Search result for

titos

(129 entries)
(0.0574 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -titos-, *titos*, tito
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา titos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *titos*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antitoxin[N] สารหรือยาต้านพิษเฉพาะอย่าง, Syn. vaccine, antibody
competitor[N] คู่แข่ง
competitor[N] ผู้แข่งขัน, Syn. rival, contender, opponent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antitoxin(แอนทีทอค' ซิน) n. สารหรือยาต้านพิษเฉพาะอย่าง antibody ที่สามารถต้านพิษได้เฉพาะอย่าง. -antitoxic adj.,, Syn. antidote)
competitor(คัมเพท'ทิเทอะ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้แข่ง,คู่ต่อสู้, Syn. contestant,rival

English-Thai: Nontri Dictionary
antitoxic(adj) ซึ่งต้านพิษ
competitor(n) ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง,คู่ต่อสู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Titoismลัทธิติโต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antitoxinสารต้านพิษ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Antitoxinsแอนติทอกซิน, วัตถุดับพิษ, สารต้านพิษ, สารแก้พิษ, แอนติท็อกซิน [การแพทย์]
Antitoxins, Specificสารต้านพิษจำเพาะ [การแพทย์]
Antitoxins, Therapeuticสารต้านพิษแบบที่ใช้รักษา [การแพทย์]
Competitorsสารแข่งขัน [การแพทย์]
Diphtheria Antitoxinคอตีบ,แอนตี้ทอกซิน,คอตีบ,แอนติท็อกซิน,คอตีบ,แอนติทอกซิน [การแพทย์]
Medical Practitoners, Indigenousแพทย์แผนโบราณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tito?TitoBeat Street (1984)
-Maverick?Tito! - Maverick? Nina (2004)
Tito.TitoBiutiful (2010)
And since the enthusiastic new DA has put all my competitors out of business...อัยการคนใหม่ไฟแรง เล่นงานจนคู่แข่งผม เจ๊งไปหมด The Dark Knight (2008)
In my opinion, the key to this is choosing the right competitor.ในความคิดข้านะ เทคนิคคือ การเลือกคู่ต่อสู้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We'd like to know where our competitor is getting his munition.เราต้องการจะรู้ ว่าคู่แข่งเราได้กระสุนจากที่ไหนมา Wanted (2008)
Your competitor's very smart.ผู้แข่งขัน สู่รู้ Wanted (2008)
The competition is down to 2 competitors. A tree...การแข่งขัน มุ่งไปที่ 2 ผู้เข้าแข่ง Made of Honor (2008)
Do you blame me for treating you as my competitor?เจ้าโกรธไหม... ที่ข้าคิดว่าเจ้าเป็นคู่แข่ง ? Three Kingdoms (2008)
Who you buying it for? A competitor?คุณจะซื้อไปให้ใคร Scylla (2008)
Find a market where the competitors hate each other so much, they'll do anything to win.หาตลาดที่มีการแข่งขันกันรุนแรง เกลียดกันเลยยิ่งดี พวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะกัน Duplicity (2009)
He quit to go to one of our local competitors?เขาลาออกเพื่อไป เข้ากับบริษัทคู่แข่งเราหรือค่ะ The Ugly Truth (2009)
- Who cares as long as it's our competitors who believe it and not the police?- คุณพูดเรื่องอะไร - คนเอาไปพูดกันทั่วทั้งเมือง Negro Y Azul (2009)
Tito!TITO[Rec] 2 (2009)
-Tito, you'll get into a mess. -Come on, man!ติโต้ แกมันสกปรกได้อีก \มานี่เร็วหนุ่มๆ [Rec] 2 (2009)
You'll get into a mess, Tito.แกมันสกปรกได้อีก ติโต้ [Rec] 2 (2009)
Fuck, Tito!แม่ง, Tito[Rec] 2 (2009)
Fuck, Tito!แม่ง, Tito[Rec] 2 (2009)
-Tito, this isn't cool, let's go. -What the fuck is this?ติโต้ นี่มันไม่เจ๋งแล้ว ไปเถอะ \นี่มันเหี้ยอะไรวะเนี่ย? [Rec] 2 (2009)
Hell, Tito. Have a look, man.นรกแล้ว ติโต้ ดูนั้นสิ... [Rec] 2 (2009)
-It weighs a lot. -Tito, please, drop that.มันหนักแหะ \ติโต้ ขอร้องละ วางมันเถอะ [Rec] 2 (2009)
-Tito, let's go.Tito, ไปได้แล้ว. [Rec] 2 (2009)
-Fuck, I'm out of here. -Come on, Tito!แม่ง ฉันจะออกจากที่นี่ \มานี่ Tito[Rec] 2 (2009)
Tito, Tito!Tito Tito[Rec] 2 (2009)
-Tito, please. -Leave me alone.Tito ขอร้องละ \ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ [Rec] 2 (2009)
Come on, Tito.มานี่ Tito [Rec] 2 (2009)
Tito!TITO[Rec] 2 (2009)
Tito, please, let's go.Tito ขอร้อง ไปเถอะ [Rec] 2 (2009)
-What now, Tito?นั้นอะไร Titoหรอ? [Rec] 2 (2009)
Tito, what are you doing?Tito คุณทำอะไรอยู่? [Rec] 2 (2009)
A new competitor has joined the search.คู่แข่งคนใหม่ ได้เข้าร่วมการค้นหาแล้ว The Mother Lode (2009)
Your competitor is Yi Jung, you know.คู่แข่งเธอคือยีจองนะ รู้มั้ย Episode #1.7 (2009)
Do you really want it to go to one of your competitors?คุณต้องการให้มันตก ไปอยู่ในมือคู่แข่งเหรอ Episode #3.3 (2009)
There's an antitoxin for botulism.มียาแก้สำหรับอาหารเป็นพิษ Bad Seed (2009)
No antitoxin can fix that.ไม่มียาต้านพิษจะได้จะช่วยได้ Bad Seed (2009)
Meet Mr. Tito Estevez of Always Protected Security.เจอคุณทิโต้ เอสเทเวส จาก 'Always Protected Security' Dude, Where's My Groom? (2009)
Look, I admit I sent Tito to get my painting.หยุดเลย ฟังนะ ผมยอมรับว่าผมส่งทิโต้ไปเอาภาพเขียนผมมา Dude, Where's My Groom? (2009)
The DNA evidence from under Tito Estevez's fingernails has come back.หลักฐาน D.N.A. จากใต้เล็บของทิโต้ เอสเทเวส เพิ่งส่งมาถึง Dude, Where's My Groom? (2009)
There is no DNA evidence that connects Charlie to Tito.ไม่มีหลักฐานที่เป็นร่องรอย D.N.A. เกี่ยวข้องกับชาร์ลีและทิโต้เลย Dude, Where's My Groom? (2009)
You think Jack and Sean killed Tito?คุณคิดว่าแจ็ค กับฌอน ฆ่าทิโต้เหรอ Dude, Where's My Groom? (2009)
We know that Clay Bennett sent Tito after the limo.เรารู้ว่าเคลย์ เบนเนตส่งทิโต้ ไปตามหารถลิโม Dude, Where's My Groom? (2009)
We know that Jack and Sean were covered in Tito's blood.เรารู้ว่าแจ็คและฌอน ปกปิดเรื่องเลือดของทิโต้ Dude, Where's My Groom? (2009)
We also know that Jack and Sean had fingerprints in Tito's blood in the limousine.เรายังรู้อีกว่า แจ็คกับฌอนมีลายนิ้วมือ อยู่ในเลือดของทิโต้ ในรถลีโม Dude, Where's My Groom? (2009)
So, that must have made it easier for you to kill Tito Estevez.แล้ว... มันคงเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ที่จะฆ่าทิโต้ เอสเทเวส Dude, Where's My Groom? (2009)
What? Who's Tito?อะไรนะ Dude, Where's My Groom? (2009)
And then, one of you used your left hand to slam Tito's head in the door.และหลังจากนั้น หนึ่งในพวกคุณ ใช้มือซ้าย ผลักหัวของทิโต้กระแทกประตู Dude, Where's My Groom? (2009)
My competitor likens people to pure, falling snow.คู่แข่งผมเปรียบว่ามนุษย์นั้นบริสุทธิ์ดั่งหิมะที่ตกลงมา Debate 109 (2009)
Director Kang is a fierce competitor.ผ.อ.คังเป็นคู่แข่งที่ดุเดือด My Fair Lady (2009)
We can give you better rates and terms than other competitors but we can offer you much more:เราคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า แถมผ่อนได้นานกว่าเจ้าอื่น แถมด้วยข้อเสนอพิเศษ The International (2009)
titoคิโด้ Step Up 3D (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
titoHe is superior to his competitors in everything.
titoAll the competitors are trying to get their piece of the pie.
titoHis beating four competitors in a row won our high school team the championship.
titoHertz and Avis are head to head competitors in the car rental business.
titoBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
titoMatsushita commands respect from its competitors.
titoCausing competitors to fail, obtaining confidential information, something that big business just can't do without - high risk but at the same time high return work.
titoSeveral years ago, in the course of being Interviewed for a job, I was introduced to a competitor for the position.
titoThe circulation of the newspaper is only one-third that of its competitor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ชิง[N] opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
ผู้ร่วมแข่งขัน[N] competitor, See also: contestant, challenger, Syn. ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่งขัน, Example: ปีนี้มีผู้ร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เข้าร่วมชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, บุคคลที่ต้องการเข้าสู้เอาชนะกัน
ผู้เข้าชิง[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่แข่งขัน, คู่แข่ง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: 2 นักวอลเลย์บอลชายหาดชาวไทยสามารถโค่นผู้เข้าชิงชาวอาทิตย์อุทัยทีมอันดับ 5 ของโลกได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
ผู้เข้าแข่งขัน[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, Example: มีผู้เข้าแข่งขันร่วมแข่งขันในการวิ่งมาราธอนประมาณ 100 คน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
คู่แข่ง[N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: นักกีฬาจากจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของนักกีฬาญี่ปุ่น, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน, ผู้ที่ชิงดีชิงเด่นกัน
คู่แข่งขัน[N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. ผู้แข่งขัน, คู่ปรับ, คู่ชิง, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง, Example: พรรคประชากรไทยคงต้องหืดขึ้นคอเนื่องจากต้องไปเจอคู่แข่งขันประเภทเขี้ยวลากดินทั้งนั้น, Count unit: คน,คู่
เสี้ยนหนาม[N] enemy, See also: competitor, opponent, Syn. ศัตรู, ปรปักษ์, Example: พระมหากัสสปเถระเห็นว่าถ้าปล่อยให้คัมภีร์นี้เผยแพร่ออกไปจะเป็นเสี้ยนหนามแก่พระศาสนา จำเป็นต้องกำจัดโดยรีบด่วน, Thai definition: ข้าศึกศัตรูที่จะก่อความเดือดร้อนให้, Notes: (สำนวน)
ผู้ประกวด[N] competitor, Syn. ผู้เข้าประกวด, Example: ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 คน จะต้องแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เข้าร่วมประกวด หรือส่งผลงานต่างๆ เข้าประกวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition   FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m]
คู่แข่งขัน[n.] (khūkhaengkhan) EN: competitor ; rival   FR: compétiteur [m]
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengkhan) EN: contestant ; player ; competitor   FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam khaengkhan) EN: competitor ; contestant ; challenger   FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ผู้ท้าชิง[n. exp.] (phū thāching) EN: competitor   
ยาปฏิชีวนะ[n.] (yā pathichīwana) EN: antibiotic ; antimicrobial ; antitoxin   FR: antibiotique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TITO    T IY1 T OW0
LOTITO    L OW0 T IY1 T OW0
TITONE    T IH1 T AH0 N
TITO'S    T IY1 T OW0 Z
PETITO    P EH0 T IY1 T OW0
SESTITO    S EH0 S T IY1 T OW0
VITTITOW    V IH1 T AH0 T OW0
APPETITO    AE2 P AH0 T IY1 T OW2
ANTITOXIN    AE2 N T IY0 T AA1 K S AH0 N
COMPETITOR    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0
ANTITOXINS    AE2 N T IY0 T AA1 K S AH0 N Z
COMPETITORS    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0 Z
COMPETITORS'    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0 Z
COMPETITOR'S    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tito    (n) (t ii1 t ou)
antitoxin    (n) (a2 n t i t o1 k s i n)
antitoxins    (n) (a2 n t i t o1 k s i n z)
competitor    (n) (k @1 m p e1 t i t @ r)
competitors    (n) (k @1 m p e1 t i t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewerber {m}competitor [Add to Longdo]
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn [Add to Longdo]
Konkurrent {m} | Konkurrenten {pl}competitor | competitors [Add to Longdo]
Mitbewerber {m}; Konkurrent {m}; Wettbewerber {m}competitor [Add to Longdo]
Startnummer {f}competiton number; identification number [Add to Longdo]
Antitoxin {n}; Gegengift {n} [med.]antitoxin; vaccine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トップコンテンダー[, toppukontenda-] (n) top competitor (lit [Add to Longdo]
バックマーカー[, bakkuma-ka-] (n) backmarker (competitor at the tail of the field, likely to be lapped) [Add to Longdo]
ライバル会社[ライバルがいしゃ, raibaru gaisha] (n) rival (company); competitor [Add to Longdo]
競合者[きょうごうしゃ, kyougousha] (n) competitor [Add to Longdo]
競争者[きょうそうしゃ, kyousousha] (n) competitor; rival [Add to Longdo]
競争相手[きょうそうあいて, kyousouaite] (n) competitor; rival [Add to Longdo]
抗毒素[こうどくそ, koudokuso] (n) antitoxin; antivenin; antivenom [Add to Longdo]
他社製品[たしゃせいひん, tashaseihin] (n) competitors' products; others on the market [Add to Longdo]
鍔迫り合い[つばぜりあい, tsubazeriai] (n) (1) locking sword to sword (in a duel) and pushing; (2) group of close competitors; fierce competition [Add to Longdo]
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field), #11,109 [Add to Longdo]
竞争者[jìng zhēng zhě, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄓㄜˇ, / ] competitor, #18,239 [Add to Longdo]
参赛者[cān sài zhě, ㄘㄢ ㄙㄞˋ ㄓㄜˇ, / ] a competitor, #21,113 [Add to Longdo]
抗毒素[kàng dú sù, ㄎㄤˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, ] antitoxins, #92,400 [Add to Longdo]
直接竞争[zhí jiē jìng zhēng, ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] direct competitor; direct competition [Add to Longdo]
竞争产品[jìng zhēng chǎn pǐn, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] competitive product; competitor's product [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top