ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tank

T AE1 NG K   
139 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tank-, *tank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tank[N] ถังขนาดใหญ่สำหรับบรรจุน้ำหรือก๊าซ, See also: ถังบรรจุ (น้ำ, ก๊าซ), แท็งก์น้ำ, Syn. tub, basin, vessel, container
tank[N] ปริมาณน้ำหรือก๊าซที่บรรจุในถังขนาดใหญ่
tank[N] รถถัง
tank[N] คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ห้องขังนักโทษ
tank[N] บ่อน้ำ, See also: ทะเลสาบ
tank[VT] เก็บไว้ในแท็งค์, See also: บรรจุลงในถังหรือบ่อ
tank[VT] ทำให้เลิกพยายามที่จะเอาชนะการแข่งขันกีฬา (คำไม่เป็นทางการ)
tanked[SL] เมามาก
tanked[ADJ] เมาเหล้า, Syn. tanked up, drunk
tanker[N] เรือบรรทุก, See also: เรือ, เครื่องบิน, หรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tank(แทงคฺ) n. ถัง,รถถัง,บ่อน้ำ,ทะเลสาบ vt. บรรจุลงในถัง., Syn. basin,vessel
tankard(แทง'เคิร์ด) n. เหยือกน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด
tanker(แทง'เคอะ) n. เรือ,เครื่องบินหรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่น ๆ
antitank(แอนทีแทงคฺ') adj. ต่อต้านหรือทำลายรถถังหรือรถหุ้มเกราะ
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome ###A. serene
stank(สแทงคฺ) vi,vt. กริยาช่อง 2 ของ stink

English-Thai: Nontri Dictionary
tank(n) รถถัง,บ่อน้ำ,แท็งก์น้ำ,ห้องเรือนจำ,ทะเลสาบ
tankard(n) คนโทมีฝาปิด,เหยือกน้ำมีฝาปิด
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
stank(vi) pt ของ stink

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tankaบทกวีทังกะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tanka; thankaตังกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tankแท็งก์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
tank irrigationtank irrigation, ชลประทานขนาดเล็ก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Tanksแท็งก์น้ำ [TU Subject Heading]
Tanks (Military science)รถถัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, the gasoline in the tank!ไม่ใช่ หมายถึงน้ำมันในถัง The Great Dictator (1940)
And here come the armored tanks, the pride of Tomainia's army.และนี่คือรถถัง ความภูมิใจของกองทัพ โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
You never heard of tanks that go under the water and fly up-a stairs?คุณไม่เคยเห็นหรอ ดำน้ำและบินได้หนะ The Great Dictator (1940)
Our troops, tanks and guns will be hidden along the border.ทหารของเรา รถถังและปืนใหญ่ ได้ซุ่มอยู่ที่ชายแดนครับ The Great Dictator (1940)
The route is well guarded. Behind us are 200 tanks, 50 armored cars and 500 machine-guns.รถถัง 200 คัน รถหุ้มเกาะ 50 คัน The Great Dictator (1940)
- Enemy tank moving from left to right.รถถังของศัตรูย้ายจากซ้ายไปขวา เพียบ Help! (1965)
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก How I Won the War (1967)
I want 500 guns, 300 tanks, 200 aeroplanes.ฉันต้องการ 500 ปืน 300 ถัง 200 เครื่องบิน ฉันจะบอกคุณแผนของฉัน How I Won the War (1967)
We'll send you chaps in with 200 tanks going like bats out of hell.ทุกคนจะเหมือนค้างคาวออกมา จากนรก คุณเคยเห็นพอตอนนี้ How I Won the War (1967)
Sergeant Transom, tank and infantry coming from the right.จ่าท้ายรถถังและทหารราบ มาจากด้านขวา ฝั่งนี้. How I Won the War (1967)
You screw around with these tanks, and they're going to blow up.ทําเป็นเล่นๆ กับถังพวกนี่ เดี๋ยวมันก็ระเบิดหรอก Jaws (1975)
Show me the tank.โชว์ถังให้เห็นหน่อย Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tankI'd like a full tank of regular unleaded.
tankA huge tanker put off just now.
tankThis tanker is bound for Kuwait.
tankThey invaded the country with tank and guns.
tankThe tanker has only a small crew on board.
tankThe gas tank suddenly blew up.
tankThe tank has a capacity of fifty-gallons.
tankTanks and planes may defeat the troops but they cannot conquer the people.
tankAt the games they were sold by men who kept them warm in hot-water tanks.
tankA ship which conveys oil is called an oil tanker.
tankI fell back on the reserve tank when the gas ran out.
tankOil often spilled by tankers also adds to water pollution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังน้ำมัน[N] tank farm
รถถัง[N] tank, Example: ถ้าไม่ได้ตัวข้าพเจ้าก็ไม่มีคนที่จะขับรถถัง, Count unit: คัน
ถัง[N] bucket, See also: tank, barrel, tub, keg, cask, drum, pail, Example: เขาผู้นี้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปรุงซุปในถังขนาดยักษ์ สูงถึงเจ็ดสิบสองฟุต, Thai definition: ภาชนะจำพวกหนึ่ง ทำด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น มีรูปร่างต่างๆ กัน โดยมากใช้ตักน้ำหรือตวงสิ่งของ เป็นต้น
แท็งก์น้ำ[N] tank, See also: water tank, tub, basin, cistern, receptacle, vat, Syn. ถังน้ำขนาดใหญ่, ที่บรรจุน้ำ, ที่ใส่น้ำ, ที่เก็บน้ำ, Example: แท็งก์น้ำใบนี้จุน้ำได้มากมายมหาศาล, Count unit: ใบ
แท้งค์[N] tank, Syn. รถถัง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือบรรทุก [n. exp.] (reūa banthuk) EN: tanker   FR: tanker [m] (anglic.) ; bateau-citerne [m] ; navire-citerne [m]
เรือบรรทุกน้ำมัน[n. exp.] (reūa banthuk nāmman) EN: oil tanker ; tanker   FR: pétrolier [m] ; cargo pétrolier [m]
รถถัง[n.] (rot thang) EN: tank   FR: tank [m] ; char [m] ; char d'assaut [m] ; char de combat [m]
แท็งก์[n.] (thaeng) EN: tank ; water tank ; tub ; basin ; cistern ; receptacle ; vat   FR: citerne [f]
ถัง[n.] (thang) EN: bucket ; water tank ; tub ; pail ; barrel   FR: seau [m] ; cuve [f] ; baril [m]
ถังน้ำ[n. exp.] (thang nām) EN: water tank (20 l.)   FR: bonbonne d'eau (20 l.) [f]
ถังน้ำมัน[n. exp.] (thang nām man) EN: gas tank   FR: réservoir d'essence [m]
ตู้ปลา[n.] (tūplā) EN: aquarium ; fishbowl ; fish tank   FR: aquarium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TANK    T AE1 NG K
TANKS    T AE1 NG K S
TANKE    T AE1 NG K
TANKAN    T AE1 NG K AH0 N
TANK'S    T AE1 NG K S
TANKER    T AE1 NG K ER0
TANKED    T AE1 NG K T
TANKARD    T AE1 NG K ER0 D
TANKERS    T AE1 NG K ER0 Z
TANKING    T AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tank    (v) tˈæŋk (t a1 ng k)
tanks    (v) tˈæŋks (t a1 ng k s)
tanked    (v) tˈæŋkt (t a1 ng k t)
tanker    (n) tˈæŋkər (t a1 ng k @ r)
tankard    (n) tˈæŋkəd (t a1 ng k @ d)
tankers    (n) tˈæŋkəz (t a1 ng k @ z)
tanking    (v) tˈæŋkɪŋ (t a1 ng k i ng)
tank-car    (n) tˈæŋk-kaːr (t a1 ng k - k aa r)
tankards    (n) tˈæŋkədz (t a1 ng k @ d z)
tank-cars    (n) tˈæŋk-kaːz (t a1 ng k - k aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦克[tǎn kè, ㄊㄢˇ ㄎㄜˋ, ] tank (military vehicle), #7,082 [Add to Longdo]
油轮[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] tanker (ship), #25,945 [Add to Longdo]
罐车[guàn chē, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, / ] tanker truck; tanker wagon, #32,347 [Add to Longdo]
坦克车[tǎn kè chē, ㄊㄢˇ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] tank (armored vehicle), #87,342 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
短気[たんき, tanki] (adj) 1.ใจร้อน 2.อารมณ์ร้อน 3.ฉุนเฉียว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kesselwagen {m}tank car [Add to Longdo]
Kesselwagen {m}tank wagon [Add to Longdo]
Panzer {m} [mil.] | Panzer {pl} | leichter Panzertank | tanks | beaverette [Add to Longdo]
Panzersperre {f} [mil.]tank trap [Add to Longdo]
Pullunder {m}tank top; sleeveless pullover [Add to Longdo]
Tank {m}tank [Add to Longdo]
Tanker {m} | Tanker {pl}tanker | tankers [Add to Longdo]
Tankfahrzeuge {n} | Tankfahrzeuge {pl}tank lorry | tank lorries [Add to Longdo]
Tanklager {n}tank farm [Am.] [Add to Longdo]
Tankschiff {n}crude oil vessel [Add to Longdo]
Tankstelle {f}filling station; fuelling station [Am.] [Add to Longdo]
Tankstelle {f}gas pump [Add to Longdo]
Tankstelle {f}petrol station [Add to Longdo]
Tankstelle {f}service station [Add to Longdo]
Tankwagen {m}tank lorry; tank-truck; tanker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
おたんこなす[, otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
べたんこ[, betanko] (adj-no) squished flat [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
アセチレン系炭化水素[アセチレンけいたんかすいそ, asechiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルキン) alkyne [Add to Longdo]
ウェスタンキングラス[, uesutankingurasu] (n) Western king wrasse (Coris auricularis) [Add to Longdo]
エアレーションタンク[, eare-shontanku] (n) aeration tank [Add to Longdo]
エチレン系炭化水素[エチレンけいたんかすいそ, echiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルケン) alkene; olefin; olefine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
終端間[しゅうたんかん, shuutankan] end-to-end [Add to Longdo]
終端間暗号化[しゅうたんかんあんごうか, shuutankan'angouka] end-to-end encipherment [Add to Longdo]
単行出版物[たんこうしゅっぱんぶつ, tankoushuppanbutsu] monographic publication [Add to Longdo]
単行書[たんこうしょ, tankousho] monograph [Add to Longdo]
単項[たんこう, tankou] monadic (a-no) [Add to Longdo]
単項演算[たんこうえんざん, tankouenzan] monadic operation, unary operation [Add to Longdo]
単項演算子[たんこうえんざんし, tankouenzanshi] monadic operator, unary operator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
単価[たんか, tanka] Stueckpreis [Add to Longdo]
探検[たんけん, tanken] Erforschung, Expedition [Add to Longdo]
探検隊[たんけんたい, tankentai] Expedition, Expeditionsgruppe [Add to Longdo]
探求[たんきゅう, tankyuu] das_Suchen, Nachforschung [Add to Longdo]
探究[たんきゅう, tankyuu] Forschung, Erforschung [Add to Longdo]
探険[たんけん, tanken] Erforschung, Expedition [Add to Longdo]
炭坑[たんこう, tankou] Kohlenbergwerk, Kohlengrube [Add to Longdo]
短剣[たんけん, tanken] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]
短歌[たんか, tanka] das_31-silbige_japanische_Gedicht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tank \Tank\ (t[a^][ng]k), n.
   A small Indian dry measure, averaging 240 grains in weight;
   also, a Bombay weight of 72 grains, for pearls. --Simmonds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tank \Tank\ (t[a^][ng]k), n. [Pg. tanque, L. stangum a pool; or
   perhaps of East Indian origin. Cf. {Stank}, n.]
   1. A large basin or cistern; an artificial receptacle for
    liquids.
    [1913 Webster]
 
   2. A pond, pool, or small lake, natural or artificial.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       We stood in the afterglow on the bank of the tank
       and saw the ducks come home.     --F.
                          Remington.
 
       The tanks are full and the grass is high. --Lawson.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Mil.) a heavily armored combat vehicle which moves on
    caterpillar treads, rather than wheels. It typically
    carries a cannon and a heavy machine, and sometimes other
    weapons. It is the main distinguishing weapon of an
    armored division.
    [PJC]
 
   4. a jail cell for temporarily holding prisoners, as in a
    police station.
    [PJC]
 
   {Tank engine}, a locomotive which carries the water and fuel
    it requires, thus dispensing with a tender.
 
   {Tank iron}, plate iron thinner than boiler plate, and
    thicker than sheet iron or stovepipe iron.
 
   {Tank worm} (Zool.), a small nematoid worm found in the water
    tanks of India, supposed by some to be the young of the
    Guinea worm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tank
   n 1: an enclosed armored military vehicle; has a cannon and
      moves on caterpillar treads [syn: {tank}, {army tank},
      {armored combat vehicle}, {armoured combat vehicle}]
   2: a large (usually metallic) vessel for holding gases or
     liquids [syn: {tank}, {storage tank}]
   3: as much as a tank will hold [syn: {tank}, {tankful}]
   4: a freight car that transports liquids or gases in bulk [syn:
     {tank car}, {tank}]
   5: a cell for violent prisoners [syn: {cooler}, {tank}]
   v 1: store in a tank by causing (something) to flow into it
   2: consume excessive amounts of alcohol
   3: treat in a tank; "tank animal refuse"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 tank /tɑ̃k/ 
  tank

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tank /taŋk/ 
  tank

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tank /tɛŋk/
  1. cistern; tank
  2. tank

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 tank
  1. tank
  2. tank

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top