Search result for

stundens

(97 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stundens-, *stundens*, stunden
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stundens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stundens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three hours.Drei StundenFunny Face (1957)
hours?StundenJonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
Nine hours.- Neun StundenPassage: Part 1 (2002)
line 31Etwa 40 Stunden Geduld. The Lives of Others (2006)
Two?2 StundenGravity (2007)
I'll just sit tight here for a few hours and then be off.Ich bleibe noch ein paar Stunden hier und dann ziehe ich los. Time After Time (1979)
- I think it's three hours. - Yes.Ich denke, es sind drei StundenZombie (1979)
Forget about her. I cooled my heels for three hours waiting for her.Ich hab drei Stunden umsonst auf sie gewartet. Unidentified Flying Oddball (1979)
If I could teach at home I would make a lot more.Würde ich hier Stunden geben, könnte ich mehr verdienen. Nightmares (1979)
So he's been in the water for twenty hours.Etwa 20 Stunden gebadet. Pirates of the 20th Century (1980)
The ebb tide is due in two hours now.In zwei Stunden beginnt die Flut. Pirates of the 20th Century (1980)
Or about 24 of your Earth hours.Etwa 24 ihrer ErdstundenGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Within a number of Earth hours, the seed shell will be dissolved and the birth process will accelerate.Innerhalb einiger Erdstunden, werden sich die Hülsen auflösen und die Pflanzen werden schnell wachsen. Space Croppers (1980)
Estimates gives us approximately 24 hours at normal breathing capacity:Wir werden noch etwas 24 Stunden normal atmen können. Spaceball (1980)
My estimates gives us approximately eight hours at normal breathing capacity:Ich schätze wir haben noch für acht Stunden Luft. Spaceball (1980)
See you in about eight hours:Dann bis in acht StundenSpaceball (1980)
I give you 10 Earth hours in which to agree. After that, Troy and Dillon will be beyond help.Ich gebe Ihnen 10 Erdenstunden, danach sind Troy und Dillon außer Reichweite. Spaceball (1980)
Now, I checked with Caltech, and as best as they can determine, it should come down in the next twelve hours.Ich habe bei Caltech nachgefragt und soweit sie es bestimmen können, kommt es in den nächsten zwölf Stunden runter. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Do you realize it just took us nearly five hours to fly a miniscule 3,000 miles?Weißt du, dass wir fast fünf Stunden brauchten um 3.000 Meilen zu fliegen? The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
I've gotta be at the base in four hours.Ich muss in 4 Stunden auf der Basis sein. The Furlough (1980)
I'll tell my nurse to go ahead and schedule the operation on my calendar.Meine Sprechstundenhilfe wird dennoch einen Termin vereinbaren. The Inspiration (1980)
And four hours later he was dead.Und 4 Stunden später war er tot. The Inspiration (1980)
A few hours later, he'd come back with a peaceful look on his face couple of bass on a string.Ein paar Stunden später kam er mit einem friedlichen Ausdruck in den Augen und ein paar Barschen zurück. The Last Straw (1980)
A 24-hour start, John.24 Stunden Vorsprung, John. The Outrage: Part 1 (1980)
Well, sit down, John-Boy, and tell me about it for a couple hours.Setz dich, John Boy, und erzähl mir ein paar Stunden davon. The Outrage: Part 1 (1980)
A 24-hour start, John.24 Stunden Vorsprung, John. The Outrage: Part 1 (1980)
Twenty-four hours, Harley, two days, a week.24 Stunden, Harley, 2 Tage, eine Woche. The Outrage: Part 1 (1980)
I'm going to turn my head for 24 hours.Ich werde 24 Stunden nicht hinschauen. The Outrage: Part 1 (1980)
Our deal was 24 hours and I've already given you more than that.Du hattest bereits mehr als die vereinbarten 24 StundenThe Outrage: Part 2 (1980)
Our deal was 24 hours and I've already given you more than that.Du hattest bereits mehr als die vereinbarten 24 StundenThe Outrage: Part 2 (1980)
Bert bought a brand new Model T and all he did was polish that thing and work on it and drive it all over the countryside.Bert hatte einen nagelneuen Ford Model T gekauft. Er hat das Ding Tag und Nacht bearbeitet und geputzt und ist stundenlang über Land gefahren. The Outrage: Part 2 (1980)
Erin, the hours you put in at that factory you deserve all the nourishment you can get.ROSE: Erin, für all die Stunden in der Fabrik verdienst du so viel Essen, wie du kriegen kannst. The Premonition (1980)
Hemingway used to sit at Le Dome for hours papers spread out all over his table, writing The Sun Also Rises.Hemingway saß früher stundenlang im Le Dome, vor ihm auf dem Tisch lauter Zeitungen, und schrieb Fiesta. The Premonition (1980)
It takes me hours to get the brambles out of my clothes and Pepper's legs but it's worth it to go up and sit by the Rockfish River and listen to the CO rumble by in the distance.Stundenlang zupfte ich Kletten von Kleidern und Peppers Läufen, aber es lohnt sich, rauf zum Rockfish zu wandern und zu hören, wie der Frachtzug in der Ferne vorbeirumpelt. The Premonition (1980)
It seems like we stare at each other for hours without moving.Es scheint, als starrten wir uns stundenlang ganz unbewegt an. The Premonition (1980)
- Got you working overtime, huh?- Sie machen Überstunden, was? The Remembrance (1980)
When the colonel works overtime, then the colonel's driver works overtime.Wenn der Colonel Überstunden macht, macht auch seine Fahrerin ÜberstundenThe Remembrance (1980)
They're for planning lessons and grading papers, the slightest magnification only.Mit einer leichten Vergrößerung, für Stundenpläne und Arbeitskorrekturen. The Valediction (1980)
I was double booked and is half an hours' late for that thing.Zum zweiten kam ich natürlich anderthalb Stunden zu spät. The Economy Drive (1980)
No, they come in later.Ja, aber erst ein paar Stunden später. The Official Visit (1980)
So that a minute from the Prime Minister's office confirming this, and squashing the rumour, will be circulated to all departments within 24 hours.- Dann wird eine Mitteilung vom Büro des Premierministers verfasst, in dem der Scherz bestätigt und das Gerücht dementiert wird, innerhalb von 24 Stunden jedem Ministerium zur Kenntnisnahme vorgelegt, damit wir alle was davon haben. The Writing on the Wall (1980)
They've been at it for 5 hours now.Die Probe dauert schon 4 Stunden. Niemand protestiert. The Conductor (1980)
They talked about the money for another hour or two ...Sie sprachen noch einige Stunden vom Geld. Le guignolo (1980)
The driver had to go to Ternenyan, but agreed to make a short detour and two days later, Alexander was at Lehner, but here he was expected by many.Der Fahrer des Wagens ließ sich zu einem kleinen Umweg überreden. Und so war Alexandre 48 Stunden später in Gennevilliers. Aber da wurde er schon von vielen erwartet. Le guignolo (1980)
I had to get up on the podium and argue with him for hours on end.Ich mußte das Wort ergreifen und zwei Stunden lang... Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
I've been waiting two hours for you.Ich warte seit 2 StundenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
Forty-four hours and about twenty-two minutes.44 Stunden und sogar 22 Minuten. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
I've been waiting for you two hours here.Ich warte hier schon zwei Stunden. Waren Sie spazieren? Oblomov (1980)
It usually lakes at least 24 hours to go round once.Eigentlich braucht sie 24 Stunden, um sich einmal zu drehen. The King and the Mockingbird (1980)
We must have the recipient on the operating table within six hours.Wir müssen den Empfänger innerhalb von sechs Stunden operieren. Airplane! (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stunden(n) |pl.|, See also: die Stunde
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtstundentag {m}eight hour day [Add to Longdo]
Betriebsstunden {pl}operating hours [Add to Longdo]
Betriebszeit {f}; Betrieb {m} | Acht-Stunden-Betriebduty | eight-hour duty [Add to Longdo]
Dienststunde {f} | Dienststunden {pl}office hour | office hours [Add to Longdo]
Durchschnitts-Stundenverdienst {m}average hourly earnings [Add to Longdo]
Fahrstunde {f} | Fahrstunden {pl}driving lesson | driving lessons [Add to Longdo]
Freistunde {f} | Freistunden {pl}free period | free periods [Add to Longdo]
Geisterstunde {f} | Geisterstunden {pl}witching hour | witching hours [Add to Longdo]
Geschäftszeit {f}; Geschäftsstunden {pl}business hours [Add to Longdo]
Iststunden {pl}actual manhours [Add to Longdo]
Semesterwochenstunden {pl}semester periods per week [Add to Longdo]
Sprechstundenhilfe {f}receptionist [Add to Longdo]
Sternstunde {f} | Sternstunden {pl}sidereal hour | sidereal hours [Add to Longdo]
Stunde {f} | Stunden {pl} | eine geschlagene Stunde | alle paar Stunden | Stunde Nullhour | hours | a solid hour | every few hours | zero hour [Add to Longdo]
Stundengeschwindigkeit {f}average speed per hour [Add to Longdo]
Stundenglas {n} | Stundengläser {pl}hourglass | hourglasses [Add to Longdo]
Stundenkilometer {m}kilometres per hour [Br.]; kilometers per hour [Am.] [Add to Longdo]
Stundenlohn {m}wages per hour; hourly wages; hourly pay [Add to Longdo]
Stundenplan {m} | Stundenpläne {pl}timetable; time-table | timetables [Add to Longdo]
Stundenplan {m}schedule (of lessons) [Add to Longdo]
Stundensatz {m}hourly rate; hourly wage; rate by the hour [Add to Longdo]
Stundenwinkel {m}hour angle [Add to Longdo]
Stundenzähler {m}hour meter [Add to Longdo]
Stundenzeiger {m}hour hand [Add to Longdo]
Überstunde {f} | Überstunden {pl}overtime; hour of overtime | overtime [Add to Longdo]
Überstunden machento do overtime [Add to Longdo]
zehn Überstunden machento work ten hours overtime [Add to Longdo]
Wochenstunden {pl}periods per week [Add to Longdo]
frühe Morgenstundenthe small hours [Add to Longdo]
glückliche Stundengolden hours [Add to Longdo]
stündlich; stundenweise {adv}; jede Stunde | alle zwei Stundenhourly; at hourly intervals | at two-hourly intervals [Add to Longdo]
stundenlang {adv}for hours; for hours together; lasting for hours [Add to Longdo]
stundenweisepart time [Add to Longdo]
Die Fahrt soll 2 Stunden dauern.The journey is scheduled to last 2 hours. [Add to Longdo]
Die Fahrtdauer beträgt 4 Stunden.It will take 4 hours to get there. [Add to Longdo]
Er nahm Fahrstunden.He took lessons in driving. [Add to Longdo]
Wir haben stundenlang diskutiert.We've spent hours in discussion. [Add to Longdo]
Stundenglas-Delfin {m} [zool.]hourglass dolphin; Wilson's dolphin; southern white-sided dolphin; cross-bearing dolphins (Lagenorhynchus cruciger) [Add to Longdo]
Stundenmeilenmph : miles per hour [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
何時間[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
時間表[じかんひょう, jikanhyou] Stundenplan, Zeitplan [Add to Longdo]
残業[ざんぎょう, zangyou] Ueberstunden [Add to Longdo]
短針[たんしん, tanshin] der_kleine_Zeiger, Stundenzeiger [Add to Longdo]
長時間[ちょうじかん, choujikan] lange_Zeit, viele_Stunden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top