Search result for

techniken

(57 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -techniken-, *techniken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา techniken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *techniken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The offensive Shaolin Fist.All das sind AngriffstechnikenThe Incredible Kung Fu Master (1979)
I know my gung fu.Ich kenne mich mit den Kampftechniken gut aus. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Miss Wong took first aid in high school and she's studied life saving techniquesMiss Wong hat auch einen Erste Hilfe Kurs gemacht. Und sie kennt sich aus in LebensrettungstechnikenBattle Creek Brawl (1980)
Sergio Devoto's Driving Academy which teaches evasive driving to the chauffeurs of such dignitaries as General Alexander Haig President Giscard d'Estaing, Mick Jagger...Erstens Devotos Fahrschule die den Chauffeuren von Persönlichkeiten wie General Alexander Haig, Präsident Giscard d'Estaing und Mick Jagger Ausweichtechniken beibringt... Private Benjamin (1980)
Sooner or later, colleges all over will be teaching television techniques.Früher oder später werden Kollegen überall Fernsehtechniken unterrichten. The Threshold (1981)
We have reason to believe he... used scanning techniques.Wir haben Grund zur Annahme, dass er Scanning-Techniken benutzt hat. Scanners (1981)
Techniques may change, but we can always use a good story.Die Techniken. Aber gute Geschichten braucht man immer. The Woman Next Door (1981)
You are to be indoctrinated in counterterrorist techniques... which will enable you to meet your terrorist adversary on equal terms.Wir werden Ihnen Anti-Terror-Techniken einbläuen, damit sie ihrem Feind ebenbürtig gegenübertreten können. Nighthawks (1981)
He teaches tactical and evasive driving techniques along with advanced, hand-to-hand combat, and weapons-oriented bodyguard techniques. I'm familiar with the place.Er lehrt Taktik- und Ausweichmanöver mit Fahrzeugen, sowie fortgeschrittene Nahkampftechniken ... und bewaffnete Techniken für Leibwächter. A Plush Ride (1982)
Within a matter of three hours, we're going to use every skill, every move, every technique we have practiced, and we are going to steal... $12 million in gold.Innerhalb von drei Stunden... werden wir all die Fähigkeiten, Bewegungen und Techniken, die wir geübt haben, einsetzen und... 12 Millionen S in Gold stehlen. Inside Out (1982)
You have 72 techniques.Ihr habt 72 TechnikenDuel to the Death (1983)
Your techniques just now.Gerade eure TechnikenDuel to the Death (1983)
You should learn techniques from our visitors.Du solltest die Techniken unserer Besucher lernen. Duel to the Death (1983)
Even though our techniques are better than the Shaolin monks.Obwohl unsere Techniken besser sind als die der Shaolin Mönche. Duel to the Death (1983)
I'll teach you some techniques.Ich lehre dich einige TechnikenDuel to the Death (1983)
It's basic therapy technique.Das sind grundlegende TherapietechnikenLocal Hero (1983)
Brother Lung, teach me a few techniques!Bruder Lung, bring mir ein paar Techniken bei! Fearless Hyena 2 (1983)
You'll appreciate the difficult techniques involved.Du wirst dankbar sein für die geforderten schwierigen TechnikenEmmanuelle IV (1984)
Stress relaxation techniques?StressentspannungstechnikenBurial Ground (1985)
What do you know about stress relaxation and meditation, anyway?Was weißt du überhaupt von Entspannungstechniken und Meditation? Burial Ground (1985)
Basic stress relaxation and meditation technique.Grundlegende Entspannungs- und MeditationstechnikenBurial Ground (1985)
We'll use team tactics, full-court press, sleep on your own time.Wir wenden Team-Techniken an, Presse überall, Schlaf nach Bedarf. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
Even with their sophisticated cloning techniques... they won't be able to mass produce it here without the mother cells. Careful.Selbst mit ihren fortschrittlichen Klontechniken werden sie es ohne Mutterzellen hier nicht massenweise herstellen können. The Secret Underground (1985)
Just because his techniques are revolutionary.Nur weil seine Techniken revolutionär sind. Brazil (1985)
After he died of lung cancer, he developed certain techniques.Nachdem er an Lungenkrebs starb, entdeckten wir bestimmte TechnikenCat's Eye (1985)
Listen... at the ashram, we learnt some massage techniques ... specifically Balinese massage.Hören Sie. Im Ashram lernten wir Massagetechniken. Besonders balinesische Massage. Down and Out in Beverly Hills (1986)
Some demonstration of defence training.Sie könnte Ihre Verteidigungs- techniken vorführen. Code of Honor (1987)
Data, analyse their combat capabilities.Data, besonders wichtig ist eine Analyse der KampftechnikenCode of Honor (1987)
From the perspective of Lt Yar using them in combat with Lutan's wife.Es geht um den Einsatz dieser Techniken gegen Lutans Frau. Code of Honor (1987)
I am programmed in multiple techniques.Mein Programm enthält multiple TechnikenThe Naked Now (1987)
Then, a trade. Some things that you need in return for lending us engineers who can demonstrate your techniques.Wir könnten für Sie nützliche Dinge gegen Ingenieure, die uns Ihre Bautechniken lehren, tauschen. Encounter at Farpoint (1987)
The use of scientific techniques in farming has been a great success here.Der Einsatz von wissenschaftlichen Techniken in der Landwirtschaft war hier ein großer Erfolg. A Tale of the Wind (1988)
I got a good book on sweep techniques.Ich habe ein gutes Buch über BeintechnikenThe Karate Kid Part III (1989)
Because I'm teaching you techniques you don't have.Weil ich dir Techniken beibringe, die du nicht beherrschst. The Karate Kid Part III (1989)
Techniques you need to win the tournament.Techniken, die du brauchst, um zu gewinnen. The Karate Kid Part III (1989)
Did you ever hear of whipstocking?Kennst du dich mit Bohrtechniken aus? The Two Jakes (1990)
Whips and stockings?BohrtechnikenThe Two Jakes (1990)
It was written in the Ming Dynasty It contains the teachings of a mystic art.Sie enthält geheime KampftechnikenThe Swordsman (1990)
The sword stances I just showed you, all evolved from experiences of defeat.Ich zeigte dir vorhin die "Sechs einsamen Schwerttechniken". Sie sind für Kämpfer gedacht, die eigentlich unterlegen sind. The Swordsman (1990)
What stance is this? The 9 stances of "The Solitude Set"- "Sechs einsame Schwerttechniken". The Swordsman (1990)
Hand-to-hand combat techniques.Sie stellt ihre Nahkampftechniken unter Beweis. Arachnophobia (1990)
Well, I was just showing the kids some survival techniques.Ich wollte den Kids ein paar Überlebenstechniken zeigen. Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
Jane knows CPR.Jane kann WiederbelebungstechnikenLittle Man Tate (1991)
He doesn't have the survival techniques that you guys have, all right?Er hat nicht eure Überlebenstechniken, klar? Madonna: Truth or Dare (1991)
Master Wong, your techniques are famous, especially your...Meister Wong, Ihr seid berühmt für Eure Techniken. Ganz besonders Euer "Schattenloser Tritt". Once Upon a Time in China (1991)
- Chief Wiggum? Please, I assure you... we'll be using the most advanced scientific techniques... in the field of... body finding.Ich versichere Ihnen, dass wir die fortschrittlichsten... wissenschaftlichen Techniken zur Leichensuche verwenden. Bart the Murderer (1991)
- Using evasion techniques, sir. I was able to avoid capture.- Ich wandte Fluchttechniken an und konnte so eine Festnahme vermeiden. Flight of the Intruder (1991)
- "The Seven-Star Rotation". - The Wah Mountain Swordplay? - Right.Er kennt die Huan-Chan-TechnikenSwordsman II (1992)
I like to try out new work methods.Ich versuche immer, neue Techniken anzuwenden. Man Bites Dog (1992)
You've all my skills Kung Fu.Du kennst alle meine TechnikenRoyal Tramp II (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitstechnik {f} | Arbeitstechniken {pl}work technique | work techniques [Add to Longdo]
Entscheidungstechniken {pl}decision-making techniques [Add to Longdo]
Fischfangtechniken {pl}fishing techniques [Add to Longdo]
Technik {f} | Techniken {pl}engineering; technology | technologies [Add to Longdo]
Technik {f} | Techniken {pl}technique | techniques [Add to Longdo]
Tontechnik {f} | Tontechniken {pl}audio engineering | audio engineerings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Techniken [tɛçnikən] (n) , pl.
     techniques; technologies
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top