Search result for

töne

(100 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -töne-, *töne*
English-Thai: Longdo Dictionary
birthstone(n) หินนำโชคประจำเดือนเกิด, R. garnet, amethyst,bloodstone, aquamarine, diamond, emerald, pearl, ruby, sardonyx
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
ProjectOne(n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tone[N] คุณภาพของเสียง, Syn. nature, trend, temper
tone[N] น้ำเสียง, See also: ลักษณะน้ำเสียง, Syn. expression, condition
tone[N] ลักษณะทั่วๆไป
tone[N] เสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไก
tone[N] เฉดสี, See also: โทนสี, Syn. hue, tint, tinge
tone[N] ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย
tone[N] ระดับเสียง, See also: เสียงสูงต่ำ, Syn. pitch, timbre
tone[VI] ปรับสีให้กลมกลืน
tone[VI] พูดหรือออกเสียงด้วยระดับเสียงหนึ่ง
toner[N] น้ำยาปรับสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tone(โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ
toner cartridgeคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หมายถึง กล่องที่ใส่เกล็ดหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
acetone bodiesดู ketone bodies
aquatone(แอค'วะโทน) n. ขบวนการพิมพ์ระบบออฟเซท (offset) จากแผ่นโลหะที่ฉาบด้วยแยลลาตีนที่ไวต่อแสง, สิ่งตีพิมพ์ด้วยระบบดังกล่าว
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent)
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone
barytone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone

English-Thai: Nontri Dictionary
tone(n) เสียง,น้ำเสียง,การให้สี,ลักษณะ
tone(vi) เข้ากัน,กลมกลืน,ลงรอย,ปรับเสียง
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย
baritone(n) เสียงนักร้องชาย
brimstone(n) กำมะถัน,หญิงกล้า
cobblestone(n) ก้อนกรวด
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
flagstone(n) หินปูพื้น,กระเบื้องปูพื้น
grindstone(n) หินลับมีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toneวรรณยุกต์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
toneวรรณะสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toneสัญญาณเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tone๑. ความตึง, ความมีกำลัง๒. น้ำเสียง๓. วรรณะสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tone colour; toneน้ำเสียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tone; tone colourน้ำเสียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tone (Phonetics)วรรณยุกต์ (สัทศาสตร์) [TU Subject Heading]
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต) [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วรรณยุกต์[N] tone marks, See also: intonation marks, Example: การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้ครบทุกตัวอักษร, Thai definition: เครื่องหมายแสดงระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย
ท่วงทำนอง[N] tune, See also: tone, harmony, melody, Syn. ทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนองเพลง, จังหวะเพลง, Example: เพลงนี้มีท่วงทำนองไพเราะจับใจ, Thai definition: ลีลาที่เป็นไปตามจังหวะหรือทำนอง
กระแสเสียง[N] tone, See also: intonation, sound, Syn. ทำนองเสียง, น้ำเสียง, Example: ไทยเราใช้คำยกย่องคนร้องที่มีกระแสเสียงสูงไพเราะว่า มีแก้วเสียง
หางเสียง[N] tone of voice, See also: twang, ring, Example: เธอพูดจาไม่มีหางเสียงเลยสักนิด, Thai definition: กระแสเสียงที่ลงท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
ช่างก่อหิน[n. exp.] (chang kø hin) EN: stonemason   
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for   FR: se racheter ; réparer ; racheter
ฝ้า[n.] (fā) EN: blemish on a precious stone   
เห็บ[n.] (hep) EN: hail ; hailstone   FR: grêle [f] ; grelon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TONE    T OW1 N
TONED    T OW1 N D
TONER    T OW1 N ER0
TONES    T OW1 N Z
TONEY    T OW1 N IY0
TONELLI    T OW0 N EH1 L IY0
TONEGAWA    T OW2 N IH0 G AA1 W AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tone    (v) (t ou1 n)
toned    (v) (t ou1 n d)
tones    (v) (t ou1 n z)
toneless    (j) (t ou1 n l @ s)
tone-deaf    (j) - (t ou1 n - d e1 f)
tone-poem    (n) - (t ou1 n - p ou i m)
tone-poems    (n) - (t ou1 n - p ou i m z)
tonelessly    (a) (t ou1 n l @ s l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
betonenย้ำ, เน้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tönen | tönend | getöntto sound; to resound | sounding; resounding | sounded; resounded [Add to Longdo]
tönen; färben | tönend; färbend | getönt; gefärbt | tönt | tönteto tinge | tinging | tinged | tinges | tinged [Add to Longdo]
tönern {adj}clay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
くさび石;楔石[くさびいし, kusabiishi] (n) (1) (See 要石) keystone; (2) (See チタン石) sphene [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
ざざ虫[ざざむし, zazamushi] (n) (in Shinshu) dobsonfly or stonefly larva [Add to Longdo]
ねとねと[, netoneto] (adv,vs) sticky; gooey; sirupey [Add to Longdo]
アイアンストン[, aiansuton] (n) ironstone [Add to Longdo]
アイオライト[, aioraito] (n) iolite (blue gemstone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唱臂[chàng bì, ㄔㄤˋ ㄅㄧˋ, ] tone-arm (tracking arm of gramophone) [Add to Longdo]
字调[zì diào, ㄗˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] tone of a character [Add to Longdo]
声调[shēng diào, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ, / 調] tone; note; a tone (on a Chinese syllable) [Add to Longdo]
声调轮廓[shēng diào lún kuò, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄌㄨㄣˊ ㄎㄨㄛˋ, / 調] tone contor [Add to Longdo]
语气[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, / ] tone; manner of speaking; mood [Add to Longdo]
连续变调[lián xù biàn diào, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] tone sandhi [Add to Longdo]
音色[yīn sè, ㄙㄜˋ, ] tone; timbre; sound color [Add to Longdo]
音调[yīn diào, ㄉㄧㄠˋ, / 調] tone [Add to Longdo]
音质[yīn zhì, ㄓˋ, / ] tone; sound quality; timbre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイヤル音[ダイヤルおん, daiyaru on] dial tone [Add to Longdo]
トーン検出[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] tone detection [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge [Add to Longdo]
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone [Add to Longdo]
ビットネット[びっとねっと, bittonetto] BITNET [Add to Longdo]
ジャストネット[じゃすとねっと, jasutonetto] JustNet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Töne [tøːnə] (n) , pl.
     chimes; tones
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top