Search result for

tui

(69 entries)
(0.0826 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tui-, *tui*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tuition    [N] ค่าเล่าเรียน, See also: ค่าเรียน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuiThey demonstrated against the raising tuition fees.
tuiI learned cooking under my sister's tuition.
tuiMy allowance does not pay for my tuition.
tuiThey announced an increase in tuition fees.
tuiI'll rely on my father for half of my tuition.
tuiI got a grant for my tuition.
tuiI got a grant for my tuition.
tuiI am working to save for my college tuition.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuition(ทิวอิช'เชิน) n. ค่าสอน,ค่าอบรม,การสอน,การอบรม,การปกครอง,การพิทักษ์., See also: tuitional,tuitionary adj.
fatuity(ฟะทู'อิที) n. ความทึ่ม,คำพูดโง่ ๆ ,เรื่องโง่ ๆ, See also: fatuitous adj. (stupidity)
fortuitous(ฟอร์ทิว'อิทัส) adj. บังเอิญ,โชคดี, Syn. courage ###A. cowardice
fortuity(ฟอร์ทิว'อิที) n. ความบังเอิญ,เหตุบังเอิญ, Syn. chance
gratuitous(กระทู'อิทัส) adj. ฟรี, See also: gratuitousness n., Syn. gratis,free
gratuity(กระทู'อิที) n. ของขวัญ,เงินรางวัล
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
intuitive(อินทู'อิทิฟว) adj. โดยสัญชาตญาณ,โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,โดยสหัชญาณ,โดยการหยั่งรู้., See also: intuitiveness n., Syn. deluge
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ
pituitary(พิทู'อิเทอรี) n. ต่อมที่ฐานสมองตรงแอ่งของกระดูก sphenoid

English-Thai: Nontri Dictionary
tuition(n) การสอนพิเศษ,การสอนนอกเวลาเรียน,การสอน
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
gratuitous(adj) ให้เปล่า,ไม่คิดมูลค่า,ให้ฟรี
gratuity(n) ของกำนัล,เงินรางวัล,ของขวัญ
intuition(n) การหยั่งรู้,ญาณ,
intuitive(adj) โดยการหยั่งรู้,โดยสัญชาตญาณ,ซึ่งสังหรณ์ใจ
perpetuity(n) ความเป็นอมตะ,ความถาวร
pituitary(adj) ที่ขับน้ำเมือกออกมา,ที่ขับเสมหะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเรียน    [N] tuition fee, See also: school fee, Syn. ค่าเล่าเรียน, Example: เขาทำงานพิเศษในช่วงวันหยุด สะสมไว้เป็นค่าเรียนในเทอมต่อไป, Count unit: บาท, Thai definition: จำนวนเงินที่จ่ายให้สำหรับการเรียนการสอน
ค่าเล่าเรียน    [N] tuition fee, See also: school fee, education fee, instruction fee, Syn. ค่าเรียน, Example: ผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียนให้ลูกทุกคนตอนเปิดเทอม, Count unit: บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket   FR: billet gratuit [m]
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ฟรี[adj.] (frī) EN: free ; no charge   FR: gratuit
ฟรี[adv.] (frī) EN: without charge ; for nothing   FR: gratuitement ; gratis
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraēm) EN: freeware   FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m]
ให้เปล่า[v. exp.] (hai plāo) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge   FR: être gratuit ; offrir gratuitement
ให้เปล่า[adj.] (hai plāo) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary   FR: gratuit

CMU English Pronouncing Dictionary
TUITE    T UW1 T
TUITION    T Y UW0 IH1 SH AH0 N
TUINSTRA    T UW0 IH1 N S T R AH0
TUITIONS    T UW0 IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tuition    (n) (t y uu1 i1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tui [ornith.]Parson Bird [Add to Longdo]
Tuisittich {m} [ornith.]Tui Parakeet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively [Add to Longdo]
チップ[, chippu] (n) (1) gratuity; tip; (2) chip; (P) [Add to Longdo]
ピツイトリン[, pitsuitorin] (n) Pituitrin [Add to Longdo]
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition) [Add to Longdo]
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永劫[えいごう, eigou] (n) eternity; perpetuity [Add to Longdo]
永小作権[えいこさくけん, eikosakuken] (n) the right to tenant farm in perpetuity [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永存[えいそん;えいぞん, eison ; eizon] (n,vs) durability; permanence; perpetuity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学费[xué fèi, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ, / ] tuition fee; tuition [Add to Longdo]
[tuī, ㄊㄨㄟ, ] to push; to cut; to refuse; to reject; to decline; to shirk (responsibility); to put off; to delay; to push forward; to nominate; to elect [Add to Longdo]
推介[tuī jiè, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄝˋ, ] promotion; to promote; to introduce and recommend [Add to Longdo]
推任[tuì rèn, ㄊㄨㄟˋ ㄖㄣˋ, ] to retire; to leave one's position [Add to Longdo]
推来推去[tuī lái tuī qù, ㄊㄨㄟ ㄌㄞˊ ㄊㄨㄟ ㄑㄩˋ, / ] (idiom) to rudely push and pull others; (idiom) to evade responibility and push it to others [Add to Longdo]
推倒[tuī dǎo, ㄊㄨㄟ ㄉㄠˇ, ] to push over [Add to Longdo]
推出[tuī chū, ㄊㄨㄟ ㄔㄨ, ] to release; to launch [Add to Longdo]
推动[tuī dòng, ㄊㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ, / ] to push (for acceptance of a plan); to push forward; to promote; to actuate [Add to Longdo]
推动力[tuī dòng lì, ㄊㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] driving force [Add to Longdo]
推卸[tuī xiè, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄝˋ, ] to avoid (esp. responsibility); to shift (the blame); to pass the buck [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
有償収集[ゆうしょうしゅうしゅう, yuushoushuushuu] non-gratuitous acquisition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TUI
     Text-Based User Interface (UI)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tui [təʏ]
   brace; cramp‐iron
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top