ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tortur

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tortur-, *tortur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torture[N] การทรมาน
torture[N] วิธีทรมาน
torture[N] ความเจ็บปวด
torture[VT] ทรมานให้เจ็บปวด
torture[VT] ทำให้บิดเบี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
torture(n) ความทรมาน,การทำให้เจ็บปวด
torture(vt) ทรมาน,บิด,งอ,ทำให้เจ็บปวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tortureการทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tortureทรมาน [TU Subject Heading]
Torture (International law)ทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป Rebecca (1940)
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย Night and Fog (1956)
While I'm in charge here the prisoners are not to be tortured or cheated or murdered!ถ้าฉันคุมที่นี่ เชลยก็ต้องไม่... ...ถูกทารุณ... ...หรือถูกโกง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I swear those responsible shall pay with torture and with death!เจ้าคนทําเรื่องนี้ต้องถูกเราทรมานจนตาย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Now all the machines have begun to function all tortures at once, with terrifyingly loud screechingเครื่องทั้งหมดมีฟังก์ชัน begun to ... ตอนนี้ ...ทั้งหมดทรมานทันที, with terrifyingly ร้องเสียงกรี๊ดดัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They beat us and torture us. I say--มันทุบตีทารุณเรา ผมว่า Gandhi (1982)
They may torture my body break my bones even kill me.พวกเขาอาจทารุณผม หักกระดูกผม หรือแม้แต่ฆ่าผม Gandhi (1982)
Fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, true love, miracles.การประลองดาบ , การต่อสู้ , การทรมาน , การแก้แค้น ยักษ์ , สัตว์ประหลาด , การไล่ล่า การหลบหนี , รักแท้ , และสิ่งมหัศจรรย์ The Princess Bride (1987)
I can cope with torture.เรื่องเด็กๆ ข้าทนได้ The Princess Bride (1987)
So, it's to be torture?ทรมานน่ะเหรอ? The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
torturHe was subjected to torture by the police.
torturHe was tortured by guilt.
torturHis lecture on chemistry was nothing but torture.
torturThe cruelty of the torture in the police station is beyond description.
torturThe prisoner died under torture.
torturThe problem tortured the chief.
torturThe torture made him confess to crimes he had not committed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรกรรม[N] hardship, See also: torture, torment, suffering, trouble, affliction, Syn. ทรมาทรกรรม, Thai definition: การทำให้ลำบาก
ทรมานทรกรรม[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาน, Example: คุณจะเอาลูกไปทรมานทรกรรมทำไม, Thai definition: ทำให้ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้น, ทำให้ทนทุกข์ทรมานอย่างยืดเยื้อ, Notes: (ปาก)
ทรมาน[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาทรกรรม, Example: พม่าทรมานเชลยชาวไทยอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: ทำให้ลำบาก, ทำทารุณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple   
การทรมาน[n.] (kān thøramān) FR: torture [f]
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction   
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-thørakam) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   
ยมบาล[n.] (yommabān) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead   FR: gardien de l'enfer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTURE    T AO1 R CH ER0
TORTURED    T AO1 R CH ER0 D
TORTURER    T AO1 R CH ER0 ER0
TORTURES    T AO1 R CH ER0 Z
TORTURERS    T AO1 R CH ER0 ER0 Z
TORTURING    T AO1 R CH ER0 IH0 NG
TORTUROUS    T AO1 R CH UW2 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torture    (v) tˈɔːtʃər (t oo1 ch @ r)
tortured    (v) tˈɔːtʃəd (t oo1 ch @ d)
torturer    (n) tˈɔːtʃərər (t oo1 ch @ r @ r)
tortures    (v) tˈɔːtʃəz (t oo1 ch @ z)
torturers    (n) tˈɔːtʃərəz (t oo1 ch @ r @ z)
torturing    (v) tˈɔːtʃərɪŋ (t oo1 ch @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
火責め[ひぜめ, hizeme] (n) torture by fire [Add to Longdo]
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
現責め[うつつぜめ, utsutsuzeme] (n) sleep deprivation (as a form of torture) [Add to Longdo]
拷器[ごうき, gouki] (n) (arch) instruments of torture [Add to Longdo]
拷訊[ごうじん, goujin] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷責[ごうせき, gouseki] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷問[ごうもん, goumon] (n,vs,adj-no) torture; the rack; third degree; (P) [Add to Longdo]
拷問禁止条約[ごうもんきんしじょうやく, goumonkinshijouyaku] (n) United Nations Convention Against Torture (1987) [Add to Longdo]
拷問具[ごうもんぐ, goumongu] (n) instrument(s) of torture [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top