Search result for

talenten

(50 entries)
(2.0844 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talenten-, *talenten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา talenten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *talenten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Profit as much as I possibly can by the small talent I possess.Gelegenheit, von meinen Talenten Nutzen zu ziehen. The Miser (1980)
Matter of fact, I was thinking likely you could use a man of my talents around here.Ich dachte mir sogar... Eventuell könnten Sie jemanden mit meinen Talenten hier brauchen. The Gold Watch (1981)
Self-sufficient woman, a woman of proven talents sitting by the fire, playing her piano.Eine selbstständige Frau mit vielen Talenten, die am Kaminfeuer sitzt und Klavier spielt. Rich and Famous (1981)
It calls for a particular combination of talents, lots of activity but no actual achievement.Das erfordert eine besondere Kombination von Talenten. Viel Aktivität, aber nichts wird wirklich erreicht. The Bed of Nails (1982)
I've asked Sam to prepare a little something extra for you. Go ahead, Sam.Als Zugabe zu euren natürlichen Talenten habe ich Sam gebeten, noch etwas für euch vorzubereiten. Go for It (1983)
There are vast rewards for a man of your talents willing to take risks.Ein Mann mit Ihren Talenten und Mut zum Risiko hat viel zu gewinnen. Octopussy (1983)
I think that we are all very, very fortunate that we have been, should we say, "blessed" with the talents for something like this.Ich finde, daß wir alle sehr, sehr viel Glück haben, mit den Talenten - sagen wir - gesegnet zu sein, die dafür erforderlich sind. The Right Stuff (1983)
Come on, Nancy, we got to get going. Lauren's got another booking. There's Lauren.Eigentlich ist Bernie wirklich nett und zufällig ein Genie beim Fördern von TalentenDiamonds Aren't a Girl's Best Friend (1984)
Michael, you're a man of many extraordinary talents... but lying is not one of them.-Du bist ein Mann mit vielen Talenten. Aber Lügen gehört nicht dazu. Knight of the Drones (1984)
Man of many, many, many, many, many, many talents.Ich bin ein Mann mit vielen, vielen TalentenHellfire (1985)
- One of my many talents.-Gehört zu meinen vielen TalentenMiami Supercops (1985)
Listen, there's a club that will hire you.Der Besitzer versteht sich als Talententdecker. Heroes of the Revolution (1987)
That raw young talent that I can really help.Nach besonderen Talenten mit dem gewissen Etwas. Pipe Dream (1988)
A unit is a group where those of similar talents live together.Dort leben diejenigen mit gleichen Interessen und Talenten zusammen. When the Bough Breaks (1988)
You're an insightful man, Mr. Crumb. A man of many talents.Sie sind sehr einfühlsam, Mr. Crumb, ein Mann mit vielen TalentenWho's Harry Crumb? (1989)
You're a man of many talents, Jean-Luc.Du bist ein Mann mit vielen Talenten, Jean-Luc. Captain's Holiday (1990)
The Enterprise will continue to benefit from your talents.Die Enterprise profitiert ein weiteres Jahr von Ihren TalentenMénage à Troi (1990)
There must be a real trouble spot somewhere that could use Mr Crisp's extraordinary talents.Es muss doch irgendwo ein kniffliges Problem geben... dem Mr Crisp sich mit seinen großen Talenten widmen kann. Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
I'm a man with many talents, but waiting isn't one of them.Ich bin ein Mann mit vielen Talenten, aber das Warten gehört nicht dazu. Whispers (1994)
You are a man of many talents, Lord Schweitzer.Ihr seid ein Mann mit vielen Talenten, Lord Schweitzer. Heroes and Demons (1995)
And I thought you were a man of unlimited talents.Ich hielt Sie für einen Mann mit unbegrenzten TalentenThe Cloud (1995)
But we are a party rich in talent.Gott sei Dank... ist unsere Partei reich an TalentenNight Falls on Manhattan (1996)
- Yeah, my Dan does so little work around the house I never get to see him step on a nail or accidentally shoot himself cleaning his gun, or anything."Das ist ein Mädchen mit zwei enormen Talenten... das einen besseren Agenten verdient." Findest du das wirklich? The Hood, the Bud & the Kelly: Part 1 (1996)
I'm a man of many talents.Ich bin ein Mann mit vielen TalentenBroken Link (1996)
I'm a man of many talents.- Ich bin ein Mann mit vielen TalentenLooking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
Neither is Mr. Worf here. You, on the other hand, my dear Mr. Garak are a man of many hidden talents.Sie dagegen sind ein Mann mit vielen verborgenen TalentenBy Inferno's Light (1997)
A woman of many talents.Eine Frau mit vielen TalentenYou Are Cordially Invited... (1997)
I have been scouting for bugs with your exact talents!Ich suche Käfer mit euren TalentenA Bug's Life (1998)
I'm quite sure that a girl with the talents and abilities of Buffy will land on her feet.Ein Mädchen mit Buffys Talenten und Fähigkeiten geht bestimmt nicht unter. Dead Man's Party (1998)
Football scouts are gonna be there and I'll be on the bench with a thumb up my ass.Die werden nach Football-Talenten suchen, und ich werde auf der Bank sitzen mit einem Finger im Hintern. The Rage: Carrie 2 (1999)
Look, we don't want to hurt genuine talent.Wir wollen den echten Talenten nicht schaden. Sunshine (1999)
Well, scheduling a man of your talents is quite the chore, I'll tell you.Nun, einen Mann mit Ihren Talenten zu buchen, ist gar nicht so einfach. Enemies (1999)
'Twas the way the bang-tail was done... that cries out for a man of your talents.Diese Art, was man mit dieser Mieze gemacht hat, weist auf einen Mann mit Ihren TalentenFrom Hell (2001)
That's John -- he's always surprising us with his hidden talents, isn't he?Das ist eben John ... überrascht uns immer wieder mit versteckten TalentenBirthday Girl (2001)
Do you have so much faith in your abilities that you believe you could somehow simultaneously arrest me and them?Vertrauen Sie so sehr Ihren Talenten, dass Sie ernsthaft glauben, Sie können gleichzeitig mich und die verhaften? Hannibal (2001)
How does someone with your background credentials, and talent end up like you?Ich verstehe das nicht. Wie konnte jemand mit Ihren Kenntnissen, Ihrer Ausbildung und Ihren Talenten so enden wie, na ja, wie Sie? Evolution (2001)
I've decided to treat you to my cooking skills.Ich möchte, dass du dich von meinen Talenten als Köchin überzeugst. In My Skin (2002)
You both believe in your people, in the rights of your people and the god-given gifts owed to your people.Ihr glaubt beide an eure Leute, in die Rechte eurer Leute und den gottgegebenen Talenten eurer Leute. Visitation (2002)
My special talents include rock climbing... kayaking, and the luge.Zu meinen besonderen Talenten gehören Felsklettern, Kajakfahren und Rodeln. The Wheelchair (2002)
By the 1940s, he had become one of the industry's most respected talents.In den 40er-Jahren gehörte er zu den meist geschätzten FilmtalentenA Love Story: The Story of 'To Have and Have Not' (2003)
I'm a girl with many talents.Ich bin eine Frau mit vielen TalentenA Missing Link (2003)
I'm a veritable cornucopia of talent.Ich bin ein wahres Füllhorn von TalentenVan Helsing (2004)
Girls only want boyfriends who have great skills.Mädchen wollen nur Freunde mit tollen TalentenNapoleon Dynamite (2004)
I can do whatever you want.Das stimmt. Wenn du eins von meinen Talenten brauchst, werde ich alles für dich tun. Napoleon Dynamite (2004)
It's funny, but life has a malicious way of dealing with great potential.Es ist komisch, aber das Leben geht mit großen Talenten oft bösartig um. Melinda and Melinda (2004)
From a no-talent pretty boy like you?Von einem untalententierten Schönling wie dir? The Review (2004)
Superman has always been about what you do with what you have.Es ging immer darum, was man aus seinen Talenten macht. From Rivals to Romance: The Making of Lois and Clark (2005)
Yes Now I can add chauffeur to your list of talents- Sogar den Chauffeur zu spielen, gehört zu Ihren TalentenDragon Squad (2005)
Twee clued him in because she knows he's always looking for up-and-comers.Twee gab ihm einen Tipp, da er sich immer nach aufstrebenden Talenten umsieht. How Many Kropogs to Cape Cod? (2005)
Starfleet needed language specialists... more than they needed to make an example out of me.Die Sternenflotte hatte einen größeren Bedarf an Sprachtalenten als daran, mich als Beispiel vorzuführen. Observer Effect (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top