Search result for

sudan

(50 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sudan-, *sudan*
Possible hiragana form: すだん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Sudan[N] ประเทศซูดาน, See also: ซูดาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sudanese(ซูด'ดะนีส) n.,adj. ชาวซูดานหรือประเทศซูดาน., Syn. Soudanese
anglo- egyptian sudanชื่อเดิมของซูดาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought you were in Sudan, killing babies.ฉันนึกว่าแกกำลังฆ่าเด็กยู่ที่ซูดานซะอีก Babylon A.D. (2008)
Perhaps a drunken performance, a moronic liquor-store robbery, a selfish heroic act, a delayed reap, can create genocide in the Sudan.บางทีนักแสดงขี้เมา ไอ้ปัญญาอ่อนที่ปล้นร้านขายเหล้า ผู้กล้าที่เห็นแก่ตัวยืดเวลาเก็บวิญญาณ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I have to go to the Sudan with Joao.ฉันต้องไปที่ซูดานกับเจา The Bang Bang Club (2010)
- New York Times called. They're running a Sudan story.หนังสือพิมพ์นิวยอร์กทามส์ ก็เล่นเรื่องซูดานเหมือนกัน The Bang Bang Club (2010)
In southern Sudan, people caught in a relentless cycle of civil war... (woman):ซูดานทางตอนใต้ ผู้คนเผชิญความลำบาก เพราะสงครามกลางเมือง The Bang Bang Club (2010)
The ongoing civil war in the Sudan was given a spotlight today when a photograph taken by South-African photographer Kevin Carter was published on the front page of the New York Times.โลกในตอนนี้ ต่างจับตาไปที่สงครามกลางเมืองในซูดาน เมื่อช่างภาพ เควิน คาร์เตอร์ นักถ่ายภาพแอฟริกาใต้ได้ถ่ายภาพนี้ออกมาก ภาพนี้ถูกตีพิมพ์ขึ้นหน้าหนึ่ง ของ นิวยอร์กทามส์ The Bang Bang Club (2010)
- Kevin, your photograph of the child in Sudan just won the Pulitzer Prize.เควิน ภาพเด็กของคุณในซูดาน ได้รางวัลแล้วนะคะ ชนะรางวัลพูลิตเชอร์ด้วยค่ะ The Bang Bang Club (2010)
I was in the Sudan!ฉันอยู่ที่ซูดานนะ! Appointment in Samarra (2010)
In the heart of Sudan, there is a tribe of warriors known as the Ngbaka.กลางประเทศซูดาน มีเผ่านักรบหนึ่ง รู้จักดีในนาม อัมบาการ์ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
A friendly sentiment in this country, cruel taunt in the Sudan.คำพูดแสดงน้ำใจในประเทศนี้ เท่ากับการซ้ำเติมอย่างโหดร้ายในประเทศซูดาน The Herb Garden Germination (2011)
I'm gonna be negotiating peace in the Sudan.ฉันจะเจรจาสงบศึกในซูดาน The Princesses and the Frog (2011)
I have family coming in from Sudan-- my father's birthday.-โอ้! งานเลี้ยง ใช่แล้ว Deadline (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sudanThe Government seems intent upon silencing an organization which has done so much to raise awareness of the human rights situation in Sudan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศซูดาน[n. prop.] (Prathēt Sūdān) EN: Sudan   FR: Soudan [m]
ซูดาน[n. prop.] (Sūdān) EN: Sudan   FR: Soudan [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUDAN    S UW0 D AE1 N
SUDANO    S UW0 D AA1 N OW0
SUDAN'S    S UW0 D AE1 N Z
SUDANESE    S UW2 D AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sudan    (n) (s uu1 d aa1 n)
Sudanese    (n) (s uu2 d @ n ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sudandrossling {m} [ornith.]Brown Babbler [Add to Longdo]
Sudanbeutelmeise {f} [ornith.]Sennar Kapok Tit [Add to Longdo]
Braunrücken-Goldsperling {m} [ornith.]Sudan Golden Sparrow [Add to Longdo]
Sudan [geogr.]Sudan (sd) [Add to Longdo]
Sudanese {m}; Sudanesin {f}Sudanese [Add to Longdo]
sudanesisch {adj}Sudanese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーク切断[アークせつだん, a-ku setsudan] (n) arc cutting [Add to Longdo]
アイスダンス[, aisudansu] (n) ice dancing [Add to Longdo]
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] (n) {comp} cable cut [Add to Longdo]
ジャンジャウィード[, janjaui-do] (n) Janjaweed (militia in Sudan) [Add to Longdo]
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (n) {comp} (intentional) fiber cut [Add to Longdo]
モリスダンス[, morisudansu] (n) Morris dance; (P) [Add to Longdo]
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] (n) {comp} abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]
回線切断[かいせんせつだん, kaisensetsudan] (n) {comp} hang-up; HUP (signal) [Add to Longdo]
学術団体[がくじゅつだんたい, gakujutsudantai] (n) academic society; learned body (society) [Add to Longdo]
活断層[かつだんそう, katsudansou] (n) active fault [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏丹[Sū dān, ㄙㄨ ㄉㄢ, / ] Sudan; sultan (ruler of some Muslim states, esp. Ottoman Emperor) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]
回線切断[かいせんせつだん, kaisensetsudan] hang-up, HUP (signal) [Add to Longdo]
切断[せつだん, setsudan] disconnect [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sudan
   n 1: a republic in northeastern Africa on the Red Sea; achieved
      independence from Egypt and the United Kingdom in 1956
      [syn: {Sudan}, {Republic of the Sudan}, {Soudan}]
   2: a region of northern Africa to the south of the Sahara and
     Libyan deserts; extends from the Atlantic to the Red Sea
     [syn: {Sudan}, {Soudan}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 watery
 
 1. sulu, suya ait
 2. sulak, suyu bol
 3. su gibi, suya benzer
 4. tatsız, lezzetsiz
 5. zayıf, sudan.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sudan [zuːdaːn]
   Sudan (sd)
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top