Search result for

throne

(86 entries)
(0.0387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throne-, *throne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throne[N] บัลลังก์, See also: ที่ประทับ, แท่น, ราชบัลลังก์, พระที่นั่ง, Syn. divan, gaddi, guddee, masnad
throne[N] ผู้ครองบัลลังก์, See also: ประมุขผู้ครองบัลลังก์, กษัตริย์, Syn. sovereign
throne[N] ตำแหน่งกษัตริย์, See also: อำนาจกษัตริย์
throne[VI] ขึ้นครองบัลลังก์
throne[VT] ทำให้ขึ้นครองบัลลังก์
throne[VI] นั่งบนบัลลังก์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throne(โธรน) n. ราชบัลลังก์,บัลลังก์,ตำแหน่งกษัตริย์,อำนาจกษัตริย์,ผู้ครองบัลลังก์,รัฎฐาธิปัตย์,ลำดับชั้นของเทพดา. vt. ทำให้ขึ้นครองบัลลังก์. vi. ขึ้นครองบัลลังก์
dethrone(ดีโธรน') vt. เอาออกจากบัลลังก์,ปลด., See also: dethronement n. ดูdethrone, Syn. depose
enthrone(เอนโธรน') vt. ทำให้ขึ้นครองราชย์,ยกย่อง,เอาไปตั้งไว้บนที่สูง,มอบอำนาจให้., See also: enthronement n. ดูenthrone, Syn. inthrone.

English-Thai: Nontri Dictionary
throne(n) บัลลังก์,ราชบัลลังก์
dethrone(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง,ขับออกจากบัลลังก์
dethronement(n) การปลดออกจากตำแหน่ง, การขับออกจากบัลลังก์
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
throneราชบัลลังก์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
throne, accession to theการขึ้นเสวยราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
throne, heir to theรัชทายาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
throne, pretender to theรัชทายาทที่ได้รับสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The king must fear the day when you will take the throne.พระราชาทรงหวาดกลัวเมื่อถึงวันที่เจ้าครองบัลลังก์ The Labyrinth of Gedref (2008)
You want me to prove I'm worthy of the throne.ท่านอยากให้ข้าพิสูจน์ว่าข้าไม่คู่ควรกับบัลลังก์ Excalibur (2008)
When his Majesty drove out Gwang Hee and came to his throne.เมื่อครั้งฝ่าบาทขับไล่ กวางฮี และขึ้นครองราช Iljimae (2008)
If Gwang Hae has continued to sit on his throne, this country would not have been like this.ถ้า กวางเฮ ยังคงนั่งอยู่บนบัลลังฆ์, ประเทศนี้ก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ Iljimae (2008)
If the prince returns, he will try to remove me from the throne!ถ้าองค์ชายหวนกลับมา เขาจะต้องพยายามให้ข้ากระเด็นจากบรรลังก์เป็นแน่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
What you mean is, it would be akin to abdicating the throne?หมายความว่าไง เหมือนกับการสละราชบัลลังค์รึเปล่า? The Kingdom of the Winds (2008)
Don't you see he's already sitting on our throne?ท่านไม่เห็นเขาตอนนี้รึ ที่นั่งอยู่บนบัลลังค์ของพวกเรา The Kingdom of the Winds (2008)
Does Baegeuk really deserve that throne? !จริงหรือที่แพกิอุกจะได้ครองบัลลังค์? The Kingdom of the Winds (2008)
You shall not last long on that throne.เจ้าจะไม่สามารถอยู่ได้อีกนานหรอก The Kingdom of the Winds (2008)
- But she sits on a throne beside you.- แต่พระนางยังคงนั่งเคียงข้างพระองค์บนบัลลังก์เพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
You want me to retire and give up my daughter's claim as sole rightful heir to the throne?เจ้าต้องการให้ข้าสละตำแหน่ง พร้อมยกเลิกการอ้างสิทธิ์ของลูกสาวข้า ว่าเป็นรัชทายาทที่ถูกต้องงั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
I am Katherine, queen of England, the king's one true wife and mother of the heir to the throne.ข้าคือพระราชินีแคธเทอรีนแห่งอังกฤษ พระชายาที่ถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวของพระองค์ และเป็นพระมารดาของ รัชทายาืทสู่พระราชบัลลังก์คนต่อไป The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throneBoth sons pretended to the throne.
throneHe came to the throne by succession.
throneHe was to succeed to the throne.
throneHe will succeed to the throne.
throneI succeed to the throne.
throneOne king after another succeeded to the throne during those few years.
throneQueen Elizabeth's accession to the throne.
throneThe crown prince is the one who is to succeed to the throne.
throneThe king's eldest son is the heir to the throne.
throneThen, if so, why were the like of Kyouou let upon the throne?
throneThe prince succeeded to the throne.
throneThere's a king on a throne with his eyes torn out. [Lyric]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชบัลลังก์[N] throne, See also: crown, Example: พระเจ้าฟ้างุ้มถูกปลดออกจากราชบัลลังก์ ต้องเสด็จมาอยู่ที่เมืองน่าน และสวรรคตที่เมืองน่าน, Thai definition: สถานะความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ราชบัลลังก์[N] throne, Example: พ่อขุนรามคำแหงเสด็จขึ้นประทับเหนือราชบัลลังก์ให้ประชาชนเข้าเฝ้า, Thai definition: พระแท่นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ภายใต้เศวตฉัตร
พระที่นั่ง[N] throne-hall, See also: throne, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมและพระที่นั่งวัชรีรมยาเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Count unit: องค์, Thai definition: สถานที่ออกขุนนาง, Notes: (ราชา)
โพธิบัลลังก์[N] throne that the Buddha sit when he became enlightened, Syn. รัตนบัลลังก์, วัชรอาสน์, Example: พระองค์ประทับอยู่บนโพธิบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ, Thai definition: อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันตรัสรู้
ไอศูรย์[N] kingship, See also: throne, Syn. ไอศวรรย์, Thai definition: ไอศวรรย์
ท้องพระโรง[N] throne room, See also: throne hall, Example: ข้าราชการจำนวนมากไปประชุม ณ เบื้องหน้าพระแท่นนพปฎลเศวตฉัตรภายในท้องพระโรง, Thai definition: ห้องโถงใหญ่ในพระราชวัง
ที่นั่ง[N] throne, See also: palace, Syn. พระที่นั่ง, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, Thai definition: ที่สำหรับเจ้านายทรงหรือประทับ
บุษบก[N] movable throne, See also: throne with four posts, movable pavilion with pointed roof, Syn. บัลลังก์, อาสน์, มณฑป, ที่ประทับ, แท่น, ที่นั่ง, Example: พระองค์ประทับอยู่บนบุษบกพร้อมด้วยพระมเหสีและพระธิดา, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนยอดขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้
ราไชศวรรย์[N] king's property, See also: throne, royal treasures, Syn. รัช, ราชย์, ราชสมบัติ
รัช[N] royal treasures, See also: throne, royal property, Syn. ราชย์, ราไชศวรรย์, ราชสมบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: throne   FR: trône [m]
ห้องพระโรง[n. prop.] (Hǿng Phra Rōng) EN: Throne Hall   FR: salle du trône [f]
ขึ้นครองราชย์[v. exp.] (kheun khrøngrāt) EN: ascend the throne   
ครองราชย์[v.] (khrøngrāt) EN: reign ; succeed to the throne   FR: régner
กินตำแหน่ง[v. exp.] (kintamnaeng) EN: hold the position ; be enthroned a position   
พระที่นั่ง[n.] (phrathīnang) EN: throne-hall ; throne   FR: trône [m] ; résidence royale [f]
รัช[n.] (rat) EN: kingdom ; throne ; kingship   FR: royaume [m] ; royauté [f]
ราชย์[n.] (rāt) EN: throne   FR: trône [m]
ราชบัลลังก์[n.] (rātchabanlang) EN: throne ; crown   FR: trône [m]
ราชสมบัติ[n.] (rātchasombat) EN: throne   FR: trône [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THRONE    TH R OW1 N
THRONEBERRY    TH R OW1 N B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throne    (n) (th r ou1 n)
thrones    (n) (th r ou1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thronsaal {m}throne room [Add to Longdo]
Thron {m} | Throne {pl}throne | thrones [Add to Longdo]
thronenbe enthroned [Add to Longdo]
thronendbeing enthroned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
王を立てる[おうをたてる, ouwotateru] (exp,v1) to enthrone a king [Add to Longdo]
王位[おうい, oui] (n) the throne; the crown; (P) [Add to Longdo]
王位継承者[おういけいしょうしゃ, ouikeishousha] (n) heir to a throne [Add to Longdo]
王座[おうざ, ouza] (n) throne; (P) [Add to Longdo]
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship [Add to Longdo]
玉座[ぎょくざ, gyokuza] (n) throne [Add to Longdo]
御座所;ご座所[ござしょ, gozasho] (n) a throne [Add to Longdo]
皇位[こうい, koui] (n) imperial throne; (P) [Add to Longdo]
皇位継承者[こういけいしょうしゃ, kouikeishousha] (n) heir to the throne; successor to the throne [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝座[bǎo zuò, ㄅㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] throne [Add to Longdo]
王座[wáng zuò, ㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] throne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throne \Throne\, v. t. [imp. & p. p. {Throned}; p. pr. & vb. n.
   {Throning}.]
   1. To place on a royal seat; to enthrone. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in an elevated position; to give sovereignty or
    dominion to; to exalt.
    [1913 Webster]
 
       True image of the Father, whether throned
       In the bosom of bliss, and light of light. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throne \Throne\, v. i.
   To be in, or sit upon, a throne; to be placed as if upon a
   throne. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throne \Throne\, n. [OE. trone, F. tr[^o]ne, L. thronus, Gr. ?;
   cf. ? a bench, ? a footstool, ? to set one's self, to sit,
   Skr. dhara[.n]a supporting, dh[.r] to hold fast, carry, and
   E. firm, a.]
   1. A chair of state, commonly a royal seat, but sometimes the
    seat of a prince, bishop, or other high dignitary.
    [1913 Webster]
 
       The noble king is set up in his throne. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       High on a throne of royal state.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, sovereign power and dignity; also, the one who
    occupies a throne, or is invested with sovereign
    authority; an exalted or dignified personage.
    [1913 Webster]
 
       Only in the throne will I be greater than thou.
                          --Gen. xli.
                          40.
    [1913 Webster]
 
       To mold a mighty state's decrees,
       And shape the whisper of the throne. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. A high order of angels in the celestial hierarchy; --
    a meaning given by the schoolmen. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Great Sire! whom thrones celestial ceaseless sing.
                          --Young.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throne
   n 1: the chair of state for a monarch, bishop, etc.; "the king
      sat on his throne"
   2: a plumbing fixture for defecation and urination [syn:
     {toilet}, {can}, {commode}, {crapper}, {pot}, {potty},
     {stool}, {throne}]
   3: the position and power of an exalted person (a sovereign or
     bishop) who is entitled to sit in a chair of state on
     ceremonial occasions
   v 1: sit on the throne as a ruler
   2: put a monarch on the throne; "The Queen was enthroned more
     than 50 years ago" [syn: {enthrone}, {throne}] [ant:
     {dethrone}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Throne [troːnə] (n) , pl.
   thrones
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top