หรือคุณหมายถึง swiß?
Search result for

swiss

(38 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swiss-, *swiss*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Swiss    [N] ชาวสวิส
Swiss    [N] ภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Swiss    [ADJ] เกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์, See also: เกี่ยวกับชาวสวิส
Swiss Guard    [N] ผู้อารักขาพระสันตะปาปา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swiss(สวิส) adj.,n. (เกี่ยวกับ) สวิตเซอร์แลนด์
swiss guardn. สมาชิกกองคุ้มกันองค์ สันตะปาปาของสวิตเซอร์แลนด์

English-Thai: Nontri Dictionary
Swiss(adj) ของสวิส,เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Swiss(n) ชาวสวิส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวสวิส[n. prop.] (Chāo Sawis) EN: Swiss   FR: Suisse [m, f] ; Suissesse [f] ; ressortissant suisse [m] ; citoyen suisse [m]
แฟรงค์สวิส[n.] (fraēng Sawis) EN: Swiss franc (currency)   FR: franc suisse (devise) [m]
เนยแข็งกรุยแยร์[n. exp.] (noēikhaeng kruiyaē) EN: Swiss cheese   FR: gruyère [m]
สมาพันธรัฐสวิส[n. prop.] (Samāphantharat Sawit) EN: Swiss Confederation   FR: Confédération helvétique [f]
สวิส[adj.] (Sawit = Sawis) EN: Swiss   FR: Suisse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SWISS    S W IH1 S
SWISSAIR    S W IH2 S EH1 R
SWISSHELM    S W IH1 SH AH0 L M
SWISSHELM    S W IH1 S HH EH0 L M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Swiss    (n) (s w i1 s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verwaltungswissenschaft(n) |die, pl. Verwaltungswissenschaften| ศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง นิติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
SBB : Schweizerische BundesbahnenSwiss Federal Railways [Add to Longdo]
Schweizer {m}; Schweizerin {f} | die Schweizer {pl}Swiss | the Swiss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スイスチャード[, suisucha-do] (n) (See 不断草) Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla); silverbeet [Add to Longdo]
スイステレコム[, suisuterekomu] (n) {comp} Swiss Telecom [Add to Longdo]
スイスラマ[, suisurama] (n) Swissrama [Add to Longdo]
スイス傭兵[スイスようへい, suisu youhei] (n) Swiss guard [Add to Longdo]
ブラウンスイス[, buraunsuisu] (n) Brown Swiss (variety of dairy cattle) [Add to Longdo]
穴あきチーズ;穴明きチーズ[あなあきチーズ, anaaki chi-zu] (n) cheese with holes in it (e.g. Swiss, Emmenthal) [Add to Longdo]
十徳ナイフ[じゅっとくナイフ;じっとくナイフ, juttoku naifu ; jittoku naifu] (n) multipurpose knife; Swiss Army knife [Add to Longdo]
精神科学[せいしんかがく, seishinkagaku] (n) Geisteswissenschaften (i.e. the humanities, excluding the arts); mental science [Add to Longdo]
不断草;ふだん草;フダン草;フダンソウ[ふだんそう(不断草;ふだん草);フダンそう(フダン草);フダンソウ, fudansou ( fudan kusa ; fudan kusa ); fudan sou ( fudan kusa ); fudansou] (n) Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla); silverbeet [Add to Longdo]
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瑞士人[Ruì shì rén, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ, ] Swiss (person) [Add to Longdo]
瑞士卷[Ruì shì juǎn, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ ㄐㄩㄢˇ, / ] Swiss roll [Add to Longdo]
瑞士军刀[Ruì shì jūn dāo, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄉㄠ, / ] Swiss Army knife [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スイステレコム[すいすてれこむ, suisuterekomu] Swiss Telecom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swiss \Swiss\, n. sing. & pl. [F. Suisse, of German origin. Cf.
   {Switzer}.]
   A native or inhabitant of Switzerland; a Switzer; the people
   of Switzerland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swiss \Swiss\, a.
   Of or pertaining to Switzerland, or the people of
   Switzerland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Swiss
   adj 1: of or relating to Switzerland or its people or culture;
       "the Swiss army"
   n 1: the natives or inhabitants of Switzerland [syn: {Swiss},
      {Swiss people}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top