Search result for

thymian

(53 entries)
(1.2306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thymian-, *thymian*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา thymian มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *thymian*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And she can make the kind of sausage that could speak at least 7 languages!Die macht großartige Bratwürste mit Knoblauch und ThymianStav nouze (1983)
Celeriac, rosemary, thyme.Knollensellerie, Rosmarin, ThymianLadyhawke (1985)
Thyme, I need thyme.Ich brauche ThymianLadyhawke (1985)
To make spaghetti soup, you need some good olives, and get some bacon... and some onions and slice them into thin slices and...Für diese Bohnensuppe erhitzt du Speckwürfel in Olivenöl, dann gibst du Zwiebeln, Thymian und etwas Lorbeer dazu Asterix in Britain (1986)
It's marinated in a little olive oil and thyme, and....Mariniert in Olivenöl und Thymian und... Who's That Girl (1987)
I rub in a little Worcestershire, add garlic, a little thyme.Ich füge Worcestershire Sauce, etwas Knoblauch und Thymian hinzu. Memphis Belle (1990)
Mom wanted some thyme.Ich soll für Mama Thymian pflücken. My Mother's Castle (1990)
But the thyme, homework, and traps being preyed on by foxes...Ich dachte an den Thymian, an die Hausaufgaben, an die Fallen. My Mother's Castle (1990)
It's because I went to pick some thyme for my mother.Ich pflückte Thymian für meine Mutter. My Mother's Castle (1990)
Thyme!Oh, da ist ThymianMy Father's Glory (1990)
- It's kind of like thyme, but also like mint.Das ist eine Mischung aus Thymian und Pfefferminze. My Father's Glory (1990)
Fed by Nacha, Tita grew up in the kitchen amidst the smells of chicken soup, thyme, laurel, steamed milk, garlic, and, of course, onion.Von Nacha ernährt wuchs Tita in der Küche auf, mit dem Geruch von Nudelsuppe, Thymian, Lorbeer, gekochter Milch, Knoblauch und natürlich Zwiebeln. Like Water for Chocolate (1992)
We need more thyme.Wir brauchen mehr ThymianAll Halliwell's Eve (2000)
- Thyme, right?- Thymian, nicht wahr? All Halliwell's Eve (2000)
From the woods, from the thickets And the dry grass, from the depthsWenn aus den Gräsern, den Bäumen und Büschen, den Grabruinen Thymianduft aufsteigt. Tosca (2001)
Serve it with tagliatelle with onions, truffles and shallots in a thyme sauce.Dazu Tagliatelle mit Frühlingszwiebeln, Trüffeln und glasierten Charlotten in einer zarten Thymiansauce. Mostly Martha (2001)
Should I remove the plate?-ZitronenthymianMostly Martha (2001)
Oregano, in the Acropolis...Auf der Akropolis ThymianA Touch of Spice (2003)
We'll pour it over some dried mint and oregano. It's perfect for dunking bread.Wir tun Pfefferminze und Thymian dazu lhr tunkt Brot rein und esst es. Alone (2008)
Thyme!Mit ThymianYoung Goethe in Love (2010)
With thyme.-Mit ThymianYoung Goethe in Love (2010)
You'll want to add some wild thyme to the jar, dear.Wollen Sie nicht etwas Thymian in das Glas geben, Liebes? Johari Window (2010)
Rabbit.- Mit Thymian schmeckt's besser. Pauline et François (2010)
Doesn't matter about the thyme.Egal, welcher ThymianThe Trip (2010)
Thyme?ThymianTrollhunter (2010)
Elderflower liqueurwith some muddled thyme.Holunderblüten-Likör mit Thymianauszügen. Chuck Versus the Masquerade (2011)
I couldn't find any oil of thyme.Ich finde kein Thymianöl. Episode #1.12 (2011)
Powder Ginger from your kitchen and thyme from your front yard.Zerriebener Ingwer aus der Küche und Thymian aus dem Garten. Breaking the Girls (2012)
I put in the pan...In den Topf gebe ich eine Schicht Zwiebeln, dann Fleisch, Thymian, Salz. Haute Cuisine (2012)
I would have added some thyme too.Ich hätte etwas Thymian rangetan. Sous le figuier (2012)
Yeah, you could, uh, pick these beans for me. I need a handful of thyme.- Ja, du könntest die Bohnen putzen, und ich brauche etwas ThymianLast Love (2013)
Giorgio, go with Anita to the creek and bring Coltsfoot, thyme and sage.Giorgio, geh mit Anita zum Bach und bring Huflattich, Thymian und Salbei. Die schwarzen Brüder (2013)
Don't forget thyme, laurel leaves, rosemary...Thymian, Lorbeer, Rosmarin nicht vergessen! The Great Beauty (2013)
Spit roasted, a hint of thyme, and a little lemon for balance, no?Am Spieß gebraten, mit einem Hauch Thymian - und einem Spritzer Lemon-Juice, richtig? Old Alabama (2013)
Do you taste thyme in it?Da ist Thymian dran. The Iron Stairs (2013)
I'd like the, uh, the pounded capon with, uh, lemongrass and thyme.ich hätte gern den gestampften Kapaun mit Limonengrass und ThymianPilot (2013)
Your thyme crust is delicious.Deine Thymian-Kruste ist lecker. Chef Challenge (2013)
So? How do you do your thyme crust?Na, wie machst du deine Thymian-Kruste? Chef Challenge (2013)
Your thyme crust is delicious.Deine Thymian-Kruste ist lecker. Chef Challenge (2013)
Chives, parsley, thyme and bay.Schnittlauch, Petersilie, Thymian und Lorbeer. Chef Challenge (2013)
There's, garlic, rosemary and there's some thyme.Da ist Knoblauch, Rosmarin und etwas Thymian dran. Backcountry (2014)
It's thyme liqueur.- (Adrien) Danke. - (Oma) Thymian-Likör. Avis de mistral (2014)
And I'm going to remember that your hands... that they smelled of thyme when you came in from the garden.Und ich werde mich daran erinnern, dass deine Hände... immer nach Thymian gerochen haben, wenn du aus dem Garten gekommen bist. Takiawase (2014)
Smells of candy apples and thyme.Riecht nach... Liebesäpfeln und... ThymianAntipasto (2015)
You smoked me in thyme.Sie haben mich in Thymian geräuchert. Antipasto (2015)
I'm going to need some salt, some fresh thyme, some lavender, candles, and a broom.Ich werde etwas Salz brauchen, frischen Thymian, etwas Lavendel, Kerzen und einen Besen. Dead Meat (2015)
It's a parsley and thyme infusion, and more for my sake than yours.Das ist ein Petersilie- und Thymianaufguss und den nehmen Sie eher mir zuliebe als für Sie. Dolce (2015)
Chili stir-fry medulla with a little thyme au jus.Chili-Wok-Medulla mit ein wenig Thymian im eigenen Saft. Dead Rat, Live Rat, Brown Rat, White Rat (2015)
Not time as measured by a clock. The herb Spanish thyme.Die Sprache ist nicht von Zeit, sondern von Spanischem ThymianThis Red Lady from Caribee (2015)
Mustard... thyme in walnut oil, I believe, but... what on Earth do you use to make it smell so nasty?Senf. Thymian in Walnussöl, aber... Was verwendet Ihr, dass es so übel riecht? Not in Scotland Anymore (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thymian {m} [bot.] [cook.]thyme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Thymian [tyːmiːaːn] (n) , s.(m )
     thyme
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top