Search result for

twa

(98 entries)
(0.051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twa-, *twa*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twat[SL] อวัยวะเพศหญิง
twat[SL] คนงี่เง่า
twain[ADJ] สอง
twang[N] เสียงอู้อี้, See also: เสียงซอ
twangy[ADJ] อู้อี้, See also: ซึ่งมีเสียงแหลม
twaddle[N] คำพูดที่ไร้สาระ
twaddler[N] ผู้พูดไร้สาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twaddle(ทวอด'เดิล) n.,vi.,vt. (พูด,เขียน) คำพูดหรือข้อเขียนที่ไร้สาระ
twain(ทเวน) adj.,n. สอง, Syn. two
twang(ทแวง) n.,vi.,vt. (ทำ) เสียงซอ,เสียงแหลมที่สั่นสะเทือน, See also: twangy adj.
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
atwain(อะทเวน') adv. เป็นสอง, ต่างหาก
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
catwalkn. ทางเดินที่แคบ
coastwardadv.,adj.ไปทางชายฝั่ง, Syn. coastwards
coastwards(-เวิร์ดซ) adv. ไปทางชายฝั่ง
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์

English-Thai: Nontri Dictionary
twaddle(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
twain(adj) ทั้งคู่,ทั้งสอง
twain(n) คู่,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สอง
twang(n) เสียงดังแหลม,เสียงซอ
twang(vi) ส่งเสียงแหลม,สีซอ
catwalk(n) ทางเดินแคบๆใช้ในการเดินแฟชั่น
eastward(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
eastwards(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
outward(adj) ด้านนอก,ข้างนอก,ภายนอก,นอกเขต
outward(adv) ออกข้างนอก,สู่ภายนอก,ไปข้างนอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mark Twain said not to use exclamation points 'cause it's like laughing at your own joke... but sometimes you gotta laugh at your own joke 'cause it's funny.มาร์ค ทเวน กล่าวไว้ว่าอย่าไปใส่เครื่องหมายตกใจ เพราะมันเหมือนกับนายหัวเราะให้กับโจ๊กของตัวเอง แต่บางครั้งนายก็ต้องหัวเราะให้กับโจ๊กของตัวเอง เพราะว่ามันตลกดี Marley & Me (2008)
You guys were pretty good except you were two penises short of a Shania Twain re-imagination band.พวกนายก็ดูดีอ่ะนะ เว้นแต่ว่า พวกนายมีไอ้จ้อนสั้น2อันเหมือนวงทำใหม่ของชาเนีย ทเวนเลยว่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
(MUSICAL TWANGING)(MUSICAL TWANGING) Up (2009)
Hold on, buddy. Yo, we should get Twaughthammer up and running again, yo. I'm serious.ฉันอยากจะแน่ใจว่าบริษัทกำจัดปลวก เขาเร่งฉีดยาฆ่าปลวกบ้านฉันเรียบร้อยดีแล้ว Down (2009)
"Killer, baby!" Fucking twat.สุดยอดเลยไอ้น้อง ควายเอ๊ย Nowhere Boy (2009)
- Who's this twat?-ไอ้เบื้อกนั่นใคร Nowhere Boy (2009)
Oh, just some guy. He's a bit of a twat.ก็แค่ผู้ชายคนนึง ที่ไม่มีน้ำยาสักเท่าไหร่ Cook (2009)
You twat. Didn't you know?นายมันงี่เง่า ไม่เข้าเรื่องจริงๆ Cook (2009)
It goes up the nose, you twat.ต้องสูดเข้าจมูกย่ะ! ยัยงี่เง่า Cook (2009)
Perhaps you should get a wardrobe, you abominable twat.บางทีเธอน่าจะหาตู้เสื้อผ้าซักตู้นะ เธอ ยัยหอยบูด Easy A (2010)
My apologies to Mark Twain.ด้วยคำขอโทษต่อ Mark Twain Easy A (2010)
Sometimes a thousand twangling instruments will hum about mine ears, and sometimes voices, that, if then I had waked after long sleep, will make me sleep again."เป็นความคิดที่เศร้าเหลือเกิน" คนไข้ของพ่อคงมาก่อนเวลา The King's Speech (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หางเสียง[N] tone of voice, See also: twang, ring, Example: เธอพูดจาไม่มีหางเสียงเลยสักนิด, Thai definition: กระแสเสียงที่ลงท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[n. exp.] (chut prōkraēm samnakngān) EN: office suite (software)   FR: suite bureautique [f]
เดินทางออก[n. exp.] (doēnthāng øk) EN: outward journey   FR: voyage aller [m] ; aller [m]
ฝรั่งกังไส[n. prop.] (Farang Kangsai) EN: delftware   FR: faïence de Delft [f]
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)   FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
จำกัดเครื่องมือ[n. exp.] (jamkat khreūangmeū) EN: limited edition (of a software)   FR: version limitée (d'un logiciel) [f]
ไ่ก่หลง[X] (kai long) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)   FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
ขาออก[adj.] (khāøk) EN: on the way out ; outgoing ; outward ; export   FR: sortant ; en partance ; vers l'extérieur ; d'exportation
ขาไป[n.] (khāpai) EN: outward leg   FR: aller [m]
มองเผิน ๆ[adv.] (møng phoēn-phoēn) EN: outwardly ; seemingly ; on cursory examination   
นาฬิกาข้อมือ[n. exp.] (nālikā khømeū ) EN: watch ; wristwatch   FR: montre [f] ; montre de poignet [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TWAS    T W AH1 Z
TWAIN    T W EY1 N
TWANG    T W AA1 NG
TWAROG    T W AO1 R AO0 G
TWARDY    T W AO1 R D IY0
TWANGY    T W AA1 N JH IY0
TWAIN'S    T W EY1 N Z
TWADDLE    T W AA1 D AH0 L
TWADDELL    T W AA0 D EH1 L
TWARDOWSKI    T W ER0 D AW1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twain    (n) (t w ei1 n)
twang    (v) (t w a1 ng)
twains    (n) (t w ei1 n z)
twangs    (v) (t w a1 ng z)
twaddle    (v) (t w o1 d l)
twanged    (v) (t w a1 ng d)
twaddled    (v) (t w o1 d l d)
twaddles    (v) (t w o1 d l z)
twanging    (v) (t w a1 ng i ng)
twaddling    (v) (t w o1 d l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
etwaประมาณ เช่น etwa 15 Uhr ประมาณบ่ายสามโมง, See also: S. gegen, circa
etwas gutอะไรที่มันดีๆ
etwasสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
etwasนิดหน่อย, บ้าง เช่น mit etwas Glück พร้อมโชคเล็กๆ, etwas warm อุ่นเล็กน้อยหรือค่อนข้างร้อน
in etwaโดยประมาณ, สัก... (ภาษาพูด) ตัวอย่างการใช้คำ a: Wann bist du angekommen? = คุณมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ละเนี่ย? b: In etwa 10 Minuten schon. = อ๋อ ก็สัก 10 นาที แล้วล่ะ, See also: S. ungefähr,etwa,
Brustwarze(n) |die, pl. Brustwarzen| หัวนม
Gebrauchtwagen(n) |der, pl. Gebrauchtwagen| รถที่ใช้แล้ว, รถมือสอง
von etwas ausgehen(phrase) เชื่อมันหรือแน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น Ich gehe davon aus, dass Peter nicht mit uns mitkommt. ฉันแน่ใจว่าปีเตอร์จะไม่ไปกับเราด้วย

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっちり屋[がっちりや, gacchiriya] (n) tightwad [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
アウトワァド;アウトゥワァド[, autowaado ; autouwaado] (n) outward [Add to Longdo]
アウトワッズ;アウトゥワッズ[, autowazzu ; autouwazzu] (n) outwards [Add to Longdo]
アドインソフト[, adoinsofuto] (n) {comp} add-in software [Add to Longdo]
アドインソフトウェア[, adoinsofutouea] (n) {comp} add-in software [Add to Longdo]
アニメーションソフト[, anime-shonsofuto] (n) {comp} animation software [Add to Longdo]
アプリケーションソフト[, apurike-shonsofuto] (n) {comp} application software [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア;アプリケーションソフトウエア[, apurike-shonsofutouea ; apurike-shonsofutouea] (n) {comp} application software [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
ソフトウェア[そふとうえあ, sofutouea] software [Add to Longdo]
ソフトウェアガイド[そふとうえあがいど, sofutoueagaido] software guide [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top