Search result for

thron

(80 entries)
(0.0418 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thron-, *thron*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throne    [N] บัลลังก์, See also: ที่ประทับ, แท่น, ราชบัลลังก์, พระที่นั่ง, Syn. divan, gaddi, guddee, masnad
throne    [N] ผู้ครองบัลลังก์, See also: ประมุขผู้ครองบัลลังก์, กษัตริย์, Syn. sovereign
throne    [N] ตำแหน่งกษัตริย์, See also: อำนาจกษัตริย์
throne    [VI] ขึ้นครองบัลลังก์
throne    [VT] ทำให้ขึ้นครองบัลลังก์
throne    [VI] นั่งบนบัลลังก์
throng    [VT] ทำให้เนืองแน่น, See also: ทำให้แน่นขนัด, ทำให้แออัด, ทำให้เบียดเสียด, Syn. crowd, pack
throng    [VI] มาชุมนุมกัน, See also: มารวมตัวกัน, มารวมกลุ่มกัน, Syn. gather
throng    [N] ฝูงชน, See also: ประชาชนจำนวนมากที่มาชุมนุมกัน, กลุ่มคน, หมู่คน, Syn. crowd
throng in    [PHRV] จับกลุ่ม, See also: รวมกัน, Syn. crowd in

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
throneราชบัลลังก์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
throne, accession to theการขึ้นเสวยราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
throne, heir to theรัชทายาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
throne, pretender to theรัชทายาทที่ได้รับสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thronUnder no circumstances will the princess succeed to the throne.
thronQueen Elizabeth's accession to the throne.
thronOne king after another succeeded to the throne during those few years.
thronWhich prince is the legitimate heir to the throne?
thronI succeed to the throne.
thronThe prince succeeded to the throne.
thronThe throng protested against abortion.
thronThe throng protested against abortion.
thronThe crown prince is the one who is to succeed to the throne.
thronThe king's eldest son is the heir to the throne.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throne(โธรน) n. ราชบัลลังก์,บัลลังก์,ตำแหน่งกษัตริย์,อำนาจกษัตริย์,ผู้ครองบัลลังก์,รัฎฐาธิปัตย์,ลำดับชั้นของเทพดา. vt. ทำให้ขึ้นครองบัลลังก์. vi. ขึ้นครองบัลลังก์
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass
dethrone(ดีโธรน') vt. เอาออกจากบัลลังก์,ปลด., See also: dethronement n. ดูdethrone, Syn. depose
enthrone(เอนโธรน') vt. ทำให้ขึ้นครองราชย์,ยกย่อง,เอาไปตั้งไว้บนที่สูง,มอบอำนาจให้., See also: enthronement n. ดูenthrone, Syn. inthrone.

English-Thai: Nontri Dictionary
throne(n) บัลลังก์,ราชบัลลังก์
throng(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม
throng(vi) จับกลุ่ม,ออ,กลุ้มรุม,ชุมนุม
dethrone(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง,ขับออกจากบัลลังก์
dethronement(n) การปลดออกจากตำแหน่ง, การขับออกจากบัลลังก์
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชบัลลังก์    [N] throne, See also: crown, Example: พระเจ้าฟ้างุ้มถูกปลดออกจากราชบัลลังก์ ต้องเสด็จมาอยู่ที่เมืองน่าน และสวรรคตที่เมืองน่าน, Thai definition: สถานะความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ราชบัลลังก์    [N] throne, Example: พ่อขุนรามคำแหงเสด็จขึ้นประทับเหนือราชบัลลังก์ให้ประชาชนเข้าเฝ้า, Thai definition: พระแท่นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ภายใต้เศวตฉัตร
มุง    [V] crowd around, See also: throng, gather around, Example: เมื่อมีคนเป็นลม อย่าให้คนมามุง เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, Thai definition: รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ
ยกโขยง    [V] come in crowds, See also: throng, crowd, flock, Syn. ยกขบวน, ยกพวก, Example: ม็อบนากุ้งกุลาดำยกโขยงกันมาประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบ
แห่ [V] flock, See also: throng, crowd, mass, gather, congregate, huddle, Syn. กรู, Example: ชาวบ้านในละแวกนี้แห่กันมาดูรถของเขาราวกับว่ามันเป็นยานอวกาศ, Thai definition: ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่มากๆ
กลุ่มคน    [N] crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count unit: กลุ่ม
มหาชน    [N] crowd, See also: throng, group, community, Example: หนังสือของท่านได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน, Thai definition: ชนหมู่มาก, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
พระที่นั่ง    [N] throne-hall, See also: throne, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมและพระที่นั่งวัชรีรมยาเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Count unit: องค์, Thai definition: สถานที่ออกขุนนาง, Notes: (ราชา)
พรู    [V] flock, See also: throng, crowd, swarm, Syn. กรู, พรั่งพรู, Example: พอกีฬาเลิกคนก็พรูออกจากสนามแข่งขัน, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวมาพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก
โพธิบัลลังก์ [N] throne that the Buddha sit when he became enlightened, Syn. รัตนบัลลังก์, วัชรอาสน์, Example: พระองค์ประทับอยู่บนโพธิบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ, Thai definition: อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันตรัสรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: throne   FR: trône [m]
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ห้องพระโรง[n. prop.] (Hǿng Phra Rōng) EN: Throne Hall   FR: salle du trône [f]
ขึ้นครองราชย์[v. exp.] (kheun khrøngrāt) EN: ascend the throne   
ครองราชย์[v.] (khrøngrāt) EN: reign ; succeed to the throne   FR: régner

CMU English Pronouncing Dictionary
THRONE    TH R OW1 N
THRONG    TH R AO1 NG
THRONGS    TH R AO1 NG Z
THRONGED    TH R AO1 NG D
THRONSON    TH R AA1 N S AH0 N
THRONEBERRY    TH R OW1 N B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throne    (n) (th r ou1 n)
throng    (v) (th r o1 ng)
thrones    (n) (th r ou1 n z)
throngs    (v) (th r o1 ng z)
thronged    (v) (th r o1 ng d)
thronging    (v) (th r o1 ng i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thron {m} | Throne {pl}throne | thrones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミゾレフグ[, mizorefugu] (n) spotted pufferfish (Arothron meleagris) [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
雲集[うんしゅう, unshuu] (n,vs) swarm; throng [Add to Longdo]
王を立てる[おうをたてる, ouwotateru] (exp,v1) to enthrone a king [Add to Longdo]
王位[おうい, oui] (n) the throne; the crown; (P) [Add to Longdo]
王位継承者[おういけいしょうしゃ, ouikeishousha] (n) heir to a throne [Add to Longdo]
王座[おうざ, ouza] (n) throne; (P) [Add to Longdo]
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship [Add to Longdo]
化粧河豚[けしょうふぐ;ケショウフグ, keshoufugu ; keshoufugu] (n) (uk) map puffer (Arothron mappa) [Add to Longdo]
詰め掛ける;詰掛ける;詰めかける[つめかける, tsumekakeru] (v1,vi) to crowd (a house); to throng to (a door) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝座[bǎo zuò, ㄅㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] throne [Add to Longdo]
王座[wáng zuò, ㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] throne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Thron [troːn] (n) , s.(m )
     throne
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top