Search result for

torfs

(81 entries)
(2.3274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torfs-, *torfs*, torf
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา torfs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *torfs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So if it's an incubatorforfungus, is that valuable?งั้นถ้าบอกว่ากล่องเป็นเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อรา มันจะได้ราคาไหม Primer (2004)
What are your opinions about powered flight?Was halten Sie vom Motorflug? The Falls (1980)
The foundation bolts are loose!Die Motorfundamente sind lose! Das Boot (1981)
And the dead might be looking in ... to sit by our fires of turf.Der Tod war dabei zu Gast. Er saß neben unseren Feuern aus TorfHalloween III: Season of the Witch (1982)
Reactor functions are within calculated tolerance.Die Reaktorfunktion verläuft in der von uns vorausberechneten Toleranz. Das Arche Noah Prinzip (1984)
Miss Carson, I have considered the applications that you put before this court, and I will grant you your request for an anonymous jury.Komm, Torfkopf. Contempt of Court (1987)
And i think he stole some peat moss from our living room.Er widerspricht und gehorcht nicht. Und ich glaube, er hat eine Tüte Torfmoos aus unserem Wohnzimmer gestohlen. The Boy Next Door (1988)
Why put peat moss in your living room ?Was macht eine Tüte Torfmoos in Ihrem Wohnzimmer? The Boy Next Door (1988)
All i ever raised was tomatoes.Und ohne mein Torfmoos, kann ich noch nicht mal das. The Boy Next Door (1988)
Mr. Ochmonek found his peat moss.Mr. Ochmonek hat sein Torfmoos gefunden. The Boy Next Door (1988)
What's it like with you?Wenn du bei ihm patzt, bist du Alligatorfutter. Miami Squeeze (1989)
I put the roots in peat moss, but they got salt water on them and I washed it.Ich habe die Wurzeln in Torfmoos gepackt, als sie Salzwasser abbekamen, aber... ich habe es abgewaschen. The Karate Kid Part III (1989)
- Peat moss.-Torfmoos. The Karate Kid Part III (1989)
"And organic matters such as peat,"Und organische Stoffe wie TorfStanley & Iris (1990)
Cos, Roy, sod walls...Weil, Roy, Torfwände... Quigley Down Under (1990)
- Can you focus the reflector field?- Reflektorfeld bitte scharf stellen. The Loss (1990)
Our heat-dissipation rates are double those of the Enterprise-C.Die Deflektorfähigkeit ist sicher doppelt so hoch wie die Ihrige. Yesterday's Enterprise (1990)
Fat chance of any fish while Torfi's at the bridge.- Einen Teufel wirst du, solange Torfi auf der Brücke hängt! Ingaló (1992)
Cmdr La Forge may have established a low-intensity deflector field.La Forge etablierte vielleicht ein schwaches Deflektorfeld. The Quality of Life (1992)
Prince John, I must speak with you!Prinz John, auf ein Torf, äh, Wort! Robin Hood: Men in Tights (1993)
The lineage!Diese beiden Torfköpfe haben die Kinder geweckt! Oh, holde Rührung. The Visitors (1993)
I want a peter pollywog patrol frog that swims and blows up.Ja, ich wünsche mir einen Peter Polliwog... Motorfrosch, der schwimmt und sich aufbläht. Miracle on 34th Street (1994)
- I've already been, you kumquat.- Ich war schon da, du Torfnase. The D'Arcy Files (1994)
I've arranged with his supervisor that if you should decide to decline my offer, tomorrow it will be your doctor friend who will be gone.Ich einigte mich mit seinem Aufseher, dass, falls Sie mein Angebot ablehnen, es morgen Ihr Doktorfreund sein wird, der verschwindet. Crossover (1994)
I can imagine. There's some message traffic from Starfleet Command for you to look at, but nothing...Du sollst nicht diesen Replikatorfraß, den sie als Essen bezeichnen, essen. Our Man Bashir (1995)
The trajector field is bigger than anything we've ever created.Das Trajektorfeld ist größer als alles, was wir jemals erzeugten. Prime Factors (1995)
The crystalline structure serves to amplify the trajector field.Die kristalline Struktur verstärkt das Trajektorfeld. Prime Factors (1995)
- The trajector field is forming.- Das Trajektorfeld formiert sich. Prime Factors (1995)
It's being bombarded by antineutrinos from the trajector field.Er wird von Antineutrinos aus dem Trajektorfeld bombardiert. Prime Factors (1995)
Yeah, a sort of earthy, peaty aroma.Irgendwie ein erdiges, torfiges Aroma. Trials and Tribble-ations (1996)
She killed Scott Simmons tonight with a garage-door spring.Sie hat Scott Simmons mit der Torfeder ermordet. Syzygy (1996)
Oh, here's my mulch!Da kommt mein TorfThe Rainmaker (1997)
Isn't that a fine bunch of mulch?Was für ein schöner TorfThe Rainmaker (1997)
The body is so well preserved because of a polysaccharide found in peat moss.Die Leiche blieb durch ein Polysaccharid im Torfmoos gut erhalten. The Hand of Saint Sebastian (1997)
Initialize deflector field.- Initiierung des Deflektorfelds. For the Uniform (1997)
You sign my release form and I won't tell our fellow-doctor friends about that pink tutu you keep in your closet.Du unterschreibst meine EntIassung,... ..und ich sag unseren Doktorfreunden nichts von dem rosa BaIIettkIeid in deinem Schrank. Doctor Dolittle (1998)
- Big Fat Goalie.- Fette Torfrau! The One with the Embryos (1998)
Right? - Right. - Cause if we don't we'll seem to eager.Sonst sieht's aus, als wöllten wir Risiko sagen, du Torfnase! Clubhouses (1998)
Security on the Siberian vector lab is lax.Das sibirische Vektorforschungslabor hat mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen. The Pine Bluff Variant (1998)
You've gotta keep your eyes away from him! Stay down.Torfnase, unten bleiben! The Mexican Staring Frog of Southern Sri Lanka (1998)
Oh, I was just thinking that what might do the trick in terms of replacing the air filter might well be some of our sphagnum.Ich überlege, was den Luftfilter ersetzen könnte. Vielleicht klappt es mit unserem Torfmoos. My Life So Far (1999)
Sphagnum?Torfmoos? My Life So Far (1999)
You are, at this moment, Mr. emperor, privileged you are, at this moment, Mr. emperor, privileged to be standing in the only sphagnum moss factory in Europe.Momentan genießen Sie den Vorzug, in der einzigen Torfmoos-Fabrik Europas zu stehen. My Life So Far (1999)
Trees. For the paper and timber industry. Not handfuls of sphagnum moss from out of a filthy bog.Bäume für die Papier- und Holzindustrie, und nicht haufenweise Torfmoos von einem dreckigen Moor. My Life So Far (1999)
The spackling is 10 times more absorbent than cutting wood. Ohh.Torfmoos ist saugstärker als Baumwolle. My Life So Far (1999)
Now, this is just taking some soap down to the end of the cottage.Hier wird Seife zum Landhaus gebracht. REINHEIT TORFMOOS-SEIFE My Life So Far (1999)
Soap, cologne, soap, cologne, and a soothing unguent of sphagnum.Seife, Kölnischwasser und eine beruhigende Salbe aus Torfmoos. My Life So Far (1999)
What's childish about the sphagnum moss processing factory?Was ist kindisch an einer Fabrik, die Torfmoos verarbeitet? My Life So Far (1999)
Go to the shop for a few sods and some kindling.Geh zum Laden und hol ein paar Stücke Torf und Anmachholz. Angela's Ashes (1999)
The hungover goalkeeper saves it, thats unbelievable!Die verkaterte Torfrau hält ihn, das ist ja unglaublich! Mifune (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTTORF    B AA1 T ER0 F
HOLTORF    HH OW1 L T ER0 F
STORFER    S T AO1 R F ER0
BOTTORFF    B AA1 T ER0 F
POTTORFF    P AA1 T ER0 F

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Torf {m}peat [Add to Longdo]
Akkumulatorfahrzeug {n}accumulator vehicle [Add to Longdo]
Motorfahrwerk {n}power driven trolley [Add to Longdo]
Torfmoor {n}peat bog [Add to Longdo]
Torfboden {m}peat soil [Add to Longdo]
Torfmoor {n} | Torfmoore {pl}peatbog | peatbogs [Add to Longdo]
Torfmoos {n}peat-bog [Add to Longdo]
Torfmull {n}peat dust [Add to Longdo]
Torfmull {n}sphagnum [Add to Longdo]
Torfstich {m}peat-ditch [Add to Longdo]
Torwart {m}; Torhüter {m}; Torhüterin {f}; Tormann {m}; Torfrau {f} [sport] | Torwarte {pl}; Torhüter {pl}; Torhüterinnen {pl}; Tormänner {pl}; Torfrauen {pl}goal keeper; goalkeeper; goalie | goal keepers; goalkeepers; goalies [Add to Longdo]
Vektorfeld {n} [math.]vector field [Add to Longdo]
unbekanntes Sektorformatunknown media type [Add to Longdo]
Blauer Segelflossen-Doktorfisch {m}; Seebader {m} (Zebrasoma xanthurum) [zool.]purple tang [Add to Longdo]
Doktorfisch {m} (Acanthuridae) [zool.]surgeon fish [Add to Longdo]
Doktorfisch {m} (Acanthuridae) [zool.]tang [Add to Longdo]
Paletten-Doktorfisch {m} (Paracanthurus hepatus) [zool.]blue tang [Add to Longdo]
Zitronen-Segelflossen-Doktorfisch {m}; Gelber Seebader {m} (Zebrasoma flavescens) [zool.]yellow tang [Add to Longdo]
Motorfahrrad {n}motor assisted bicycle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドクターフィッシュ[, dokuta-fisshu] (n) doctorfish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; doctorfishen; reddish log sucker [Add to Longdo]
ビアフラドクターフィッシュ[, biafuradokuta-fisshu] (n) Biafra doctorfish (Prionurus biafraensis, species of Eastern Atlantic tang) [Add to Longdo]
モンロビアンドクターフィッシュ[, monrobiandokuta-fisshu] (n) Monrovia doctorfish (Acanthurus monroviae, species of Eastern Atlantic tang found from southern Morocco to Angola) [Add to Longdo]
ヨコシマハギ[, yokoshimahagi] (n) doctorfish (Acanthurus chirurgus, species of tang from the Atlantic Ocean) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
泥炭[でいたん, deitan] -Torf [Add to Longdo]
門扉[もんぴ, monpi] Torfluegel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top