Search result for

tange

(89 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tange-, *tange*
Possible hiragana form: たんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tangent[N] เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง/โค้งอื่นแต่ไม่ตัดกัน, See also: เส้นสัมผัสวง, การสัมผัสวง, Syn. touching, continguous
tangent[N] อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย
tangent[ADJ] ซึ่งสัมผัสกันที่จุดหนึ่งของเส้นตรง/เส้นโค้งแต่ไม่ตัดกัน
tangence[N] การสัมผัสของเส้นรอบวง, Syn. tangency
tangency[N] การสัมผัสของเส้นรอบวง
tangental[ADJ] ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน, See also: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง, Syn. digressing, diverging, divergent
tangerine[N] ส้มจีน, See also: ผลส้มจีน, ผลส้มเปลือกหนา
tangerine[N] สีส้มอมแดง
tangerine[ADJ] ซึ่งมีสีส้มอมแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tangency(แทน'จะซี) n. การสัมผัสวง
tangent(แทน'เจินทฺ) adj. สัมผัสวง,สัมผัสที่จุดหนึ่งหรือตามเส้น,สัมผัสแต่ไม่ติด. n. เส้นสัมผัสวง,การสัมผัสวง,อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย, Syn. tangential
tangential(แทนเจน'เชิล) adj. สัมผัสวง,ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง}
tangerine(แทนจะริน') n. ต้นส้มจีน,ส้มเปลือกหนา,สีส้มอมแดง. adj. สีส้มอมแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
tangent(adj) สัมผัสกัน,สัมผัสวง
tangent(n) เส้นสัมผัส,การสัมผัสวง
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tangencyภาวะสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent๑. แทนเจนต์ [เขียนแทนด้วย tan หรือ tg]๒. เส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent line] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent lineเส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent planeระนาบสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangentialขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangential induction factorตัวประกอบเหนี่ยวนำตามแนวสัมผัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tangential sectionภาคตัดขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangentialityอาการตอบเฉียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With tangerine trees and marmalade skiesด้วยต้นส้มเขียวหวานและท้องฟ้า แยม Yellow Submarine (1968)
Noona, staying at stranger's house isn't enough and now you're stealing their tangerines?พี่ นี่พี่ยังอยู่บ้านของคนอื่นอีกเหรอ แล้วนี่ พี่ไปขโมยส้มของใครมา My Girl (2005)
My tangerines...ส้มของฉัน... .. My Girl (2005)
I say... how can you smash my tangerines without compensating me?คุณทำกับส้มของฉันอย่างงี้ได้ไง ต้องชดใช้ฉันมานะ My Girl (2005)
I lost my concentration while I was driving, it's my fault. I'll pay for all those tangerines.ผมจะทำเป็นไม่สนใจ ทั้งที่ผมขันรถชนของคุณได้ไง ผมจะจ่ายค่าส้มนี่ให้ My Girl (2005)
You have a tangerine orchard?คุณมีสวนส้มด้วยเหรอ? My Girl (2005)
The owner of the tangerines.เขาก็เป็นเจ้าของสวนส้มนะสิ My Girl (2005)
Oh right, before you come back, just go back to the mansion to pluck a few cartons of tangerines back.ก่อนกลับเธอช่วยไปเก็มส้มที่สวนมาด้วยนะ My Girl (2005)
Plus the tangerine juice add up to 70 thousand won.ถ้าเป็นน้ำส้มคั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับ 70 ล้านวอน My Girl (2005)
Tangerine let's go.ส้มจ๋า... ไปกันเถอะ My Girl (2005)
Tangerine let's go.ส้มจ๋า... ไปกันเถอะ My Girl (2005)
Let's go together, tangerine.ส้มจ๋า.. ไปกันนะ ส้มจ๋า My Girl (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tange"Eh? Is the tangent cosine divided by sine?" "Other way round!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทนเจนต์[N] tangent, Example: ส่วนคำนวณเลขโฟลติ้งพอยต์โดยทั่วไปแล้วจะเป็นโปรแกรมการบวก ลบ คูณ และหาร บางครั้งรวมโปรแกรมยกกำลัง หาค่าราก ไซน์โคไซน์ แทนเจนต์ และหาค่าลอการิทึ่ม, Thai definition: อัตราส่วนแห่งไซน์ของมุมหารด้วยโคไซน์ของมุมนั้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent   FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
ส้มเขียวหวาน[n. exp.] (som khīo wān) EN: tangerine   FR: tangerine [f]
ส้มแป้น [n.] (som paēn) EN: Citrus reticulata Blanco ; tangerine ; mandarin ; mandarin orange   

CMU English Pronouncing Dictionary
TANGE    T AE1 N JH
TANGEN    T AE1 NG AH0 N
TANGER    T AE1 NG ER0
TANGENT    T AE1 N JH AH0 N T
TANGEMAN    T EY1 N JH M AH0 N
TANGERINE    T AE2 N JH ER0 IY1 N
TANGENTIAL    T AE0 N JH EH1 N CH AH0 L
TANGERINES    T AE1 N JH ER0 IY2 N Z
TANGENTIALLY    T AE0 N JH EH1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tangent    (n) (t a1 n jh @ n t)
tangents    (n) (t a1 n jh @ n t s)
tangerine    (n) (t a2 n jh @ r ii1 n)
tangerines    (n) (t a2 n jh @ r ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jú, ㄐㄩˊ, ] tangerine, #8,480 [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] tangerine, #8,774 [Add to Longdo]
切线[qiē xiàn, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] tangent line (geometry), #50,667 [Add to Longdo]
桔黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, ] tangerine yellow; saffron (yellow), #73,094 [Add to Longdo]
正切[zhèng qiē, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄝ, ] tangent (of angle), written tan θ, #95,994 [Add to Longdo]
柳丁[liǔ dīng, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ, ] tangerine, #168,540 [Add to Longdo]
切向力[qiē xiàng lì, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] tangential force, #200,832 [Add to Longdo]
切向速度[qiē xiàng sù dù, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, ] tangential velocity, #273,138 [Add to Longdo]
切平面[qiē píng miàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] tangent plane (to a surface), #282,136 [Add to Longdo]
橘柑[jú gān, ㄐㄩˊ ㄍㄢ, ] tangerine; orange, #331,420 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stoßstange(n) |die, pl. Stoßstangen| กันชนของรถยนต์
Zimtstange(n) |die, pl. Zimtstangen| อบเชยที่เป็นแท่ง
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tangens hyperbolicus {m} [math.]hyperbolic tangent [Add to Longdo]
Tangens {m} [math.]tangent; tan [Add to Longdo]
Tangente {f} [math.]tangent [Add to Longdo]
Tangente {f} | Tangenten {pl}tangent | tangents [Add to Longdo]
Tangentialebene {f} [math.]tangent plane [Add to Longdo]
Tangentkeil {m}tangent key [Add to Longdo]
tangential; Tangenten...; Tangential...tangential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークコタンジェント[, a-kukotanjiento] (n) arccotangent; arc-cotangent [Add to Longdo]
アークタンジェント[, a-kutanjiento] (n) arctangent [Add to Longdo]
コタンジェント[, kotanjiento] (n) cotangent [Add to Longdo]
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine [Add to Longdo]
タンジェリン[, tanjierin] (n) tangerine [Add to Longdo]
タンジェント;タンゲント(ik)[, tanjiento ; tangento (ik)] (n) tangent [Add to Longdo]
ポン柑[ポンかん;ポンカン, pon kan ; ponkan] (n) (uk) ponkan orange (Citrus reticulata); tangerine [Add to Longdo]
汚染者負担原則[おせんしゃふたんげんそく, osenshafutangensoku] (n) Polluter Pays Principle; PPP [Add to Longdo]
三単現[さんたんげん, santangen] (n) (abbr) {ling} (See 三人称単数現在・さんにんしょうたんすうげんざい) third person singular present [Add to Longdo]
正切[せいせつ, seisetsu] (n) tangent (in trigonometry) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
タンジェント[たんじえんと, tanjiento] tangent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Tange
      n 1: Japanese architect (born in 1913) [syn: {Tange}, {Kenzo
           Tange}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top