Search result for

sturmes

(113 entries)
(0.1563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sturmes-, *sturmes*, sturme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sturmes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sturmes*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Sturm und Drang (storm and stress)ขบวนการพายุและแรงอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A storm!- Ein SturmUtopia (1951)
_Weil ich Daenerys Sturmtochter bin, Oathbreaker (2016)
This is for the Obersturmbannfuehrer, sir.นี่สำหรับผู้พัน Schindler's List (1993)
There's a storm front coming in! - Yes, sir.Ein Sturm zieht auf! Unidentified Flying Oddball (1979)
What rough path caused your plight? Storm and dire distress drove me through forest and field, heath and thicket.Durch Wald und Wiese, Heide und Hain, jagte mich Sturm und starke Not Die Walküre (1980)
Where is your sword, the trusty sword that I may wield in combat when the rage my heart still holds shall burst from my breast?Wo ist dein Schwert? Das starke Schwert, das im Sturm ich schwänge bricht mir hervor aus der Brust, was wütend das Herz noch hegt? Die Walküre (1980)
Winter and storm yield to his strong assault.Winter und Sturm wichen der starken Wehr Die Walküre (1980)
You will need to weather a violent storm.harten Sturm sollst du bestehn Die Walküre (1980)
So brave the storm as you may:Drum sieh, wie den Sturm du bestehst: Die Walküre (1980)
The old storm, the old trouble!Der alte Sturm, die alte Müh'! Die Walküre (1980)
You were then to spur them to storm and strife, provoke their strength to pitiless war, so that I could gather hosts of fearless fighters in Valhalla's hall.Die solltet zu Sturm und Streit ihr nun Stacheln ihre Kraft reizen zu rauhem Krieg daß kühner Kämpfer Scharen ich sammle in Walhalls Saal Die Walküre (1980)
A thunderstorm threatens from the north.Gewittersturm naht von Norden Die Walküre (1980)
A raging storm steers hither.Wütend steuert hieher der Sturm Die Walküre (1980)
In the storm there, had I been struck by the same weapon that slew SiegmundIm Sturm dort hätt' ich den Streich empfah'n von derselben Waffe, der Siegmund fiel Die Walküre (1980)
The storm is approaching.Der Sturm kommt heran Die Walküre (1980)
when hopeless yearning seared my heart, when, amid wildly weaving alarm, my wish longed for worldly pleasures,"das oft im Sturm mir geglänzt wenn Hoffnungssehnen das Herz mir sengte nach Weltenwonne mein Wunsch verlangte... "aus wild webendem Bangen: Die Walküre (1980)
What is it, Colonel?Obersturmführer? Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
He did something very bad and while he was going someplace on a boat God sent a great storm to punish him.Er hatte etwas sehr Böses getan, und während er mit dem Schiff unterwegs war, schickte Gott einen Sturm, um ihn zu bestrafen. The Prodigals (1980)
See, Jonah told them to throw him in the water and the storm would go away.Jona wollte sich von ihnen ins Meer werfen lassen, auf dass der Sturm nachließe. The Prodigals (1980)
Jonah told them to throw him in the water and the storm would go away.Jona wollte sich von ihnen ins Meer werfen lassen, auf das der Sturm nachließe. The Prodigals (1980)
Rifle with telescopic sight.- Ein Sturmgewehr. Mit Laserbrille. Le guignolo (1980)
This time-old primer with pictures of snow-covered stumps.Ich kenne das Abc-Buch des Schneesturms. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Any word on that storm lifting over Salt Lake, Clarence?Schon gehört, ob der Sturm über Salt Lake weg ist, Clarence? Airplane! (1980)
In 1974 in Bourgogne the vines were damaged by hail.Weil im Jahr 1974 in Burgund ein Hagelsturm die ganze Ernte vernichtet hat. The Taming of the Scoundrel (1980)
- Because in the '14 the vines in Bourgogne were damaged by hail.Weil im Jahr 1974 in Burgund ein Hagelsturm die ganze Ernte vernichtet hat. The Taming of the Scoundrel (1980)
- You're gonna start a stampede.- Es wird einen Ansturm geben. Brubaker (1980)
You better come in until this blows over.Sie sollten reingehen, bis sich der Sturm legt. Caddyshack (1980)
Hold them in the security tower. And keep it quiet.Bringt sie in den Sicherheitsturm, und das unauffällig. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
- What do you mean? - It's interference from the storm, sir.- Störungen vom Sturm, nehme ich an. The Final Countdown (1980)
Is this the last known position of our destroyers before the storm?Ist das die letzte bekannte Position unserer Zerstörer vor dem SturmThe Final Countdown (1980)
So all we have to do is move through some storm at sea, and bingo... we're all much more clever than Einstein.Also fahren durch einen Sturm und peng! Sind wir klüger als Einstein. The Final Countdown (1980)
What sort of storm was that, Commander?Was für ein Sturm war das denn? The Final Countdown (1980)
This storm has had some effect on time as we know it.Dieser Sturm hatte eine Auswirkung auf die Zeit, wie sie uns bisher bekannt war. The Final Countdown (1980)
Sir, when we changed course, the storm changed course.Sir, der Sturm ändert wie wir die Richtung. The Final Countdown (1980)
Prepare for approaching storm.Bereitet euch darauf vor, dass ein furchtbarer Sturm losbricht. The Final Countdown (1980)
It's gonna storm.Es wird einen Sturm geben. Friday the 13th (1980)
It's this place and the storm.Es ist dieser Ort und der SturmFriday the 13th (1980)
Gonna take more than a storm to sink you!Ein Sturm kann dir nichts anhaben! The Last Flight of Noah's Ark (1980)
They may have to call off the search if a predicted snowstorm moves in tomorrow.Sie werden die Suche abbrechen müssen wenn der vorhergesagte Schneesturm morgen reinkommt. The Shining (1980)
It's so beautiful in Denver today it's hard to believe a snowstorm could be close.Es ist so schön heute in Denver kaum zu glauben das ein Schneesturm in der Nähe ist. The Shining (1980)
Yes, quite a few of them are down due to the storm.Es sind ´ne Menge umgelegt worden durch den SturmThe Shining (1980)
Boy, this storm is really something, isn't it?Mein Gott, ist das ein Sturm, was? The Shining (1980)
As Miami continues to swelter in a record winter heat wave bringing temperatures to the 90s Central and Mountain states are buried in snow.Während in Miami Rekord- temperaturen verzeichnet werden wütet in den zentralen Rocky-Mountain-Staaten ein katastrophaler SchneesturmThe Shining (1980)
A lot of lines around here are down due to the storm.Der Sturm hat viele Telefonleitungen zerstört. The Shining (1980)
And with this storm and everything I'd appreciate it if you'd give them a call on your radio just to see if everything's okay.Und bei dem Sturm und Schnee wäre ich Ihnen dankbar wenn Sie sie anfunken und fragen könnten, ob alles ok ist. The Shining (1980)
The storm will continue through the day and the Weather Service has declared a stockman's and traveler's advisory for all areas outlying the Denver metro region.Ja, damit ist zu rechnen. Der Schneesturm soll noch bis heute Abend anhalten. Der Wetterdienst rät allen Reisenden, besonders Autofahrern... The Shining (1980)
It's all that's left of the boys you sent into that attack.Die sind von den Jungs geblieben, die sie in den Sturm getrieben haben. The Medal (1980)
Westerly, backing south-westerly, 5 or 6, locally, gale 8 at first.London: Westlich, südwestlich drehend. 5 oder 6, örtlich zuerst Sturm Stärke 8. ffolkes (1980)
North-westerly 6 to gale 8...Nordwestlich 6 bis Sturm Stärke 8. ffolkes (1980)
There is a storm coming up.Da kommt ein Sturm auf. ffolkes (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
STURM    S T ER1 M
STURMAN    S T ER1 M AH0 N
STURMER    S T ER1 M ER0
STURMANS    S T ER1 M AH0 N Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Sturm(n) |der, pl. Stürme| ลมพายุ
Aussichtsturm(n) |der, pl. Aussichtstürme| ตึกหรือหอสังเกตการณ์
Aussichtsturm(n) |der, pl. Aussichtstürme| หอสังเกตการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angriff {m}; Ansturm {m} | Angriffe {pl}; Anstürme {pl} | tätlicher Angriffassault | assaults | assault and battery [Add to Longdo]
Ansturm {m} | Anstürme {pl}onrush | onrushes [Add to Longdo]
Ansturm {m}; Run {m} (auf)run (on) [Add to Longdo]
Aussichtsturm {m}observation tower; lookout tower [Add to Longdo]
Beifallssturm {m} | Beifallsstürme {pl}thundering applause | thundering applauses [Add to Longdo]
Bildersturm {m}iconoclasm [Add to Longdo]
Blauer Eisenhut; Echter Eisenhut; Echter Sturmhut [bot.]blue monkshood; Frair's cap; garden monkshood; aconite [Add to Longdo]
Landsturm {m}posse comitatus [Add to Longdo]
Ruhe vor dem Sturmcalm before the storm [Add to Longdo]
Sandsturm {m} | Sandstürme {pl}sandstorm | sandstorms [Add to Longdo]
Schafsbock {m}; Sturmbock {m}; Widder {m}ram [Add to Longdo]
Schneesturm {m}; Blizzard {m} | Schneestürme {pl}; Blizzards {pl}blizzard | blizzards [Add to Longdo]
Schneesturm {m} | Schneestürme {pl}snow storm; snowstorm | snow storms [Add to Longdo]
Staubsturm {m}dust storm [Add to Longdo]
Sturm {m} | Stürme {pl}storm | storms [Add to Longdo]
Sturm {m} | Stürme {pl}gale | gales [Add to Longdo]
Sturm {m} [sport]forward line [Add to Longdo]
Sturm {m}gustiness [Add to Longdo]
Sturm {m} | Stürme {pl} | ein Sturm in Wasserglas [übtr.]tempest | tempests | a tempest in a teapot [fig.] [Add to Longdo]
Sturm {m}; Tumult {m}; Flut {f}welter [Add to Longdo]
Sturm {m}turbulency [Add to Longdo]
Sturm und Drangsturm and drang; storm and stress [Add to Longdo]
Sturm-und-Drang-Zeit {f}storm and stress period [Add to Longdo]
Sturmboot {n} | Sturmboote {pl}assault boat | assault boats [Add to Longdo]
Sturmflut {f}storm tide; eagre [Add to Longdo]
Sturmfock {f} [naut.]drogue; storm jib [Add to Longdo]
Sturmgepäck {n} [mil.]combat pack [Add to Longdo]
Sturmgeschütz {n} [mil.] | Sturmgeschütze {pl}assault gun | assault guns [Add to Longdo]
Sturmglocke {f} | Sturmglocken {pl}tocsin | tocsins [Add to Longdo]
Sturmglocke {f}alarms bell [Add to Longdo]
Sturmreihe {f} [sport]forward line [Add to Longdo]
Sturmschritt {m}double quick step [Add to Longdo]
Sturmsegel {n} [naut.]lug sail; storm trysail [Add to Longdo]
Sturmsignal {n} | Sturmsignale {pl}storm signal | storm signals [Add to Longdo]
Sturmstärke {f}gale force [Add to Longdo]
Sturmvogel {m} [ornith.]petrel [Add to Longdo]
Sturmwarnung {f} | Sturmwarnungen {pl}gale warning | gale warnings [Add to Longdo]
Sturmwind {m} | Sturmwinde {pl}heavy gale | heavy gales [Add to Longdo]
Taifun {m}; Wirbelsturm {m} | Taifune {pl}typhoon | typhoons [Add to Longdo]
Wirbelsturm {m} | Wirbelstürme {pl}cyclone | cyclones [Add to Longdo]
Wirbelsturm {m} | Wirbelstürme {pl}hurricane | hurricanes [Add to Longdo]
kleiner Wirbelsturmdust devil [Add to Longdo]
abklingen; nachlassen (Sturm; Erregung)to subside; to die down [Add to Longdo]
(Sturm) abwetternto weather [Add to Longdo]
im Sturm erobernto take by assault [Add to Longdo]
stürmend; stürmisch; tosend {adj}; Sturm...wuthering [Add to Longdo]
sturmerprobt {adj}storm-proof [Add to Longdo]
eine sturmfreie Bude habento have a place where one can do what one likes [Add to Longdo]
verringern; vermindern; nachlassen; sich legen (Sturm) | verringernd | verringert; vermindertto abate | abating | abated [Add to Longdo]
Geschützturm {m}; Panzerturm {m}; Gefechtsturm {m} [med.]turret [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュトゥルムウントドラング[, shutourumuuntodorangu] (exp) Sturm und Drang (ger [Add to Longdo]
疾風怒濤[しっぷうどとう, shippuudotou] (n) Sturm und Drang (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
吹雪[ふぶき, fubuki] Schneesturm [Add to Longdo]
暴風[ぼうふう, boufuu] heftiger_Wind, Sturm [Add to Longdo]
突貫[とっかん, tokkan] Sturmangriff, rasche_Durchfuehrung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top