ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

therapeutik

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -therapeutik-, *therapeutik*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา therapeutik มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *therapeutik*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Medication for sexual disturbances by Dr. Magnus Hirschfeld and Dr. Bernhard Schapiro of the Institute for Sexual Research, Berlin.Sexualtherapeutikum nach Sanitätsrat Dr Magnus Hirschfeld und Dr Bernhard Schapiro. Institut für Sexualwissenschaft, Berlin. Die Strafe beginnt (1980)
They're shooting me up with about a hundred gallons of industrial-strength chemo and they can't even control a zit.Sie pumpen mich voll mit Hunderten von Litern industrieller Chemotherapeutika und sie können nichts gegen einen Pickel tun. A Song for Jason: Part 2 (1985)
"Specializes in synthesis and isolation of novel therapeutics. ""Auf die Synthese neuer Therapeutika spezialisiert." Nocturne (2005)
Grant to develop novel therapeutic agents: b-thalassemia.Die Lizenz, neue Therapeutika zu entwickeln, B-Thalassämie, Dying of the Light (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Therapeutik {f}therapeutics [Add to Longdo]
Chemotherapeutikum {n} [med.]chemotherapeutic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Therapeutik /teːrapɔitik/ 
   therapeutics

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top