Search result for

terme

(58 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terme-, *terme*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betterment(เบท'เทอะเมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น,สิ่งที่ดีขึ้น, Syn. improvement
countermeasure(เคา'เทอะเมส'เชอะ) n. วิธีการตอบโต้,มาตรการตอบโต้,วิธีการรับมือ
determent(ดิเทอร์'เมินทฺ) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง, Syn. restraint
intermediary(อินเทอมี'เดียรี) adj. ระหว่างกลาง,ระหว่างเวลา,เป็นคนกลาง,เป็นสื่อ,เป็นสื่อนำทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย. n. คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย, Syn. mediator,middleman
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
interment(อินเทอ'เมินทฺ) n. การฝัง,พิธีฝัง
intermezzo(-เมซโซ) n.เพลงสั้นที่กับเพลงใหญ่
watermelon(วอ'เทอะเมลเลิน) n. แตงโม

English-Thai: Nontri Dictionary
betterment(n) การเขยิบฐานะ,สิ่งที่ดีกว่า
intermeddle(vi) แทรกแซง,ก้าวก่าย,เลือก
intermediary(adj) อยู่ระหว่าง,ระหว่างเวลา,คั่นกลาง,เป็นสื่อ
intermediary(n) คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
intermediate(n) สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,คนกลาง,สื่อกลาง
interment(n) การฝังศพ,การบรรจุอัฐิ
intermezzo(n) การแสดงสลับฉาก
watermelon(n) แตงโม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And for that matter, all masturbatory emissions... where his sperm was clearly not seeking an egg... could be termed reckless abandonment.แล้วยิ่งกว่านั้นนะ การหลั่งจากการปรนเปรอตัวเองแต่ละครั้งล่ะ ซึ่งเห็นๆอยู่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดการปฏิสนธิแต่อย่างใด อาจจะเรียกว่าเป็นการละทิ้งบุตรก็ได้ Legally Blonde (2001)
Fly into Uzbekistan, cross the border at Termez.บินไปที่อุซเบกิสถาน ข้ามพรมแดนที่เทร์เมซ Let No Man Put Asunder (2010)
President Eisenhower went on to say that the government has what he termed,ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ยังกล่าวอีก... องค์ประกอบของเศรษฐกิจยุคใหม่ ว่ารัฐบาลมีสิ่งที่เขาเรียกว่า Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
termeTheremin: The world's first electronic musical instrument, made by Russian physicist Lev Sergeivitch Termen in 1920.
termeThey all termed it nonsense.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้นปลาย[adv.] (banplāi) EN: in the end ; towards the end   FR: au terme de
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson   FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
ฌาปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment   FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
เดินธุระให้[v. exp.] (doēn thura hai) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business   FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate   FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
จุดกึ่งกลาง[n. exp.] (jut keungklāng) EN: middle point ; midpoint = mid point ; intermediate point   FR: point central [m]
การฝังศพ[n.] (kān fang sop) EN: burial ; interment ; funeral   FR: enterrement [m] ; funérailles [fpl] ; inhumation [f]
การพยากรณ์ในระยะยาว[n. exp.] (kān phayākøn nai raya yāo) EN: long-rang forecasting   FR: prévision à long terme [f]
การวางแผนระยะปานกลาง[n. exp.] (kān wāngphaēn raya pānklāng) EN: intermediate range planning   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERMED    T ER1 M D
TERMER    T ER1 M ER0
TERMEER    T ER0 M IH1 R
TERMERS    T ER1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
termed    (v) (t @@1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
を介して[をかいして, wokaishite] (exp) using as an intermediary; through [Add to Longdo]
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
イサザ[, isaza] (n) (1) isaza goby (Gymnogobius isaza); (2) ice goby (Leucopsarion petersii); (3) (See イサザアミ・2) Neomysis intermedia [Add to Longdo]
イサザアミ[, isazaami] (n) (1) Neomysis awatschensis (shrimp); (2) (obs) Neomysis intermedia (shrimp) [Add to Longdo]
インターメディア[, inta-medeia] (n) {comp} InterMedia [Add to Longdo]
インテルメッツォ[, interumettsuo] (n) intermezzo (ita [Add to Longdo]
ウォーターメロン[, uo-ta-meron] (n) watermelon [Add to Longdo]
ディスインターミディエーション[, deisuinta-mideie-shon] (n) disintermediation [Add to Longdo]
レッドシー・バナーフィッシュ[, reddoshi-. bana-fisshu] (n) Red Sea bannerfish (Heniochus intermedius) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node [Add to Longdo]
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]
中間言語[ちゅうかんげんご, chuukangengo] intermediate language [Add to Longdo]
中間言語レベル[ちゅうかんげんごレベル, chuukangengo reberu] intermediate language level [Add to Longdo]
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node [Add to Longdo]
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment [Add to Longdo]
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame [Add to Longdo]
中間文字[ちゅうかんもじ, chuukanmoji] intermediate character [Add to Longdo]
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit [Add to Longdo]
インターメディア[いんたーめでいあ, inta-medeia] InterMedia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  terme /tɛʀm/ 
   expression; term

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top