Search result for

tagus

(152 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tagus-, *tagus*, tagu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tagus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tagus*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taguchi methods (Quality control)วิธีการทากูชิ (การควบคุมคุณภาพ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Writer montague summers.เขียนโดย มอนเทกิว ซัมเมอร์ส The Performer (2009)
You are the Montagues and the Capulets.คุณเป็นทั้งตระกูลมองตาคิวกับคาร์ปูเล็ท Letters to Juliet (2010)
Sir Bertrand and Sir Montague are both dead.เซอร์เบอร์ทรานและเซอร์มองตาคิว เสียชีวิตแล้วทั้งคู่ The Darkest Hour (2011)
- Lady Sophie, Montague Herring, phone call for you at reception.เลดี้โซฟี มอนทากิว แฮร์ริ่ง มีโทรศัพท์ที่ฝ่ายต้อนรับ Kingsman: The Secret Service (2014)
TAGUCHI Hijiriทากุชิ ฮิจิริ Nobody Knows (2004)
Mr. Montague,คุณมองตาคิว The Key and the Clock (2006)
Howard Montague.โฮเวิร์ด มอนตาคิว. The Key and the Clock (2006)
Howard Montague.โฮเวิร์ด มอนตาคิว. The Key and the Clock (2006)
Underpants too, Montague.กางเกงในด้วย มอนตาคิว The Key and the Clock (2006)
I did a paper on you and your films at a psychiatric convention.Ich analysierte Sie und Ihre Filme für eine Psychiater-Tagung. Stardust Memories (1980)
Matters arising: Accommodation.Kommen wir zur Tagungsordnung. Doing the Honours (1981)
Now there are lust _o of us - young Aubrey Montague and myself - who can close our eyes and remember those few young men with hope in our hearts and wíngs on our heels.Jetzt sind wir nur noch zwei... der junge Aubrey Montague... und ich... die unsere Augen schließen... und uns an die wenigen jungen Männer erinnern können... mit Hoffnung in unserem Herzen... und fliegenden Fersen. Chariots of Fire (1981)
- Cricket, Montague, in the ballroom.- Kricket, Montague, im Ballsaal. - Jetzt gleich! Chariots of Fire (1981)
- Montague.- Montague. Chariots of Fire (1981)
- Montague.- Montague. Chariots of Fire (1981)
- Your Honor, move to adjourn.- Euer Ehren, ich beantrage die Vertagung. The Postman Always Rings Twice (1981)
She's up at the retreat, nice and isolated.Sie ist auf der Tagung. Nett und isoliert. Just My Bill (1982)
I'll call the retreat and tell her I'm on my way.Ich rufe auf der Tagung an und sage ihr, dass ich unterwegs bin. Just My Bill (1982)
There's been a terrorist assault on the Foundation retreat at Blue Lake.Es gab einen Terror-Anschlag auf eine Tagung der Foundation am Blue Lake. Just My Bill (1982)
You push me into court five days early, I lose my star witness and I can't get a continuance.Sie erzwingen einen Termin, ich verliere einen Zeugen,... ..und Sie verweigern eine Vertagung. The Verdict (1982)
I'm with the insurance convention.Die Versicherungstagung. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
In order to... give us time to find the answer, I move we adjourn.Um über die Antwort sinnen zu können, plädiere ich für eine Vertagung. Steele Flying High (1983)
A motion to adjourn takes precedence, and cannot be debated.Ein Vertagungsantrag hat Vorrang und bedarf keiner Diskussion. Steele Flying High (1983)
Well, now, the sun is due west only at the equinox and we're three days past the winter solstice.Die Sonne steht nur an der Tagundnachtgleiche direkt im Westen und wir befinden uns 3 Tage nach der Wintersonnenwende. The Long Christmas Eve (1983)
How much does Lester know about this? Lester's out on loan to Broward.Sie verkabeln ein Dampfbad für irgendeine perverse Bad-Tagung. Heart of Darkness (1984)
- Tommy Montague.- Tommy Montague. Molten Steele (1984)
The young lady that you identify as Anne Montague- three tune-ups in one month.Die junge Dame, Anne Montague, hatte drei Tune-ups in diesem Monat. Molten Steele (1984)
A man who flies a helicopter, knows as much about cars as you do... could probably drive an oil truck. Wouldn't you agree, Mr. Montague?Ein Mann, der einen Helikopter fliegt, und auch was über Autos weiß, könnte auch einen Tankwagen fahren, oder, Mr. Montague? Molten Steele (1984)
[ Chuckles ] We'll get to it at the convention.Darüber sprechen wir bei der Tagung. Steele Sweet on You (1984)
Well, Donald has one of his conventions, and I was exhausted.Donald hat eine Tagung, und ich war erschöpft. Steele Sweet on You (1984)
But you know how boring those things can get.Aber du weißt ja, wie langweilig diese Tagungen sind. Steele Sweet on You (1984)
For 1 5 years, we have been married... and, for 1 5 years, I have gone to every single one of his conventions-Wir waren 15 Jahre verheiratet, und 15 Jahre lang war ich auf jeder seiner Tagungen. Steele Sweet on You (1984)
Maybe I'm being a bit protective... but I can't expose her to what goes on at these conventions.Ich kann sie dem Treiben auf den Tagungen nicht aussetzen. Steele Sweet on You (1984)
Donald, she's been to 1 5.Sie war schon auf 15 Tagungen. Steele Sweet on You (1984)
- [ Laughs ] Cleveland convention, right?- Die Tagung in Cleveland! Steele Sweet on You (1984)
[ Applause Continues ] Ladies and gentlemen, to open the afternoon session... our distinguished colleague from Connecticut-Meine Damen und Herren, die heutige Tagung eröffnet unser hochverehrter Gast aus Connecticut Dr. Donald Piper. Steele Sweet on You (1984)
I was in Denver last year for about a week at a Bible convention there.Letztes Jahr war ich eine Woche in Denver wegen einer Bibeltagung. Footloose (1984)
Take him there on the way to the convention, pick him up on the way home.... wennichzu derTagungfahre. Gremlins (1984)
The convention's great.Die Tagung ist großartig. Gremlins (1984)
Take him there on the way to the convention, pick him up on the way home.... wennichzu derTagungfahre. Gremlins (1984)
The convention's great.Die Tagung ist großartig. Gremlins (1984)
Shall we adjourn?Wollen wir den Tagungsort verlassen? A Private Function (1984)
Ridley Montague, don't you be talking to strangers.Ridley Montague, rede nicht mit Fremden. The Monster: Part 1 (1985)
I mean, last show I worked I... washed my hair 25 times a day for a shampoo convention.Bei meiner letzten Show, der Shampootagung, musste ich 25 mal meine Haare waschen. Knight Strike (1985)
One's a pitch girl working the convention. The other one's a guy that's looking for O'Mally.Es war ein Mädchen, das auf der Tagung arbeitet, und ein Typ, der nach O'Mally sucht. Knight Strike (1985)
Well, it's not your fault the entire hotel was booked for a chiropractors' convention.Sie können nichts dafür, dass das Hotel für eine Tagung gebucht ist. Steele Trying (1985)
All I'm asking for is a two-week continuance.Ich bitte nur um eine Vertagung von zwei Wochen. Jagged Edge (1985)
Oh, sorry About Taguchi?Wegen Taguchi? The Purple Rose of Cairo (1985)
Still no answer at Taguchi's?Immer noch keine Antwort von Taguchi? Nein. The Purple Rose of Cairo (1985)
What's up with Taguchi?Was ist mit Taguchi los? Ich weiss es nicht. The Purple Rose of Cairo (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
TAGUE    T AA1 G
MCTAGUE    M AH0 K T EY1 G
MONTAGU    M AA1 N T AH0 G Y UW2
MONTAGUE    M AA1 N T AH0 G Y UW2
MONTAGU'S    M AA1 N T AH0 G Y UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Montagu    (n) (m o1 n t @ g y uu)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äquinoktikum {n}; Tagundnachtgleiche {f} [astron.]equinox [Add to Longdo]
Klausurtagung {f} | dreitägige Klausurtagung {f}closed meeting; closed conference | three-day retreat [Add to Longdo]
Kongress {m}; Tagung {f} | Kongresse {pl}; Tagungen {pl}congress | congresses [Add to Longdo]
Tagung {f} | Tagungen {pl}meeting | meetings [Add to Longdo]
Tagungsbericht {m}(conference) proceedings [Add to Longdo]
Tagungsberichte {pl}conference paper [Add to Longdo]
Tagungsmappen {pl}function portofolio [Add to Longdo]
Tagungsort {m}venue (of a conference) [Add to Longdo]
Vertagung {f}; Verschiebung {f} | Vertagungen {pl}; Verschiebungen {pl} | Vertagung {f} einer Sitzung | Vertagung auf unbestimmte Zeit | neue Vertagung {f}adjournment | adjournments | adjournment of a meeting | adjournment sine die | readjournment [Add to Longdo]
Vertagung {f} (auf)continuance (until) [Am.] [Add to Longdo]
Workshop {m}; Arbeitstagung {f}; Arbeitskreis {m}workshop [Add to Longdo]
Ich beantrage Vertagung.I move we adjourn. [Add to Longdo]
Wiesenweihe {f} [ornith.]Montagu's Harrier (Circus pygargus) [Add to Longdo]
Tagulabrillenvogel {m} [ornith.]White-throated White-eye [Add to Longdo]
Tagulahonigfresser {m} [ornith.]Louisiades Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
べた組み[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting [Add to Longdo]
コンピューターグラフィックス(P);コンピュータグラフィクス;コンピュターグラフィックス[, konpyu-ta-gurafikkusu (P); konpyu-tagurafikusu ; konpyuta-gurafikkusu] (n) {comp} computer graphics; (P) [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスのメタファイル[, konpyu-tagurafikusu no metafairu] (n) {comp} Computer Graphics Metafile; CGM [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスインタフェース[, konpyu-tagurafikusuintafe-su] (n) {comp} Computer Graphics Interface; CGI [Add to Longdo]
コンピュータグラフィックス[, konpyu-tagurafikkusu] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]
ジャンタグ[, jantagu] (n) {comp} JWNTUG [Add to Longdo]
スタグネーション[, sutagune-shon] (n) stagnation [Add to Longdo]
スタグフレーション[, sutagufure-shon] (n) stagflation [Add to Longdo]
タグ[, tagu] (n) tag [Add to Longdo]
タグRAM[タグラム, taguramu] (n) {comp} Tag Random Access Memory [Add to Longdo]
タグジャンプ[, tagujanpu] (n) {comp} tag jump [Add to Longdo]
タグボート[, tagubo-to] (n) tugboat; (P) [Add to Longdo]
タグマッチ[, tagumacchi] (n) tag match [Add to Longdo]
タグライン[, tagurain] (n) tag line; tagline [Add to Longdo]
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] (n) {comp} tagged (as in a tagged cell) [Add to Longdo]
タグ付き型[タグつきがた, tagu tsukigata] (n) {comp} tagged type [Add to Longdo]
タグ付け[タグつけ, tagu tsuke] (n) {comp} tagging [Add to Longdo]
データグラム[, de-taguramu] (n) {comp} datagram [Add to Longdo]
データグラムサービス[, de-taguramusa-bisu] (n) {comp} datagram service [Add to Longdo]
データグローブ[, de-taguro-bu] (n) data-glove [Add to Longdo]
データタグ[, de-tatagu] (n) {comp} data tag [Add to Longdo]
データタグ群[データたぐぐん, de-ta tagugun] (n) {comp} data tag group [Add to Longdo]
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] (n) {comp} data tag pattern [Add to Longdo]
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] (n) {comp} parameter group identifier; PGI [Add to Longdo]
パンタグラフ[, pantagurafu] (n) pantograph; (P) [Add to Longdo]
プロスタグランジン[, purosutaguranjin] (n) prostaglandin [Add to Longdo]
プロスタグランディン[, purosutagurandein] (n) prostaglandin [Add to Longdo]
ベクターグラフィックス;ベクタグラフィックス[, bekuta-gurafikkusu ; bekutagurafikkusu] (n) {comp} vector graphics [Add to Longdo]
メタタグ[, metatagu] (n) {comp} META tag [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[, rasutagurafikkusu] (n) {comp} raster graphics [Add to Longdo]
歌口[うたぐち, utaguchi] (n) (1) flute mouthpiece; (2) poetic style [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] (n) {comp} beginning tag; starting tag; opening tag [Add to Longdo]
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust [Add to Longdo]
疑る[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
堅苦しい;固苦しい(iK)[かたくるしい;かたぐるしい(ik), katakurushii ; katagurushii (ik)] (adj-i) formal; strict; ceremonious; stiff [Add to Longdo]
肩口[かたぐち, kataguchi] (n) (See 肩先) top of the shoulders; tip of the shoulder; collar [Add to Longdo]
肩車[かたぐるま, kataguruma] (n) riding piggyback; riding on someone's shoulders [Add to Longdo]
股座[またぐら, matagura] (n) crotch [Add to Longdo]
股座膏薬[またぐらごうやく;またぐらこうやく, mataguragouyaku ; matagurakouyaku] (n) double-dealer; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict [Add to Longdo]
跨ぐ[またぐ, matagu] (v5g) to straddle; (P) [Add to Longdo]
手繰り[てぐり;たぐり, teguri ; taguri] (n) (1) reeling in (thread, etc.); (2) transport by passing from hand-to-hand [Add to Longdo]
手繰り込む[たぐりこむ, tagurikomu] (v5m,vt) to reel in [Add to Longdo]
手繰る[たぐる, taguru] (v5r,vt) to pull in (rope) [Add to Longdo]
終了タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] (n) {comp} end tag; closing tag [Add to Longdo]
蹴手繰り[けたぐり, ketaguri] (n) pulling inside ankle sweep (sumo) [Add to Longdo]
省略タグ最小化引数[しょうりゃくタグさいしょうかひきすう, shouryaku tagu saishoukahikisuu] (n) {comp} omitted tag minimization parameter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface [Add to Longdo]
コンピュータグラフィックス[こんぴゅーたぐらふぃっくす, konpyu-tagurafikkusu] computer graphics [Add to Longdo]
タグ[たぐ, tagu] tag [Add to Longdo]
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] tagged (as in a tagged cell) [Add to Longdo]
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type [Add to Longdo]
タグ付け[たぐつけ, tagutsuke] tagging [Add to Longdo]
データグラム[でーたぐらむ, de-taguramu] datagram [Add to Longdo]
データグラムサービス[でーたぐらむさーびす, de-taguramusa-bisu] datagram service [Add to Longdo]
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR) [Add to Longdo]
データタグ[でーたたぐ, de-tatagu] data tag [Add to Longdo]
データタグ群[データたぐぐん, de-ta tagugun] data tag group [Add to Longdo]
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern [Add to Longdo]
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI) [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[らすたぐらふぃっくす, rasutagurafikkusu] raster graphics [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] start-tag [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
終了タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] end-tag [Add to Longdo]
終了タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] end tag, closing tag [Add to Longdo]
省略タグ最小化引数[しょうりゃくたぐさいしょうかひきすう, shouryakutagusaishoukahikisuu] omitted tag minimization parameter [Add to Longdo]
ジャンタグ[じゃんたぐ, jantagu] JWNTUG [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
彼岸[ひがん, higan] Tagundnachtgleiche, Lebensziel [Add to Longdo]
新田郡[にったぐん, nittagun] Landkreis Nitta (in der Praefektur Gunma) [Add to Longdo]
春分[しゅんぶん, shunbun] Fruehlings-Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
春分の日[しゅんぶんのひ, shunbunnohi] Fruehlings_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
秋分[しゅうぶん, shuubun] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
秋分の日[しゅうぶんのひ, shuubunnohi] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Tagus
      n 1: a European river; flows into the North Atlantic [syn:
           {Tagus}, {Tagus River}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top