Search result for

tegel

(56 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tegel-, *tegel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tegel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tegel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ladies and gentlemen we are beginning our descent into Berlin Tegel where local time is 8:30 a.m. And the temperature is a cool minus four degrees.ท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรี เรากำลังนำท่านสู่เบอร์ลิน เวลาท้องถิ่น 10.00 น. Unknown (2011)
Stegel.StegelFather's Day (2011)
- They are a kind of leeches.Das ist eine Art BlutegelThe Taming of the Scoundrel (1980)
Out in Tegel. You can imagine.Draussen in Tegel, kannst Du Dir ja denken. Die Strafe beginnt (1980)
I served four years in Tegel.Vier Jahre, TegelDie Strafe beginnt (1980)
Reinickendorf, Weissensee, Pankow and Tegel. I call upon you to leave this area within a period of 14 days.Weissensee, Pankow und Berlin-Tegel auszuweisen und fordere Sie deshalb auf, den Ausweisungsbezirk binnen Die Strafe beginnt (1980)
Forgotten the fear, Tegel, the red wall, the moaning and all, A new life begins, Gone is the pain, The old life is over,Vergessen die Angst, vergessen Tegel und die rote Mauer, und das Stöhnen, und was sonst. Weg mit Schaden. Ein neues Leben fangen wir an. Die Strafe beginnt (1980)
Tegel!TegelEin Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
Four years in Tegel.Vier Jahre TegelEin Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
I did time in Tegel.In Tegel hab ich gesessen. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
If they had been in Tegel or had some experience behind them, maybe it would dawn on them.Wenn die mal in Tegel gewesen wär'n oder wenn die was hinter sich hätten, würde den vielleicht mal'n Licht aufgehen. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
Infested with 3 inch long bloodsuckers.Voll von 6 cm langen Blutegeln! Cannibal Ferox (1981)
I would get well even without the leeches.Das würde ich auch ohne die BlutegelA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
You're just a leech!Du BlutegelDark Habits (1983)
It's called the Leech because instead of exploding on impact, it attaches itself.Sie heißt Leech, Blutegel, weil sie nicht explodiert, sondern sich festsaugt. Bite of the Jackal (1984)
A leech others empty sucks.An einen Egel. An einen BlutegelThe Children of Israel (1984)
Your disease requires more than a leech, sheriff.Um Eure Krankheit zu heilen, benötigt man mehr als nur Blutegel, Mylord. The Children of Israel (1984)
You see the leeches?Seht, die BlutegelThe Children of Israel (1984)
The leeches?Die BlutegelThe Children of Israel (1984)
There are leeches. I'm not going in there.Da sind Blutegel drin, da gehe ich nicht rein. American Ninja (1985)
No more leeches.Schluss mit den Blutegeln! Rutterkin (1986)
The civilian administration closes roads and Tempelhof Airport.Straßen und die Flughäfen Tempelhof, Tegel und Gartow werden gesperrt. The Grand Design (1986)
It's a leech.Das ist ein BlutegelStand by Me (1986)
Leeches!BlutegelStand by Me (1986)
- Leeches!-BlutegelStand by Me (1986)
Me and the little leech are gonna try to get some sleep.Der kleine Blutegel und ich wollen ein bisschen schlafen. Our Very First Night (1987)
You're like a leech sucking off my mind! Be away of me!Du bist wie ein Blutegel, der mir den Verstand aussaugt! Barfly (1987)
I don't want to sleep out here.Hier wimmelt es von gepanzerten Blutegeln. We're So Sorry, Uncle Albert (1988)
They're leeches.- Das sind BlutegelThe Great Outdoors (1988)
- Chippies.BlutegelNew York Stories (1989)
Leech!BlutegelThe Rainbow Thief (1990)
I already got a dog and three leeches.Ich habe schon einen Hund und drei BlutegelYard Sale (1990)
Between you and me, Sam Metcalf only recently gave up leeches.Unter uns gesagt: Sam Metcalf hat bis vor kurzem noch mit Blutegeln praktiziert. Arachnophobia (1990)
I wasn't thinking of spirits, but I've some nice fresh leeches.Ich dachte nicht an Alkohol, sondern an frische BlutegelQpid (1991)
Because you might not get another chance.Denn... ... eskönntedieletzteGelegenheitsein. Forever Young (1992)
An unwanted creature, but not a rat, a leech, or a cockroach?- Ein Blutegel? - Nein. Ein unerwünschtes Wesen, aber keine Ratte? The Muppet Christmas Carol (1992)
The rule in the kitchen has always been cook cooks the cooked breakfast while her assistant toasts the toast.In der Küche hier gilt immer die Tegel... die Köchin kocht den gekochten Teil des Frühstücks, ihre Hilfe toastet Toast. The Remains of the Day (1993)
It's analogous to the way leeches consume haemoglobin.Vergleichbar mit terranischen Blutegeln, die Hämoglobin fressen. Phantasms (1993)
Last time I tried this, I had to pick leeches off my scrotum.Nachdem ich das letztes Mal machte. hatte ich Blutegel am Skrotum. Anaconda (1997)
Maybe you can spend the rest of your days in a mental hospital sticking leeches to your ass.Dann kannst du vielleicht deine restlichen Tage in einer psychiatrischen Klinik fristen und dir Blutegel an den Arsch kleben. Speed 2: Cruise Control (1997)
Do you know what I miss? - Leeches.Ich möchte... ..BlutegelHalloween (1997)
No more of that talk, or I'll put the leeches on you. Understand?- Aus, oder dich lutscht 'n BlutegelFear and Loathing in Las Vegas (1998)
That's right. We don't use scalpels or leeches anymore.Wir benutzen keine Skalpelle oder Blutegel mehr. Message in a Bottle (1998)
They were millstones around our necks, they were like leeches.Die hingen unserer Familie am Hals wie die BlutegelHanele (1999)
I ask for your opinion, you overgrown leech?Du geschwätziger Blutegel, irgendwann bring ich dich um. The Shroud of Rahmon (2000)
With technology this primitive, you may as well be using leeches.Sie könnten genauso gut Blutegel benutzen. Critical Care (2000)
Your wound might heal faster if you allow me to apply... a few more Regulan Blood Worms.Ihre Wunde würde schneller heilen, wenn ich noch mehr Blutegel anbringen könnte. Dead Stop (2002)
- I was feeding my leeches.- Ich fütterte meine BlutegelVanishing Point (2002)
I'm going for a leeching tonight.Ich gehe heute Abend zur Blutegelkur. Secrets and Loans (2002)
Leeches number two, three, and five from Stand By Me.Blutegel Nr. 2, 3 und 5 aus "Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers". Waiting for Gibson (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
TEGELER    T EH1 G AH0 L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wartegeld {n} | Wartegelder {pl}waiting pay | waiting pays [Add to Longdo]
Blutegel {m}; Egel {m} [zool.]leech [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  tegel [teɤ°əl]
     tile
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top