Search result for

tange

(89 entries)
(0.1791 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tange-, *tange*
Possible hiragana form: たんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tangent[N] เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง/โค้งอื่นแต่ไม่ตัดกัน, See also: เส้นสัมผัสวง, การสัมผัสวง, Syn. touching, continguous
tangent[N] อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย
tangent[ADJ] ซึ่งสัมผัสกันที่จุดหนึ่งของเส้นตรง/เส้นโค้งแต่ไม่ตัดกัน
tangence[N] การสัมผัสของเส้นรอบวง, Syn. tangency
tangency[N] การสัมผัสของเส้นรอบวง
tangental[ADJ] ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน, See also: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง, Syn. digressing, diverging, divergent
tangerine[N] ส้มจีน, See also: ผลส้มจีน, ผลส้มเปลือกหนา
tangerine[N] สีส้มอมแดง
tangerine[ADJ] ซึ่งมีสีส้มอมแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tangency(แทน'จะซี) n. การสัมผัสวง
tangent(แทน'เจินทฺ) adj. สัมผัสวง,สัมผัสที่จุดหนึ่งหรือตามเส้น,สัมผัสแต่ไม่ติด. n. เส้นสัมผัสวง,การสัมผัสวง,อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย, Syn. tangential
tangential(แทนเจน'เชิล) adj. สัมผัสวง,ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง}
tangerine(แทนจะริน') n. ต้นส้มจีน,ส้มเปลือกหนา,สีส้มอมแดง. adj. สีส้มอมแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
tangent(adj) สัมผัสกัน,สัมผัสวง
tangent(n) เส้นสัมผัส,การสัมผัสวง
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tangencyภาวะสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent๑. แทนเจนต์ [เขียนแทนด้วย tan หรือ tg]๒. เส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent line] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent lineเส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent planeระนาบสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangentialขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangential induction factorตัวประกอบเหนี่ยวนำตามแนวสัมผัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tangential sectionภาคตัดขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangentialityอาการตอบเฉียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One day, I saw a child playing with a ruby the size of a tangerine.วันนึงผมเห็นเด็กคนนึง เล่นทับทิมขนาด... เท่าผลส้ม The Dark Knight (2008)
Tangerine?ทาจารีนใช่มั้ย? Under the Mountain (2009)
With the victim, even if it's tangential.กับเหยื่อ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงภายในกลุ่ม The Performer (2009)
This one ate only tangerines for weeks. Mr. Compton, thank you.อันนี้ให้เขากินส้มตลดอสัปดาห์เลยละ คุณคอมพ์ตัน ขอบคุณ Beautifully Broken (2010)
When I was nine, i proved tangent minus 1x.ตอนที่ฉันอายุ 9 ขวบ ฉันทดลองจุดแทนเจนต์ 1x ได้ Episode #1.1 (2010)
Sheldon, I got you your tangerine chicken.เชลด้อน ฉันซื้อไก่แทนเจอรีนเผื่อนาย The Spaghetti Catalyst (2010)
I will consume my tangerine chicken with the appropriate gusto.ฉันจะกินไก่ The Spaghetti Catalyst (2010)
Tangential to the primary story.มันวกกลับมาที่เรื่องเดิม The Spaghetti Catalyst (2010)
And now, as promised, the tangent.ทีนี้อย่างที่รับปากไว้ วกกลับมาไงล่ะ The Spaghetti Catalyst (2010)
She's going to bed so what's with all the tangerines?เข้านอนยังไงเอาส้มไปด้วยเนี่ย Pasta (2010)
Tangerines?ส้ม? Episode #1.6 (2010)
My grandmother had a place that's a restaurant in Tangerine, Florida.Don't move! The Town (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tange"Eh? Is the tangent cosine divided by sine?" "Other way round!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทนเจนต์[N] tangent, Example: ส่วนคำนวณเลขโฟลติ้งพอยต์โดยทั่วไปแล้วจะเป็นโปรแกรมการบวก ลบ คูณ และหาร บางครั้งรวมโปรแกรมยกกำลัง หาค่าราก ไซน์โคไซน์ แทนเจนต์ และหาค่าลอการิทึ่ม, Thai definition: อัตราส่วนแห่งไซน์ของมุมหารด้วยโคไซน์ของมุมนั้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent   FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
ส้มเขียวหวาน[n. exp.] (som khīo wān) EN: tangerine   FR: tangerine [f]
ส้มแป้น [n.] (som paēn) EN: Citrus reticulata Blanco ; tangerine ; mandarin ; mandarin orange   

CMU English Pronouncing Dictionary
TANGE    T AE1 N JH
TANGEN    T AE1 NG AH0 N
TANGER    T AE1 NG ER0
TANGENT    T AE1 N JH AH0 N T
TANGEMAN    T EY1 N JH M AH0 N
TANGERINE    T AE2 N JH ER0 IY1 N
TANGENTIAL    T AE0 N JH EH1 N CH AH0 L
TANGERINES    T AE1 N JH ER0 IY2 N Z
TANGENTIALLY    T AE0 N JH EH1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tangent    (n) (t a1 n jh @ n t)
tangents    (n) (t a1 n jh @ n t s)
tangerine    (n) (t a2 n jh @ r ii1 n)
tangerines    (n) (t a2 n jh @ r ii1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stoßstange(n) |die, pl. Stoßstangen| กันชนของรถยนต์
Zimtstange(n) |die, pl. Zimtstangen| อบเชยที่เป็นแท่ง
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tangens hyperbolicus {m} [math.]hyperbolic tangent [Add to Longdo]
Tangens {m} [math.]tangent; tan [Add to Longdo]
Tangente {f} [math.]tangent [Add to Longdo]
Tangente {f} | Tangenten {pl}tangent | tangents [Add to Longdo]
Tangentialebene {f} [math.]tangent plane [Add to Longdo]
Tangentkeil {m}tangent key [Add to Longdo]
tangential; Tangenten...; Tangential...tangential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークコタンジェント[, a-kukotanjiento] (n) arccotangent; arc-cotangent [Add to Longdo]
アークタンジェント[, a-kutanjiento] (n) arctangent [Add to Longdo]
コタンジェント[, kotanjiento] (n) cotangent [Add to Longdo]
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine [Add to Longdo]
タンジェリン[, tanjierin] (n) tangerine [Add to Longdo]
タンジェント;タンゲント(ik)[, tanjiento ; tangento (ik)] (n) tangent [Add to Longdo]
ポン柑[ポンかん;ポンカン, pon kan ; ponkan] (n) (uk) ponkan orange (Citrus reticulata); tangerine [Add to Longdo]
汚染者負担原則[おせんしゃふたんげんそく, osenshafutangensoku] (n) Polluter Pays Principle; PPP [Add to Longdo]
三単現[さんたんげん, santangen] (n) (abbr) {ling} (See 三人称単数現在・さんにんしょうたんすうげんざい) third person singular present [Add to Longdo]
正切[せいせつ, seisetsu] (n) tangent (in trigonometry) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切向[qiē xiàng, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ, ] tangent direction [Add to Longdo]
切向力[qiē xiàng lì, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] tangential force [Add to Longdo]
切向速度[qiē xiàng sù dù, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, ] tangential velocity [Add to Longdo]
切向量[qiē xiàng liàng, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] tangent vector [Add to Longdo]
切平面[qiē píng miàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] tangent plane (to a surface) [Add to Longdo]
切线[qiē xiàn, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] tangent line (geometry) [Add to Longdo]
柳丁[liǔ dīng, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ, ] tangerine [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] tangerine [Add to Longdo]
桔子[jú zi, ㄐㄩˊ ㄗ˙, ] tangerine [Add to Longdo]
桔黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, ] tangerine yellow; saffron (yellow) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
タンジェント[たんじえんと, tanjiento] tangent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Tange
      n 1: Japanese architect (born in 1913) [syn: {Tange}, {Kenzo
           Tange}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top