ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tango

T AE1 NG G OW0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tango-, *tango*
Possible hiragana form: たんご
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tango[N] การเต้นแทงโก้, See also: จังหวะแทงโก้, จังหวะเต้นรำที่กำเนิดจากประเทศละตินอเมริกา
tango[VI] เต้นแทงโก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tango(แทง'โก) n. จังหวะแทงโก้, คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร T pl. tangos

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tango.TangoPrisoner's Dilemma (2013)
Bravo Company, this is Tango 7. Do you copy?บราโว่คอมพานี นี่หน่วยคอนดอร์ที่7ทราบแล้วเปลี่ยน Rushmore (1998)
The prize is on the sixth floor. Two Tangos with her.รางวัลอยู่ชั้นหก มียาม 2 Mission: Impossible III (2006)
Two Tangos, second floor, northwest corridor.2 คน, ชั้นสอง ระเบียงตะวันออกเฉียงเหนือ Mission: Impossible III (2006)
Golf, Tango... 592, November.กอล์ฟ , แทงโก้... . 592, พฤศจิกายน Live Free or Die Hard (2007)
I authenticate Tango Whiskey at time 0300 Zulu.รหัสจู่โจม แทงโก้ วิสกี้ เวลา 0300 ซูลู Transformers (2007)
Orpheus on the Orpheum Circuit bathed in tango light, the kind of light that makes the dead... get out of their graves and tango.ออเฟียสบนวงจรออเฟียม นอนอาบแสงแทงโก้ แสงชนิดนี้ เป็นแสงแห่งความตาย 1408 (2007)
Dancing the tango alone and serena would be with you.จะต้องไปเ้ต้นแทงโก้คนเดียว และเซรีน่ากลับมาคบกับพี่แทน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
It takes two to tango, don't you know?นี่ตบมือข้างเดียวหน่ะ มันไม่ดังหรอก Baby and I (2008)
Mango tango or Shooting stars...แมงโก้ แทงโก้ หรือ ชูทติ้ง สตาร์... My Sassy Girl (2008)
SHARCs Victor, Franklin, Tango into flanking positions.ชาร์ค วิคเตอร์, แฟรงคลิ้น, แทงโก้ รักษาระดับความเร็ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Black Light in X-Trait. This is Black Light in Tango.เบลคไลท์อ๊อฟ เอ็ก-เทร นี่เบลคไลท์อ๊อฟ เทงโก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทงโก[TM] (Thaēngkō) EN: Tango   FR: Tango

CMU English Pronouncing Dictionary
TANGO    T AE1 NG G OW0
TANGOS    T AE1 NG G OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tango    (n) tˈæŋgou (t a1 ng g ou)
tangos    (n) tˈæŋgouz (t a1 ng g ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探戈[tàn gē, ㄊㄢˋ ㄍㄜ, ] tango (dance), #42,764 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tango {m} | Tangos {pl}tango | tangoes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
アルゼンチンタンゴ[, aruzenchintango] (n) (See タンゴ) Argentine tango [Add to Longdo]
ウレタンゴム[, uretangomu] (n) (abbr) polyurethane rubber (ger [Add to Longdo]
コンチネンタルタンゴ[, konchinentarutango] (n) continental tango [Add to Longdo]
タンゴ[, tango] (n) tango; dance form (from Argentina) [Add to Longdo]
ミロンガ[, mironga] (n) (1) milonga (tango-like dance); (2) place where the milonga and tango is danced [Add to Longdo]
英単語[えいたんご, eitango] (n) English word [Add to Longdo]
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] (n) {comp} related word [Add to Longdo]
清見オレンジ[きよみオレンジ;キヨミオレンジ, kiyomi orenji ; kiyomiorenji] (n) Kiyomi orange; type of tangor (tangerine-orange hybrid); Citrus unshiu sinensis [Add to Longdo]
単語[たんご, tango] (n,adj-no) {ling} word; vocabulary; (usually) single-character word; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
単語[たんご, tango] Wort, Vokabel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tango \Tan"go\ (t[a^][ng]"g[=o]; Sp. t[aum][ng]"g[=o]), n.; pl.
   {Tangos} (-g[=o]z). [Sp., a certain dance.]
    (a) A difficult dance in two-four time characterized by
      graceful posturing, frequent pointing positions, and a
      great variety of steps, including the cross step and
      turning steps. The dance is of Spanish origin, and is
      believed to have been in its original form a part of
      the fandango.
    (b) Any of various popular forms derived from this.
    (c) a musical tune appropriate for this dance.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tango
   n 1: a ballroom dance of Latin-American origin
   2: music written in duple time for dancing the tango
   v 1: dance a tango

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 tango
  tango

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tango /taŋgoː/ 
  tango

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tango /tɑŋgo/
  tango

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top