Search result for

twa

(86 entries)
(0.1427 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twa-, *twa*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twat    [SL] อวัยวะเพศหญิง
twat    [SL] คนงี่เง่า
twain    [ADJ] สอง
twang    [N] เสียงอู้อี้, See also: เสียงซอ
twangy    [ADJ] อู้อี้, See also: ซึ่งมีเสียงแหลม
twaddle    [N] คำพูดที่ไร้สาระ
twaddler    [N] ผู้พูดไร้สาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twaddle(ทวอด'เดิล) n.,vi.,vt. (พูด,เขียน) คำพูดหรือข้อเขียนที่ไร้สาระ
twain(ทเวน) adj.,n. สอง, Syn. two
twang(ทแวง) n.,vi.,vt. (ทำ) เสียงซอ,เสียงแหลมที่สั่นสะเทือน, See also: twangy adj.
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
atwain(อะทเวน') adv. เป็นสอง, ต่างหาก
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
catwalkn. ทางเดินที่แคบ
coastwardadv.,adj.ไปทางชายฝั่ง, Syn. coastwards
coastwards(-เวิร์ดซ) adv. ไปทางชายฝั่ง
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์

English-Thai: Nontri Dictionary
twaddle(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
twain(adj) ทั้งคู่,ทั้งสอง
twain(n) คู่,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สอง
twang(n) เสียงดังแหลม,เสียงซอ
twang(vi) ส่งเสียงแหลม,สีซอ
catwalk(n) ทางเดินแคบๆใช้ในการเดินแฟชั่น
eastward(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
eastwards(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
outward(adj) ด้านนอก,ข้างนอก,ภายนอก,นอกเขต
outward(adv) ออกข้างนอก,สู่ภายนอก,ไปข้างนอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หางเสียง    [N] tone of voice, See also: twang, ring, Example: เธอพูดจาไม่มีหางเสียงเลยสักนิด, Thai definition: กระแสเสียงที่ลงท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[n. exp.] (chut prōkraēm samnakngān) EN: office suite (software)   FR: suite bureautique [f]
เดินทางออก[n. exp.] (doēnthāng øk) EN: outward journey   FR: voyage aller [m] ; aller [m]
ฝรั่งกังไส[n. prop.] (Farang Kangsai) EN: delftware   FR: faïence de Delft [f]
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)   FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
จำกัดเครื่องมือ[n. exp.] (jamkat khreūangmeū) EN: limited edition (of a software)   FR: version limitée (d'un logiciel) [f]
ไ่ก่หลง[X] (kai long) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)   FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
ขาออก[adj.] (khāøk) EN: on the way out ; outgoing ; outward ; export   FR: sortant ; en partance ; vers l'extérieur ; d'exportation
ขาไป[n.] (khāpai) EN: outward leg   FR: aller [m]
มองเผิน ๆ[adv.] (møng phoēn-phoēn) EN: outwardly ; seemingly ; on cursory examination   
นาฬิกาข้อมือ[n. exp.] (nālikā khømeū ) EN: watch ; wristwatch   FR: montre [f] ; montre de poignet [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TWAS    T W AH1 Z
TWAIN    T W EY1 N
TWANG    T W AA1 NG
TWAROG    T W AO1 R AO0 G
TWARDY    T W AO1 R D IY0
TWANGY    T W AA1 N JH IY0
TWAIN'S    T W EY1 N Z
TWADDLE    T W AA1 D AH0 L
TWADDELL    T W AA0 D EH1 L
TWARDOWSKI    T W ER0 D AW1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twain    (n) (t w ei1 n)
twang    (v) (t w a1 ng)
twains    (n) (t w ei1 n z)
twangs    (v) (t w a1 ng z)
twaddle    (v) (t w o1 d l)
twanged    (v) (t w a1 ng d)
twaddled    (v) (t w o1 d l d)
twaddles    (v) (t w o1 d l z)
twanging    (v) (t w a1 ng i ng)
twaddling    (v) (t w o1 d l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
etwaประมาณ เช่น etwa 15 Uhr ประมาณบ่ายสามโมง, See also: S. gegen, circa
etwas gutอะไรที่มันดีๆ
etwasสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
etwasนิดหน่อย, บ้าง เช่น mit etwas Glück พร้อมโชคเล็กๆ, etwas warm อุ่นเล็กน้อยหรือค่อนข้างร้อน
in etwaโดยประมาณ, สัก... (ภาษาพูด) ตัวอย่างการใช้คำ a: Wann bist du angekommen? = คุณมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ละเนี่ย? b: In etwa 10 Minuten schon. = อ๋อ ก็สัก 10 นาที แล้วล่ะ, See also: S. ungefähr,etwa,
Brustwarze(n) |die, pl. Brustwarzen| หัวนม
Gebrauchtwagen(n) |der, pl. Gebrauchtwagen| รถที่ใช้แล้ว, รถมือสอง
von etwas ausgehen(phrase) เชื่อมันหรือแน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น Ich gehe davon aus, dass Peter nicht mit uns mitkommt. ฉันแน่ใจว่าปีเตอร์จะไม่ไปกับเราด้วย

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっちり屋[がっちりや, gacchiriya] (n) tightwad [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
アウトワァド;アウトゥワァド[, autowaado ; autouwaado] (n) outward [Add to Longdo]
アウトワッズ;アウトゥワッズ[, autowazzu ; autouwazzu] (n) outwards [Add to Longdo]
アドインソフト[, adoinsofuto] (n) {comp} add-in software [Add to Longdo]
アドインソフトウェア[, adoinsofutouea] (n) {comp} add-in software [Add to Longdo]
アニメーションソフト[, anime-shonsofuto] (n) {comp} animation software [Add to Longdo]
アプリケーションソフト[, apurike-shonsofuto] (n) {comp} application software [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア;アプリケーションソフトウエア[, apurike-shonsofutouea ; apurike-shonsofutouea] (n) {comp} application software [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
ソフトウェア[そふとうえあ, sofutouea] software [Add to Longdo]
ソフトウェアガイド[そふとうえあがいど, sofutoueagaido] software guide [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top