Search result for

tand

(101 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tand-, *tand*, tan
English-Thai: Longdo Dictionary
stand(vt) ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher., bear

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tandem[N] รถม้าสองล้อซึ่งใช้ม้าสองตัวลากเรียงตามยาว
tandem[N] ม้าสองตัวซึ่งผูกเรียงตามยาว
tandem[ADV] เรียงตามกัน, See also: เรียงตามหลังกันมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tandem(แทน'เดิม) adv.,adj. เรียงตามหลังกัน,n. ม้าสองตัวที่ผูกเรียงตามยาว
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
bandstand(แบน'สแทนดฺ) n. เวทีวงดนตรีที่ยกขึ้น, Syn. platform -pl. bandsmen
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bystandern. คนมุง,คนยืนมอง
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
freestandingadj. อิสระ,ซึ่งยืนหรือตั้งอยู่อย่างอิสระ

English-Thai: Nontri Dictionary
tandem(adv) ตามกันไป,เรียงตามหลังกัน
tandem(n) รถเทียมม้าสองตัว,รถจักรยานสองที่นั่ง
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
grandstand(n) อัฒจรรย์
inkstand(n) ที่วางหมึกและปากกา,ขวดหมึก
misunderstand(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
notwithstanding(adv) ถึงกระนั้นก็ตาม,อย่างไรก็ตาม
notwithstanding(pre) แม้กระนั้น,แม้ว่า,แต่กระนั้นก็ตาม
outstanding(adj) มีชื่อ,เด่น,สำคัญ,ยังไม่ยุติ,ยังไม่เสร็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tandem master cylinderแม่ปั๊มเบรกแบบสองตอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tandem processorหน่วยประมวลผลร่วมกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tandem vane pumps ปั๊มที่มีใบกังหันต่อเชื่อมตามยาว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Work in tandem with RIPLEY, not against her.ทำงานประสานกับริปลี่ ไม่ใช่ต่อต้านเธอ WarGames: The Dead Code (2008)
I'm sure you'll be pleased to know you're in charge of the new Intersect project, working in tandem with Agent Larkin.ฉันแน่ใจ ว่าคุณจะพอใจ ที่ได้รู้ว่า คุณต้องรับผิดชอบ โครงการอินเตอร์เซกตัวใหม่ ทำงานร่วมกับสายลับลาร์กกิ้น Chuck Versus the Ring (2009)
Tandoori Palace?ของร้าน ราชวังแทนดอรี่ เหรอ The Jiminy Conjecture (2009)
Tandoori Palace is our palace.ราชวังแทนดอริ เป็น ราชวังของเรา The Jiminy Conjecture (2009)
In tandem with a turely unfortunate body odor.Together with a terrible smell coming from a body. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Be with you in a moment. Aperit fauces eius ad mundum nostrum, nunc, ianua magna aperta tandem! Mm-hmm.เดี๋ยวจะตามไปหา ขอเวลาซักครู่นึง อืมมม Let It Bleed (2011)
Bit busy, gentlemen. Be with you in a moment. Aperit fauces eius ad mundum nostrum, nunc, ianua magna aperta tandem!ตอนนี้ ยุ่งอยู่นะ ท่านสุภาพบุรุษ ขอเวลาอีกชั่วครู่เดี๋ยวจะไปคุยด้วย Aperit fauces eius ad mundum nostrum, nunc, The Man Who Knew Too Much (2011)
It's a little ways away, but it's open 24 hours and they have amazing chicken tandoori.ไม่ไกลจากที่นี่ เปิด 24 ชั่วโมง และมี ไก่ทันดูรี ที่อร่อยมากๆ Supply and Demand (2011)
I have this newspaper article from Phoenix 2007 when Charlie fought Nico Tandy, the top contender.นี่เป็นบทความในหนังสือพิมพ์ จากฟีนิกซ์ในปี 2007 ตอนที่ ชาร์ลื ชกกับ นิโก้ เท็นดี้ นักชกชั้นแนวหน้า Real Steel (2011)
You were at the Nico Tandy fight?คุณไปดูเค้าชกด้วยเหรอ Real Steel (2011)
Did Charlie beat Nico Tandy?\ ชาร์ลี คว่ำ นิโก้ เทนดี้ ได้? Real Steel (2011)
No, Nico Tandy put me on my ass in the 12th round. Twice.เปล่า,นิโก้ ชกฉันล้มก้นจ้ำเบ้า สองครั้งในยกสุดท้าย Real Steel (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand   
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick   
เบิกพยาน[v. exp.] (boēk phayān) EN: put a witness on the stand ; produce a witness   
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   

CMU English Pronouncing Dictionary
TANDY    T AE1 N D IY0
TANDEM    T AE1 N D AH0 M
TANDON    T AE1 N D AH0 N
TANDY'S    T AE1 N D IY0 Z
TANDEM'S    T AE1 N D AH0 M Z
TANDYCRAFT    T AE1 N D IY0 K R AE2 F T
TANDYCRAFTS    T AE1 N D IY0 K R AE2 F T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tandem    (n) (t a1 n d @ m)
tandems    (n) (t a1 n d @ m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
stand, See also: stehen
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
umständlich(adj adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter,
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: S. immer, stets,
einverstanden(adj pp.) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ , See also: Related: zustimmen
anständig(adj) (คน)สุภาพ, เรียบร้อย, น่านับถือ , See also: A. gemein,
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน , See also: S. Maßstab, Norm,
Lebensstandard(n) |der| คุณภาพชีวิต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tand {m}; Kinkerlitzchen {pl}; Verzierungen {pl}; Schmuck {m}frills [Add to Longdo]
Tand {m}trumpery [Add to Longdo]
Tandem {n} | Tandem fahrentandem; tandem bicycle | to ride tandem [Add to Longdo]
Tandembetrieb {m}tandem processing [Add to Longdo]
Tandoorigericht {n}; Tandoori... [cook.]tandoori [Add to Longdo]
Tandooriküche {f} [cook.]tandoori cooking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
お目通り;御目通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing) [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone [Add to Longdo]
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone [Add to Longdo]
スタンバイ[すたんばい, sutanbai] standby (a-no) [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
単独[たんどく, tandoku] allein, einzeln [Add to Longdo]
短大[たんだい, tandai] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 tand
   tooth
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 tand
   tooth
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tand‐
   dental
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tand [tɑnt]
   tooth
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tand [tant] (n) , s.(m )
   trumpery
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top