Search result for

systems

(69 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -systems-, *systems*, system
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
systems analysisการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้อุปกรณือิเล็คทรอนิคส์ช่วย
systems unitเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยจอภาพ ตัวประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยบันทึกข้อมูล บางทีก็เรียกกันง่าย ๆ ว่า คอนโซล (console) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องเรียกว่า บริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) ซึ่งประกอบด้วย แป้นพิมพ์ เมาส์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
systems analystนักวิเคราะห์ระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
systems programmerนักเขียนโปรแกรมระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
systems programmingการเขียนโปรแกรมระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
systems softwareส่วนชุดคำสั่งระบบ, ซอฟต์แวร์ระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
systems analysisการวิเคราะห์ระบบ
สำรวจระบบงาน หรือวิธีการทำงานที่ใช้กันอยู่เพื่อศึกษาว่าผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีวัถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร ต้องการรายงานสารสนเทศอะไรบ้าง ระบบปัจจุบันตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้หรือไม่ การทำงานต่างๆ มีปัญหาอย่างไรบ้าง สมควรนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมีระบบให้นักเรียนยืมหนังสือโดยนักเรียนจะต้องเขียนชื่อลงในบัตรยืมหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บไว้ และบันทึกลงในสมุดยืมหนังสือ การวิเคราะห์ระบบห้องสมุดจะช่วยให้เห็นว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ปรับปรุงการยืมหนังสือสะดวกรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร [คอมพิวเตอร์]
systems analystนักวิเคราะห์ระบบ
ตำแหน่งงานของนักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ระบบที่ดีควรมีความรู้หลายด้าน ด้านหนึ่งคือความรู้ในระบบที่กำลังวิเคราะห์ว่าระบบนั้นควรมีวิธีการทำงานอย่างไร ด้านหนึ่งคือความรู้เกี่ยวกับการจัดงาน อีกด้านหนึ่งคือความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเป็นคนช่างสังเกต และช่างถามเพื่อจะได้สามารถกำหนดหาความต้องการและระบุปัญหาในระบบงานเดิมได้ [คอมพิวเตอร์]
systems designการออกแบบระบบ
การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ และสามารถขยายตัวได้ในอนาคต [คอมพิวเตอร์]
Systems engineeringวิศวกรรมระบบ [TU Subject Heading]
Systems migrationระบบการย้ายข้อมูล [TU Subject Heading]
Systems Performanace Evaluation Cooperativeผลการตรวจสมรรถนะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กลุ่มผู้ผลอตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นานาชาติที่มาร่วมกันสรุปผลการตรวจสมรรถนะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมมาตราฐานที่ทำงานภายใต้เงื่อไขที่กำหนด การวัดสมรรถนะนี้เรียกว่า SPECmark [คอมพิวเตอร์]
Systems programming (Computer science))การโปรแกรมระบบ [คอมพิวเตอร์]
Systems Thinkingระบบความคิด [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All systems are go, sir.พร้อมแล้วครับกัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
- Got it. - Got it. Sir, systems are failing all over the ship.-ทราบแล้ว ระบบล่มทั้งยานแล้วครับท่าน Dead Space: Downfall (2008)
It could lay dormant- Five organ systems hit.ก็เท่ากับมีภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิด 5 ระบบอวัยวะที่ถูกทำลาย Not Cancer (2008)
Leaving their immune systems too week to dealทำให้ภูมิคุ้มกันเขา อ่อนแอเกินกว่าจะรับ Last Resort (2008)
This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.เจ้าอาวุธลึกลับนี่ได้เข้าโจมตี หลายหมู่ดาวแล้ว จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Rising Malevolence (2008)
Shut down the power systems before they detect us.ปิดระบบพลังงานซะ ก่อนที่มันจะเห็นเรา Rising Malevolence (2008)
Are all the systems shut down?แน่ใจนะว่าระบบถูกปิดหมดแล้ว? Rising Malevolence (2008)
Security systems.ระบบรักษาความปลอดภัย The Bank Job (2008)
Scanning all systems. Scanning all systems.ตรวจสอบทุกระบบ ตวรจสอบทุกระบบ The Dark Knight (2008)
We got motion sensors, alarm systems, armed guards.เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว, ระบบสัญญาณนิรภัย , การ์ดอาวุธครบมือ Breaking and Entering (2008)
AII we know is Juma's secured some fairly advanced weapons systems...สิ่งที่เรารู้คือจูม่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ในครอบครอง 24: Redemption (2008)
RIPLEY engaged skilled gamers, exhibiting familiarity with weapon systems and terror tactics.ริปลี่ทดสอบการเล่นของผู้เล่น แล้วเปรียบเทียบลักษณะ วิธีโจมตีด้วยอาวุธเคมีและก่อการร้าย WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
systemsAll systems are go.
systemsBecause of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
systemsFor code type locks that don't need a key there are 'free dial' systems where you can set any number you like and fixed types where the number if set in advance.
systemsIn short some guns have excellent security systems to prevent accidental firing (e.g. when dropped), others don't.
systemsOur policies and systems are getting outdated and need revising, but to try to swap horses while crossing a stream might be dangerous.
systemsPeople needed a more practical system of exchange, so various money systems developed.
systemsSchool systems have to cope with changing numbers of pupils.
systemsThe political systems of Britain and Japan have a great deal in common.
systemsWith Windows OS systems 'administrator account' corresponds to 'root'.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคิดเชิงระบบ[n. exp.] (khwāmkhit choēng rabop) EN: systems thinking   
ระบบต่าง ๆ[n. exp.] (rabop tāng tāng) EN: the various systems   FR: les différents systèmes ; les divers systèmes

CMU English Pronouncing Dictionary
SYSTEMS    S IH1 S T AH0 M Z
SYSTEMS'    S IH1 S T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
systems    (n) (s i1 s t @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Systemsoftware {f}; Betriebssystem {n}system software [Add to Longdo]
Systemsprache {f}system language [Add to Longdo]
Systemsteuerung {f}system control [Add to Longdo]
Systemsteuerung {f} [comp.]control panel [Add to Longdo]
Systemtechnik {f}; Anlagentechnik {f}systems engineering [Add to Longdo]
Systemtechnik {f}systems technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
アプリケーションエンジニア[, apurike-shon'enjinia] (n) {comp} application systems engineer [Add to Longdo]
オープンシステムの会社[オープンシステムのかいしゃ, o-punshisutemu nokaisha] (n) {comp} open systems company [Add to Longdo]
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems) [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]
サンマイクロシステムズ[, sanmaikuroshisutemuzu] (n) {comp} Sun Microsystems; (P) [Add to Longdo]
シスアド[, shisuado] (n) (abbr) {comp} (computer) systems administrator [Add to Longdo]
シスコシステムズ[, shisukoshisutemuzu] (n) {comp} Cisco Systems [Add to Longdo]
システムアナリシス[, shisutemuanarishisu] (n) systems analysis [Add to Longdo]
システムアナリスト[, shisutemuanarisuto] (n) systems analyst [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サン[さん, san] Sun (Microsystems) [Add to Longdo]
シスコシステムズ[しすこしすてむず, shisukoshisutemuzu] Cisco Systems [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management [Add to Longdo]
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top