Search result for

stopps

(289 entries)
(0.0448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stopps-, *stopps*, stopp
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stopps มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stopps*)
English-Thai: Longdo Dictionary
estoppel(n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stopper[N] ผู้หยุด, See also: ผู้ยุติ, ผู้เลิก
stopper[VT] ปิด, See also: อุด, จุก, Syn. cork, plug
stopple[N] จุก, See also: ที่อุด, ที่ปิด, Syn. cork, plug, stopple
stoppage[N] การหยุด, See also: การยุติ, การเลิก, Syn. halt, pause, standstil
stoppage[N] การกีดขวาง, See also: สิ่งกีดขวาง, การถูกขัดขวาง, Syn. blockage, obstruction
gobstopper[N] ขนมกรอบกลมอันใหญ่, Syn. jawbreaker
unstoppable[ADJ] ซึ่งไม่ท้อถอยง่าย, See also: ซึ่งขจัดอุปสรรคออก, Syn. unyeilding, unconquerable, indomitable
unstoppably[ADV] อย่างไม่ท้อถอยง่าย
flopper-stopper[SL] เสื้อยกทรง, See also: บราเซียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stoppage(สทอพ'พิจฺ) n. การหยุด,การยุติ,การเลิก,การห้าม,การอุด,การกีดขวาง,สิ่งกีดขวาง,การถูกหยุด,การถูกห้าม, Syn. impediment
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug

English-Thai: Nontri Dictionary
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง,การหยุด,การยุติ,การห้าม,การเลิก,การอุด
stopper(n) สิ่งกีดขวาง,จุก,ผู้หยุด,ผู้ห้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal estoppelการถูกตัดบทโดยเอกสาร, กฎหมายปิดปากโดยเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silence, estoppel byการถูกกฎหมายปิดปากเพราะการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stopping-off agentสารกันติด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stoppage๑. การทดแทน, การชดเชย๒. การหักกลบลบกัน, การหักกลบลบหนี้ [ดู set-off] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stoppage in transituการระงับการส่งของกลางคัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stopping distanceระยะหยุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stopping timeเวลาการหยุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
collateral estoppel doctrineหลักกฎหมายปิดปาก (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppelการถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppel by negligenceการถูกตัดบทเพราะความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppel by silenceการถูกกฎหมายปิดปากเพราะการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
end-stopped lineบาทจบความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, estoppel byการถูกตัดบทเพราะความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estoppelกฎหมายปิดปาก [TU Subject Heading]
Containers, Glass-Stoppedภาชนะที่เป็นจุกแก้ว [การแพทย์]
Flasks, Glass-Stoppedขวดจุกแก้ว [การแพทย์]
stopping potential differenceความต่างศักย์หยุดยั้ง, ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่พอดีทำให้โฟโตอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศหยุดเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
doorstopper (n ) กันชนประตู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Now.- StoppThe Battle of the Sexes (1960)
Stop !StoppColor Me Blood Red (1965)
- Stop!- StoppMurderers' Row (1966)
Hold it!StoppThe Million Dollar Duck (1971)
Stop!StoppSo Sweet, So Dead (1972)
Cut.StoppThe Scar (1976)
Come on.StoppGrease (1978)
Stop him?Ihn stoppen. The Professional (1981)
Hey!StoppSoul Survivor (1983)
Stop.StoppOctopussy (1983)
Stop.StoppFemale Market: Imprisonment (1986)
Freeze.StoppHow Do You Spell Revenge? (1987)
It stopped.Es stoppSomething in the Air (1995)
- Stop.- StoppA Beautiful Mind (2001)
Seven!StoppHuman Error (2001)
Stop!StoppShadows of P'Jem (2002)
- Stop.- StoppFidelity (2004)
Stop.StoppLa moustache (2005)
Stop!Stopp13 Tzameti (2005)
Okay!StoppScry Hard (2005)
Stop!Ah! StoppMünsters fall (2005)
Stop!StoppS.O.S. (2006)
Oi, stop!He, stoppBrothers in Arms (2006)
- Freeze!Stoppen. Internal Affairs (2008)
Stop!StoppFamily Meeting (2008)
Stop.StoppLet Them Eat Cake (2008)
Stop.Stopp, stoppThe Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Stop.StoppThe Plateau (2010)
Stop!StoppWhat You See (2010)
- Stop.- StoppBirth Pangs (2011)
- Stop.- StoppGirl's Best Friend (2011)
-George.* Der Alarm stoppt. * Playing for Keeps (2012)
Hold!StoppTimshel (2012)
Stop.StoppA Hijacking (2012)
Okay, stop!StoppAlexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (2014)
Hold on.Stopp11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)
No.StoppThe Treatment (2014)
Stop, stop.StoppHere Is Harold (2014)
Stop.Stopp13 Hours in Islamabad (2014)
Cut!StoppMia Madre (2015)
Cut!StoppMia Madre (2015)
Stop!- StoppFull Dress (2015)
Stop!StoppThe Bronze (2015)
Stop!StoppSuicidal Tendencies (2015)
Stop!Nein, stoppThe Raconteur of the Funeral Circuit (2015)
Stop!StoppQuon Zhang (No. 87) (2015)
He tried.StoppWild Things (2015)
Harvey!StoppToe to Toe (2015)
Stop!- StoppLegends of Today (2015)
And stop.Und StoppDoctor Strange (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoppA clock stopped.
stoppAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
stoppAfter walking for an hour, we stopped to take a rest.
stoppAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
stoppA police car is stopping along the road.
stoppAs it stopped raining, he went our for a walk.
stoppAs soon as the child saw his mother, he stopped crying.
stoppAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
stoppAt last he stopped before an old house, and caught another glimpse of the town.
stoppAt last the bus stopped.
stoppBecoming very tired, I stopped to rest.
stoppBill stopped smoking.
stoppCarpets have the effect of a dust pocket, with merit of sucking up dust and stopping it flying around, but you can say that effect backfires.
stoppCathy stopped picking flowers.
stoppCloudy days, they stopped on their way and could not return home.
stoppCommunism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.
stoppCustomers stopped coming to our shop.
stoppDo you know why they stopped talking?
stoppEriko worked so long and so hard, without stopping to eat, that I feared she would faint.
stoppFar from stopping, the storm became much more intense.
stoppFather stopped drinking.
stoppHardly had the rain stopped when the ground began to freeze.
stoppHardly had the teacher entered the room when we stopped chatting.
stoppHas the snow stopped yet?
stoppHe hurried past me without stopping to speak.
stoppHe last he stopped looking for the pearl.
stoppHe said that his previous dentist told him that he'd remove nicotine stains if he stopped smoking.
stoppHe stared at the steep slope of the mountain and stopped climbing it.
stoppHe stopped a moment to kick a rock.
stoppHe stopped a tall man and asked him the way to the record shop.
stoppHe stopped by Tom's chair.
stoppHe stopped over at Los Angeles and Chicago.
stoppHe stopped playing baseball last season.
stoppHe stopped reading a book.
stoppHe stopped reading a newspaper.
stoppHe stopped short.
stoppHe stopped short and looked back.
stoppHe stopped short at the gate.
stoppHe stopped smoking.
stoppHe stopped smoking because his wife and children asked him to.
stoppHe stopped smoking for the improvement of his health.
stoppHe stopped smoking for the sake of his health.
stoppHe stopped smoking last year.
stoppHe stopped smoking on his doctor's advice.
stoppHe stopped talking.
stoppHe stopped talking to them.
stoppHe stopped the car.
stoppHe stopped to put on his shoes.
stoppHe stopped to smoke.
stoppHe stopped to smoking for his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพึด[ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, wi, Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป, Ant. หยุดพัก, ชะงัก, Example: เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล, Thai definition: ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน
ตะพัด[ADV] spreading out rapidly and endlessly, See also: without stopping, Syn. สะพัด, Thai definition: ร่ำไปเรื่อยไปโดยเร็วอย่างกระแสน้ำไหล
ตะบึง[ADV] without stopping, See also: persistently, incessantly, deliberately, directly, Syn. รีบเร่ง, เร่ง, Example: เขาขับรถสิบล้อตะบึงไปถึงเชียงใหม่, Thai definition: รีบเร่งไปไม่หยุด
ตะพึดตะพือ[ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, delib, Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด, Example: มีเงินเมื่อใดเธอเป็นต้องซื้อข้าวของตะพึดตะพือไป, Thai definition: ดึงดันทำเรื่อยไป
จุก[N] stopper, See also: cork, stopper, Syn. ฝาจุก, Example: ชลนทีพาลูกชายตัวอ้วนผิวขาวน่ารักน่าชัง ไว้จุกมาให้ดวงดอมดูหน้าดูตา, Count unit: จุก, Thai definition: สิ่งที่ใช้อุดปากขวด
ตะบัน[ADV] persistently, See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly, Syn. ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, ตะบี้ตะบัน, Example: ชายหนุ่มพากันตะบันดื่มอย่างไม่คิดถึงสังขาร, Thai definition: คำประกอบกริยาหมายความว่า ไม่มียับยั้ง, เรื่อยไป
นอนวัน[V] spin accurately, See also: revolve smoothly as if stopping still, Thai definition: หมุนเร็วและเที่ยงตรงสนิทอยู่กับที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork   FR: bouchon [m] ; bonde [f]
กฎหมายปิดปาก[n. exp.] (kotmāi pit pāk) EN: estoppel   FR: effet d'estoppel [m]
ผ่าน[v.] (phān) EN: stop at   FR: s'arrêter ; stopper
แรงต้าน[n. exp.] (raēng tān) EN: stopping power ; resistance   
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate   FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
ระยะหยุด[n. exp.] (rayayut) EN: stopping distance   FR: étape [f] ; escale [f]
ตัน[adj.] (tan) EN: blocked; stopped up ; blind ; without a future   FR: bouché ; bloqué ; sans issue
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate   FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
หยุดกึก[v. exp.] (yut keuk) EN: stop suddenly ; stop abruptly ; come to a sudden stop   FR: stopper soudainement
หยุดเครื่อง[v. exp.] (yut khreūang) FR: arrêter une machine ; stopper une machine

CMU English Pronouncing Dictionary
STOPPED    S T AA1 P T
STOPPEL    S T AA1 P AH0 L
STOPPER    S T AA1 P ER0
STOPPAGE    S T AA1 P IH0 JH
STOPPERS    S T AA1 P ER0 Z
STOPPING    S T AA1 P IH0 NG
STOPPAGES    S T AA1 P IH0 JH AH0 Z
UNSTOPPABLE    AH0 N S T AA1 P AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stopped    (v) (s t o1 p t)
stopper    (n) (s t o1 p @ r)
stoppage    (n) (s t o1 p i jh)
stoppers    (n) (s t o1 p @ z)
stopping    (v) (s t o1 p i ng)
stoppages    (n) (s t o1 p i jh i z)
stoppings    (n) (s t o1 p i ng z)
doorstopper    (n) (d oo1 s t o p @ r)
unstoppable    (j) (uh1 n s t o1 p @ b l)
doorstoppers    (n) (d oo1 s t o p @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruch {m} [sport]break-off; stop; stopping [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Anhalteweg {m}stopping distance [Add to Longdo]
Boxenstopp {m}pit stop [Add to Longdo]
Duldungsvollmacht {f}agency by estoppel [Add to Longdo]
Eilzug {m}fast train; fast stopping train [Add to Longdo]
Halteplatz {m} | Halteplätze {pl}stopping place | stopping places [Add to Longdo]
Halteverbot {n} | Halteverbote {pl}stopping restriction | stopping restrictions [Add to Longdo]
Hemmung {f}; Sperrung {f} | Hemmungen {pl}; Sperrungen {pl}stoppage | stoppages [Add to Longdo]
Kettenanschlagnuss {f} [techn.]chain stopper [Add to Longdo]
Leinenstopper {m} [naut.]linestopper [Add to Longdo]
Lötstopplack {m}solder resist [Add to Longdo]
Lötstoppmaske {f}solder resist mask [Add to Longdo]
Molchstopper {m}pig trap station [Add to Longdo]
Moratorium {n}; Stillhalteabkommen {n}; Stopp {m}moratorium [Add to Longdo]
Pendelzug {m}; Nahverkehrszug {m}commuter train; shuttle train; stopping train [Br.] [Add to Longdo]
Pfropfen {m}stopper; cork; plug [Add to Longdo]
Rüstungsstopp {m}arms freeze [Add to Longdo]
Sperrknopf {m}stopping button [Add to Longdo]
Stöpsel {m}stopper [Add to Longdo]
Stopp {m}; Stop {m} [alt] | ohne Stopp | automatischer Stoppstop | without stopping | autostop [Add to Longdo]
Stopp {m}breakpoint [Add to Longdo]
Stopp-Zeichen {n}stop character; stop pattern [Add to Longdo]
Stoppel {m} | Stoppeln {pl}stubble | stubbles [Add to Longdo]
Stoppelbart {m}stubbly beard [Add to Longdo]
Stoppelfeder {f}pinfeather [Add to Longdo]
Stoppelfeld {n} | Stoppelfelder {pl}stubble field | stubble fields [Add to Longdo]
Stopper {m}; Stopperin {f} [sport]centre half; stopper [Add to Longdo]
Stopplicht {n} | Stopplichter {pl}stoplight | stoplights [Add to Longdo]
Stoppuhr {f} | Stoppuhren {pl}stop watch | stop watches [Add to Longdo]
Stoppschild {n}stop sign [Add to Longdo]
Stoppschritt {m}stop element [Add to Longdo]
Stopptaste {f}stop button [Add to Longdo]
Stoppweg {m}stop distance [Add to Longdo]
Stoppzeit {f}deceleration [Add to Longdo]
Zwischenhalt {m}; Zwischenstopp {m}; Zwischenstation {f}; Stopover {m}; Unterbrechung {f}stopover [Add to Longdo]
Vorstopper {m}; vorstopperin {f} [sport]central defender [Add to Longdo]
Zahlung {f} | Zahlungen {pl}; Zahlungsverkehr {m} | alle Zahlungen eingestelltpayments | payments | stopped all payments; suspended all payments [Add to Longdo]
Zwischenstopp {m}stop-off; transit stop [Add to Longdo]
abbrechen; aufheben; stoppen; unterbrechento break {broke; broken} [Add to Longdo]
anhalten; halten; aufhören | anhaltend; haltend; aufhörend | angehalten; gehalten; aufgehört | hält an; hält; hört auf | hielt an; hielt; hörte aufto stop | stopping | stopped | stops | stopped [Add to Longdo]
aufmachen | aufmachendto unstop | unstopping [Add to Longdo]
einsammelnd; stoppelndgleaning [Add to Longdo]
machte aufunstopped [Add to Longdo]
pfropfen; zustöpselnto plug; to stop; to stopper [Add to Longdo]
sammeln; stoppelnto glean [Add to Longdo]
sammelt ein; stoppeltgleans [Add to Longdo]
stoppelig; stopplig {adj}stubbly; scrubby [Add to Longdo]
stoppte abclocked [Add to Longdo]
nicht zu verhindernunstoppable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving [Add to Longdo]
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
ふっつり;ぷっつり;ぶっつり;ふつり[, futtsuri ; puttsuri ; buttsuri ; futsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) breaking off; snapping off; (2) (ふっつり, ぷっつり, ふつり only) (on-mim) suddenly stopping [Add to Longdo]
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei [Add to Longdo]
エストッペル[, esutopperu] (n) estoppel [Add to Longdo]
ストッパー[, sutoppa-] (n) stopper; (P) [Add to Longdo]
セン[, sen] (n-suf) stopper; bottle cap; (P) [Add to Longdo]
ドアストッパー[, doasutoppa-] (n) doorstopper [Add to Longdo]
ドクターストップ[, dokuta-sutoppu] (n) (1) stopping a sport, such as boxing, on doctor's orders (wasei [Add to Longdo]
パーソナル化[パーソナルか, pa-sonaru ka] (n,vs) personalization; personalisation; product stopping being a luxury item [Add to Longdo]
パタンと;ぱたんと[, patan to ; patanto] (adv,vs) with a snap; with a bang; with a plonk; with a click; sudden stopping [Add to Longdo]
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
一気飲み;イッキ飲み[いっきのみ(一気飲み);イッキのみ(イッキ飲み), ikkinomi ( ikki nomi ); ikki nomi ( ikki nomi )] (n,vs) (See 一気に飲む) chugging an entire drink without stopping to take a breath [Add to Longdo]
一泊[いっぱく, ippaku] (n,vs,adj-no) stopping one night; (P) [Add to Longdo]
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug) [Add to Longdo]
仮寝[かりね, karine] (n,vs) siesta; nap; catnap; stopping at an inn [Add to Longdo]
寄港[きこう, kikou] (n,vs) stopping at a port; (P) [Add to Longdo]
機能停止[きのうていし, kinouteishi] (n) {comp} stopping functioning; being out of service [Add to Longdo]
共栓[ともせん, tomosen] (n) stopper [Add to Longdo]
禁反言[きんはんげん, kinhangen] (n) estoppel [Add to Longdo]
梗塞[こうそく, kousoku] (n,vs) stoppage; tightness; block; infarction [Add to Longdo]
止し[よし, yoshi] (n-suf,adj-no) (after the -masu stem of a verb) stopped in the midst of; half- (i.e. half-read) [Add to Longdo]
止まり[とまり, tomari] (n) stop; stoppage; end [Add to Longdo]
止まり;止り;留まり;留り[どまり, domari] (n-suf) (See 止まり・とまり) stopping at; going no further than [Add to Longdo]
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P) [Add to Longdo]
止め[どめ, dome] (suf) (See 下痢止め) (something) stopper (e.g. geridome is medicine for diarrhea) [Add to Longdo]
充塞[じゅうそく, juusoku] (n,vs) plug; full up; being filled; stopped up [Add to Longdo]
寸止め[すんどめ, sundome] (n) stopping just before [Add to Longdo]
絶える(P);断える[たえる, taeru] (v1,vi) (1) to die out; to peter out; to become extinct; (2) to cease; to be stopped; to be discontinued; to be cut off; (P) [Add to Longdo]
[せん, sen] (n) stopper; cork; stopcock; (P) [Add to Longdo]
素通り[すどおり, sudoori] (n,vs) passing through without stopping; passing by [Add to Longdo]
打つ借り[ぶつかり, butsukari] (n) stopping the opponent's charge (in training) and swinging him down [Add to Longdo]
打つ借り稽古[ぶつかりげいこ, butsukarigeiko] (n) stopping the opponent's charge (in training) and swinging him down [Add to Longdo]
段落[だんらく, danraku] (n) (1) paragraph; (2) end; stopping place; conclusion; (P) [Add to Longdo]
中継地[ちゅうけいじ, chuukeiji] (n) stopping point; stopover [Add to Longdo]
中止[ちゅうし, chuushi] (n,vs) suspension; stoppage; discontinuance; interruption; (P) [Add to Longdo]
駐停車[ちゅうていしゃ, chuuteisha] (n,vs) stopping or parking a vehicle [Add to Longdo]
鍔音[つばおと, tsubaoto] (n) sound when stopping the blade of a sword with the guard [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) [Add to Longdo]
停車[ていしゃ, teisha] (n,vs) stopping (e.g. train); (P) [Add to Longdo]
停車時間[ていしゃじかん, teishajikan] (n) stoppage time [Add to Longdo]
停船[ていせん, teisen] (n,vs) stopping a ship; detention; quarantine [Add to Longdo]
店じまい;店仕舞い;店仕舞;店閉まい(iK)[みせじまい, misejimai] (n,vs) closing up shop; stopping business; going out of business [Add to Longdo]
杜絶;途絶[とぜつ, tozetsu] (n,vs) stoppage; interruption; cessation; suspension [Add to Longdo]
働き通す[はたらきとおす, hatarakitoosu] (v5s) to work straight through without stopping [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, / ] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery [Add to Longdo]
叨唠[dāo lao, ㄉㄠ ㄌㄠ˙, / ] to be chattersome; to talk on and on without stopping; to nag [Add to Longdo]
川流不息[chuān liú bù xī, ㄔㄨㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧ, ] (saying) the stream flows without stopping; the flow of an endless stream [Add to Longdo]
复工[fù gōng, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄥ, / ] to return to work (after stoppage) [Add to Longdo]
截止[jié zhǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓˇ, ] to close; to stop; to put a stop to sth; cut-off point; stopping point; deadline [Add to Longdo]
时断时续[shí duàn shí xù, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄒㄩˋ, / ] stopping and starting; intermittent; sporadic; on and off [Add to Longdo]
暂搁[zàn gē, ㄗㄢˋ ㄍㄜ, / ] temporarily stopped; in abeyance [Add to Longdo]
[shuān, ㄕㄨㄢ, ] bottle stopper; wooden pin; plug [Add to Longdo]
滔滔不绝[tāo tāo bù jué, ㄊㄠ ㄊㄠ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] unceasing torrent (成语 saw); talking non-stopping; gabbling forty to the dozen [Add to Longdo]
无所不为[wú suǒ bù wéi, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] not stopping at anything; all manner of evil [Add to Longdo]
补牙[bǔ yá, ㄅㄨˇ ㄧㄚˊ, / ] fill a tooth; have a tooth stopped [Add to Longdo]
遏止[è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ, ] to hold back; to check (i.e. to stop sb's advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc [Add to Longdo]
锐不可当[ruì bù kě dāng, ㄖㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, / ] unstoppable; hard to hold back [Add to Longdo]
[nàng, ㄋㄤˋ, ] stoppage of the nose; to speak with a nasal twang; snuffling; snuffle (as in nose with a cold) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機能停止[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service [Add to Longdo]
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切株[きりかぶ, kirikabu] Baumstumpf, Getreidestoppeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top