Search result for

tränken

(57 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tränken-, *tränken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tränken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tränken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wait till you try watering it.Und wie willst du es tränkenSpace Croppers (1980)
That's why you're in here drowning your sorrows, huh?Ertränken Sie deshalb Ihren Kummer in Alkohol? The Idol (1980)
We better stop and water our horses here at Brown's Hole.Wir sollten unsere Pferde hier am Brown's Hole tränkenTom Horn (1980)
We're just gonna water our horses, and we'll be moving on.Wir tränken nur unsere Pferde und reiten dann weiter. Tom Horn (1980)
Christ, you ain't going to drown me, are you?Jesus, Sie werden mich doch nicht ertränkenTom Horn (1980)
We ask You, Lord, to look after these little cowboys and cowgirls and show them the way to a good life, so they don't get tangled up with hard liquor and cigarettes.Herr, bitte kümmere Dich um diese kleinen Cowboys und Cowgirls... und führe sie zu einem guten Leben, so dass sie nicht mit harten Getränken... und Zigaretten in Kontakt kommen. Bronco Billy (1980)
There's also gassing, throttling, stabbing, drowning, garrotting and ritual disembowelling, but they are uncommon in the UK.Natürlich gibt es noch Erhängen, Erdrosseln, Abstechen, Ertränken, Garottieren und rituelles Bauchaufschlitzen, aber das ist relativ unüblich in United Kingdom. The Death List (1981)
Volfoni Salvatore that's the ice cream and soda Volfoni.Monsieur Salvatore Volfoni der von den Eis und SprudelgetränkenThe Professional (1981)
Put a round of drinks on the table.Platzieren Sie eine Runde von Getränken auf dem Tisch. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
Or enough to keep every head of cattle in this valley watered for four days.Oder um jedes Stück Vieh in diesem Tal vier Tage lang zu tränkenNot a Drop to Drink (1982)
We don't allow the mention of any alcoholic beverage on the program.Wir wollen nichts mit alkoholischen Getränken im Programm haben. Honkytonk Man (1982)
I exist ... when you curse your bad luck, when stuff your head with cigarettes, memories and drinks I exist!Ich werde sein in deinem Schicksal, das du beschimpfst, in deinem Geist, den du betäubst mit Zigaretten Erinnerungen und GetränkenDracula of Exarcheia (1983)
Now, if Amos Maxwell wanted to get pie eyed and deep six himself... that's his prerogative.Wenn Maxwell sich besoffen ertränken wollte, war das sein gutes Recht. Steele Flying High (1983)
You went and drowned my Tibetan ram's horn.Es ist dir gelungen, mein tibetisches Widderhorn zu ertränkenThe ACM Kid (1983)
I push.Wir ertränken ihn. Project A (1983)
Everyone's afraid he wants to drown himself so they throw him out and save him.Natürlich denken alle, dass er sich ertränken will. Und deshalb werfen sie ihn raus. Das heißt, sie retten ihn. Nostalgia (1983)
- First, you don't have to drown him in it.- Und ertränken musst du ihn auch nicht. Yentl (1983)
This guy is so mad, he's looking for a river to dump us in.Der Kerl ist so sauer, dass er uns ertränken will. Pure-Dee Poison (1984)
They'll drown themselves like lemmings.Sie ertränken sich wie Lemminge. Supergirl (1984)
Blow the dam, flood the fields, drown 'em.Wir sprengen den Damm und ertränken die Ameisen. Trumbo's World (1985)
Ladies, if you could staunch your good hearts a moment... we're talking about a man who's stolen our property... and tried to bury us in pig pellets!Ladys, jetzt aber mal halblang. Der Mann hat unser Eigentum gestohlen und wollte uns in Schweinefutter ertränkenCorn Fed Steele (1985)
My father said that all cats should be drowned.Mein Vater sagt, dass man alle Katzen ertränken sollte. Cat's Eye (1985)
If you're gonna drown yourself, at least take off your watch.Wenn du dich ertränken willst, nimm wenigstens deine uhr ab. Gung Ho (1986)
- Of drowning myself.- Mich zu ertränkenOtello (1986)
To drown men and to drown women.Sie hatten nur 2 Aufgaben: Männer zu ertränken und Frauen zu ertränkenFearnot (1987)
They tempt young men like you... and I drown them. Why?Sie führen junge Männer wie dich in Versuchung und ertränken sie. Fearnot (1987)
Your son tried to drown you?Dein Sohn wollte dich ertränkenIt's Alive III: Island of the Alive (1987)
You're too busy reporting on the horse trough and Herbie Prescott's trip to Bermuda.Du bist zu beschäftigt... mit Berichten über Pferdetränken und... Herbie Prescotts Reise auf die Bermudas. The Witches of Eastwick (1987)
They were gonna drown him.Die wollten ihn ertränkenEpisode #1.1 (1988)
I need something to wash this down. Got any ketchup ?Wenn Melmacianer versuchen, ihre Sorgen zu ertränken, zieht es uns zu billigem nachgemachten Porzellan. We Are Family (1988)
Who's snout?Hast du das mit den 2 Getränken gesagt? My Back Pages (1988)
Is that sufficient reason to drown him?- Ist das Grund genug, ihn zu ertränkenDrowning by Numbers (1988)
- A water tower conspiracy. Set to accuse you, Cissie, of drowning.Eine Wasserturm-Verschwörung, um dich des Ertränkens zu bezichtigen. Drowning by Numbers (1988)
And now I'm going to do my best to drown you.- Und jetzt werde ich dich ertränkenDrowning by Numbers (1988)
Start drowning, you dope.- Dich zu ertränken, du Depp. Drowning by Numbers (1988)
You have no prerogative on drowning.Ihr habt kein Vorrecht aufs ErtränkenDrowning by Numbers (1988)
Yours to drown. Theirs to prosecute.Eure zum Ertränken, ihre zur Strafverfolgung. Drowning by Numbers (1988)
Well, you only had one husband, so you can't drown another, so they might.Du hast keinen zweiten Ehemann zum Ertränken. Vielleicht tun sie das. Drowning by Numbers (1988)
I knew when I married Bellamy. With you around, when the time came, I could drown him.Als ich Bellamy heiratete, wusste ich, dass du in der Nähe bist und ich ihn irgendwann ertränken kann. Drowning by Numbers (1988)
They want to drown me now.Jetzt will er mich ertränkenCamille Claudel (1988)
What sorrow are you drowning?Was für Sorgen ertränken Sie denn? D.O.A. (1988)
Uh.... "Magic can be performed either by potions or by the use of magic words and phrases.Äh..."Zauber kann in Form von Tränken oder durch Worte und Sprüche angewendet werden. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
Our company offers a fine line of magic potions and unguents.Wir bieten eine Produktlinie von Zaubertränken und Salben an. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
He's gonna drown himself!Er will sich ertränkenDirty Rotten Scoundrels (1988)
The wwizard is experimenting with a new potion, and he won't stop laughing.Ihr Druide experimentiert mit neuen Zaubertränken und lacht dabei wie ein Verrückter! Asterix and the Big Fight (1989)
Were you trying to drown me?Wolltest du mich ertränkenGhostbusters II (1989)
I'm not gonna water you, your friends and your relatives, and I'm not...Ich werde dich, deine Freunde und Verwandte nicht tränken und ich... The Gods Must Be Crazy II (1989)
Go drown yourself.Gehen Sie sich ertränkenMy Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
You shouldve drowned them at birth.Du hättest sie bei der Geburt ertränken sollen. Steel Magnolias (1989)
I've been programmed with a listing of 1 ,41 2 beverages.Ich wurde mit einer Liste von 1.412 Getränken programmiert. The Offspring (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einweichen {n}; Durchtränken {n}soak [Add to Longdo]
durchnässen; durchtränken; durchfeuchten | durchnässend | durchnässt | durchnässtto soak | soaking | soaked | soaks [Add to Longdo]
tränken | tränktto imbue | imbues [Add to Longdo]
tränkendtincturing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  tränken [trɛŋkən]
     to imbue
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top