ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sufi

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sufi-, *sufi*
Possible hiragana form: すふぃ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Sufi[N] ผู้นับถือนิกายมุสลิม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sufismลัทธิซูฟี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a Sufi parable.มันคือคำสอนของ นักธรรมนิกายซูฟี Black Swan (2009)
No nos va a dejar irnos. Hasta que no tenga la sangre suficiente.พวกมันไม่ยอมให้เราไป มันได้ลิ้มรสเลือดแล้ว มันต้องการอีก Magus (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトモスフィア;アトモスフェア[, atomosufia ; atomosufea] (n) atmosphere [Add to Longdo]
インフォスフィア[, infosufia] (n) {comp} InfoSphere [Add to Longdo]
エックスフィット[, ekkusufitto] (n) {comp} XFIT [Add to Longdo]
グラスフィッシュ[, gurasufisshu] (n) Asiatic glassfish (e.g. the Indian glassy fish, Parambassis ranga) [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[, kontentsufirutaringu] (n) {comp} content filtering [Add to Longdo]
サイエンスフィクション;サイエンス・フィクション[, saiensufikushon ; saiensu . fikushon] (n) (See SF) science fiction [Add to Longdo]
ジホスフィン[, jihosufin] (n) {chem} (See リン化水素・2) diphosphine; diphosphane; P2H4 [Add to Longdo]
スーフィ[, su-fi] (n) Sufi [Add to Longdo]
スフィンゴ脂質[スフィンゴししつ, sufingo shishitsu] (n) sphingolipid [Add to Longdo]
ニュースフィード[, nyu-sufi-do] (n) {comp} news-feed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
エックスフィット[えっくすふぃっと, ekkusufitto] XFIT [Add to Longdo]
ニュースフィード[にゅーすふぃーど, nyu-sufi-do] newsfeed [Add to Longdo]
インフォスフィア[いんふぉすふぃあ, infosufia] InfoSphere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sufi \Su"fi\, n. [From the name of a dynasty of Persian kings,
   Saf[imac], Safav[imac]; said to come from name
   Saf[imac]-ud-d[imac]n of an ancestor of the family, confused
   with s?f[imac] pious.]
   A title or surname of the king of Persia.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sufi \Su"fi\, n. [Ar. & Per. s?f[imac], wise, pious, devout.]
   One of a certain order of religious men in Persia. [Written
   also {sofi}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sufi
   adj 1: of or relating to the Sufis or to Sufism
   n 1: a Muslim who represents the mystical dimension of Islam; a
      Muslim who seeks direct experience of Allah; mainly in Iran

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top