Search result for

tate

(108 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tate-, *tate*
Possible hiragana form: たて
English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
financial statement(n) งบการเงิน
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taters[SL] มันฝรั่ง
taters[SL] หนาวเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
aloha stateมลรัฐฮาวาย
amputate(แอม' พิวเทท) vt. ตัดออก. -amputation n. (remove, cut off,mutilate)
annotate(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมายเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดความประกอบ. -annotative, annotatory adj. -annotator n.
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
aristate(อะริส'เทท) adj. ไร้ aristae, มีหนาม (awned, with a thin spine)
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
auscultate(ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
amputate(vt) ตัด(แขน,ขา)
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
commutate(vt) เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,แปลงกระแส
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
decapitate(vt) ตัดหัว,ประหารชีวิต
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tate.เท็ท Sex and the City 2 (2010)
Tate?เท็ต? Piggy Piggy (2011)
Homer, Wyatt and Tate.โฮเมอร์ ไวแอ็ต เท็ท Sex and the City 2 (2010)
Oh, hey, Tater Tots. What's the deal with them, right?เทเทอร์ท็อต มันอร่อยตรงไหน ใช่มั้ย The Prom (2011)
The half-price all-you-can-eat tater bar is only open for 15 another minutes. - Go, go.กินไม่อั้นครึ่งราคาที่เทเทอร์บาร์ เปิดอีก 15 นาที รีบเลย The Bridge (2011)
Well, you have milk in the taters, milk in the gravy, parmesan crust.ก็มีนมอยู่ในมันฝรั่ง มีนมอยู่ในซอสเกรวี่ เปลือกพายมีชีสพาร์มีซาน The Roommate Transmogrification (2011)
Gerald Tate's here.เจอร์ราร์ด เทต อยู่ที่นี้ Pilot (2011)
Jessica, I could have handled Gerald Tate.ส่วนลูอิส คุณรับมือเรื่องนี้ได้ เจสซิกา ผมควรได้จัดการเรื่องเจอร์ราร์ด เทต Pilot (2011)
Gerald Tate fired the firm.เจอราร์ด เทตฟ้องบริษัท Pilot (2011)
So, Tate, these fantasies started two years ago, three years ago, when?แท็ด ความเพ้อฝันเหล่านี้มันเริ่มขึ้น เมื่อสองปีก่อน สามปีก่อน เมื่อไหร่เหรอ Pilot (2011)
Light sensitivity isn't a side effect of Lexapro, Tate.อาการไวต่อแสงไม่ใช่ผลข้างเคียง ของยาเล็กซาโปร แท็ด Pilot (2011)
Everybody can get better, Tate.ใครๆก็ดีขึ้นได้ แท็ด Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tateI would like to see Mr Terry Tate.
tateJust tell Mr Tate that Helen Cartwright is here to see him.
tateAlan Tate and I looked at one another for a while.
tateWhy? Because Terry Tate always replied promptly that's why.
tateThis was the last conversation I had with my mother about Terry Tate.
tateAren't you are going to get Mr Tate?
tateAnd began my first letter to Terry Tate.
tateYou know my favorite singer Terry Tate.
tateI soon came across a box labeled Terry Tate.
tateI'm Alan Tate, Terry Tate's son.
tateShe goes to Mt. Tate.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow   FR: imiter ; suivre l'exemple
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อรรถกถาจารย์[n.] (atthakathājān) EN: commentator ; exegete   FR: exégète [m] ; commentateur [m]
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng møradok) EN: divide an estate   

CMU English Pronouncing Dictionary
TATE    T EY1 T
TATEM    T AE1 T IH2 M
TATE'S    T EY1 T S
TATEHO    T AH0 T EY1 HH OW0
TATEHO'S    T AH0 T EY1 HH OW0 Z

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
縦軸[たてじく, tatejiku] (n ) แกนแนวตั้ง
立て札[たてふだ, tatefuda] (n ) ป้ายประกาศ
建物正面[たてものしょうめん, tatemonoshoumen] สิ่งก่อสร้างแนวหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
立てる[たてる, tateru] Thai: ตั้ง
立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer

German-Thai: Longdo Dictionary
Resultate(n) |pl.|, See also: das Resultat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tatendrang {m}zest for action [Add to Longdo]
tatendurstig {adj}burning for action [Add to Longdo]
tatenlos; träge {adj}inactive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
がなり立てる[がなりたてる, ganaritateru] (v1) (See がなる) to yell; to shout [Add to Longdo]
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1,vt) to hurry (up); to press; to urge on [Add to Longdo]
その分;其の分[そのぶん, sonobun] (exp) (1) (See 其れだけ) to that extent; (2) that state; that look [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
スタティック[すたていっく, sutateikku] static (a-no) [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play [Add to Longdo]
スタティックメモリ[すたていっくめもり, sutateikkumemori] static memory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
奉る[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
建てる[たてる, tateru] bauen [Add to Longdo]
建前[たてまえ, tatemae] Richtfest, Prinzip, Grundsatz [Add to Longdo]
建坪[たてつぼ, tatetsubo] Bauflaeche, Grundflaeche [Add to Longdo]
建物[たてもの, tatemono] Gebaeude [Add to Longdo]
[たて, tate] (der) Schild [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] aufstellen, errichten [Add to Longdo]
竪琴[たてごと, tategoto] Harfe [Add to Longdo]
[たて, tate] -Laenge, -Hoehe, senkrecht [Add to Longdo]
縦横[たてよこ, tateyoko] Laenge_und_Breite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Tate
      n 1: United States poet and critic (1899-1979) [syn: {Tate},
           {Allen Tate}, {John Orley Allen Tate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top