนฉันเลยซักนิด The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tricksAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
tricksAre you going to play tricks on me again, you naughty boy?
tricksDon't fall for his old tricks.
tricksHe knows many amusing magic tricks.
tricksHe taught his dog some clever tricks.
tricksHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.
tricksI like to perform magic tricks for kids, but they sometimes fall flat.
tricksI'm all out of tricks.
tricksI thought my eyes were playing tricks on me.
tricksI trained the dog to do tricks.
tricksI would play tricks on my brother.
tricksLove begins playing his old tricks every spring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นกล[N] tricks, See also: magic, Example: ฉันกำลังเรียนเล่นกลกับเขาอยู่, Thai definition: การเล่นที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
เล่นแง่[v. exp.] (len ngaē) EN: play tricks   FR: jouer un tour
ไม่มีหัว[xp] (mai mī hūa) EN: have no tricks of ; be not skillful ; not understand   
แซว[v.] (saēo) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on   FR: taquiner ; raconter des blagues
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease   FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRICKS    T R IH1 K S
TRICKSTER    T R IH1 K S T ER0
TRICKSTERS    T R IH1 K S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tricks    (v) (t r i1 k s)
tricksy    (j) (t r i1 k s ii)
trickster    (n) (t r i1 k s t @ r)
tricksters    (n) (t r i1 k s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tricksendtricking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
トリックスター[, torikkusuta-] (n) trickster [Add to Longdo]
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
曲独楽[きょくごま, kyokugoma] (n) top; spinning tricks [Add to Longdo]
鶏鳴狗盗[けいめいくとう, keimeikutou] (n) person who resorts to petty tricks; a person of small caliber who is only capable of petty tricks [Add to Longdo]
芸をする犬[げいをするいぬ, geiwosuruinu] (exp) dog that knows (does) tricks [Add to Longdo]
術を授ける[じゅつをさずける, jutsuwosazukeru] (exp,v1) to teach tricks to [Add to Longdo]
小業[こわざ, kowaza] (n) finer points (e.g. in judo); little tricks [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top