Search result for

stout

(72 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stout-, *stout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stout[ADJ] อ้วนล่ำ, See also: ล่ำ, จ้ำม้ำ, Syn. fat, overweight, plump, portly, Ant. slim, thin, skinny
stout[ADJ] กล้าหาญ, See also: องอาจ, แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว, Syn. brave, courageous, bold, Ant. timid, cowardly
stout[ADJ] แข็งแรง, See also: บึกบึน, ทนทาน, Syn. strong, sturdy, forceful, vigorous, Ant. flimsy
stout[N] เบียร์ชนิดแรง, See also: เบียร์ดำชนิดแรง
stout[N] เสื้อผ้าชนิดพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย
stout[N] คนอ้วนล่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
stout(adj) อ้วน,แข็งแรง,มีพลัง,มั่นคง,กล้าหาญ
stoutness(n) ความอ้วน,ความแข็งแรง,ความกำยำ,ความมั่นคง,ความกล้าหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stoutอ้วนสั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pretty stout with my mother.ข้าก็มีปมของข้า มันเริ่มตั้งแต่แม่ข้านู่น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Well there's a particular pier they use out in the back, northern stout, to be exact.เพราะเขาใช้เบียร์พิเศษจากทางเหนือ ผสมในแป้งเบียร์ดำ Sherlock Holmes (2009)
The bodies of stout men left in their wake, half devoured.ผู้ที่ได้ต่อสู้กับพวกมัน ถูกกินจนเรียบ Legends (2010)
Short and stout.ทรงเตี้ยและกลมเกลี้ยง Batman: Under the Red Hood (2010)
Is that what makes you such a stout fan of my work?ถึงได้มาทำตัวเป็นแฟนคลับของฉัน The Innkeepers (2011)
Born stout of heart, but large of bone, his adolescent years were shadowed by scorn and mockery.ผู้เกิดมาพร้อมใจที่เข้มแข็งแต่กระดูกใหญ่ ชีวิตช่วงวัยรุ่นของเขาถูกทอดเงา ด้วยการเหยียดหยามและหัวเราะเยาะ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
You shall be given a stout keep beside the sea, with servants to look after your every need.ท่านจะได้ป้อมติดทะเล พร้อมบริวารที่จะรับใช้ท่านทุกสิ่งที่ต้องการ The Pointy End (2011)
A stout man contains some five quarts of blood... which, if you will forgive the boast...ซึ่งข้าสามารถดูดหมดตัวได้ภายในเวลาเพียง 7.5 วินาที Dark Shadows (2012)
And only stout wooden ships can save them.และเรือไม้หนักเพียงสามารถบันทึกไว้. 300: Rise of an Empire (2014)
And only stout wooden ships can save them.และมีเพียงเรือไม้ที่แข็งแกร่งสามารถช่วยพวกเขา. 300: Rise of an Empire (2014)
But then, you're a stouter fellow than I am.อย่างว่าตัวนายหนากว่าฉัน Stonehearst Asylum (2014)
I would never have believed that blueberry stout would work.ไม่อยากเชื่อว่า เบียร์สเตาต์บลูเบอรี่จะดื่มได้ I, Witness (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoutHe got so stout that his collar did not meet.
stoutHe looked small beside my father's stout body.
stoutMy uncle is slender, but my aunt is stout.
stoutShe is plain and stout as popular stars go.
stoutThe defenders put up a stout resistance.
stoutThe stout man got into a cab in haste.
stoutThe stout man leaped over the shallow ditch and stumbled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ำสัน[ADJ] sturdy, See also: stout, stalwart, muscular, robust, brawny, athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: เจ้าพ่อยืนอยู่กับลูกน้องหนุ่มล่ำสันอีกสองคน, Thai definition: ที่มีลักษณะใหญ่โตแข็งแรง
ใจแข็ง[ADJ] hard-hearted, See also: stouthearted, pitiless, unyielding, heartless, merciless, callous, adamant, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็ง แต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
บึกบึน[ADJ] strong, See also: stout, Syn. บึก, Example: ผู้ชายไม่ใช่จะมีร่างกายกำยำและแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังมีใจคอบึกบึนและแข็งกร้านเยี่ยงสัตว์ป่าด้วย, Thai definition: ที่แข็งแรงทรหดอดทน
ล่ำ[ADJ] muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง
ล่ำ[ADJ] muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์ดำ[n. exp.] (bīa dam) EN: stout ; black beer   FR: bière foncée [f] ; stout [m]
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
คนอ้วนเตี้ย[n. exp.] (khon uan tīa) EN: man of stout build   
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic   FR: robuste ; musclé ; athlétique
ป้ำ[adj.] (pam) EN: brave ; venturesome ; stouthearted ; generous ; open-handed   FR: brave ; généreux
ตุ๊[adj.] (tu) EN: fat ; obese ; chubby ; corpulent ; stout   FR: bien en chair ; obèse
อ้วน[adj.] (uan = ūan) EN: fat ; corpulent ; obese ; portly ; fleshy ; stout ; paunchy ; plump ; chubby   FR: gros ; gras ; potelé ; grassouillet ; obèse

CMU English Pronouncing Dictionary
STOUT    S T AW1 T
STOUTE    S T AW1 T
STOUTLY    S T AW1 T L IY0
STOUTNESS    S T AW1 T N AH0 S
STOUTENBURG    S T AW1 T AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stout    (n) (s t au1 t)
stouter    (j) (s t au1 t @ r)
stoutly    (a) (s t au1 t l ii)
stoutest    (j) (s t au1 t i s t)
stoutness    (n) (s t au1 t n @ s)
stouthearted    (j) (s t au1 t h aa1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stout {m}stout [Add to Longdo]
beleibt; gedrungen; dick {adj} | beleibter; gedrungener; dicker | am beleibtesten; am gedrungensten; am dicksten | von gedrungenem Körperbaustout | stouter | stoutest | of stout build [Add to Longdo]
Amharacistensänger {m} [ornith.]Stout Cisticola [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
ずんぐり[, zunguri] (adv,vs) short and stout; small but wide around [Add to Longdo]
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around [Add to Longdo]
でっぷり[, deppuri] (n,vs,adj-f) stoutness; corpulence [Add to Longdo]
でっぷりした[, deppurishita] (adj-f) stout; fat; corpulent; portly [Add to Longdo]
アマミスズメダイ[, amamisuzumedai] (n) stout chromis (Chromis chrysura) [Add to Longdo]
スタウト[, sutauto] (n) stout [Add to Longdo]
頑丈(P);岩乗(oK)[がんじょう, ganjou] (adj-na,n) solid; firm; stout; burly; strong; sturdy; (P) [Add to Longdo]
気強い[きづよい, kiduyoi] (adj-i) reassuring; stouthearted [Add to Longdo]
気丈[きじょう, kijou] (adj-na,n) stout-hearted; firm; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥壮[féi zhuàng, ㄈㄟˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] stout and strong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 stout \stout\, n.
   A strong, dark malt brew having a higher percentage of hops
   than porter; strong porter; a popular variety sold in the U.
   S. is {Guinness' stout}. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stout \Stout\ (stout), a. [Compar. {Stouter} (stout"[~e]r);
   superl. {Stoutest}.] [D. stout bold (or OF. estout bold,
   proud, of Teutonic origin); akin to AS. stolt, G. stolz, and
   perh. to E. stilt.]
   1. Strong; lusty; vigorous; robust; sinewy; muscular; hence,
    firm; resolute; dauntless.
    [1913 Webster]
 
       With hearts stern and stout.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A stouter champion never handled sword. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He lost the character of a bold, stout, magnanimous
       man.                 --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       The lords all stand
       To clear their cause, most resolutely stout.
                          --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. Proud; haughty; arrogant; hard. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Your words have been stout against me. --Mal. iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       Commonly . . . they that be rich are lofty and
       stout.                --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   3. Firm; tough; materially strong; enduring; as, a stout
    vessel, stick, string, or cloth.
    [1913 Webster]
 
   4. Large; bulky; corpulent.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Stout}, {Corpulent}, {Portly}.
 
   Usage: Corpulent has reference simply to a superabundance or
      excess of flesh. Portly implies a kind of stoutness or
      corpulence which gives a dignified or imposing
      appearance. Stout, in our early writers (as in the
      English Bible), was used chiefly or wholly in the
      sense of strong or bold; as, a stout champion; a stout
      heart; a stout resistance, etc. At a later period it
      was used for thickset or bulky, and more recently,
      especially in England, the idea has been carried still
      further, so that Taylor says in his Synonyms: "The
      stout man has the proportions of an ox; he is
      corpulent, fat, and fleshy in relation to his size."
      In America, stout is still commonly used in the
      original sense of strong as, a stout boy; a stout
      pole.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stout
   adj 1: dependable; "the stalwart citizens at Lexington"; "a
       stalwart supporter of the UN"; "stout hearts" [syn:
       {stalwart}, {stout}]
   2: euphemisms for `fat'; "men are portly and women are stout"
     [syn: {portly}, {stout}]
   3: having rugged physical strength; inured to fatigue or
     hardships; "hardy explorers of northern Canada"; "proud of
     her tall stalwart son"; "stout seamen"; "sturdy young
     athletes" [syn: {hardy}, {stalwart}, {stout}, {sturdy}]
   n 1: a strong very dark heavy-bodied ale made from pale malt and
      roasted unmalted barley and (often) caramel malt with hops
   2: a garment size for a large or heavy person

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 stout [stɑut]
   audacious; bold; daring; intrepid
   bold; courageous; fearless
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top