Search result for

tofu

(38 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tofu-, *tofu*
Possible hiragana form: とふ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tofu[N] เต้าหู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tofuเต้าหู้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Miss? More tofu, please.ขอโทษครับ ขอแป้งปลาเพิ่มครับ Scandal Makers (2008)
I thought about running away and learning how to make tofu.พ่อเคยคิดที่อยากจะหนีไปไกลๆ และเรียนรู้การทำเต้าหู้ Kung Fu Panda (2008)
Can you imagine me making tofu?ลูกนึกภาพพ่อทำเต้าหู้ออกไหมล่ะ Kung Fu Panda (2008)
Tofu.เต้าหู้ Kung Fu Panda (2008)
I'll have the... veggie tofu burger.ผมขอ... เบอร์เกอร์ผักกับเต้าหู้ The Monster at the End of This Book (2009)
Ane tofu veggie burger for you.แล้วก็เบอร์เกอร์ผักกับเต้าหู้ค่ะ The Monster at the End of This Book (2009)
Tofu is amazing!เต้าหู้นี่มันสุดยอด! The Monster at the End of This Book (2009)
I get in trouble with my dad at our tofu shop.ฉันก็มักมีปัญหา กับพ่อ ที่ร้านเต้าหู้อยู่ Gokusen: The Movie (2009)
Nate doesn't like tofu when it's called bean curd,เนทไม่ชอบเต้าหู้ Rufus Getting Married (2009)
Enjoy your tofurkey.ได้สนุกกับtofurkey Space (2010)
Why don't you just do five years pal. Who knows? She might be waiting for you with tofu in her hand when you get out.ทำไมแกไม่ทำซักห้าปี ใครจะรู้ล่ะเธออาจจะรอแกพร้อมกับเต้าหู้อยู่ในมือตอนที่แกออกมา The Man from Nowhere (2010)
You sure you don't want to try our tofurky soy cheesesteak?บางทีอาจเ็ป็นเรื่องถูกต้อง ต่อเบื้องหน้าของพวกเรา คุณแน่้ืใจว่าไม่อยากลองทาน ชีทถั่วสเต็คเนื้อของเราสักหน่อย? Revelation Zero: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tofuLightly weigh the tofu down, leave it for about 20 minutes then drain.
tofuI really shouldn't ask, but could you go get some tofu for me?
tofuEmily ate tofu at dinner.
tofuTofu is a good accompaniment for sake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้าหู้[N] bean curd, See also: tofu, soybean cake, Example: พ่อชอบรับประทานถั่วต่างๆ และผลิตผลจากถั่ว เช่น เต้าหู้ นมถั่วเหลืองซึ่งมีคุณค่าใกล้เคียงเนื้อสัตว์, Thai definition: ถั่วเหลืองที่โม่เป็นแป้งแล้วทำเป็นแผ่นๆ ใช้เป็นอาหาร มี 2 ชนิด คือ เต้าหู้ขาว และเต้าหู้เหลือง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต้าหู้[n.] (taohū) EN: soybean curd ; bean curd ; bean cake ; soybean cake ; tofu   FR: tofu [m] ; pain de pois de soja [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOFU    T OW1 F UW0

German-Thai: Longdo Dictionary
Nettofüllmenge(n) |die, pl. Nettofüllmengen| ปริมาณสอดไส้สุทธิ(ขนม)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tofu {n}tofu [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
けんちん汁;建長汁;巻繊汁[けんちんじる, kenchinjiru] (n) Japanese tofu and vegetable chowder [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ちり[, chiri] (n) (See ちり鍋) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce [Add to Longdo]
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish [Add to Longdo]
もう一踏ん張り;もうひと踏ん張り[もうひとふんばり, mouhitofunbari] (exp) holding out a little longer [Add to Longdo]
アウトフロー[, autofuro-] (n) outflow [Add to Longdo]
ウェットフライ;ウエットフライ[, uettofurai ; uettofurai] (n) wet fly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豆腐[dòu fu, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] tofu; bean curd, #6,282 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塗布[とふ, tofu] (Salbe) auftragen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tofu
   n 1: cheeselike food made of curdled soybean milk [syn: {bean
      curd}, {tofu}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 TOFU
 
 
   Text Over, Fullquote Under; see {top-post}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TOFU
     Text Over, Full-quote Under (slang, Usenet)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top