Search result for

tee

(169 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tee-, *tee*
Possible hiragana form: てえ
English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.
upstream steel(n) เหล็กต้นน้ำ
amputee(n slang) คนเพี้ยนที่ผิดปกติแขนขาขาด เช่น We provide motorcycle modifications for amputees and modified artificial limbs for amputee motorcyclists.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tee[N] อักษร T หรือ t, See also: สิ่งที่คล้ายอักษร T, คำเรียกสั้นๆ สำหรับ T-shirt
tee[N] จุดเริ่มต้นของการแข่งขันกอล์ฟของแต่ละหลุม, See also: เป้ารองรับลูกกอล์ฟในการตี
teem[VI] มีอยู่คับคั่ง, See also: มีอยู่เต็ม, เต็มไปด้วย, อุดมสมบูรณ์ไปด้วย, Syn. abound, overflow, swell, Ant. lack, need
teem[VT] ให้กำเนิด (ลูกหลาน)
teem[VT] เทออก, See also: ทำให้หมด, ปลดปล่อย
teen[SUF] สิบ
teen[N] ความทุกข์, See also: ความเศร้าระทม
teen[N] คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, See also: คนที่มีอายุในช่วง 13-19 ปี, Syn. teenager, youth
teen[ADJ] เกี่ยวกับวัยรุ่น, See also: เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี
teens[N] ช่วงวัยรุ่น, Syn. adolescence, teen age, age of indiscretion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teem(ทีม) vi. มีอยู่คับคั่ง,มีอยู่เต็ม,เต็มไปด้วย,อุดมสมบูรณ์ไปด้วย vt. ให้กำเนิด (ลูกหลาน), See also: teemer n. teemingly adv.
teen(ทีน) adj. เกี่ยวกับวัยรุ่น (อายุระหว่าง13-19ปี) n. คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว,ความทุกข์,ความเศร้าระทม, Syn. teen-age
teen-age(ทีน'เอจฺ) adj. เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว,เกี่ยวกับคนที่มีอายุระหว่าง13-19ปี., See also: teen-ager n., Syn. teenage,teenaged,teen-aged
teeny(ที'นี) adj. เล็ก,จิ๋ว,จ้อย,จิ๊ด,เล็กน้อย
teeter(ที'เทอะ) vi. เดินโซเซ vt. เล่นไม้กระดานหก,กระดกขึ้นลง,เคลื่อนที่อย่างไม่มั่นคง. n. กระดานหก,การเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบกระดานหก., Syn. waver
teeth(ทีธ) n. พหูพจน์ของ tooth.
teethe(ทีธ) vi. ฟันงอก,ตัดฟัน
teething(ทีธ'ธิง) n. การงอกของฟัน
teetotal(ทีโท'เทิล) adj. เกี่ยวกับการเลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เด็ดขาด,สมบูรณ์ vi. เลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เลิกเหล้าอย่างเด็ดขาด.
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote

English-Thai: Nontri Dictionary
tee(n) ที่วางลูกกอล์ฟเวลาตี
tee(vt) วางลูกกอล์ฟบนที่วาง
teem(vi) มีมาก,เต็มไปด้วย,อุดม,คับคั่ง
teeter(n) ไม้กระดานหก
teeth(n) pl ของ tooth
teethe(n) การตัดฟัน
teethe(vi) ฟันขึ้น,ฟันงอก
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
canteen(n) กระติกน้ำ,ร้านอาหาร
charioteer(n) คนขับรถม้า,สารถี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teenagerวัยรุ่น [ดู adolescence] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
teethหยักแหลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teenage boysวัยรุ่นชาย [TU Subject Heading]
Teenage consumersผู้บริโภควัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage girlsวัยรุ่นสตรี [TU Subject Heading]
Teenage mothersมารดาวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage prostitutionการค้าประเวณีเด็กวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenager วัยรุ่น
บุคคลที่อายุระหว่าง 13-19 ปี [สิ่งแวดล้อม]
Teenagers with mental disabilitiesวัยรุ่นพิการทางจิต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
teence[ทีนซฺ] (adv ) ในวัยรุ่น
teenly[ทีน'ลี] (adv ) โดยวัยรุ่น
teenly[ทีน'ลี] (adj ) เหมือนวัยรุ่น
teenth[ทีนธฺ'] (n ) ความเป็นวัยรุ่น
teentice[ทีน'ไทซฺ] (adv ) ร้อยครั้ง
teentieth[ทีน'ทิอิธ] (adj ) ที่ร้อย
teenty[ทีน'ที] (n ) ร้อย
teetotaler (n) ผู้ที่ถูกห้ามไม่้ให้ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอลฺ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Living as an adult when you're a teenagerเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่เมื่อคุณยังเยาว์ New Haven Can Wait (2008)
- Discolored teeth?ฟันเปลี่ยนสี Birthmarks (2008)
You know that I stole a car when I was a teenager.คุณรู้ว่าผมเคยขโมยรถตอนเป็นวัยรุ่น Lucky Thirteen (2008)
The world is full of teenage boys riding bareback.โลกนี้เต็มไปด้วย เด็กวัยรุ่นที่ขี่ม้าหลังเปล่า Joy (2008)
But not every teenager is having sex.แต่ว่าวัยรุ่นทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีเซ็กซ์ Emancipation (2008)
But every teenager is stupid.แต่วัยรุ่นทุกคนงี่เง่า Emancipation (2008)
Teenagers on their own are stupider.วัยรุ่นเป็นไอ้โง่ด้วยตัวเอง Emancipation (2008)
Maybe she's a sweet young thing, not a screw-up lying through her teeth.บางทีเธออาจเป็นสาวน้อยที่น่ารัก ไม่ให้คำพูดโกหกเหลวไหล หลุดปากมาก็ได้ Emancipation (2008)
That's not what-- teenager on her own?นั่นไม่ใช่เพราะเธอเป็นวัยรุ่น Emancipation (2008)
Makes sure he eats, brushes his teeth.ดูแลให้เขากินให้แปรงฟัน Emancipation (2008)
You just brush your teeth with coffee grounds.คุณแค่แปรงฟัน ด้วยคราบกาแฟ Last Resort (2008)
Psychiatrists see all sorts of patients, some of them teenagers.จิตแพทย์พบกับคนไข้หลากหลาย บางคนก็เป็นวัยรุ่น And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teeI went to the dentist recently and he did a cast of my teeth and took an X-ray, 'just in case.' It sounds like a good business to be in.
teeBrush your teeth every day.
teeTeenagers must adapt to today's harsh realities.
teeBrush your teeth.
teeHe got a broken jaw and lost some teeth.
teeThe novelist is pretty popular among teenagers.
teeHe could swim across the river when he was in his teens.
teeI escaped the accident by the skin of my teeth.
teeOne of my teeth came out.
teeThe boy had bad teeth because he neglected to brush them.
teeThe rain is teeming down.
teeAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยหนุ่มวัยสาว[N] teen-age, See also: adolescent, young, Syn. วัยรุ่น, วัยกำดัด, วัยหนุ่มสาว, วัยเอ๊าะ, วัยแรกรุ่น, Ant. วัยชรา, วัยแก่, Example: ปัญหาที่เกิดในครอบครัวมักเป็นปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับวัยหนุ่มวัยสาวที่ไม่ลงรอยกัน, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีอายุมากกว่าวัยเด็กแต่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่
วัยโจ๋[N] teenager, See also: adolescent, Syn. วัยจ๊าบ, วัยรุ่น, วัยคะนอง, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ดูสดชื่นแจ่มใสเหลือเกิน จนทำให้วัยโจ๋ที่เดินอยู่บนถนนร้องออกมาเสียงดัง, Count unit: คน, Thai definition: วัยรุ่นที่กำลังคะนอง
ฟันฟาง[N] teeth, Syn. ฟัน, Example: การสูญเสียเงินไปเพียงสองร้อยเศษๆ ปืนพกเก่าๆ กระบอกหนึ่งกับฟันฟางอีกสี่ซี่ ก็ควรจะถือได้ว่าเป็นเรื่องเล็ก, Count unit: ซี่
วัยกำดัด[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Syn. รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, วัยรุ่น, Example: ในนิตยสารมีรูปนางเอกหนังวัยกำดัดที่ดังระเบิดเถิดเทิงในสมัยนั้น, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวหรืออายุรุ่นหนุ่มสาว
วัยรุ่น[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Example: มีผู้กล่าวว่านักแสดงนักร้องวัยรุ่นในบ้านเรานั้นส่วนมากจะเป็นผู้มีปัญหามาก่อน, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยรุ่น[N] teenager, See also: adolescent, youth, juvenile, Example: เมื่อตำรวจตรวจค้นห้องพักจึงพบวัยรุ่นชายหญิงอีก 8 คนล้วนอยู่ในอาการมึนเมา, Thai definition: ระยะที่เข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
สาวแรกแย้ม[N] teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกรุ่น, สาววัยกำดัด, Count unit: คน
สาวแรกรุ่น[N] teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกแย้ม, สาววัยกำดัด, Example: รูปนี้แม่ถ่ายตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวแรกรุ่น, Count unit: คน
หนุ่มสาว[N] teenager, See also: youth, teen, youngster, Syn. วัยรุ่น, Example: นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวที่มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: คนที่อยู่พ้นวัยเด็กมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ฟัน[N] tooth, See also: teeth, Syn. เขี้ยว, Example: หมอบอกว่าเขาต้องถอนฟันออกก่อน 5 ซี่จึงจะจัดฟันได้, Count unit: ซี่, แถว, ชุด, Thai definition: กระดูกเป็นซี่ๆ อยู่ในปากสำหรับกัด ฉีก เคี้ยวอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer   FR: se porter volontaire
อาวัล[n. exp.] (āwan) EN: recourse guarantee ; aval   
ใบประกัน[n. exp.] (bai prakan) EN: guarantee   FR: bon de garantie [m] ; certificat de garantie [m]
ใบรับประกัน[n. exp.] (bai rapprakan) EN: guarantee ; guarantee certificate   
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī fai) EN: ladder; steel sadder   FR: échelle métallique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEE    T IY1
TEEN    T IY1 N
TEET    T IY1 T
TEES    T IY1 Z
TEEL    T IY1 L
TEER    T IH1 R
TEED    T IY1 D
TEEM    T IY1 M
TEENY    T IY1 N IY0
TEETS    T IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tee    (v) (t ii1)
teed    (v) (t ii1 d)
teem    (v) (t ii1 m)
tees    (v) (t ii1 z)
teems    (v) (t ii1 m z)
teens    (n) (t ii1 n z)
teeny    (j) (t ii1 n ii)
teeth    (n) (t ii1 th)
teeing    (v) (t ii1 i ng)
teemed    (v) (t ii1 m d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tee(n) |der, pl. Tees| ชา
teeren(vt) |teerte, hat geteert| ทาน้ำมันดิน, ลาดยางมะตอย เช่น Geteerte Flächen gelten über Wasser bekanntlich als extrem lebensfeindlich.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tee {m} | Tee trinkentea | to have tea [Add to Longdo]
Tee-Ei {n} | Tee-Eier {pl}tea ball | tea eggs [Add to Longdo]
Tee {n} (Golf) | den Ball auf das Tee legen; aufteen | Ball von Abschlag spielentee | to tee; to tee up | to tee off [Add to Longdo]
Teebaum {m}tea-tree [Add to Longdo]
Teebaumöl {n}tea-tree oil [Add to Longdo]
Teebeutel {m}tea bag [Add to Longdo]
Teeblatt {n}tealeaf [Add to Longdo]
Teebrett {n}tea tray [Add to Longdo]
Teebüchse {f}; Teedose {f} | Teebüchsen {pl}tea caddy; caddy | tea caddies; caddies [Add to Longdo]
Teegebäck {n}tea cakes; tea biscuit [Add to Longdo]
Teegebäck {n}muffins [Add to Longdo]
Teegebäck {n}scone; scones [Add to Longdo]
Teegebäck {n}short cake [Add to Longdo]
Teegeschirr {n}tea set [Add to Longdo]
Teegeschirr {n}tea service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
えへへ[, ehehe] (exp) tee-hee; giggle [Add to Longdo]
おしゃぶり[, oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy [Add to Longdo]
がくがく;ガクガク[, gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose [Add to Longdo]
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
しっくり[, shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒酒[jiè jiǔ, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ, ] teetotal; to give up drinking; a ban on alcohol, #28,216 [Add to Longdo]
球座[qiú zuò, ㄑㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ, ] tee (golf) [Add to Longdo]
发球区[fā qiú qū, ㄈㄚ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄩ, / ] teeing ground (golf) [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, ] teeth grown in old age [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF) [Add to Longdo]
技術委員会[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
帯域確保[たいいきかくほ, taiikikakuho] bandwidth guarantee [Add to Longdo]
トラスティ[とらすてい, torasutei] trustee [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
喫茶店[きっさてん, kissaten] Teehaus, Cafe [Add to Longdo]
[ちゃ, cha] TEE [Add to Longdo]
茶の湯[ちゃのゆ, chanoyu] Teezeremonie [Add to Longdo]
茶室[ちゃしつ, chashitsu] Teezimmer (fuer Teezeremonie) [Add to Longdo]
茶摘み[ちゃつみ, chatsumi] Teepfluecken [Add to Longdo]
茶畑[ちゃばたけ, chabatake] Teepflanzung [Add to Longdo]
茶菓[ちゃか, chaka] Tee_und_Kuchen, Erfrischungen [Add to Longdo]
茶道[ちゃどう, chadou] Teezeremonie [Add to Longdo]
茶道[ちゃどう, chadou] Teezeremonie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tee \Tee\, n.
   1. A short piece of pipe having a lateral outlet, used to
    connect a line of pipe with a pipe at a right angle with
    the line; -- so called because it resembles the letter {T}
    in shape.
    [1913 Webster]
 
   2. The letter T, t; also, something shaped like, or
    resembling in form, the letter T.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tee \Tee\, v. t. [imp. & p. p. {Teed}; p. pr. & vb. n.
   {Teeing}.] (Golf)
   To place (the ball) on a tee; also called to {tee up}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tee \Tee\, n. [Cf. Icel. tj[=a] to show, mark.]
   (a) The mark aimed at in curling and in quoits.
   (b) The nodule of earth, or a short peg stuck into the
     ground, from which the ball is struck at the beginning of
     play for each hole in golf.
     [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tee
   n 1: the starting place for each hole on a golf course; "they
      were waiting on the first tee" [syn: {tee}, {teeing
      ground}]
   2: support holding a football on end and above the ground
     preparatory to the kickoff [syn: {tee}, {football tee}]
   3: a short peg put into the ground to hold a golf ball off the
     ground [syn: {tee}, {golf tee}]
   v 1: place on a tee; "tee golf balls" [syn: {tee}, {tee up}]
   2: connect with a tee; "tee two pipes"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 tee
  n.,vt.
 
   [Purdue] A carbon copy of an electronic transmission. ?Oh, you're sending
   him the {bits} to that? Slap on a tee for me.? From the Unix command tee
   (1), itself named after a pipe fitting (see {plumbing}). Can also mean
   ?save one for me?, as in ?Tee a slice for me!? Also spelled ?T?.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tee [teː] (n) , s.(m )
   tea
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top