ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ton

T AH1 N   
191 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ton-, *ton*
Possible hiragana form: とん
Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tondo[ทอน โด] (n ) จิตรกรรมภาพกลม

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tonometryการตรวจวัดความดันลูกตา

English-Thai: Longdo Dictionary
tonfa(n) พลองมือ เป็นอาวุธตระกูลโอกินาวะ มีส่วนยื่นออกมาใช้จับได้, S. tong fa, tuifa
Image:
birthstone(n) หินนำโชคประจำเดือนเกิด, R. garnet, amethyst,bloodstone, aquamarine, diamond, emerald, pearl, ruby, sardonyx
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
platonic(adj) สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน เช่น a wholly platonic friendship
ProjectOne(n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ton[N] หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (ในอเมริกา), Syn. short ton, net ton
ton[N] หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม (ในอังกฤษ), See also: ตัน, Syn. long ton
ton[N] หน่วยความจุภายในเรือ
ton[N] จำนวนมาก
ton[ADV] อย่างมากมาย
tone[N] คุณภาพของเสียง, Syn. nature, trend, temper
tone[N] น้ำเสียง, See also: ลักษณะน้ำเสียง, Syn. expression, condition
tone[N] ลักษณะทั่วๆไป
tone[N] เสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไก
tone[N] เฉดสี, See also: โทนสี, Syn. hue, tint, tinge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ton(ทัน) n. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 2000 ปอนด์ (short ton) ในอเมริกาหรือ 2240 ปอนด์ (long ton) ในอังกฤษ,หน่วยปริมาตรที่หนักหนึ่งตัน,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 1000 กิโลกรัม (metric ton) ,=displacement ton (ดู) ,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 40 ลูกบาศก์ฟุต (shipping ton,measurementton)
tone(โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ
toner cartridgeคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หมายถึง กล่องที่ใส่เกล็ดหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)
tong(ทอง) n. อั้งยี้,สมาคมลับ,คีมหนีบ,ปากคีบ vt.,vi. ใช้คีมหรือปากคีมหนีบ
tonga(ทอง'กะ) n. รถม้าสองล้อขนาดเบาในอินเดีย
tongs(ทองซ) n. เครื่องมือที่มีสองแขนจากหมุดเดียวกัน เช่น ปากคีบ,คีม, Syn. grapnel
tongue(ทัง) n. ลิ้น,คารม,สำนวนภาษา,ชนชาติ (ซึ่งใช้ภาษาต่างกัน) ,แผ่นลิ้นของเครื่องดนตรี,เข็มตาชั่ง, (แผ่นดิน) แหลม,เดือย,เดือยตัวผู้,หมุด vt.,vi. เปล่งเสียงจากการกระทบของลิ้น,แตะด้วยลิ้น,ด่า,ดุ,ใช้ลิ้นเลีย,ใช้ลิ้นช่วยในการเป่าเครื่องดนตรี,ทำรางลิ้น,พูด,เอ่ย
tongue-and-groove jointn. ข้อต่อรางลิ้น
tongued(ทังดฺ) adj. มีลิ้น,ใช้ลิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
ton(n) น้ำหนักเป็นตัน
tone(n) เสียง,น้ำเสียง,การให้สี,ลักษณะ
tone(vi) เข้ากัน,กลมกลืน,ลงรอย,ปรับเสียง
tongue(n) ลิ้น,สำนวน,คารม,ภาษา,ลิ้นของรองเท้า,ลูกตุ้มระฆัง,หมุด
TONGUE-tongue-tied(adj) พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,พูดตะกุกตะกัก,ลิ้นแข็ง
tonic(adj) ซึ่งบำรุงเสียง,ซึ่งบำรุงกายและใจ,เกี่ยวกับเสียงดนตรี
tonic(n) ยาบำรุงกำลัง,ยาเจริญอาหาร,ยาเสริมกำลัง
tonight(adv) ในคืนนี้,ในค่ำคืนนี้
tonight(n) คืนนี้,ค่ำนี้
tonnage(n) ระวางน้ำหนักเป็นตัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ton of refrigeration (TR)ตันความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
toneวรรณยุกต์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
toneวรรณะสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toneสัญญาณเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tone๑. ความตึง, ความมีกำลัง๒. น้ำเสียง๓. วรรณะสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tone colour; toneน้ำเสียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tone; tone colourน้ำเสียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongueลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongueชั้นหินรูปลิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tongue blade; blade; blade of the tongue; laminaลิ้นส่วนปลาย, ปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tone (Phonetics)วรรณยุกต์ (สัทศาสตร์) [TU Subject Heading]
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต) [TU Subject Heading]
Tongueลิ้น [TU Subject Heading]
Tongue diseasesโรคลิ้น [TU Subject Heading]
Tonsillectomyการตัดต่อมทอนซิล [TU Subject Heading]
Tonsillitisทอนซิลอักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tonsilsทอนซิล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tongue-in-cheek (adj ) พูดเหน็บแนมแบบขำๆ; แซว (spoken with gentle irony and meant as a joke)
tonkin[ตังเกี๋ย] (uniq ) ตังเกี๋ย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Three tons of him.หนักสัก 3 ตันเเน่ๆ Jaws (1975)
And Niki's sent you about a ton of tea. Well, a couple of pounds.และนิกิของคุณเกี่ยวกับการส่งตันของชา ดีคู่ของปอนด์ The Russia House (1990)
Besides, with a bank... there's always tons of forms and all that shit.นอกจากนั้น กับธนาคาร... ต้องกรอกแบบฟอร์มเยอะแยะ และห่วย ๆทั้งนั้น Léon: The Professional (1994)
What's going on here? You go out with tons of girls.นี่มันเกิดอะไรขึ้น เธอมีผู้หญิงอยู่เป็นตัน The One with the East German Laundry Detergent (1994)
So you do a little research. Take Quality Design Group where l work. My boss keeps a ton of cash in his vault.ที่ทำงานฉัน เจ้านายเก็บเงินในเซฟ Nothing to Lose (1997)
The pressure outside is three and a half tons per square inch.แรงกดดันภายนอก 3 ตันครึ่งต่อตารางนิ้ว Titanic (1997)
There are several thousand tons of Hockley steel in this very ship.มีเหล็กหลายพันตันของฮ็อคลี่ย์ในเรือนี้ Titanic (1997)
Six and a half tons of dynamite Boomเปล่าครับ โดนระเบิดขนาด 6 ตันครึ่ง The Legend of 1900 (1998)
... whenwesharedour firstbowl of won ton soup in the park.... ตอนแรกที่เรากินซุปชามเดียวกัน ในสวนสาธารณะนะ The Story of Us (1999)
Do you make tons of money?ทำเงินเป็นกองหรือเปล่า? Punch-Drunk Love (2002)
What's there to know? He's a rich boy with tons of money! Fuck.จะต้องรู้อะไรอีก ก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นคนรวย มีเงินเป็นตันๆ ไอ้ห่าเอ๊ย Crazy First Love (2003)
with a flick of a wrist and just a flash you'll land a prince with a ton of cash.แค่สะบัดข้อมือ ก็เกิดประกาย คุณก็จะเต็มไปด้วยเจ้าชาย ที่เต็มไปด้วยเงินตรา. Ha-ha. Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tonAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
tonAccording to the weather report, it will snow tonight.
tonA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
tonA full moon can be seen tonight.
tonAh...maybe he's gonna take me tonight.
tonAll is calm tonight.
tonAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
tonAlthough I was angry at the man for his rudeness, I held my tongue.
tonA moon rocket will be launched tonight.
tonAnd Tony was the oldest.
tonAre there any seats left for tonight?
tonAre you free tonight?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาบำรุง[N] tonic, See also: pick-me-up, stimulant, restorative, Example: ยาบำรุงที่คุณหมอให้ระหว่างตั้งครรภ์ มีส่วนประกอบหลักคือธาตุเหล็ก
ยาชูกำลัง[N] tonic, See also: pick-me-up, roborant, Example: บางคนเชื่อว่าดีงูเป็นยาชูกำลังชั้นดี
วรรณยุกต์[N] tone marks, See also: intonation marks, Example: การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้ครบทุกตัวอักษร, Thai definition: เครื่องหมายแสดงระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย
คีบ[V] pinch, See also: tong, grip, clamp, nip, fork over, Syn. หนีบ, จับ, หยิบ, ถือ, Example: เขาใช้คีมคีบเหล็กที่ร้อนแดงออกมาวางบนทั่ง, Thai definition: เอาปลายสิ่งที่เป็นง่ามเช่นคีมหรือปลายไม้ 2 อันจับสิ่งอื่นให้อยู่
คืนนี้[ADV] tonight, See also: this night, this evening, Syn. คืนวันนี้, Example: เขาจะไปโตเกียวคืนนี้
ปากคอเราะราย[ADJ] caustic, See also: tongue-lashing, Syn. ปากเปราะเราะราย, Example: คุณกัญจนา ศิลปอาชาต่อว่า ส.ส. ชายปากคอเราะรายอย่างเผ็ดร้อน, Thai definition: ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า
เอกโทษ[N] tonal word in Thai, Thai definition: คำที่ใช้ไม้โทโดยปกติ แต่เปลี่ยนใช้ไม้เอกเสียงเดียวกันในบทร้อยกรองประเภทโคลงที่บังคับใช้ไม้เอก เช่น เข้า เป็น เค่า, ถ้า เป็น ท่า
ตัน[CLAS] ton, Syn. หนึ่งพันกิโลกรัม, Example: ขยะตกค้างในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 ตัน
ต่อมทอนซิล[N] tonsil gland, Example: โรคต่อมทอนซิลอักเสบ โรคไข้หวัด คออักเสบ เป็นโรคติดเชื้อในบริเวณคอที่เป็นกันบ่อยมาก
ทอนซิล[N] tonsil, Syn. ต่อมทอนซิล, Example: เด็กที่มีอาการของเยื่อบุในปากอักเสบจะมีแผลเล็กๆ หลายแผลอยู่ในเยื่อบุปาก ลิ้น เหงือก ทอนซิล, Count unit: ต่อม, Thai definition: ปุ่มเนื้อเยื่อน้ำเหลือง อยู่ในบริเวณลำคอข้างละปุ่ม มีหน้าที่ช่วยป้องกันการแผ่กระจายของแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางลำคอ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสตัน วิลล่า[TM] (Aēstan Willā) EN: Aston villa   FR: Aston Villa [m]
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton
อักษรกล้ำ[n. exp.] (aksøn klam) EN: diphthong   FR: diphtongue [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning   FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller

CMU English Pronouncing Dictionary
TON T AH1 N
TONG T AO1 NG
TONN T AA1 N
TONE T OW1 N
TONK T AO1 NG K
TONI T OW1 N IY0
TONS T AH1 N Z
TONY T OW1 N IY0
TONAL T OW1 N AH0 L
TONDA T AA1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ton (v) tˈʌn (t uh1 n)
Toni (n) tˈouniː (t ou1 n ii)
Tony (n) tˈouniː (t ou1 n ii)
tone (v) tˈoun (t ou1 n)
tons (v) tˈʌnz (t uh1 n z)
Tonga (n) tˈɒŋə (t o1 ng @)
tonal (j) tˈounl (t ou1 n l)
toned (v) tˈound (t ou1 n d)
tones (v) tˈounz (t ou1 n z)
tongs (n) tˈɒŋz (t o1 ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通过[tōng guò, ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] by means of; through; via; to adopt; to pass through; to get through; to switch over, #146 [Add to Longdo]
同时[tóng shí, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, / ] at the same time; simultaneously, #168 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] like; same; similar; together; alike; with, #276 [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, / ] ton; Taiwan pr. dun4, #781 [Add to Longdo]
同样[tóng yàng, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄤˋ, / ] same; equal; equivalent, #932 [Add to Longdo]
统一[tǒng yī, ㄊㄨㄥˇ ㄧ, / ] to unify; to unite; to integrate, #948 [Add to Longdo]
统计[tǒng jì, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, / ] statistics, #962 [Add to Longdo]
同志[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, ] comrade; homosexual (Taiwan), #976 [Add to Longdo]
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] to go through; to know well; to connect; to communicate; open, #1,181 [Add to Longdo]
今晚[jīn wǎn, ㄐㄧㄣ ㄨㄢˇ, ] tonight, #1,186 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
蜻蛉[とんぼ, tonbo] (n) แมลงปอ
豚カツ[とんかつ, tonkatsu] (n) หมูชุบแป้งทอด, อาหารญี่ปุ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
betonenย้ำ, เน้น
Kontonummer(n) |die, pl. Kontonummern| เลขที่บัญชีธนาคาร
Karton(n) |der, pl. Kartons/Kartone| กล่องกระดาษแข็ง (หรือกล่องพลาสติก), See also: Related: Kiste

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonnengehalt {n}tonnage [Add to Longdo]
Ton {m}audio [Add to Longdo]
Ton {m} | Töne {pl}chime | chimes [Add to Longdo]
Ton {m}sound [Add to Longdo]
Ton {m} | Töne {pl} | mit zwei Tönen | in gedämpftem Ton; mit gedämpfter Stimmetone | tones | two-tone | in hushed tones [Add to Longdo]
Ton {m} [geol.] | nach Ton grabenclay | to cut clay in a pit [Add to Longdo]
Ton anmachento blunge [Add to Longdo]
Ton knetento knead [Add to Longdo]
Tonkneten {n} mit den Füßenfoot wedging [Add to Longdo]
Tonkneten {n}clay wedging [Add to Longdo]
Tonkopf {n}tape head [Add to Longdo]
Tonabnehmer {m}pick-up [Add to Longdo]
Tonalität {f}tonality [Add to Longdo]
Tonarm {m} | Tonarme {pl}tone arm; pick-up arm | tone arms [Add to Longdo]
Tonart {f} [mus.]key [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chaton,-s(n) แมวน้อย, ลูกแมว, See also: S.chat(te)
Image:
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

Japanese-English: EDICT Dictionary
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence [Add to Longdo]
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お隣さん[おとなりさん, otonarisan] (n) (hon) (See 隣) the next-door neighbour (neighbor) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
ダイヤル音[ダイヤルおん, daiyaru on] dial tone [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
トーン検出[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] tone detection [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge [Add to Longdo]
トンネリング[とんねりんぐ, tonneringu] tunneling [Add to Longdo]
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet [Add to Longdo]
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone [Add to Longdo]
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塑像[そぞう, sozou] Tonfigur, -Plastik [Add to Longdo]
[とん, ton] KASERNE [Add to Longdo]
豚カツ[とんかつ, tonkatsu] Schweinskotelett [Add to Longdo]
都内[とない, tonai] in_Tokyo, innerhalb_der_Stadt_Tokyo [Add to Longdo]
録音[ろくおん, rokuon] Tonaufnahme, Ueberspielung [Add to Longdo]
[となり, tonari] Nachbarschaft [Add to Longdo]
隣り合う[となりあう, tonariau] angrenzen, sich_beruehren [Add to Longdo]
隣る[となる, tonaru] benachbart_sein [Add to Longdo]
音階[おんかい, onkai] Tonleiter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ton \Ton\ (t[u^]n), n. [OE. tonne, tunne, a tun, {AS}. tunne a
   tun, tub, a large vessel; akin to G. & F. tonne a ton, tun,
   LL. tunna a tun; all perhaps of Celtic origin; cf. Ir. &
   Gael. tunna a tun. Cf. {Tun},{Tunnel}.] (Com.)
   A measure of weight or quantity. Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) The weight of twenty hundredweight.
     [1913 Webster]
 
   Note: In England, the ton is 2,240 pounds. In the United
      States the ton is commonly estimated at 2,000 pounds,
      this being sometimes called the short ton, while that
      of 2,240 pounds is called the long ton.
      [1913 Webster]
   (b) (Naut. & Com.) Forty cubic feet of space, being the unit
     of measurement of the burden, or carrying capacity, of a
     vessel; as a vessel of 300 tons burden. See the Note
     under {Tonnage}.
     [1913 Webster]
   (c) (Naut. & Com.) A certain weight or quantity of
     merchandise, with reference to transportation as freight;
     as, six hundred weight of ship bread in casks, seven
     hundred weight in bags, eight hundred weight in bulk; ten
     bushels of potatoes; eight sacks, or ten barrels, of
     flour; forty cubic feet of rough, or fifty cubic feet of
     hewn, timber, etc.
     [1913 Webster]
 
   Note: Ton and tun have the same etymology, and were formerly
      used interchangeably; but now ton generally designates
      the weight, and tun the cask. See {Tun}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ton \Ton\ (t[o^]n), obs.
   pl. of {Toe}. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ton \Ton\ (t[u^]n), n. [Cf. {Tunny}.] (Zool.)
   The common tunny, or horse mackerel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ton \Ton\ (t[^o]n), n. [F. See {Tone}.]
   The prevailing fashion or mode; vogue; as, things of ton.
   --Byron.
   [1913 Webster]
 
      If our people of ton are selfish, at any rate they show
      they are selfish.            --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
   {Bon ton}. See in the Vocabulary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ton
   n 1: a United States unit of weight equivalent to 2000 pounds
      [syn: {short ton}, {ton}, {net ton}]
   2: a British unit of weight equivalent to 2240 pounds [syn:
     {long ton}, {ton}, {gross ton}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ton /tɔ̃/
  tone; your

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 ton
  tone

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ton /toːn/ 
  audio; chime; sound; tone

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ton... /toːn/
  audio

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ton /tɔn/
  1. barrel
  2. buoy
  3. ton

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top