Search result for

studentin

(57 entries)
(0.0436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -studentin-, *studentin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา studentin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *studentin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's to be conducted... by a girl studentand herboyfriend.Der Protest wird angeführt von einer Studentin und ihrem Freund. The Right to Know (1980)
I'm a medical student specializing in psychiatry, and you're studying chemistry and industrial technology.Ich studiere Medizin. Mein Fach ist Psychiatrie. Du bist auch eine StudentinMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
I'm seeing one of my students tonight.Ich treffe nachher eine StudentinAltered States (1980)
Our illustrious student miraculously survived a tragic accident that took place just 3 months ago in the Amazon jungle.Unsere Studentin hat wie ein Wunder einen Unfall der sich vor 3 Monaten im Dschungel des Amazonas ereignet hatte, überlebt. Cannibal Ferox (1981)
These coeds are souls without a man to guide them.Diese Studentinnen sind ohne einen starken Mann verloren. Bad Time on the Border (1983)
Unless he's gone undercover as a coed or a nun.Es sei denn, er ist als Studentin oder Nonne verkleidet. Saved by the Bells (1983)
This is the student I told you about.Die Studentin, von der ich erzählt habe. Breathless (1983)
Nobody'd be dead, and I'd just be a dumb psych student with nothing on mind but having a good time.Niemand wäre tot und ich nur eine dumme PsychologiestudentinPsycho II (1983)
So she's a student.Sie ist also StudentinThe Lift (1983)
She was a student.Sie war StudentinPart Three (1984)
Look, Laura, there are only two ways to go through life, like you, the mathematics student, expecting to find your universe in perfect working order, demanding too much of yourself and everyone around you,Sehen Sie, Laura... Man kann auf zwei Weisen leben. So wie Sie, die Mathematikstudentin, für die alles perfekt sein soll, die zu viel von sich und anderen erwartet. Elegy in Steele (1984)
- Heidi, I want you to meet a genuine recurring nightmare and traumatic amnesiac.Es reicht, Adams. Wer ist die neue StudentinThe Initiation (1984)
"Graduate student abducted.""Studentin entführt". KITTnap (1985)
It's time for the old math major to go to work.Die Mathestudentin muss jetzt ran. Diced Steele (1985)
I can see it: "Coed found roaming around men's dorm."Ich kann es sehen: "Studentin treibt sich im Männerwohnheim herum." The Secret Underground (1985)
Ricky, this is Monique, the French student who'll be staying with us.Ricky, das ist Monique, die französische Studentin, die bei uns wohnen wird. Better Off Dead... (1985)
Lane, have you seen the student who's staying at the Smiths' house?Lane, hast du die Studentin gesehen, die bei den Smiths wohnt? Better Off Dead... (1985)
And our daughter, Ruth, she has just become... the youngest female ever to be accepted at Harvard Law School.Und unsere Tochter, Ruth, wurde soeben als jüngste Studentin aller Zeiten von der Harvard Law School akzeptiert. National Lampoon's European Vacation (1985)
You steal the secret of life and death, and here you are trysting with the bubble-headed coed, you're not even a second-rate scientist.Sie stehlen das Geheimnis von Leben und Tod und ich finde Sie hier mit einer einfältigen Studentin. Sie sind nicht mal ein zweitklassiger Wissenschaftler. Re-Animator (1985)
She was a student and she was in love with your son.Sie war Studentin und sie und Ihr Sohn haben sich geliebt. Another Kind of War, Another Kind of Peace (1986)
Seems everybody in town knew the professor was working on that guidance system with one of his students.Der Professor arbeitete mit einer Studentin an dem Leitsystem. Ugly Duckling (1986)
Find him... and we may have the student.Vielleicht finden wir so die StudentinUgly Duckling (1986)
And I accessed a new fraternity bulletin board with over a hundred co-eds at Maryland cross-referenced by hair, eyes, measurements....Und ich habe Zugang zu einem neuen Verbindungsportal, mit über 100 Studentinnen in Maryland, sortiert nach Haarfarbe, Augen, Maßen... The Triumvirate (1986)
One student kissed me four times.Eine Studentin küsste mich 4-mal. Heartbreak Ridge (1986)
One of the girl's science projects.Das Wissenschaftsprojekt einer StudentinNight of the Creeps (1986)
She was in med school, wanted to be a doctor.Sie war Medizinstudentin. Sie wollte Ärztin werden. Doctor Jack (1987)
The body of a student found in a trash can.STUDENTIN ERMORDET The Bedroom Window (1987)
You were there when he spotted that girl in the bar.Sie waren in der Bar, als er die Studentin auswählte. The Bedroom Window (1987)
Fine, a wife has to be good, not only pretty.Aber sie sollte nicht nur hübsch sein. - Sie ist StudentinCity on Fire (1987)
- That woman was a student of yours?- War die Frau eine StudentinMoonstruck (1987)
I read they did a study of a girls' college dormitory, and most of the women wound up menstruating at the same time.Ich habe eine Studie über ein Studentinnenwohnheim gelesen... und die meisten menstruierten letztendlich zur selben Zeit. The Camping Show (1988)
- Why do I envision a prig with glasses?- Wohl eine Musterstudentin mit Brille? Bright Lights, Big City (1988)
I mean, I'm probably the only professor on campus who's not screwing a sophomore.Ich, der einzige Prof, der nichts mit 'ner Studentin hat! D.O.A. (1988)
Okay, Gail, I tell you what. You wait here. I'm gonna go out and find myself a coed for a quickie.Ich schnappe mir eine Studentin, können wir dann die Ehe weiterführen? D.O.A. (1988)
- Freshman girls' dorm?- Im Studentinnenwohnheim. D.O.A. (1988)
And then something about alcohol impeding performance... all the while trying to make a graceful exit.Du sprachst von Regeln und Ethik, Professoren und Studentinnen, von alkoholbedingter Leistungs- einschränkung, dann wolltest du gehen. D.O.A. (1988)
I'm trapped in a girls' dormitory with creatures called Barb.Ich sitze fest im Studentinnenwohnheim mit Geschöpfen namens Barb! D.O.A. (1988)
That's Cookie Fitzwaring.- Cookie Fitzwaring. Eine MitstudentinD.O.A. (1988)
An American legal student wants to see me for a moment.Eine amerikanische Jurastudentin möchte mich einen Moment sprechen. A Fish Called Wanda (1988)
An American legal student wants to see me for a moment.Eine amerikanische Jurastudentin möchte mich einen Moment sprechen. A Fish Called Wanda (1988)
'More a doer than a thinker, an athlete than a student, 'a social being than a loner.Eher praktisch als denkend, eher eine Athletin als eine Studentin, gesellig und keine Einzelgängerin. Patty Hearst (1988)
The StudentDIE STUDENTIN L'étudiante (1988)
This student of architecture.Diese ArchitekturstudentinThe Incredible Theft (1989)
Now entering our studio, a college freshman originally from Los Angeles, California.Und jetzt im Studio, eine Studentin aus Los Angeles, Kalifornien. Hooked on a Feeling (1989)
You know, I've seen those college girls just starting to age.Ich sehe Studentinnen, die gerade anfangen, zu altern. Her Cups Runneth Over (1989)
Darling, you have got to learn not to let yourself get emotionally involved in these things.Ich war JurastudentinFruit of the Poison Tree (1989)
Look, you're my student.Du bist meine StudentinReversal of Fortune (1990)
A student.StudentinMy New Partner at the Races (1990)
Prof. Juckenack made a claim for damages against the student for defamation and slander.Prof. Juckenack hat Schadenersatzklage wegen Ehrabschneidung und Beleidigung gegen die Studentin angestrengt. The Nasty Girl (1990)
Slander suit against shameless student.Beleidigungsklage gegen schamlose StudentinThe Nasty Girl (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Studentin {f}co ed [Add to Longdo]
Medizinstudent {m}; Medizinstudentin {f}medical student [Add to Longdo]
Student {m}; Studentin {f} | Studenten {pl}student | students [Add to Longdo]
Werkstudent {m}; Werkstudentin {f}; Werksstudent {m}; Werksstudentin {f} | Werkstudenten {pl}; Werkstudentinnen {pl}working student | working students [Add to Longdo]
ehemalige Studentin | ehemalige Studentinnenalumna | alumnae [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Studentin [ʃtuːdɛntin] (n) , s.(f )
     co ed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top