ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teer

T IH1 R   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teer-, *teer*
English-Thai: Longdo Dictionary
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
budgeteer(บัด'เจทเทียร์) n. ผู้ทำงบประมาณ
charioteer(แชริอะเทียร์') n. คนขับรถม้าศึก 2 ล้อ
gadgeteer(แกดจิเทียร์) n. นักประดิษฐ์,ผู้ชอบใช้เครื่องประดิษฐ์
gazetteer(แกซซิเทียร์') n. พจนานุกรมภูมิศาสตร์,นักหนังสือพิมพ์, Syn. dictionary
musketeer(มัส'คิเทียร์) n. ทหารที่ถือปืนคาบศิลา
pamphleteern. นักเขียนหนังสือประเภทpamphlet.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
puppeteer(พัพพิเทียร์') n. คนชักหุ่นกระบอก
racketeer(แรค'คิเทียร์) n. กิจกรรมต้มคน,กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,การขู่เข็ญเงิน,การฉ้อโกง,กิจกรรมอั้งยี่, Syn. swindler,extortionist
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide,pilot,conduct,lead

English-Thai: Nontri Dictionary
charioteer(n) คนขับรถม้า,สารถี
gazetteer(n) นักหนังสือพิมพ์,อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
muleteer(n) คนขี่ล่อ
musketeer(n) ทหารปืนคาบศิลา
pamphleteer(n) คนเขียนหนังสือเล่มเล็กๆ
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร,ผู้ได้กำไร,ผู้ถือโอกาส
profiteer(vt) ค้ากำไร,เอากำไร,ถือโอกาส
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน
steer(n) วัวหนุ่ม
steer(vi,vt) คัดท้าย,ถือท้าย,ถือหางเสือ,เลี้ยว,มุ่ง,บ่ายหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your car got a flat tire on Teer's Hill.ตอนที่รถคุณยางแบน Pretty Red Balloon (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer   FR: se porter volontaire
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer   FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
การขับขี่[n.] (kān khapkhī) EN: driving ; steering   FR: conduite
คณะกรรมการอำนวยการ[n. exp.] (khanakammakān amnūaykān) EN: organizing committee ; steering committee   
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: steer ; helm ; take the tiller   FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
คนชักหุ่นกระบอก[n. exp.] (khon chak hunkrabøk) EN: puppeteer   FR: marionnettiste [m] ; guignoliste [m] (rég.)
นำทาง[v.] (namthāng) EN: lead ; show the way ; guide ; conduct ; steer   FR: guider ; conduire ; montrer le chemin ; piloter

CMU English Pronouncing Dictionary
TEER    T IH1 R

German-Thai: Longdo Dictionary
teeren(vt) |teerte, hat geteert| ทาน้ำมันดิน, ลาดยางมะตอย เช่น Geteerte Flächen gelten über Wasser bekanntlich als extrem lebensfeindlich.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teer {m}tar [Add to Longdo]
Teerdecke {f}tar surface [Add to Longdo]
Teerfass {n}tar barrel [Add to Longdo]
Teerose {f} | Teerosen {pl}tea rose | tea roses [Add to Longdo]
Teerpappe {f} | Teerpappen {pl}tarboard; bituminous roofing felt | tarboards [Add to Longdo]
Teerschwele {f}tar-smoulder oven [Add to Longdo]
Teerstrauch {m} | Teersträucher {pl}tea shrub | tea shrubs [Add to Longdo]
teeren | teerend | geteert | teert | teerte | teeren und federnto tar | tarring | tarred | tars | tarred | to tar and feather [Add to Longdo]
teerhaltig {adj}containing tar [Add to Longdo]
teerig {adj}tarry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG [Add to Longdo]
インターネット研究推進グループ[インターネットけんきゅうすいしんグループ, inta-netto kenkyuusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Research Steering Group; IRSG [Add to Longdo]
オリエンテーリング[, oriente-ringu] (n) orienteering; (P) [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
シルバーボランティア[, shiruba-boranteia] (n) silver volunteer [Add to Longdo]
ステアリング[, sutearingu] (n) (abbr) steering gear [Add to Longdo]
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[, sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee [Add to Longdo]
ステコミ[, sutekomi] (n) (abbr) (See ステアリングコミッティー) steering committee [Add to Longdo]
ハンドル[, handoru] (n) (1) handle; (2) steering wheel; (3) (bicycle) handlebar; (P) [Add to Longdo]
パステ[, pasute] (n) (abbr) power steering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Teer /teːr/ 
   tar

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  teer /ter/
   1. dainty; delicate; fine; refined
   2. tar

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top