Search result for

tore

(96 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tore-, *tore*
Possible hiragana form: とれ
English-Thai: Longdo Dictionary
bookstore(n) ร้านหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tore[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ tear
toreador[N] นักสู้วัวในประเทศสเปน, See also: มาทาดอร์, Syn. matador, picador

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toreador(ทอร์'รีอะดอร์) n. คนสู้วัว
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
bookstoren. ร้านขายหนังสือ
chain storen. กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน
department storen. ร้านสรรพสินค้า
drug storen. ร้านขายยา, Syn. dispensary
drugstoren. ร้านขายยา, Syn. dispensary
grallatoresn. นกที่ชอบเดินลุยน้ำเช่นกระสา., See also: grallatroial adj.
restore(รีสทอร์') vt. ฟื้นฟู,ซ่อมแซม,ปฏิสังขรณ์,ทำให้แข็งแรง,บำรุงกำลัง,บำรุงร่างกาย,ส่งคืน,สร้างใหม่, See also: restorable adj. restorer n., Syn. reinstitute,repair
store(สทอร์) n. ร้าน,ร้านค้า,ห้องพัสดุ,ห้องเก็บของ,พัสดุ,สิ่งที่เก็บสะสมไว้,การเก็บสะสม,ปริมาณมาก,จำนวนมาก vt. เก็บสะสม,เก็บรักษา,ใส่ไว้ในห้องพัสดุ,ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์,เก็บข้อมูลไว้. vi. เก็บสะสม,เก็บรักษา stores เสบียงอาหาร เครื่องใช้และพัสดุที่จำเป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
tore(vt) pt ของ tear
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ
restore(vt) ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ
store(n) ที่เก็บของ,ห้องพัสดุ,ห้างร้าน
store(vt) เก็บรักษา,สะสม,เก็บข้อมูล
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า
storey(n) ชั้นของบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He tore off my clothes, shredded them and threw them into the fireเขาฉีกปิดใส่เสื้ออาภรณ์ของฉัน,\ Nshredded ที่มัน... ...และขว้างพวกเขาเข้าไปในไฟ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Fix it! They tore the guts out!ซ่อมไงวะ ไฟจะได้ดูดกูตายห่า! Day of the Dead (1985)
I read an interview you gave a long time ago ... about how you always dreamed of playing at Ebbets Field ... and how sad you felt when they tore it down.ผมอ่านสัมภาษณ์ที่คุณให้ไว้นานมาแล้ว เกี่ยวกับเรื่องความฝันที่จะได้เล่น ที่สนามเอ๊บเบ็ต... และคุณเสียใจแค่ไหนตอนที่สนามถูกรื้อ Field of Dreams (1989)
It tore her up because we couldn't save the guy.ชั้นไม่รึว่าจะจัดการกับเธอได้ยังไงแล้วเนี่ย Hero (1992)
Before that, there were two other chimps... who got into fits of rage so severe... they tore each other apart!ก่อนหน้านี้ เคยมีลิงสองตัว สารนั่นทำให้มันคลุ้มคลั่ง แล้วฆ่ากันเอง! The Lawnmower Man (1992)
It tore the family apart. No one would talk about it.คุณหาเธอไม่พบเหรอ ? Deep Throat (1993)
Check the usual fences. You and I will check Cuzomano and Torena.เช็คคนรับ ดูโซมาโน่กับโทเรน่า Heat (1995)
Tell me Albert Torena called back.แอลเบิร์ต โทเรน่าโทรหาผมรึเปล่า Heat (1995)
Albert Torena call Vincent?โทเรน่าโทรหาวินเซนต์เปล่า Heat (1995)
She tore a hole in our universe, a gateway to another dimension.เธอทะลวงจักวาลเปิดประตูไปสู่อีกมิติหนึ่ง Event Horizon (1997)
The iron shattered his bones and tore his entrails.เหล็กแตกกระดูกของเขาและฉีกอวัยวะภายในของเขา Princess Mononoke (1997)
Now he knows those who should have loved him tore him from his birthright... and threw him into loneliness and pain.แล้วตอนนี้เขาได้รู้ว่าคนที่ควรจะรักเขา กลับขยี้เขา ขังเขาไว้กับทุกข์ทรมาน The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toreThe girl tore the cloth.
toreHe tore the paper in two.
toreI tore the paper into pieces.
toreShe tore the letter up after reading it.
toreShe had no sooner read his letter than she tore it up.
toreThe nail tore his jacket.
toreAfter she had read the letter, she tore it to pieces.
toreShe tore a hole in her blouse.
toreIn tears, she tore up his letter and threw it away.
toreIt was my book that your child tore to pieces.
toreThe actress tore up her contract angrily.
toreShe tore the letter into pieces.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้วนน้ำลาย[n.] (būan nāmlāi) EN: spit, expectorate   FR: cracher ; expectorer
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะวัคเก่า[v. exp.] (būrana wat kao) EN: restore an old temple   FR: restaurer un temple ancien
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ชั้น [n.] (chan) EN: floor ; storey ; story (Am.)   FR: étage [m] ; niveau [m]
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate   FR: améliorer
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[n.] (dīphātmēn-satō) EN: department store   
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive   

CMU English Pronouncing Dictionary
TORE    T AO1 R
TOREN    T AO1 R AH0 N
TOREY    T AO1 R IY0
TORELL    T AO0 R EH1 L
TORELLI    T AO0 R EH1 L IY0
TORELLO    T AO0 R EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tore    (v) (t oo1 r)
toreador    (n) (t o1 r i@ d oo r)
toreadors    (n) (t o1 r i@ d oo z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
取れる[とれる, toreru] Thai: หายไปแล้ว
取れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
取れる[とれる, toreru] Thai: ตีความ

German-Thai: Longdo Dictionary
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Torero {m}; Stierkämpfer {m}torero [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
ご来店[ごらいてん, goraiten] (n,vs) (hon) (See 来店) coming to the store [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
アーキトレーブ[, a-kitore-bu] (n) architrave [Add to Longdo]
アービトラリ;アービトレリ[, a-bitorari ; a-bitoreri] (n) arbitrary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
コンセントレータ[こんせんとれーた, konsentore-ta] concentrator [Add to Longdo]
シフトレジスタ[しふとれじすた, shifutorejisuta] shift register [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tear \Tear\ (t[^a]r), v. t. [imp. {Tore} (t[=o]r), ((Obs.
   {Tare}) (t[^a]r); p. p. {Torn} (t[=o]rn); p. pr. & vb. n.
   {Tearing}.] [OE. teren, AS. teran; akin to OS. farterian to
   destroy, D. teren to consume, G. zerren to pull, to tear,
   zehren to consume, Icel. t>ae/ra, Goth. gata['i]ran to
   destroy, Lith. dirti to flay, Russ. drate to pull, to tear,
   Gr. de`rein to flay, Skr. dar to burst. [root]63. Cf. {Darn},
   {Epidermis}, {Tarre}, {Tirade}.]
   1. To separate by violence; to pull apart by force; to rend;
    to lacerate; as, to tear cloth; to tear a garment; to tear
    the skin or flesh.
    [1913 Webster]
 
       Tear him to pieces; he's a conspirator. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to divide by violent measures; to disrupt; to rend;
    as, a party or government torn by factions.
    [1913 Webster]
 
   3. To rend away; to force away; to remove by force; to
    sunder; as, a child torn from its home.
    [1913 Webster]
 
       The hand of fate
       Hath torn thee from me.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To pull with violence; as, to tear the hair.
    [1913 Webster]
 
   5. To move violently; to agitate. "Once I loved torn ocean's
    roar." --Byron.
    [1913 Webster]
 
   {To tear a cat}, to rant violently; to rave; -- especially
    applied to theatrical ranting. [Obs.] --Shak.
 
   {To tear down}, to demolish violently; to pull or pluck down.
    
 
   {To tear off}, to pull off by violence; to strip.
 
   {To tear out}, to pull or draw out by violence; as, to tear
    out the eyes.
 
   {To tear up}, to rip up; to remove from a fixed state by
    violence; as, to tear up a floor; to tear up the
    foundation of government or order.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tore \Tore\,
   imp. of {Tear}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tore \Tore\, n. [Probably from the root of tear; cf. W. t['o]r a
   break, cut, t['o]ri to break, cut.]
   The dead grass that remains on mowing land in winter and
   spring. [Prov. Eng.] --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tore \Tore\, n. [See {Torus}.]
   1. (Arch.) Same as {Torus}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) same as {torus}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tore
   n 1: commonly the lowest molding at the base of a column [syn:
      {torus}, {tore}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tore /toːrə/ 
  gates

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top