Search result for

td

(55 entries)
(0.1949 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -td-, *td*.
English-Thai: Longdo Dictionary
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
Pte Ltd(n) เป็นคำย่อมาจาก private company limited by share หรือบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นชื่อย่อภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์, S. Ltd, R. corporation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
TDC (top dead center)ทีดีซี (ศูนย์ตายบน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
TDM (time division multiplex)ทีดีเอ็ม (การรวมส่งสัญญาณแบบแบ่งเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
TDMA (time division multiple access)ทีดีเอ็มเอ (การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countdown(เคาทฺ'เดาน์) n. การนับถอยหลัง,การนับถอยหลังไปหาศูนย์,การเตรียมการขั้นสุดท้าย
cutdownn. การลดลง
integratd programชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
outdated(-ทิด) adj. ล้าสมัย,หมดสมัย
outdo(เอาทฺ'ดู) vt. เอาชนะ,พิชิต,ทำดีกว่า,ดีกว่า,เหนือกว่า, Syn. exceed
outdoor(เอาทฺ'ดอร์) adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก,ชายป่า., Syn. outdoors
outdoors(เอาท์ดอรร์ซ') adv.,adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก. n. บริเวณภายนอก,กลางแจ้ง,นอกบ้าน,ชายป่า
postdate(โพสทฺเดท') vt. ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง n. วันที่ที่ลงช้ากว่าความจริง
shutdownn. การปิด,การปิดโรงงาน,เวลาปิด., Syn. cessation,stoppage
withoutdoors(วิธเอาทฺ'ดอร์ซ) adv. นอกบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
outdistance(vt) ไปไกลกว่า,ไปได้เร็วกว่า,ผ่าน
outdo(vt) เก่งกว่า,ทำได้ดีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,เหนือกว่า
outdoor(adj) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
outdoors(adv) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
shutdown(n) การปิดโรงงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
ชุมสาย[n.] (chumsāi) EN: exchange ; switched boartd   
ชุดนอน [n. exp.] (chut nøn) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas   FR: pyjama [m] ; chemise de nuit [f]
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
การดูถูก[n.] (kān dūthūk) EN: insult ; despising ; putdown   FR: insulte [f]
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete   FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เก่า ๆ[adj.] (kao-kao) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique   
เก๋ากึ๊ก = เก๋ากึ้ก[adj.] (kaokeuk) EN: very old ; antiquated ; out of date ; outdate ; outmoded   
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngjaēng) EN: outdoor sports ; outdoor game   FR: sport d'extérieur [m]
กลางแจ้ง[adj.] (klāngjaēng) EN: outdoor ; open-air ; in the open air ; outside ; alfresco   FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre

German-Thai: Longdo Dictionary
entdecken(vt) |entdeckte, hat entdeckt| ค้นพบ (สิ่งที่มีอยู่แล้ว) เช่น Kolumbus hat Amerika entdeckt.
Entdeckung(n) |die, pl. Entdeckungen| การค้นพบ, See also: das Entdecken
Blutdruck(n) |der, nur Sg.| ความดันเลือด
seitdem(adv) ตั้งแต่ตอนนั้น เช่น Er ist vor 2 Jahren weggezogen. Seitdem habe ich ihn nie wiedergesehen. เขาย้ายไปเมื่อสองปีก่อน ตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลย

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
アウトダイヤル[, autodaiyaru] (n) {comp} outdialing [Add to Longdo]
アウトドア;アウトゥドア[, autodoa ; autoudoa] (n,adj-no) outdoor; al fresco [Add to Longdo]
アウトドアゲーム[, autodoage-mu] (n) outdoor game [Add to Longdo]
アウトドアショップ[, autodoashoppu] (n) outdoor shop [Add to Longdo]
アウトドアスポーツ[, autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports [Add to Longdo]
アウトドアズ;アウトゥドアズ[, autodoazu ; autoudoazu] (n) outdoors [Add to Longdo]
アウトドアライフ[, autodoaraifu] (n) outdoor life [Add to Longdo]
アウトドアレジャー[, autodoareja-] (n) outdoor leisure [Add to Longdo]
アウトドライブ[, autodoraibu] (n) outdrive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シャットダウン[しゃっとだうん, shattodaun] shutdown (vs) [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL [Add to Longdo]
計画停止[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown [Add to Longdo]
高速多重集配信装置[こうそくたじゅうしゅうはいしんそうち, kousokutajuushuuhaishinsouchi] High-Speed TDM, HTDM [Add to Longdo]
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA [Add to Longdo]
時分割多重[じぶんかつたじゅう, jibunkatsutajuu] Time Division Multiplexing, TDM [Add to Longdo]
時分割多重化[じぶんかつたじゅうか, jibunkatsutajuuka] time division multiplexing (TDM) [Add to Longdo]
多元接続[たげんせつぞく, tagensetsuzoku] multiple-access (e.g. TDMA, CDMA) [Add to Longdo]
標準出力[ひょうじゅんしゅつりょく, hyoujunshutsuryoku] stdout, standard output device [Add to Longdo]
標準入力[ひょうじゅんにゅうりょく, hyoujunnyuuryoku] stdin, standard input device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  TD
         Transmit Data (MODEM)
         

Are you satisfied with the result?

Go to Top