Search result for

sturzes

(102 entries)
(0.3682 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sturzes-, *sturzes*, sturze
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sturzes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sturzes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The fall.Der SturzThrough a Glass Darkly (2015)
- The crash?- Der AbsturzThe Furlough (1980)
There's a good chance he survived the crash.Es besteht eine gute Chance, dass er den Absturz überlebte. The Furlough (1980)
I turned around and I could see the German pilot sitting in the cockpit of the plane as it dived down on top of us.Ich drehte mich um und konnte den deutschen Piloten sehen, der im Cockpit des Flugzeugs saß und im Sturzflug auf uns zuraste. The Triumph (1980)
Our plan to revolt will take a while to accomplishUnser Umsturzplan wird eine Weile in Anspruch nehmen. Two Champions of Death (1980)
In a moment, we'll ask you to assume crash positions.In einen Moment bitten wir Sie, die Absturzposition einzunehmen. Airplane! (1980)
Now, everybody, get in crash positions.Jetzt alle die Absturzposition einnehmen. Airplane! (1980)
I think it's swollen.Von dem Sturz gestern. Ich glaube, er ist verstaucht. The Taming of the Scoundrel (1980)
But you need to temper that... with the knowledge those fractures could have occurred... several years after death as a result of a cave-in of the grave walls.Aber das muss man abmildern... durch das Wissen, dass diese Frakturen aufgetreten sein können... durch einen Einsturz der Grabwände und mehrere Jahre nach dem Tod. Brubaker (1980)
I'll never wear... (DJ) 'This is a memorial tribute to the late Patsy Cline, 'tragically killed this morning in a plane crash 'near Dyersburg, Tennessee.'Sie hören dieses Lied im Andenken an Patsy Cline, die heute morgen bei einem Flugzeugabsturz bei Dyersburg, Tennessee, ums Leben kam. Coal Miner's Daughter (1980)
Looks like a very severe fall.War wohl ein schlimmer SturzThe Elephant Man (1980)
Dive!Sturzflug! Flash Gordon (1980)
Dive!Sturzflug! Flash Gordon (1980)
Dive!Sturzflug! Flash Gordon (1980)
"which killed Secretary Hammarskjold?"Am Flugzeugabsturz und dem Tod von UNO-Generalsekretär Hammerschild?" Hopscotch (1980)
- You had a nasty fall. - Nonsense!- Das war ein schlimmer SturzThe Mirror Crack'd (1980)
He's obviously lost his marbles.Vielleicht haben sie ihn gesehen. - Er hat beim Sturz was abbekommen. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
After the tragic plane crash that took Cerdan's life. Laurent Dauthuille vowed to bring the title back to France.Nach dem tragischen Flugzeugabsturz von Cerdan hat Dauthuille geschworen, den Titel für Frankreich zu holen. Raging Bull (1980)
Then I must be commode-hanging drunk... 'cause I swear I see a ton of trucks.Dann muss ich sturzbesoffen sein, denn ich könnte schwören, ich sehe massenhaft Laster. Smokey and the Bandit II (1980)
And without a helmet!Und dann auch noch ohne Sturzhelm! The Party (1980)
- OK. Nasty fall you took.Ein schlimmer SturzChariots of Fire (1981)
And by luck, you landed on a glass casing, just below.Und dass glücklicherweise ein Fenster Ihren Sturz abfing. The Woman Next Door (1981)
Let's see a screaming dive.Sturzflug. Neighbors (1981)
Why do you think he crashed his plane into his house and burned it down?Warum hat er wohl mit dem Flugzeugabsturz sein Haus abgebrannt? Neighbors (1981)
Calling all ambulances and fire engines to the site of the crash.Alle Rettungswagen und die Feuerwehr sofort zur Absturzstelle! Possession (1981)
I got amnesia when I fell off the cliff.Ich hatte eine Amnesie von dem SturzForget Me Not (1982)
Now listen, ah I've never met a female private investigator before,Warum? - Weil er sturzbetrunken war! - Du täuscht dich! Etched in Steele (1982)
The investigation of a trivial break-in led to one ghastly revelation after another and finally the downfall of a president.Die Ermittlungen wegen eines belanglosen Einbruchs führten zu immer furchtbareren Enthüllungen und dann zum Sturz eines Präsidenten. The Whisky Priest (1982)
After that came the job offers, then the publicity then the crash and the trial.Danach kamen die Jobangebote, dann die Publicity... "... "dann der Absturz und die Verhandlung. Airplane II: The Sequel (1982)
They had to cover up for the crash, so they made me the scapegoat.Man musste den Absturz vertuschen, also gaben sie mir die Schuld. Airplane II: The Sequel (1982)
You in a plane crash?Waren Sie in einem FlugzeugabsturzSwamp Thing (1982)
Yeah, after a fall like that, it'll last your whole life.Ja, nach so einem Sturz bleibt das dein Leben lang. I Are You, You Am Me (1982)
You can't fool me about a plane crash.Von wegen FlugzeugabsturzTrail of the Pink Panther (1982)
He was presumed dead in a plane crash, his body was never found.Seine Leiche wurde nach dem Flugzeugabsturz nie gefunden. K.I.T.T. the Cat (1983)
I don't have all the details, but I'm certain that Alfred won't talk to anyone official... which means that right now, we're the only ones between him...Ich weiß nicht viel, aber Alfred will nicht zur Polizei. Wir sind die Einzigen, die seinen Absturz verhindern können. Steele in Circulation (1983)
Any defendant opposing it will leave the courtroom at once."Wir haben eine Verschwörung aufgedeckt, die die Befreiung der Angeklagten und den Sturz der Republik anstrebt. Danton (1983)
Little Paul fell over yesterday. Cut himself here.Gestern hat sich Paul beim Sturz das Kinn verletzt. Garçon! (1983)
She's just drunk, dead drunk.Sie ist betrunken, sturzbetrunken. The Man with Two Brains (1983)
I am supreme commander of SPECTRE the Special Executive for Counterintelligence Terrorism, Revenge and Extortion.Ich bin der Oberbefehlshaber von SPECTRE der Spezialeinheit für Erpressung, Korruption, Terrorismus Rache, Umsturz und Mord. Never Say Never Again (1983)
Plane crash in Venezuela and among the victims, the world acclaimed renown pianist, Julia Drake.Bei einem Flugzeugabsturz in Venezuela kam die berühmte französische Pianistin Julia Drake ums Leben. Premiers désirs (1983)
Plane crash in Caracas: among 84 victims, the renown french pianist Julia Drake..."Flugzeugabsturz in Caracas. Unter den 84 Opfern befand sich auch die französische Pianistin Julia Drake. Premiers désirs (1983)
What is that called? The crash helmet?Ist das der Absturzhelm? The Right Stuff (1983)
How close did you ever come to not hauling it back?Wie nahe kamen Sie je dem AbsturzThe Right Stuff (1983)
Bomber, bomber.AbsturzThe Scarlet and the Black (1983)
And of course you have no license.Und wenn du 'n Sturz baust? Führerschein hast doch wohl keinen, oder? So Long, Stooge (1983)
We were riding without helmets.Ohne Sturzhelm natürlich. So Long, Stooge (1983)
Stop! I'm about to fall off.Sonst sorg ich dafür, dass du 'n Sturz baust. So Long, Stooge (1983)
In the Ice Mother's bedroom was a bed that could kill.Wenn man im Zimmer von Mutter Pissnelke aus dem Bett fällt, überlebt man den Sturz sicher nicht. One Deadly Summer (1983)
The pilot walked away from the wreck.Der Pilot hat den Absturz überlebt. In Plane Sight (1984)
We don't have to make this one look like a plane crash.Wir müssen es nicht wie einen Absturz aussehen lassen. In Plane Sight (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
STURZA    S T ER1 Z AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sturz {m}plunge [Add to Longdo]
Abhebesicherung {f}; Absturzsicherung {f}anti-derail device [Add to Longdo]
Absturz {m} | Abstürze {pl}crash | crashes [Add to Longdo]
Absturz {m} | Abstürze {pl}washout | washouts [Add to Longdo]
Betonsturz {m}concrete lintel [Add to Longdo]
Einsturz {m} | Einstürze {pl}collapse | collapses [Add to Longdo]
Einsturzgefahr {f}danger of collapse [Add to Longdo]
Fall {m}; Sturz {m}; Absturz {m} | Fälle {pl}; Stürze {pl}; Abstürze {pl}fall | falls [Add to Longdo]
Flugzeugabsturz {m}; Flugzeugunglück {n}plane crash [Add to Longdo]
Kassensturz {m}cash check [Add to Longdo]
Preissturz {m}; Börsensturz {m}; Baisse {f} | Preisstürze {pl}slump | slumps [Add to Longdo]
Radsturz {m}; Sturz {m} | Radstürze {pl} | fehlerhafter Sturz | negativer Sturz | positiver Sturzcamber | cambers | faulty camber | negative camber | positive camber [Add to Longdo]
Sturz {m} | Stürze {pl}cropper | croppers [Add to Longdo]
Sturz {m}; Untergang {m}downfall [Add to Longdo]
Sturz {m}; jäher Sturz; Herabstürzen {n}precipitation [Add to Longdo]
Sturz {m} (Bau)lintel [Add to Longdo]
Sturz {m}subversiveness [Add to Longdo]
Sturz {m}spill [Add to Longdo]
Sturzbach {m}; Schwall {m} | Sturzbäche {pl}torrent | torrents [Add to Longdo]
Sturzbalken {m}lintel beam [Add to Longdo]
Sturzflug {m} | einen Sturzflug machennose dive; nosedive | to nosedive [Add to Longdo]
Sturzflug {m} | einen Sturzflug machenswoop | to swoop [Add to Longdo]
Sturzflut {f}; reißender Strom | Sturzfluten {pl}flash flood; torrent | torrents [Add to Longdo]
Sturzhelm {m}; Schutzhelm {m} | Sturzhelme {pl}; Schutzhelme {pl}crash helmet | crash helmets [Add to Longdo]
Sturzhelm {m}skid lid [Add to Longdo]
Sturzkampfbomber {m}; Sturzkampfflugzeug {n} (Stuka) [mil.]dive bomber; dive fighter [Add to Longdo]
Sturzwellen {pl}; Brandung {f}breakers [Add to Longdo]
Systemabsturz {m}; Systemzusammenbruch {m}abnormal system end [Add to Longdo]
Temperaturabfall {m}; Temperatursturz {m}drop in the temperature; drop of temperature [Add to Longdo]
Türsturz {m}lintel [Add to Longdo]
Umsturz {m}; Sturz {m} | Umstürze {pl}; Stürze {pl}subversion | subversions [Add to Longdo]
Umsturzideen {pl}subversive ideas [Add to Longdo]
Wettersturz {m}sudden fall in temperature [Add to Longdo]
sturzflutartig {adj}torrential [Add to Longdo]
sturzflutartig {adv}torrentially [Add to Longdo]
Das ist ein arger Absturz für ihn.That's quite a comedown for him. [Add to Longdo]
Sturzbachente {f} [ornith.]Torrent Duck [Add to Longdo]
Sturzbachtachuri {m} [ornith.]Torrent Tyrannulet [Add to Longdo]
Spursturzmessgerät {n}track and camber gauge [Add to Longdo]
Sturzänderung {f}camber variation [Add to Longdo]
Sturzänderungsverhältnis {n}rate of camber change [Add to Longdo]
Sturzmessgerät {n}camber gauge [Add to Longdo]
Sturzseitenkraft {f}camber force; camber thrust [Add to Longdo]
Sturzwinkel {m}camber angle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
墜死[ついし, tsuishi] toedlicher_Absturz [Add to Longdo]
墜落[ついらく, tsuiraku] Absturz, das_Herunterfallen [Add to Longdo]
崩壊[ほうかい, houkai] Zusammenbruch, Einsturz [Add to Longdo]
転落[てんらく, tenraku] -Fall, Sturz [Add to Longdo]
転覆[てんぷく, tenpuku] -Sturz, Umsturz [Add to Longdo]
陥没[かんぼつ, kanbotsu] das_Sinken, Einsturz [Add to Longdo]
陥落[かんらく, kanraku] -Sturz, -Fall, Kapitulation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top