Search result for

teleskops

(58 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teleskops-, *teleskops*, teleskop
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา teleskops มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *teleskops*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is called a telescopeEin Teleskop! Damit kann man weit sehen! - Oh, ja! Dragon Lord (1982)
(Adrian) Leopold, put down the telescope and come help us.(Adrian) Leopold, leg das Teleskop weg und hilf uns. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Get me a telescope...tomorrow. Two-inch refractor will do.Besorgen Sie mir morgen ein Teleskop mit 5-cm-Linse. Local Hero (1983)
Ben's got a telescope.Ben hat ein Teleskop. Es ist größer als 5 cm. Local Hero (1983)
In fact, he has a telescope about this big.Er hat sogar ein Teleskop. Es ist etwa so groß. Local Hero (1983)
I'm going to offer him a telescope, a big one.Ich werde ihm ein Teleskop anbieten. Ein sehr großes! Ja. Local Hero (1983)
I see a kind of an institute here, a place for research and study, an observatory, so to speak, with radio and optical telescopes.Ich sehe an diesem Ort eine Art Institut, ein Ort für Forschung und Studien. Ein Observatorium, wenn Sie so wollen, mit Funk und einem optischen TeleskopLocal Hero (1983)
Ben and I will be on the telescope.- Wir verbringen die Nacht beim Teleskop. - Ja, Mr. Happer. Local Hero (1983)
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.Und nebenbei, kontrolliert bitte einen schwarzen Fleck auf Jupiter, der von einem Satellitenteleskop entdeckt wurde. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Put the telescope on the monitor.Schaltet das Teleskop auf den Monitor. 2010: The Year We Make Contact (1984)
[ willie ] this is the way it began that extraordinary night;(IM RADIO SPIELT KLASSISCHE MUSIK) Dad, darf ich durch das Teleskop schauen? A.L.F. (1986)
And it was really bright.Und es hat hell geleuchtet! Ich bin so froh, dass du ihm ein Teleskop gekauft hast. Invaders from Mars (1986)
Buy your telescope yet?Hast du dein Teleskop schon gekauft? Can't Buy Me Love (1987)
- Telescope.TeleskopCan't Buy Me Love (1987)
Now, for the same price, I can sell you this five-inch telescope.Für denselben Preis bekommst du dieses 13-cm-TeleskopCan't Buy Me Love (1987)
- Yeah, how's the new telescope?- Magst du dein TeleskopCan't Buy Me Love (1987)
It's a telescope.Ein TeleskopRoxanne (1987)
I think I'm gonna have trouble getting my telescope up those stairs.Es wird schwer, mein Teleskop nach oben zu bringen. Roxanne (1987)
My uncle's looking for it in the big scope in Arizona.Mein Onkel in Arizona sucht ihn mit dem großen TeleskopRoxanne (1987)
Why do bad things happen to good people ?Die haben einen Computer, ein Teleskop, eine Munddusche. Someone to Watch Over Me: Part 2 (1988)
Stay !Bleib... Lass das Teleskop fallen. The Boy Next Door (1988)
You can't leave.Sie werden denken, ich hab das Teleskop kaputt gemacht. The Boy Next Door (1988)
Just don't tell my aunt and uncle i was taking it. On one condition.Du reparierst das Teleskop und erzählst keinem von mir. The Boy Next Door (1988)
Yeah,they know all about me.Wo hast du gelernt, solche Teleskope zu reparieren? Bei Caltech? The Boy Next Door (1988)
Dr. Steve, this is only a Jansky-based telescope.Dr. Steve, das ist nur ein Jansky-Basis TeleskopMy Stepmother Is an Alien (1988)
Telescope's all set, Dr. Mills.Teleskop ist bereit, Dr. Mills. My Stepmother Is an Alien (1988)
An old Van Cort.Ein altes Van-Cort-TeleskopMystic Pizza (1988)
- Actually, this is a nautical telescope.- Das ist ein SeefahrerteleskopMystic Pizza (1988)
Oh, I'd put a telescope right out here.Ich würde hier ein Teleskop aufstellen. Mystic Pizza (1988)
I hope you don't mind my using the telescope.Ich darf doch das Teleskop benutzen? Mystic Pizza (1988)
Ill luck pursued me. I was blown towards the jaws of a whale of such prodigious size and length that even with my telescope I could not see the end of him.Vom UnheiI verfolgt trieb ich auf den offenen SchIund eines WaIes zu, von so koIossaIem Umfang und enormer Länge, daß ich sein Ende nicht einmal mit dem teleskop erspähen konnte. The Adventures of Baron Munchausen (1988)
The paparazzis with their telescopic lens.Die Fotografen mit ihren aufdringlichen Teleskoplinsen. Summer Camp (1989)
Take the lenses off that telescope.Schrauben Sie die Linse vom Teleskop ab. The Invisible Killer (1989)
How's a telescope gonna stop them?Wie soll ein Teleskop sie aufhalten können? The Invisible Killer (1989)
Now smear some grease in the telescope.Und jetzt schmieren Sie etwas Fett in das TeleskopThe Invisible Killer (1989)
Last week when I was up on the roof with my telescope... I saw them in their backyard.Als ich letzte Woche mit meinem Teleskop auf dem Dach war hab ich sie in ihrem Garten gesehen. The 'Burbs (1989)
And you don't even need a telescope.Und wir brauchen nicht mal ein TeleskopMidnight Riders (1990)
A telescope that can only see your face?Ein Teleskop, dass nur dein Gesicht sehen kann? A Pinch for a Pinch (1990)
When my bags were thrown from the wagon my telescope was damaged.Als meine Taschen von der Kutsche fielen, wurde mein Teleskop bescha"digt. Back to the Future Part III (1990)
I wouldn't dream of having you work on my telescope during such an occasion.Wa"hrend solch einem Anlass arbeiten Sie auf keinen Fall an meinem TeleskopBack to the Future Part III (1990)
Thank you for taking care of my telescope.Danke, dass Sie sich um mein Teleskop ku"mmern. Back to the Future Part III (1990)
It's a nice telescope.Es ist ein scho"nes TeleskopBack to the Future Part III (1990)
My father brought this telescope and put it next to my bed so I could see everything out the window.Mein Vater brachte mir dieses Teleskop und stellte es neben mein Bett, damit ich drauSSen alles sehen konnte. Back to the Future Part III (1990)
- The telescope moves all by itself.- Das Teleskop bewegt sich von selbst. - Wirklich? Little Man Tate (1991)
We have arrived at the Argus Array, a remote subspace telescope at the very edge of Federation space.Wir haben den Argus-Posten erreicht, ein Subraumteleskop am Rande des Föderationsraums. The Nth Degree (1991)
The Enterprise has destroyed the probe, but now we face the difficult task of repairing the Argus telescope.Die Enterprise hat die Sonde zerstört, aber nun bleibt die Schwierigkeit, das Argus-Teleskop zu reparieren. The Nth Degree (1991)
Each of the telescope's antennae is powered by its own fusion reactor, but a single computer controls them all.Jede Teleskopantenne wird von einem eigenen Fusionsreaktor versorgt, aber ein Computer kontrolliert alle. The Nth Degree (1991)
Look, if we want to save the Array, we need him. It's as simple as that.Wenn wir die Teleskopstation retten wollen, brauchen wir ihn einfach. The Nth Degree (1991)
The explosion will create a chain reaction along the entire length of the Array.Die Explosion wird eine Kettenreaktion auf der gesamten Teleskopstation hervorrufen. The Nth Degree (1991)
With a telescope big enough to see Venus.Mit einem Teleskop, mit dem man sogar Venus sieht. Lethal Weapon 3 (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teleskop-Schiebeschlitten {m}telescopic sliding table [Add to Longdo]
Teleskop {n}telescope [Add to Longdo]
Teleskopgabel {f} (Motorrad)telescopic fork [Add to Longdo]
Teleskopreihe {f} [math.]telescoping series [Add to Longdo]
teleskopisch {adj}telescopic [Add to Longdo]
teleskopisch {adv}telescopically [Add to Longdo]
Spiegel {m}; Teleskopspiegel {m} [med.]speculum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] Fernrohr, Teleskop [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top