Search result for

strang

(126 entries)
(0.0678 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strang-, *strang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strange[ADJ] แปลก, See also: ประหลาด, ผิดธรรมดา, ผิดแปลก, Syn. abnormal, odd, uncommon
strange[ADJ] แปลกหน้า, See also: ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน, Syn. unfamiliar, unknouwn
strange[ADJ] ต่างถิ่น, See also: ต่างประเทศ, แปลกถิ่น, ต่างด้าว, Syn. alien, exotic, foreign
stranger[N] คนแปลกหน้า, See also: คนต่างถิ่น, คนไม่รู้จัก, Syn. alien, outlander
stranger[N] คนที่มาใหม่, See also: คนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก, Syn. newcomer
stranger[N] แขก, See also: แขกแปลกหน้า, Syn. guest, visitor
strangle[VI] ฆ่าโดยการบีบคอ, See also: รัดคอ, บีบคอ, Syn. choke, throttle
strangle[VT] ฆ่าโดยการบีบคอ, See also: รัดคอ, บีบคอ, Syn. choke, throttle
strangle[VT] บีบบังคับ, See also: บีบคั้น, Syn. inhibit, restrain, suppress
strangely[ADV] น่าแปลก, See also: น่าแปลก, น่าประหลาด, ผิดปกติ, Syn. oddly, queerly, unusually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strange(สแทรนจฺ) adj. แปลก,ประหลาด,ผิดแปลก,ผิดตา,แปลกหน้า,ไม่รู้จัก,ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,คาดไม่ถึง,แปลกถิ่น,ต่างถิ่น. adv. แปลกประหลาด., See also: strangeness n., Syn. off,queer,unfamiliar
stranger(สเทรน'เจอะ) n. คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,ผู้ไม่คุ้นเคยกับบางสิ่ง,
strangle(สแทรง'เกิล) vt. รัดคอ,เค้นคอ,บีบคอ,จำกัด,บีบบังคับ,บีบคอจนหายใจไม่ออก
strangler(สแทรง'เกลอะ) n. ผู้รัดคอ,ผู้เค้นคอ,ผู้บีบคอจนหายใจไม่ออก,ช่องอุดอากาศ
strangulate(สแทรง'กิวเลท) vt. บีบ,รัด,รัดคอ,รัดเส้นโลหิต., See also: strangulable adj. strangulation n. strangulative adv. strangulatory adj., Syn. strangle

English-Thai: Nontri Dictionary
strange(adj) ประหลาด,แปลก,ผิดตา,ไม่คุ้นเคย,ต่างถิ่น
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
strangle(vt) บีบคอ,รัดคอ,เค้นคอ
strangulate(vt) รัดคอ,บีบรัด,รัดเส้นเลือด
estrange(vt) ทำให้เหินห่าง,ทำให้บาดหมาง,ทำให้หมางเมิน
estrangement(n) ความเหินห่าง,ความบาดหมาง,ความหมางเมิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strangalaesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangalesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stranger in bloodบุคคลต่างสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strangle๑. บีบคอ, รัดคอ๒. บีบรัด๓. หายใจไม่ออก [มีความหมายเหมือนกับ choke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangler flap; choke flapลิ้นโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
strangler; chokeโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
strangulated-เลือดคั่งเหตุบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangulation๑. การหายใจไม่ออกเหตุบีบรัดคอ๒. การไหลเวียนเลือดหยุดเหตุบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stranguria; stranguryอาการปวดขัดเบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That it's strangeคุณโกหก Dark Shadows (2012)
Sure, but before I go anywhere with a stranger,ก่อนที่ฉันจะไปไหนกับคนแปลกหน้า New Haven Can Wait (2008)
Easy grace with strangers,กับคนแปลกหน้า New Haven Can Wait (2008)
Um, I know this is a strange request, but could you untie me?เอ่อ ผมรู้ว่าเป็นคำขอที่แปลกๆ แต่คุณช่วยแก้มัดผมทีได้ไหม New Haven Can Wait (2008)
There's something strange about these walls.กำแพงพวกนี้มันแปลกๆ Dead Space: Downfall (2008)
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
Told his wife he's been getting some strange.บอกเมียของเค้าซิ\ ว่าเขามีอะไรแปลกๆไป Birthmarks (2008)
This guy was a total stranger to you, and you bailed him out?ชายคนนี้เป็นคนแปลกหน้าสำหรับคุณ\ และคุณประกันตัวเค้า Birthmarks (2008)
We were strangers who shared some geography 30 years ago.เราเป็นคนแปลกหน้าที่มีประสบการณ์ร่วมกัน 30 ปีมาแล้ว Birthmarks (2008)
That strange, annoying trip we just took was the most fun I've had since Amber died.น่าแปลกการเดินทางที่น่ารำคาญของเรา\ กลับทำให้ฉันสนุกที่สุดตั้งแต่แอมเบอร์ตาย Birthmarks (2008)
Last night wasn't the first time that Thirteen brought home some strange.เมื่อคืนไม่ใช่ครั้งแรก ที่ 13 เอาคนแปลกหน้ามาบ้าน Lucky Thirteen (2008)
You're doing drugs, staying up all night, having sex with strangers.คุณเสพยา อดนอนทั้งคืน มีเพศสัมพันธุ์กับคนแปลกหน้า Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strangA dog will bark at strangers.
strangA face with too much make-up looks strange.
strangA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
strangAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
strangAll this may sound strange, but it is true.
strangAs I was frightened by the strange sound, I jumped up.
strangA strange feeling came over me.
strangA strange fellow, he never speaks unless spoken to.
strangA strange fish is on the hook.
strangA strange idea sprang up in my mind.
strangA strange incident happened during his speech.
strangA strange man came up to me and asked for money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลกใหม่[ADJ] strange, See also: new, novel, exotic, alien, unknown, Example: ในยามที่เกิดภาวะวิกฤติมักจะมีสิ่งแปลกใหม่ผุดขึ้นมาอยู่เสมอ, Thai definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยมี และไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อน
พิสดาร[ADJ] strange, See also: queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany, Syn. แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น, Example: เธอฟังเรื่องที่แสนจะพิสดารของเขาหรือยัง, Thai definition: แปลกพิลึก, ไม่เหมือนธรรมดา
คนจร[N] stranger, See also: alien, foreigner, Syn. คนแปลกหน้า, Example: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
พันลึก[ADJ] strange, See also: queer, odd, Syn. พิลึก, แปลก, พันลึกพันลือ, Example: ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวมหัศจรรย์พันลึก ประเภทนิยมความรุนแรงกันทั้งครอบครัว, Thai definition: แปลกไปจากธรรมดา
พิกล[ADV] strange, See also: queerly, bizarrely, weirdly, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: น้องเธอชอบทำอะไรพิกลไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่, Thai definition: ผิดปกติ, แปลกไปจากธรรมดา
พิกล[ADJ] queer, See also: strange, odd, bizarre, weird, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: เขาเป็นคนพิกลบ้าๆ บอๆ คงจะเรียนมากไปมั้ง, Thai definition: ที่ผิดปกติ,ที่แปลกไปจากเดิม
พิสดาร[ADJ] queer, See also: strange, odd, uncommon, unusual, particular, extraordinary, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Example: เขาเสริมความแกร่งให้กับนกด้วยอาหารสูตรพิสดารกว่าคนเลี้ยงนกอื่นๆ, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา, Notes: (ปาก)
แปลก[ADJ] strange, Syn. ประหลาด, Example: เมื่อวานมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในหมู่บ้าน, Thai definition: แตกต่างไปจากที่เคยคิด เคยรู้ เคยเห็น
แปลกถิ่น[ADJ] strange to the place, See also: new to the place, Syn. แปลกที่, Example: ตามแนวชายแดน มีพวกคนแปลกถิ่นที่อพยพเข้ามาในเขตไทยเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ที่ไม่ใช่สมาชิกของถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน
แปลกประหลาด[ADJ] strange, See also: odd, uncommon, queer, weird, peculiar, Syn. พิศดาร, เพี้ยน, พิลึก, ผิดปกติ, Ant. ธรรมดา, ปกติ, Example: คนบ้านนี้มีรสนิยมแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขา, Thai definition: ที่ผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบคอ[v. exp.] (bīp khø) EN: strangle   FR: étrangler
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaēo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable   
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd   FR: original ; curieux ; particulier
ชอบมาพากล[adj.] (chøpmāphākon) EN: strange   
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from   FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
เค้น[v.] (khen) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle   FR: serrer ; étreindre
เค้นคอ[v. exp.] (khen khø) EN: strangle   FR: étrangler
คนจร[n. exp.] (khonjøn) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by   
คนนอก[n.] (khon nøk) EN: outsider ; stranger   FR: étranger [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRANG    S T R AE1 NG
STRANGE    S T R EY1 N JH
STRANGIS    S T R AE1 N JH IH2 S
STRANGER    S T R EY1 N JH ER0
STRANGLE    S T R AE1 NG G AH0 L
STRANGLER    S T R AE1 NG G L ER0
STRANGELY    S T R EY1 N JH L IY0
STRANGERS    S T R EY1 N JH ER0 Z
STRANGEST    S T R EY1 N JH AH0 S T
STRANGLED    S T R AE1 NG G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strange    (j) (s t r ei1 n jh)
stranger    (n) (s t r ei1 n jh @ r)
strangle    (v) (s t r a1 ng g l)
strangely    (a) (s t r ei1 n jh l ii)
strangers    (n) (s t r ei1 n jh @ z)
strangest    (j) (s t r ei1 n jh i s t)
strangled    (v) (s t r a1 ng g l d)
strangles    (v) (s t r a1 ng g l z)
strangling    (v) (s t r a1 ng g l i ng)
strangeness    (n) (s t r ei1 n jh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strang {m}rope [Add to Longdo]
Strang {m}; Ader {f}; Faden {m}; Litze {f}; Draht {m} | Stränge {pl}; Adern {pl} (im Kabel)strand | strands [Add to Longdo]
Strang {m}cord [Add to Longdo]
Strang {m} | Stränge {pl}skein | skeins [Add to Longdo]
Strangfärbung {f} [textil.]hank dyeing [Add to Longdo]
Strangpresse {f}extrusion press; extruder [Add to Longdo]
Strangulierung {f}; Strangulation {f}; Erdrosseln {n}; Erwürgen {n} | Strangulierungen {pl}; Strangulationen {pl}strangulation | strangulations [Add to Longdo]
Strangzahl {f}number of strands; number of falls [Add to Longdo]
strangpressento extrude [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious [Add to Longdo]
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
エトランゼ[, etoranze] (n) stranger (fre [Add to Longdo]
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today? [Add to Longdo]
ストレンジアトラクター[, sutorenjiatorakuta-] (n) strange attractor [Add to Longdo]
ストレンジネス[, sutorenjinesu] (n) strangeness (in nuclear physics) [Add to Longdo]
ストレンジャー[, sutorenja-] (n) stranger [Add to Longdo]
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different [Add to Longdo]
異な[いな, ina] (adj-pn) strange; odd; unusual [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange; absurd; paradoxical; extraordinary [Add to Longdo]
外地人[wài dì rén, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ, ] stranger, outsider [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] strange; odd; weird; wonderful [Add to Longdo]
奇怪[qí guài, ㄑㄧˊ ㄍㄨㄞˋ, ] strange; odd [Add to Longdo]
奇异夸克[qí yì kuā kè, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, / ] strange quark (phys.) [Add to Longdo]
吊诡矜奇[diào guǐ jīn qí, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˊ, / ] strange and paradoxical [Add to Longdo]
怪事[guài shì, ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange occurances [Add to Longdo]
怪人[guài rén, ㄍㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, ] strange person; eccentric [Add to Longdo]
怪味[guài wèi, ㄍㄨㄞˋ ㄨㄟˋ, ] strange odor [Add to Longdo]
怪秘[guài mì, ㄍㄨㄞˋ ㄇㄧˋ, / ] strange; mystic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Strang \Strang\, a. [See {Strong}.]
     Strong. [Obs. or Prov. Eng. & Scot.] --Halliwell.
     [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Strang [ʃtraŋ] (n) , s.(m )
     cord; rope; skein; strand
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top