Search result for

tui

(69 entries)
(0.0642 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tui-, *tui*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tuition    [N] ค่าเล่าเรียน, See also: ค่าเรียน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuiMy allowance does not pay for my tuition.
tuiThey announced an increase in tuition fees.
tuiI'll rely on my father for half of my tuition.
tuiI got a grant for my tuition.
tuiI got a grant for my tuition.
tuiI am working to save for my college tuition.
tuiThey demonstrated against the raising tuition fees.
tuiI learned cooking under my sister's tuition.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuition(ทิวอิช'เชิน) n. ค่าสอน,ค่าอบรม,การสอน,การอบรม,การปกครอง,การพิทักษ์., See also: tuitional,tuitionary adj.
fatuity(ฟะทู'อิที) n. ความทึ่ม,คำพูดโง่ ๆ ,เรื่องโง่ ๆ, See also: fatuitous adj. (stupidity)
fortuitous(ฟอร์ทิว'อิทัส) adj. บังเอิญ,โชคดี, Syn. courage ###A. cowardice
fortuity(ฟอร์ทิว'อิที) n. ความบังเอิญ,เหตุบังเอิญ, Syn. chance
gratuitous(กระทู'อิทัส) adj. ฟรี, See also: gratuitousness n., Syn. gratis,free
gratuity(กระทู'อิที) n. ของขวัญ,เงินรางวัล
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
intuitive(อินทู'อิทิฟว) adj. โดยสัญชาตญาณ,โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,โดยสหัชญาณ,โดยการหยั่งรู้., See also: intuitiveness n., Syn. deluge
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ
pituitary(พิทู'อิเทอรี) n. ต่อมที่ฐานสมองตรงแอ่งของกระดูก sphenoid

English-Thai: Nontri Dictionary
tuition(n) การสอนพิเศษ,การสอนนอกเวลาเรียน,การสอน
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
gratuitous(adj) ให้เปล่า,ไม่คิดมูลค่า,ให้ฟรี
gratuity(n) ของกำนัล,เงินรางวัล,ของขวัญ
intuition(n) การหยั่งรู้,ญาณ,
intuitive(adj) โดยการหยั่งรู้,โดยสัญชาตญาณ,ซึ่งสังหรณ์ใจ
perpetuity(n) ความเป็นอมตะ,ความถาวร
pituitary(adj) ที่ขับน้ำเมือกออกมา,ที่ขับเสมหะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเรียน    [N] tuition fee, See also: school fee, Syn. ค่าเล่าเรียน, Example: เขาทำงานพิเศษในช่วงวันหยุด สะสมไว้เป็นค่าเรียนในเทอมต่อไป, Count unit: บาท, Thai definition: จำนวนเงินที่จ่ายให้สำหรับการเรียนการสอน
ค่าเล่าเรียน    [N] tuition fee, See also: school fee, education fee, instruction fee, Syn. ค่าเรียน, Example: ผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียนให้ลูกทุกคนตอนเปิดเทอม, Count unit: บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket   FR: billet gratuit [m]
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ฟรี[adj.] (frī) EN: free ; no charge   FR: gratuit
ฟรี[adv.] (frī) EN: without charge ; for nothing   FR: gratuitement ; gratis
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraēm) EN: freeware   FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m]
ให้เปล่า[v. exp.] (hai plāo) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge   FR: être gratuit ; offrir gratuitement
ให้เปล่า[adj.] (hai plāo) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary   FR: gratuit

CMU English Pronouncing Dictionary
TUITE    T UW1 T
TUITION    T Y UW0 IH1 SH AH0 N
TUINSTRA    T UW0 IH1 N S T R AH0
TUITIONS    T UW0 IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tuition    (n) (t y uu1 i1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tui [ornith.]Parson Bird [Add to Longdo]
Tuisittich {m} [ornith.]Tui Parakeet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively [Add to Longdo]
チップ[, chippu] (n) (1) gratuity; tip; (2) chip; (P) [Add to Longdo]
ピツイトリン[, pitsuitorin] (n) Pituitrin [Add to Longdo]
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition) [Add to Longdo]
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永劫[えいごう, eigou] (n) eternity; perpetuity [Add to Longdo]
永小作権[えいこさくけん, eikosakuken] (n) the right to tenant farm in perpetuity [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永存[えいそん;えいぞん, eison ; eizon] (n,vs) durability; permanence; perpetuity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学费[xué fèi, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ, / ] tuition fee; tuition [Add to Longdo]
[tuī, ㄊㄨㄟ, ] to push; to cut; to refuse; to reject; to decline; to shirk (responsibility); to put off; to delay; to push forward; to nominate; to elect [Add to Longdo]
推介[tuī jiè, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄝˋ, ] promotion; to promote; to introduce and recommend [Add to Longdo]
推任[tuì rèn, ㄊㄨㄟˋ ㄖㄣˋ, ] to retire; to leave one's position [Add to Longdo]
推来推去[tuī lái tuī qù, ㄊㄨㄟ ㄌㄞˊ ㄊㄨㄟ ㄑㄩˋ, / ] (idiom) to rudely push and pull others; (idiom) to evade responibility and push it to others [Add to Longdo]
推倒[tuī dǎo, ㄊㄨㄟ ㄉㄠˇ, ] to push over [Add to Longdo]
推出[tuī chū, ㄊㄨㄟ ㄔㄨ, ] to release; to launch [Add to Longdo]
推动[tuī dòng, ㄊㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ, / ] to push (for acceptance of a plan); to push forward; to promote; to actuate [Add to Longdo]
推动力[tuī dòng lì, ㄊㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] driving force [Add to Longdo]
推卸[tuī xiè, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄝˋ, ] to avoid (esp. responsibility); to shift (the blame); to pass the buck [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
有償収集[ゆうしょうしゅうしゅう, yuushoushuushuu] non-gratuitous acquisition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TUI
     Text-Based User Interface (UI)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tui [təʏ]
   brace; cramp‐iron
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top