Search result for

tauchers

(102 entries)
(0.041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tauchers-, *tauchers*, taucher
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tauchers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tauchers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Puffin.- PapageitaucherThe Falls (1980)
Great northern diver, red-throated diver, black-throated diver, bean goose, barnacle goose, red-breasted goose, snowgoose...Großer Taucher, Rothalstaucher, Schwarzhalstaucher, Bohnengans, Ringelgans, rotbrüstige Gans, Schneegans... The Falls (1980)
... loon, rail, scaup...... Taucher, Ralle, Kleine Bergente... The Falls (1980)
...auklet, noddy......Krabbentaucher, Seeschwalbe... The Falls (1980)
Soon be sending down our naval divers to defuse the mines.Bald schicken wir unsere Taucher runter, um die Minen zu entschärfen. ffolkes (1980)
82 crew and 6 naval divers went up with "Ruth". He's very distressed.82 Mann Besatzung und 6 Marinetaucher starben, er ist sehr erschüttert. ffolkes (1980)
Get on to the diving section. I want a wet suit and a Verey gun.Besorgen Sie mir einen Taucheranzug und eine Leuchtpistole. ffolkes (1980)
A wet suit in vermilion!Ein Taucheranzug in Zinnoberrot? Genau das Richtige für nachts! ffolkes (1980)
"I am no more lonely than the loon in the pond that laughs so loud.""Ich bin nicht einsamer als der Eistaucher im Teich, der so laut lacht." The Lumberjack (1981)
When I get my share of the take... I'm gonna buy a nice new .38Wenn ich meinen Anteil kriege, kaufe ich mir keinen Taucheranzug, sondern einen Revolver, 'nen schwarzen 45er. Pixote (1981)
Well, it turns out the two thieves are scuba divers.Zwei von den Dieben waren SporttaucherA Plush Ride (1982)
Anyway, that's Freddy's Scuba.Und das ist Freddys Taucherladen. There's Always a Catch (1983)
This is Betty's Scuba.Hier ist Bettys Taucherladen. There's Always a Catch (1983)
You don't become pilots, climbers, divers, marksmen, karate experts, parachutists, saboteurs, knife throwers, experts in code, radio transmitting, signals, camouflage, medicine, chemicals just by pure luck!Man wird nicht zufällig Pilot, Bergsteiger, Taucher, Sptzensprinter, Karate-Experte, Fallschirmspringer, Saboteur, Messerwerfer, Go for It (1983)
We're gonna send the divers down here in a minute.Wir schicken gleich einen Taucher rüber. Psycho II (1983)
And look on the deck, you can see little tiny divers.Und auf dem Deck sieht man ganz winzige TaucherOur Man in Tegernsee (1984)
You mean those divers could be looking for Nazi loot?AMANDA: Diese Taucher könnten also nach Nazi-Kriegsbeute suchen? Our Man in Tegernsee (1984)
Divers.TaucherOur Man in Tegernsee (1984)
We better get out there and talk to those divers.Wir sollten unbedingt rausfahren und mit den Tauchern sprechen. Our Man in Tegernsee (1984)
Divers had to be stationed some place nearby.Die Taucher sind hier aus der Nähe gekommen. Many Happy Returns (1985)
I show residues of neoprene... and injection-molded thermoplastic... from diving accessories as well as some minute traces of blue paint.Rückstände von Neopren und gegossenes Thermoplastik von einer Taucherausrüstung, sowie winzige Spuren von blauer Farbe. Many Happy Returns (1985)
Mr. Quincy, I'm investigating... the theft of some of their equipment by some scuba divers.Ich untersuche den Diebstahl von Teilen ihrer Ausrüstung durch Taucher. - Ein Sicherheitsbeamter hat einen Taucher mit 'ner blauen Flasche gesehen, genau so eine, wie die da. Many Happy Returns (1985)
It's your scuba suit.Ist das dein Taucheranzug? St. Elmo's Fire (1985)
We're divers for the American Navy.- Nein, Taucher in der Marine. The Delta Force (1986)
i want a hug.Ich zieh mir eine Taucherausrüstung an. La Cuckaracha (1987)
Could be a diver in trouble.Vielleicht ein Taucher mit Problemen. Pirates (1987)
If it's a diver, he's sure caught in something down there.Der Taucher muss sich total verkeilt haben. Pirates (1987)
In fact, I used to do a lot of salvage diving when I was a kid.Und in meiner Jugend war ich BergungstaucherPirates (1987)
The one we picked out can handle up to about 50 divers.- Damit kann man 50 Taucher mitnehmen. Pirates (1987)
So far, about 83 of the best divers in the country have volunteered.Es haben sich 83 Taucher freiwillig zur Verfügung gestellt. Pirates (1987)
It's only a loon.Das war nur ein EistaucherCreepshow 2 (1987)
Scuba gear.Eine Taucherausrüstung. It's Alive III: Island of the Alive (1987)
Some divers must have visited this island.Taucher müssen die Insel besucht haben. It's Alive III: Island of the Alive (1987)
- Get the wet suit off.- Zieht den Taucheranzug aus. Jaws: The Revenge (1987)
Divers work their lifetime for a big score like this.Die meisten Taucher träumen ein Leben lang von so was! Bedazzled (1988)
I know, I know. He had to kill a diver who brought it up.Ich weiß, musste er den Taucher umbringen. Bedazzled (1988)
Yeah, you would have been, if it hadn't been for those divers laying down mooring cable.Ja, das wärst du, wären da nicht die Taucher gewesen, die Taue verlegt haben. The Negotiator (1988)
Part of a diver's standard kit.- Standardausrüstung eines Tauchers. Amsterdamned (1988)
- Are we dealing with a diver?- Haben wir es mit einem Taucher zu tun? Amsterdamned (1988)
A diver who's prowling around the canals of Amsterdam...Ein Taucher, der die Grachten von Amsterdam unsicher macht. Amsterdamned (1988)
A diver?Ein TaucherAmsterdamned (1988)
These are all the registered divers in HollandHier sind alle registrierten Taucher in den Niederlanden. Amsterdamned (1988)
- It's from a wetsuit.Von einem Taucheranzug! Amsterdamned (1988)
It was made by a...- Ein Tauchermesser? Amsterdamned (1988)
- Precisely. A diver's knife?- Ein Tauchermesser? Amsterdamned (1988)
Every diver carries a knife to cut himself loose in an emergency, in case he gets trapped underwater.Jeder Taucher hat ein Messer bei sich. Um sich im Notfall loszuschneiden, sollte er hängenbleiben. Amsterdamned (1988)
We know he's strong, wears a wet suit and... has probably lost his depth gauge.Wir wissen, dass er stark sein muss, einen schwarzen Taucheranzug anhat und seinen Tiefenmesser verloren hat. Amsterdamned (1988)
And the fact that there are about 10,000 unregistered divers aswell.Außer den registrierten Tauchern gibt es natürlich noch zehntausende SporttaucherAmsterdamned (1988)
- From a standard wet-suit.- Ein gewöhnlicher Taucheranzug. Amsterdamned (1988)
Which means we can rule out all the fresh-water divers.Taucher, die nur im Süßwasser tauchen, fallen damit erstmal weg. Amsterdamned (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
TAUCHER    T AW1 K ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haubentaucher {m}; Seetaucher {m}; ...taucher [ornith.]loon [Add to Longdo]
Perlentaucher {m}pearl diver [Add to Longdo]
Taucher {m}; Taucherin {f} | Taucher {pl}diver; skin-diver | divers [Add to Longdo]
Taucher {m}; Tauchkolben {m}plunger [Add to Longdo]
Taucheranzug {m}diving suit [Add to Longdo]
Taucherbrille {f}diving goggles [Add to Longdo]
Tauchergerät {n}; Taucherlunge {f}aqualung [Add to Longdo]
Taucherglocke {f}diving bell [Add to Longdo]
Tiefseetaucherkugel {f}bathysphere [Add to Longdo]
Unterwasserforscher {m}; Taucher {m}aquanaut [Add to Longdo]
Balearensturmtaucher {m} [ornith.]Balearic Shearwater (Puffinus mauretanicus) [Add to Longdo]
Ohrentaucher {m} [ornith.]Slavonian Grebe (Podiceps auritus) [Add to Longdo]
Bindentaucher {m} [ornith.]Pied-billed Grebe (Podilymbus podiceps) [Add to Longdo]
Dunkler Sturmtaucher {m} [ornith.]Sooty Shearwater (Puffinus griseus) [Add to Longdo]
Eistaucher {m} [ornith.]Great Northern Diver (Gavia immer) [Add to Longdo]
Gelbschnabel-Sturmtaucher {m} [ornith.]Cory's Shearwater (Calonectris diomedea) [Add to Longdo]
Gelbschnabeltaucher {m} [ornith.]White-billed Diver (Gavia adamsii) [Add to Longdo]
Großer Sturmtaucher {m} [ornith.]Greater Shearwater (Puffinus gravis) [Add to Longdo]
Haubentaucher {m} [ornith.]Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) [Add to Longdo]
Kleiner Sturmtaucher {m} [ornith.]Little Shearwater (Puffinus assimilis) [Add to Longdo]
Krabbentaucher {m} [ornith.]Little Auk (Alle alle) [Add to Longdo]
Papageitaucher {m} [ornith.]Atlantic Puffin (Fratercula arctica) [Add to Longdo]
Prachttaucher {m} [ornith.]Black-throated Diver (Gavia arctica) [Add to Longdo]
Rothalstaucher {m} [ornith.]Red-necked Grebe (Podiceps grisegena) [Add to Longdo]
Schwarzhalstaucher {m} [ornith.]Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) [Add to Longdo]
Schwarzschnabel-Sturmtaucher {m} [ornith.]Manx Shearwater (Puffinus puffinus) [Add to Longdo]
Sterntaucher {m} [ornith.]Red-throated Diver (Gavia stellata) [Add to Longdo]
Zwergtaucher {m} [ornith.]Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) [Add to Longdo]
Pazifiktaucher {m} [ornith.]Pacific Diver [Add to Longdo]
Clarktaucher {m} [ornith.]Mexican Grebe [Add to Longdo]
Renntaucher {m} [ornith.]Western Grebe [Add to Longdo]
Schwarzkopftaucher {m} [ornith.]Least Grebe [Add to Longdo]
Goldscheiteltaucher {m} [ornith.]Hooded Grebe [Add to Longdo]
Magellantaucher {m} [ornith.]Great Grebe [Add to Longdo]
Inkataucher {m} [ornith.]Silvery Grebe [Add to Longdo]
Haarschopftaucher {m} [ornith.]Hoary-headed Grebe [Add to Longdo]
Maoritaucher {m} [ornith.]New Zealand Dabchick [Add to Longdo]
Punataucher {m} [ornith.]Puna Grebe [Add to Longdo]
Atitlantaucher {m} [ornith.]Atitlan Grebe [Add to Longdo]
Titicacataucher {m} [ornith.]Short-winged Grebe [Add to Longdo]
Rollandtaucher {m} [ornith.]White-tufted Grebe [Add to Longdo]
Australischer Zwergtaucher {m} [ornith.]Australian Dabchick [Add to Longdo]
Madagaskarzwergtaucher {m} [ornith.]Madagascar Little Grebe [Add to Longdo]
Delacourzwergtaucher {m} [ornith.]Delacour's Little Grebe [Add to Longdo]
Scopoli's Sturmtaucher {m} [ornith.]Scopoli's Shearwater [Add to Longdo]
Kapverdensturmtaucher {m} [ornith.]Cape Verde Shearwater [Add to Longdo]
Weißgesicht-Sturmtaucher {m} [ornith.]White-faced Shearwater [Add to Longdo]
Townsendsturmtaucher {m} [ornith.]Townsend's Shearwater [Add to Longdo]
Graumantel-Sturmtaucher {m} [ornith.]Grey-backed Shearwater [Add to Longdo]
Blaßfuß-Sturmtaucher {m} [ornith.]Pale-footed Shearewater [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
潜水夫[せんすいふ, sensuifu] Taucher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top